Projekty

Realizowane projekty

Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii (2014-2018)

Celem projektu jest określenie, jaki wpływ na współczesną polską humanistykę ma naukometria. Postawiliśmy taki cel badawczy, ponieważ wzrastające zainteresowanie wskaźnikami bibliometrycznymi sprawiło, że humanistyka coraz częściej uważana jest za niepoliczalną – a przez to za nieprzydatną. Dlatego chcemy przebadać, w jaki sposób przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych odnajdują się w takim podejściu do ich pracy.

Nasza grupa badawcza realizuje projekt Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, numer decyzji 0057/NPHR3/H11/82/2014. Projekt jest przewidziany na cztery lata: prace rozpoczęliśmy we wrześniu 2014 r., a zakończenie nastąpi pod koniec 2018 roku.

Emanuel Kulczycki is kierownikiem projektu. Aneta Drabek oraz Ewa A. Rozkosz  są wykonawcami projektu. Marek Hołowiecki jest koordynatorem projektu.

Zobacz stronę projektu

Główne publikacje

 1. Kulczycki, E., Rozkosz, A.E., (2017) Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland. Scientometrics. doi:10.1007/s11192-017-2261-x [PDF]
 2. Kulczycki, E., Korzeń, M., Korytkowski, P. (2017). Toward an excellence-based research funding system: Evidence from Poland. Journal of Informetrics. 10.1016/j.joi.2017.01.001 [Link]
 3. Kulczycki, E. (2017). Assessing Publications through a Bibliometric Indicator: The Case of Comprehensive Evaluation of Scientific Units in PolandResearch Evaluation. doi: 10.1093/reseval/rvw023 [Link]
 4. Komunikacja naukowa w humanistyce, red. Kulczycki, E., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017, ss. 328. [PDF]
 5. Kulczycki, E. (2016). Ocena humanistyki w świetle wyzwań Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zagadnienia Naukoznawstwa52(1 (207)), 149-162. [PDF]
 6. Kulczycki, E. (2016). Rethinking Open Science: The Role of Communication, Analele Universitatii din Craiova, Seria Filosofie, Vol. 37 (1/2016), 81–97. [PDF]
 7. Kulczycki, E., Rozkosz, E. & Drabek, A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka, 1/2016, 35–58. [PDF]
 8. Drabek, A., Rozkosz, E., Hołowiecki, M., & Kulczycki, E. (2015). Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(46), 121-138. doi:http://dx.doi.org/10.14746/nsw.2015.2.4 [PDF]
 9. Kulczycki, E., Drabek, A., & Rozkosz, E. A. (2015). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce. Nauka, 35–58. [PDF]
 10. Kulczycki, E., Rozkosz, E., & Drabek, A. (2015). Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych. Kultura i Edukacja, 107/1: 149–72. DOI: 10.15804/kie.2015.01.08 [PDF]

European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (2016–2020)

Celem projektu jest dostarczenie naukom społecznym i humanistyce narzędzi, które pozwolą im pokazać swoje prawdziwe miejsce w akademii i społeczeństwie. W tym celu w ramach projektu wykorzystamy różne podejścia do ewaluacji nauk humanistycznych i społecznych, które są rozwijane w różnych częściach Europy, aby uzyskać jak najlepszy wyniki i dobre praktyki oraz aby uniknąć niepotrzebnego „wywarzania otwartych drzwi”.

Projekt jest realizowany jako akcja COST nr CA15137 finansowana ze środków Horyzontu 2020.

Emanuel Kulczycki pełni rolę kierownika projektu (Scientific Representative) w instytucji zarządzającej (Grant Holder Institution), tj. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Marek Hołowiecki jest menedżerem projektu (Grant Manager).

Zobacz stronę projektu

Główne publikacje

 1. Kulczycki, E., Engels, T., Nowotniak., R. (2017). Publication patterns in the social sciences and humanities in Flanders and Poland. W: Proceedings of ISSI 2017 Wuhan: 16th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Wuhan, China, 16–20 October 2017, ss. 95–104. [PDF]

Past Projects

Historia idei komunikacji. Analiza przekształceń praktyk komunikacyjnych i ich społecznych uwarunkowań w perspektywie filozofii kultury  (2012–2016)

Celem projektu jest stworzenie podstaw filozoficznych dla historii idei komunikacji. Przyjmowana hipoteza badawcza zakłada, że istnieje możliwy do wykazania związek łączący historyczne przemiany struktur społecznych, systemów wartości i wyobrażeń świata z możliwymi i przyjętymi w danej społeczności formami i środkami komunikacji międzyludzkiej. Członkowie zespołu koncentrują się nie tyle na historii refleksji teoretycznej (filozoficznej czy naukowej) nad komunikacją, ale na analizie potocznych wyobrażeń o zjawiskach komunikacyjnych rozpowszechnionych w danych wspólnotach kulturowych w określonych epokach historycznych.

Project został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr decyzji UMO-2011/03/D/HS1/00388 – SONATA 2).

Główne publikacje

 1. Kulczycki, E. (2015). Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. [PDF]
 2. Kulczycki, E. (2014). Communication History and Its Research Subject, Annals of the University of Craiova – Philosophy Series, Vol. 33 (1/2014), pp. 132-155. [PDF]
 3. Kulczycki, E. (2014). On the Development of Scholarly Communication. A Philosophical Approach to the Communication History, Studia Philosophica Wratislaviensia, 4(English Edition), pp. 51-63. [PDF]
 4. Kulczycki, E. (2014). On the philosophical status of the transmission metaphor, „Central European Journal of Communication”, Vol. 7, No 2 (13), 175–188. [PDF]

Emanuel Kulczycki był głównym wykonawcą.