1971–2010

This is the first part of the Bibliography of Polish scientometrics. See more about the project: link


 

2010

 • Bajerski A., Siwek T.: Dílčí výsledky první bibliometrické analýzy české geografie v databázi Scopus, [w:] Geografie pro život ve 21. století. Red. M. Šumberová, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě s. 347-352. [10-2]
 • Czerwińska E., Jańdziak A., Szlejf H.: Analiza cytowań jako jedno z narzędzi
  oceny aktywności naukowej, [w:] Bibliote­ka w środowisku współczesnej uczelni wyższej. Księga jubileuszowa 45-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej 1966-2011. Red. E. Czerwińska, A. Jańdziak. Opole: Politechnika Opolska, 2010, s. 119-125. [10-49]
 • Drabek A.: Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych. Toruń: Dom Wydawniczy Duet, 2010. [10-6]

Rec. Bajor A. Nowa Biblioteka. 2011, t. 2, s. 121-125. [10-7]

Rec. Siek B. Rocznik Biblioteki Narodowej. 2012, t. 43, s. 387-391. [10-8]

 • Drabek A.: Indeksy cytowań jako narzędzie diagnozy stanu nauki, [w:] Biblioteki szkół‚ wyższych w społeczeństwie wiedzy : uwarunkowania i wybrane zagadnienia. Katowice: STUDIO NOA, 2010. – t. 1 : Konteksty i uwarunkowania, s. 150-171. [10-9]
 • Gągolewski M., Grzegorzewski P.: Metody i problemy naukometrii, [w:] Psychologia i informatyka. Red. nauk. T. Rowiński, R. Tadeusiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010, s. 103-125. [10-11]
 • Grygiel P.: Duchowość (spirituality) jako przedmiot badań i analiz socjologicznych. Analiza cytowań bibliograficznych, [w:] Religijność i duchowość – dawne i nowe formy,. Red. M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2010, s. 231-261. [10-50]
 • Komperda A., Urbańczyk B.: Analiza naukometryczna dorobku publikacyjnego uczelni – kryteria, statystyki, raporty. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2010, 18(3), 46–53. [10-19]
 • Kosmulski M.: Hirsch-type index of international recognition. Journal of Informetrics. 2010, vol. 4, iss 3, s. 257-264. [10-16]
 • Kosmulski M.: Hirsch-type approach to the 2nd generation citations. Journal of Informetrics. 2010, vol. 4, iss 3, s. 351-357. [10-17]
 • Kosmulski M.: Skeptical comment about double-blind trias. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2010, vol. 16, iss 4, s. 339, doi 10.1089/acm.2009.0515. [10-18]
 • Kozłowski J.: Ewaluacja instytucji naukowych w Polsce w świetle porównań międzynarodowych i konsultacji. Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010. [10-20]
 • Kuchar E.: Znaczenie opisów przypadków w endokrynologii i schorzeniach metabolicznych u dzieci – analiza publikacji indeksowanych w bazie Medline w latach 2004-2009. Pediatric Endocrinology, Diabetes & Metabolism. 2010, vol. 16, iss. 2, s. 119-122 [10-58]
 • Olechnicka A., Płoszaj A.: Polska nauka na tle światowym – analiza bibliometryczna, [w:] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, red. T. Baczko. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 2010, s. 61-64. [10-27]
 • Osiewalska A.: Czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych : analiza wzajemnych powiązań i wpływu w latach 2003-2007. Folia Oeconomica Cracoviensia. 2010, vol. 51, s. 57-73. [10-36]
 • Pigłowski M.: Ocena punktowa publikacji recenzowanych i monografii naukowych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2010, nr 1-2(35-36) , s. 87-93. [10-38]
 • Polowczyk J.: Wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu strategicznym. Przegląd Organizacji. 2010, nr 4, s. 3-8. [10-48]
 • Seweryn A.: Dominacja języka angielskiego we współczesnej komunikacji naukowej – bariera czy usprawnienie cyrkulacji informacji naukowej, [w:] Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika przy współpr. R. Frączek. Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2010, s. 75-93. [10-54]
 • Spaczyński M., Januszek-Michalecka L. Nowak-Markwitz E. Kędzia W., Spaczyński R. Karowicz-Bilińska A.: Perspektywy budowy prestiżu Ginekologii Polskiej. Komentarz Zespołu Redakcyjnego. Ginekologia Polska. 2010, vol. 81, nr 10, s. 734-739. [10-46]
 • Sowińska B.: Zasady cytowania publikacji (dokumentów) elektronicznych w bibliografii, [w:] Stress, management of leisure, rehabilitation and physical activity – key issues. Ed. by Radoslaw Muszkieta [i in.]. Bydgoszcz: University of Economy, 2010, s. 67-72. [10-40]
 • Życzkowski K. : Citation graph, weighted impact factors and performance indices. Scientometrics. 2010, vol. 85, iss 1, s. 301-315. [10-41]

2009

 • Borodako K.: Wybrane metody oparte na danych liczbowych, [w:] Borodako K.: Foresight w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wydaw. C. H. Beck, 2009, s. 90-92. [09-4]
 • Gągolewski M., Grzegorzewski P.: A geometric approach to the construction of scientific impact indices. Scientometrics. 2009, vol. 81, iss 3, s. 617-634. [09-8]
 • Gągolewski M.: A remark on limit properties of generalized h- and g-indices. Journal of Informetrics. 2009, vol. 3, iss 4, s. 367-368. [09-10]
 • Grabowski M.: Wykorzystanie metod eksploracyjnej analizy tekstu do identyfikacji zmienności koncepcji zawartych w dużych zbiorach publikacji naukowych, [w:] Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 240-247. [09-11]
 • Grudzewski W., Hejduk I. K., Sankowska A.: Impact Factor – ocena i wykorzystanie. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2009, nr 2, s.3-8. [09-12]
 • Grudzewski W., Hejduk I. K., Sankowska A.: W poszukiwaniu miary prestiżu i siły oddziaływania czasopisma… Organizacja i Kierowanie. 2009, nr 1, s. 63-70. [09-13]
 • Grzybowska E.: Bibliografia publikacji pracowników szkoły wyższej jako źródło informacji i narzędzie bibliometryczne na przykładzie bazy danych Bibliografia Dorobku Naukowego UMCS w Lublinie, [w:] Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka , pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009, s. 130-142. [09-15]
 • Jasieński M.: Garfield’s demon and “surprising” or “unexpected” results in science. Scientometrics. 2009, vol. 78, iss 2, s. 347-353. [09-17]
 • Kosmulski M.: New seniority-independent Hirsch-type index. Journal of Informetrics. 2009, vol. 3, iss 4, s. 341-347. [09-21]
 • Kulawik T.: Science policy and public accountability in Poland: the case of embryonic stem-cell research. Science and Public Policy. 2009, 36(6), 469–482 , doi. 10.3152/030234209X460999 [09-48]
 • Marszakowa-Szajkiewicz I.: Badania ilościowe nauki: podejście bibliometryczne i webometryczne. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2009. [09-25]

Rec. Nowak P. Biblioteka. 2009, t. 13(22). [09-26]

 • Olechnicka A., Płoszaj A.: Polska nauka w ujęciu ilościowej analizy publikacji, [w:] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2008 roku, red. T. Baczko. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 2009. [09-28]
 • Osiewalska A.: Bibliometryczna analiza czasopism z zakresu nauk ekonomicznych. Praca doktorska. Promotor: W. Babik. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2009. [09-51]
 • The past, present and future of the impact factor and other tools of scientometrics, (their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions, and countries), articles based on presentations delivered at the international conference, organized under patronage of the president of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland, September 26, 2008, The past, present and future of the impact factor and other tools of scientometrics. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 2009. [09-32]

  Zawartość:

  5 : Górski Andrzej. Introduction

  7-8 : Garfield Eugene. Introduction

  9-30 : Pendlebury David A. The use and misuse of journal metrics and other Citation Indicators

  31-40 : Moed Henk F. New developments in the use of citation analysis in research evaluation

  41-54 : Baneyx Audrey. “Publish or perish” as Citation metrics used to analyze scientific output in the Humanities : international case studies in Economics, Geography, Socjal Sciences, Philosophy, and History

  55-60 : Pilc Andrzej. The use of Citation Indicators to identify and support high-quality research in Poland

  61-70 : Ketcham Catherine M. The proper use of Citation data in Journal Management

  71-81 : Haeffner-Cavaillon Nicole, Graillot-Gak Claude. The use of bibliometric indicators to help peer-review assessment

  83-95 : A new generation of relational charts for comparative assessment of Citation impact / Wolfgang Glänzel [i in.]

  97-121 : Adams Jonathan. The use of bibliometrics to meausure research quality in UK higher education institutions

  123-126 : Wróblewski Andrzej K. A commentary on misuses of the impact factor

  127-138 : Castellano Claudio, Radicchi Filippo. On the fairness of using relative indicators for comparing citation performance in different disciplines

  139-148 : Racki Grzegorz. Rank-normalized journal impact factor as a predictive tool. [Dot. badań bibliometrycznych czasopism]

 • Pindlowa W.: O cytowaniach Janusza Dunina, [w:] Pasja książki : studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina. Red. Jacek Ladorucki, Magdalena Rzadkowolska. – Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2009, s. 395-402. [09-47]
 • Próchnicka M., Skalska-Zlat M., Nabiałczyk K.: Książki w czasopismach z nauki o informacji: analiza cytowań, [w:] Przestrzeń informacyjna książki. Red. J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska, H. Tadeusiewicz ; przy współpr. R. Kępy i M. Przybysz-Stawskiej. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2009, s. 45-80. [09-33]
 • Racki G.: Dwuznaczny urok listy czasopism punktowanych, [w:] Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009. [09-34]
 • Reich A., Samotij D., Trybucka K., Śrama M., Tracińska A.: Analiza bibliometryczna polskich publikacji w światowym piśmiennictwie dermatologicznym w latach 1994-2005. Dermatologia Kliniczna. 2009, t. 11, nr 1, s. 21-24. [09-39]
 • Szydłowski M., Krawiec A.: Growth cycles of knowledge. Scientometrics. 2009, vol. 78, iss 1, s. 99-111. [09-42]
 • Śleszyński P.: Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar. Przegląd Geograficzny. 2009, t. 81, nr 41, s. 551-578. [09-43]
 • Urbańczyk B.: Analiza cytowań za rok 2008. Pryzmat. 2009, nr 231, s. 33-34. [09-44]
 • Wincławski W.: Dzieje socjologii polskiej (1860-1939) w zwierciadle bibliometrii : (próba weryfikacji metody). Przegląd Socjologiczny. 2009, z. 2, s. 33-52. [09-45]

2008

 • Bajerski A.: Polskie czasopisma geograficzne w bazie Scopus: próba analizy komunikacji naukowej w polskiej geografii. Czasopismo Geograficzne. 2008, vol. 79, no 3, s. 367–382. [08-1]
 • Bajor A.: Analiza ilościowa polskiego piśmiennictwa bibliologicznego publikowanego w latach 1937-2004. Wybrane zagadnienia, [w:] Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze narzecz społeczeństwa opartego na wiedzy. Pod. red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika. Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2008, s. 177-185. [08-3]
 • Baneyx A.: “Publish or Perish” as citation metrics used to analyze scientific output in the humanities: International case studies in economics, geography, social sciences, philosophy, and history. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2008, vol. 56, no 6, s. 363-371. [08-4]
 • Celoch H.: Trzech uczonych, trzy bazy, jeden bibliotekarz. O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy cytowań, [w:] Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy. Red. D. Pietruch-Reizes i W. Babik. Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2008. s. 325-333. [08-6]
 • Glanzel W., Schubert A., Thijs B., Debackere K.: A new generation of relational charts for comparative assessment of citation impact. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2008, vol. 56, no 6, s. 373-379. [08-9]
 • Grabowski M.: Wykorzystanie metod eksploracyjnej analizy tekstu do identyfikacji kluczowych zagadnień zawartych w dużych zbiorach publikacji naukowych . [w:] Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania. red. nauk. K. Jajuga, M. Walesiak. Wrocław: Wydaw. Uniw. Ekonom., 2008. s. 256-263. [08-10]
 • Kęsik M.: Science Citation Index Expanded, źródło informacji o stanie i kierunkach rozwoju nauki. Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 2008, nr 2, s. 20. [08-12]
 • Kowalska M., Ciszewska W.A.: Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 1. Analiza ilościowa. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 2008, nr 1, s. 95-112. [08-51]
 • Krośniak M.: Serwis SCImago. Biuletyn EBIB. 2008, nr 8 (99). [08-18]
 • Krupic E.: Archeologia polska w latach 1957-1975 w świetle analizy piśmiennictwa cytowanego w artykułach opublikowanych na łamach “Acheologii Polski”. Archeologia Polski. 2008, t. 53, z. 2, s. 167-198. [08-47]
 • Marshakova-Shaikevich I., Heinz M.: Journal ranking of world scientific corpus by Normalized impact factor. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management. 2008, vol. 2, no 2, s. 37-45. [08-24]
 • Nowak P.: Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania. Wyd. 2 popr. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2008. [08-26]
 • Osiewalska A.: Odkrywanie związków między obiektami analiz bibliometrycznych w indeksach cytowań, [w:] Zarządzanie informacją w nauce, Katowice, 19-20 listopada 2008 r. [08-30]
 • Pilc A.: The use of citation indicators to identify and support high-quality research in Poland. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2008, vol. 56, no 6, s. 381-384. [08-33]
 • Polak P.: Nieprzewidywalność rozwoju nauki a badania naukometryczne. Logos i Ethos. 2008, nr 1, s. 73-82. [08-35]
 • Proń A., Szatyłowicz H., Pilc.A.: Okręty flagowe polskiej nauki? Przegląd. 2008, nr 13, s. 1-3 [08-48]
 • Próchnicka M., Skalska-Zlat M., Nabiałczyk K.: Tendencje w uprawianiu nauki o informacji w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, [w:] Zarządzanie informacją w nauce, Katowice, 19-20 listopada 2008 r. [08-38]
 • Pujanek I., Korzystka B.: Analizy cytowań w oparciu o indeksy cytowań zawarte w bazach Science Citation Index Expanded i Scopus, [w:] Infobazy ‘2008 – systemy, aplikacje, usługi : materiały konferencji, Sopot, 15-17 października 2008, [red. Antoni Nowakowski]. Gdańsk : Centrum Informatyczne Task, 2008, s. 242-247. [08-40]
 • Szydłowski M., Tambor P.: Naukometryczne podstawy dla ekonomicznych modeli wzrostu gospodarczego, [w:] Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych “Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych”. T. 2. Red. P. Kawalec, P. Lipski. Lublin: Wydaw. Lubelskiej Szkoły Biznesu, 2008, s. 49-63. [08-50]
 • Wróblewski A. K.: A commentary on misuses of the impact factor. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2008, vol. 56, no 6, s. 355-356. [08-45]

2007

 • Bajor A.: Analiza ilościowa polskiego piśmiennictwa bibliologicznego za lata 1937-2004. Wybrane zagadnienia, [w:] IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane, 25-28 września 2007 r. [07-1]
 • Bajor A., Seweryn A.: Analiza poprawności dokumentacji bibliograficznej artykułów naukowych na podstawie materiałów do bazy CYTBIN, [w:] Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak. Pod. red. Elżbiety Gondek i Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2007, s. 181-202. [07-2]
 • Banach M.: Impact Factor 2009 – the main aim of Archives of Medical Science. Archives of Medical Science. 2007, 3, s. 1-2. [07-3]
 • Banach M.: Indeksacja “Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej” w bazie MEDLINE. Czy gra jest warta świeczki? Kardiochirurgia Torakochirurgia Polska. 2007, nr 4, s. 124-125. [07-4]
 • Bojko K.: Wskaźniki oceny i wzajemnego oddziaływania czasopism naukowych – impact factor oraz interjournal impact factor. Wiadomości Lekarskie. 2007, nr 1-2, s. 98-104. [07-6]
 • Celoch H.: Trzech uczonych, trzy bazy, jeden bibliotekarz. O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy naukometrycznej, [w:] IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane, 25-28 września 2007 r. [07-7]
 • Drabek A.: Analiza czasopism z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (na podstawie bazy danych Journal Citation Reports. Social Sciences Edition 1999-2004), [w:] Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak. Pod. red. Elżbiety Gondek i Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2007, s. 130-147. [07-9]
 • Drabek A., Marshakova-Shaikevich I.: Bibliometric Assessment of Scientific Journals from DBs JCR Social Science Edition, [w:] Book of Papers of Third International Conference on Webometrics, Informetrics, Scientometrics and Science and Society & Eighth COLLNET Meeting, COLLNET 2007, March 6-9, 2007, New Delhi. Divy Srivastava, Ramesh Kundra, Hildrun Kretschmer (Eds.). Sonu Printing Press Pvt. Ltd.: New Delhi p. 88-104. [07-10]
 • Graczyński M., Właszczuk T., Holicki A.: Mierzenie umysłów. Sprawy Nauki. 2007, nr 6-7. [07-11]
 • Jankowska E., Nowakowska A.: Informacja naukowa w obiegu światowym. Publikacje pracowników uczelni szczecińskich w bazie danych SCOPUS. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2007, nr 2, s. 35-40. [07-12]
 • Jankowska E.: Od Instytutu Filadelfijskiego do Thomson Scientific. Bibliotekarz. 2007, nr 3, s. 15-17. [07-13]
 • Kasprzak W.: Mierniki naukometryczne w sterowaniu działalnością naukową i w rankingach placówek. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2007, nr 2, s. 197-204. [07-15]
 • Klincewicz K.: Mierniki naukometryczne w sterowaniu działalnością naukową i w rankingach placówek. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. 2007, nr 235, s. 255-275. [07-16]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Memory and memories in lexical environment: bibliometric analysis of SSCI DB. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management. 2007, vol. 1, no 2, s. 41-52. [07-20]
 • Marshakova-Shaikevich I.: The visualization of scientific collaboration of 15 “old” and 10″new” EU countries in the field of social sciences. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management. 2007, vol. 1, no 1, s. 9-16. [07-21]
 • Michałek R.: Problemy wydawnicze inżynierii rolniczej. Inżynieria Rolnicza. 2007, nr 9, s. 7-12. [07-40]
 • Osiewalska A.: Od bibliografii do indeksu cytowań. Rozwój usług informacyjnych w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, [w:] IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane, 25-28 września 2007. [07-24]
 • Pilc A.: Nauki Rolnicze. Forum Akademickie. 2007, nr 6, s. 24-28. [07-26]
 • Proń A., Szatyłowicz H., Zachara J.: Na salonach nauki. Forum Akademickie. 2007, nr 4, s. 22-25. [07-29]
 • Sapa R.: International contribution to library and information science in Poland: A bibliometric analysis. Scientometrics. 2007, vol. 71, iss. 3, s. 473-493. [07-30]
 • Sapa R.: Wybrane aspekty komunikacji naukowej w informacji naukowej i bibliotekoznawstwie w Polsce. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2007, nr 1, s. 91-106. [07-31]
 • Skalska-Zlat M.: Zastosowania bibliometrii w badaniach Internetu. Problematyka i przegląd, [w:] Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak. Pod. red. Elżbiety Gondek i Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2007, s. 148-162. [07-32]
 • Sosińska-Kalata B.: Współczesne oblicze nauki o informacji w Polsce i za granicą, [w:] Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak. Pod. red. Elżbiety Gondek i Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2007, s. 93-119. [07-33]
 • Staniów B.: Metody ilościowe w badaniach nad literaturą i książką dla dzieci i młodzieży, [w:] Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych. Pod red. Dariusza Kuźminy. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2007, s. 99-108. [07-34]
 • Tkaczyk J.: Klasyfikacje czasopism naukowych i uczonych. Sport Wyczynowy. 2007, nr 10-12, s. 201-205. [07-35]
 • Turecka D.: Narzędzia wyszukiwawcze, analityczne i pomocnicze w bazie Science Citation lndex Expanded na platformie Web of Knowledge. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2007, nr 2, s. 25-34. [07-37]
 • Wormell I.: Narzędzia bibliometryczne do mapowania i wizualizacji struktury wydziału uczelni, [w:] Między przeszłością a przyszłością: książka, biblioteka, informacja naukowa – funkcje społeczne na przestrzeni wieków. Pod red. Marii Próchnickiej i Agnieszki Korycińskiej-Huras. Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2007, s. 203-213. [07-38]
 • Wróblewski A.K.: Demografia członków PAN. Nauka. 2007, nr 3, s. 163-167. [07-47]
 • Zgorzelska M.: Wykorzystanie internetowych baz danych w bibliometrii, [w:] Ewolucja procesów bibliotecznych na tle dziejów Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pod red. Barbary Żmigrodzkiej. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 186-197. [07-39]

2006

 • Banach M.: Co dalej z “Kardiochirurgią i Torakochirurgią Polską”? Sposoby indeksacji polskich czasopism medycznych. Kardiochirurgia Torakochirurgia Polska. 2006, nr 3, s. 346-349. [06-1]
 • Banach M.: Where does Archives of Medical Science journal head for? Archives of Medical Science. 2006, 2, s. 135. [06-2]
 • Cempel C.: Statystyka oceny parametrycznej jakości jednostek sfery badań i wdrożeń w kraju. Diagnostyka. 2006, nr 4, s. 145-156. [06-42]
 • Głazek K.: Bez czytania. Forum Akademickie. 2006, nr 6, s. 29-31. [06-5]
 • Koj A.: Jak oceniać sukces w naukach biomedycznych, czyli wątpliwa przydatność bibliometrii, [w:] Sukces w nauce. Kraków: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 2006, s. 95-99. [06-6]
 • Kopczewski M., Jucha M.: Informetria w nauce o informacji – podstawie E-learningu, [w:] Nowe technologie w kształceniu na odległość : II krajowa konferencja naukowa, Koszalin-Osieki, 5-7 października 2006, pod red. Tomasza Królikowskiego, Walerego Susłowa, Błażeja Bałasza. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006, s. 181-202. [06-7]
 • Korczak E., Sadłowska A.: Pedagogiczne czasopisma naukowe na Liście Filadelfijskiej. Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 1, s. 85-91. [06-8]
 • Kowalski J.: Dorobek naukowy i organizacyjny krajowych ośrodków inżynierii rolniczej w latach 2000-2005. Inżynieria Rolnicza. 2006, nr 11, s. 69-75. [06-26]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Scientific collaboration of new 10 EU countries in the field of social sciences. Information Processing and Management. 2006, vol. 42, no 6, s. 1592-1598. [06-12]
 • Michałek R.: Pozycja inżynierii rolniczej w strukturze nauki polskiej. Inżynieria Rolnicza. 2006, nr 11, s. 15-22. [06-41]
 • Nowak P.: Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2006. [06-15]

Rec. Wierzchoń P. Język, Komunikacja, Informacja. 2007, T. 2, s. 202-206. [06-16]

 • Pawłowski A.: Próba naukometrycznej oceny spuścizny naukowej Wincentego Lutosławskiego, [w:] Wincenty Lutosławski. Pod red. Adama Pawłowskiego i Roberta Zaborowskiego. Drozdowo : Muzeum Przyrody, 2006, s. 9-30. [06-17]
 • Pilc A.: Farmakologia. Forum Akademickie. 2006, nr 5, s. 28-31. [06-21]
 • Pulikowski A., Tomaszczyk J.: Tworzenie i udostępnianie baz danych na przykładzie bazy CYTBIN, [w:] Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy. Red. D. Pietruch-Reizes, W. Babik. Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2006, s. 141–153. [06-31]
 • Racki G.: System parametryczny oceny dorobku instytucji naukowych – okiem praktyka, [w:] Zarządzanie informacją w nauce, Katowice, 23-24 listopada 2006 r. [06-32]
 • Seweryn A.: Przekłady polskich książek z zakresu nauk technicznych po roku 1989 w świetle “Index Translationum” Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2006, nr 3, s. 46-53. [06-33]
 • Stefaniak B.: Analiza bibliometryczna publikacji naukowych Profesora Wojciecha Gasparskiego. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2007, s. 527-531. [06-36]
 • Stefaniak B.: Science Citation Index (SCI) – koncepcja, struktura, zastosowania Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2006, nr 3, s. 4-12. [06-37]

2005

 • Dębowski Ł.: Prawo Zipfa. Zjawiska i próby objaśnień. 2005. [Pokaz slajdów: Cz. 1, Cz. 2, Cz. 3]. [05-2] [05-3] [05-4]
 • Ludwiczak H.: Biobezpieczeństwo a publikacje naukowe. Biotechnologia. 2005, 4(71), 227-231. [05-35]
 • Łempicki A.: Charakterystyka prac opublikowanych w „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej” w latach 1928-2003. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. 2005, vol. 69, nr 4. [05-6]
 • Malinowski M.: Analiza cytowań artykułów opublikowanych w “Biuletynie EBIB” w latach 2000-2002. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2005. Praca magisterska napisana pod kier. B. Stefaniak. [05-33]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Bibliometric maps of field of science. Information Processing and Management. 2005, vol. 41, nr 6, s. 1534-1547. [05-7]
 • Misiak P.: Naukofizyka. Forum Akademickie. 2005, nr 9, s. 57-59. [05-10]
 • Niedbalska G.: Statystyka nauki i techniki (N+T) : (zarys ogólny i plany na przyszłość). Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005, z. 1, s. 63-75. [05-11]
 • Nowak P.: Przyrost pierwotnych źródeł informacji w nauce, wybrane metody opisu. Roczniki Naukowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Seria A: Miscellanea. 2005, s. 123-131. [05-12]
 • Pindlowa W.: Kilka refleksji nad kierunkami rozwoju bibliometrii. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005, z. 1, s. 49-55. [05-16]
 • Pindlowa W.: Cybermetria, [w:] Profesjonalna informacja w Internecie, red. nauk. Maria Kocójowa. Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2005, s. 58-61. [05-17]
 • Racki G.: Polskie czasopisma geologiczne w świetle indeksów cytowań ISI. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005, z. 1, s. 87-94. [05-21]
 • Skalska-Zlat M.: Czy ilość przechodzi w bylejakość? : za i przeciw parametrycznej ocenie składników nauki. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005, z. 1, s. 95-101. [05-24]
 • Stefaniak B., Bajor A., Tomaszczyk J., Pulikowski A., Augustyniak A.: Bibliograficzna baza danych – CYTBIN Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2005, nr 4, s. 3-9. [05-25]
 • Stefaniak B.: O znaczeniu wartości liczbowej “Journal Impact Factor”. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005, z. 1, s. 77-86. [05-26]
 • Tyczewska A., Sikora M.: Lista filadelfijska. Biotechnologia. 2005, 4(71), 232-235. [05-36]
 • Więcka A.: Nauka w cytatach. Postępy Biochemii. 2005, nr 3, s. 240-241. [05-28]
 • Wojtasiński Z., Florek M., Pilc A.: Patent na zyski. Wprost. 2005, nr 17. [05-32]
 • Wróblewski A. K.: Nauka w Polsce według rankingów bibliometrycznych. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005, z. 1, s. 57-61. [05-30]

2004

 • Budzyńska B., Marszakowa-Szajkiewicz I.: Bibliometryczna analiza czasopism z dziedziny Cardiac & Cardiovascular Systems na podstawie BD Journal Citation Reports: Science Edition, [w:] Cyfryzacja w procesach komunikowania. pod red. W. Krzemińskiej i P. Nowaka. Poznań 2004, s. 71-79. [04-2]
 • Frączek R.: Naukometria : za i przeciw stosowaniu metod ilościowych w naukoznawstwie i polityce naukowej, Warszawa 04.11.2004. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2004, nr 3-4, s. 46-47. [04-4]
 • Janiak M.: Baza cytowań bibliograficznych Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 46-49. [04-5]
 • Kaliczyńska M.: Webometrics – Can we measure the Internet? [w:] Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 2004, vol. 5484, s. 580-585. [04-7]
 • Kopij G.: Stan badań ornitologicznych w Polsce i na świecie u progu 21. wieku. Analiza bibliometryczna. Notatnik Ornitologiczny. 2004, s. 109-114. [04-8]
 • Kopij G.: Analiza bibliometryczna literatury dotyczącej kręgowców lądowych (Tetrapoda) Polski za lata 1971-2000. Przegląd Przyrodniczy. 2004, t. 15, z 3-4, s. 109-116. [04-9]
 • Kotyras D.: Możliwości badań webometrycznych w odniesieniu do serwisów internetowych szkół wyższych, [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 145-148. [04-10]
 • Kowalska M.: Indeksy cytowań bibliograficznych jako retrospektywne i bieżące informatory bibliograficzne o dokonaniach naukowych w Polsce i na świecie, [w:] Biblioteki wobec nowych zadań, pod red. Ewy Głowackiej. Toruń 2004, s. 129-155. [04-11]
 • Łatacz E.: Modele naukometryczne w badaniach nad recepcją metody Marii Montessori w Polsce jako przykład przechodzenia od badań ilościowych do jakościowych. [w:] Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagagogicznych. red. t. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski. Kraków 2004, s. 255-259. [04-12]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Journal co-citation analysis in the field of women’s studies, [w:] International Workshop on Webometrics, Informetrics and Scientometrics, 2-5 March 2004, Roorkee. Ed. Kretshmer, Y. Singh, & R. Kundra, 2004, s. 247-259. [04-13]
 • Mauer-Górska B.: Ranking czasopism profesjonalnych, [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 50-54. [04-14]
 • Nowak P.: Piśmiennictwo z zakresu nauk społecznych i humanistycznych przedmiotem oceny i analiz metodami bibliometrycznymi, możliwości i ograniczenia. Roczniki Naukowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Seria A: Miscellanea. 2004, t. 2, s. 5-18. [04-15]
 • Prost E. K.: Ranking ISI czasopism polskich i czasopism weterynaryjnych na świecie. Medycyna Weterynaryjna. 2004, R. 60, nr 7, s. 780-782. [04-18]
 • Racki G.: “Acta Geophysica Polonica” w międzynarodowym obiegu informacji naukowej 1996-2003, [w:] 50 lat Instytutu Geofizyki PAN, [ed. J. Jankowski, R. Teisseyre]. Warszawa 2004, s. 71-92. [04-19]
 • Radomska A.: Bibliometryczna analiza czasopism naukowych prenumerowanych w Bibliotece Śląskiej. Książnica Śląska. 1998-2000, dr. 2004, s. 58-70. [04-21]
 • Sapa R.: Proste badania webometryczne, zagraniczne odnośniki do polskich bibliotek uniwersyteckich, [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 154-158. [04-22]
 • Skalska-Zlat M.: Bibliografia w Polsce w świetle badań bibliometrycznych, [w:] Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 11-13 czerwca 2003 , referaty i dyskusja. [oprac. dyskusji D. Bilikiewicz-Blanc i A. Karłowicz]. Warszawa 2004, s. 92-110. [04-23]
 • Skalska-Zlat M.: Cybermetria, netometria, webometria – nowe pojęcia i zadania informetrii, [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 159-165. [04-24]
 • Skalska-Zlat M.: Precedensy i inspiracje naukometrycznych koncepcji Price’a w Polsce. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2004, z. 4, s. 743-749. [04-25]
 • Stefaniak B.: Analiza bibliometryczna dorobku naukowego (studium przypadku), [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 14-20. [04-26]
 • Stefaniak B., Swoboda I.: Polskie indeksy cytowań – potrzeba tworzenia, dotychczasowe doświadczenia, [w:] Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 11-13 czerwca 2003 , referaty i dyskusja. [oprac. dyskusji D. Bilikiewicz-Blanc i A. Karłowicz]. Warszawa 2004, s. 255-306. [04-27]

2003

 • Bojko K., Seiffert J.: Indeks cytowań – dopowiedzenia… Biuletyn Informacyjny ŚAM. 2003, t. 13, nr 2, s. 20-21. [03-1]
 • Busse-Turczyńska E.: Wskaźnik “impact factor” i punktacja KBN w Bibliografii Publikacji Pracowników Uczelni. Alma Mater (Akademia Medyczna w Lublinie). 2003, R. 13, nr 1, s. 174-177. [03-2]
 • Dąbrowska-Charotyniuk D.: Podaj swój wskaźnik. Medyk Białostocki. 2003, nr 6-7(9), s. 12-14. [03-3]
 • Łomnicki A.. Impact factors reward and promote excellence. Nature. 2003, vol. 424(6948), s. 487. [Polemika z tekstami: Lawrence P.A: Commentary “The politics of publication” (Nature 422, 259–261; 2003, doi 10.1038/422259a), Insall R.: Impact factors: target the funding bodies (Nature 423, 479–480 & 585; doi 200310.1038/423479a), Tuck A.: Impact factors: a tool of the sterile audit culture (Nature 424, 14; doi 200310.1038/424014a)], doi 10.1038/424487a. [03-28]

[Polem.] Skórka P.: How do impact factors relate to the real world. Nature. 2003, vol. 425(6959), s. 66, doi 10.1038/425661b [03-29]

 • Racki G.: Polskie czasopisma geograficzne a międzynarodowy obieg informacji naukowej. Przegląd Geograficzny. 2003, s. 101-119. [03-19]
 • Sobielga J., Kapinos D.: Proces starzenia się informacji wykorzystywanej w bibliotekoznawstwie oraz informacji naukowej. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2003, t. 11, nr 1, s. 32-34. [03-22]
 • Stefaniak B.: On the meaning of Journal Impact Factor values, [w:] Bibliometric Analysis in Science and Research: Applications, Benefits and Limitations: 2nd Conference of the Central Library, Julich 5-7 November 2003. Julich 2003, pp. 33-39. [03-23]
 • Wróblewski A. K.: Bibliometryczne nieporozumienia. Alma Mater (Akademia Medyczna w Lublinie). 2003, R. 13, nr 1, s. 181-185. [03-25]

2002

 • Bonusiak-Głąbik B., Krawczyk D., Pacholska A.: Analiza cytowań prac naukowych pracowników Politechniki Wrocławskiej za lata 1971-2000, [w:] Raporty Biblioteki Głównej OINT Politechniki Wrocławskiej, 2002, Ser. U, nr 182. [02-2]
 • Drabek A.: Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych. Katowice 2002. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. I. Marszakowej-Szajkiewicz. [02-6] [02-7]
 • Górecki H.: Problemy z wykorzystaniem wyników oceny parametrycznej jednostek badawczych w chemii, technologii, inżynierii chemicznej i procesowej oraz ochronie środowiska do określenia dotacji statutowej. Chemik. 2002, t. 55, nr 11, s. 344-350. [02-15]
 • Kaczmarek L.: Praktyczne zastosowanie naukometrii w biomedycynie. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, z. 3, s. 279-284. [02-9]
 • Kolasa M.W.: Czasopisma prasoznawcze i prasoznawstwo w czasopismach (1989-2000). Rocznik Historii Prasy Polskiej. 2002, z. 1, s. 211-235. [02-11]
 • Konieczna D.: Bibliometryczna analiza publikacji cytowanych w czasopiśmie “Litteraria” w latach 1969-1999. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 137-145. [02-12]
 • Krakowska M., Pindlowa W.: Badania statystyczno-analityczne czasopism polskich z zakresu informacji naukowej. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 103-111. [02-13]
 • Kurek-Kokocińska S.: O metodologię badań porównawczych czasopism bibliotekoznawczych i informacyjnych. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2002, nr 2, s. 53-59. [02-14]
 • Marszakowa-Szajkiewicz I.: Nauka polska na progu XXI wieku: analiza bibliometryczna, [w:] W służbie książki. pod red. Z. Kropidłowskiego. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska, 2002, s. 227-256. [02-16]
 • Michałek R.: Parametryczna ocena krajowych ośrodków naukowych inżynierii rolniczej. Inżynieria Rolnicza. 2002, nr 6. [02-54]
 • Nowak P.: Rola bibliografii statystycznej i bibliometrii w procesie kształtowania się współczesnego paradygmatu badań księgoznawczych, [w:] Przestrzenie informacji. Red. W. Krzemińska, P. Nowak. Poznań: Sorus, 2002, s. 67-78. [02-17]
 • Nowak P.: “Zdolność przyciągania” (attraction power) polskich współczesnych czasopism naukowych z dyscyplin humanistycznych. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 129-136. [02-18]
 • Nowak P.: Współautorstwo – wybrane aspekty naukometryczne. Wiedza i Umiejętności: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. 2002, s. 111-119. [02-19]
 • Ostrowska B.: Lista Filadelfijska. Przegląd Uniwersytecki: pismo Uniwersytetu Szczecińskiego. 2002, nr 1-3, s. 30-31. [02-20]
 • Piela L.: Sygnały decydują. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 31-35. [02-22]
 • Pilc A.: Najczęściej cytowani naukowcy oraz prace naukowe w Polsce. Raport za lata 1965-2001 na podstawie bazy “Science Citation Index” dotyczącej wszystkich światowych publikacji. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 66-82. [02-23]
 • Pilc A.: Ranking naukowców polskich w dziedzinie biologii i medycyny. Kardiologia Polska. 2002, nr 57, s. 360-362. [02-53]
 • Piotrowicz A.: Sprawozdanie z XXI konferencji problemowej “Biblioteki medyczne wobec problemu bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni”. Biuletyn Informacyjny AM w Poznaniu. 2002, R. 27, nr 5, s. 8-9. [02-24]
 • Popinigis J.: 1st Ranking of polish academies of physical education according to amount of publications in ISI journals in 2001. Polish Journal of Sports Medicine [Medycyna Sportowa] 2002, vol. 18, no 11, s. 453-461. [02-26]
 • Racki G.: Parametryczny system oceny jednostek naukowych przez KBN: prognozy i postulaty. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 51-58. [02-29]
 • Revheim R.: Impact Factor – polubić czy lekceważyć, [w:] 21 Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych – Biblioteki medyczne wobec problemu bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni, Poznań 28-29.11.2002. [02-31]
 • Skalska-Zlat M.: Bibliografia w Polsce 1945-1996. Naukoznawcza analiza dyscypliny. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. [02-32]

Rec. Matczuk A. Przegląd Biblioteczny. 2002, R. 70, z. 3, s. 239-246. [02-33]

Rec. Nowak P. Biblioteka. 2002, nr 6, s. 181-184. [02-34]

Rec. Sadowska J. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2002, nr 2, s. 105-110. [02-35]

Rec. Stefaniak B. Roczniki Biblioteczne. 2003, R. 47, s. 257-266. [02-36]

 • Skalska-Zlat M.: Wpływ analizy środowiska autorskiego na ocenę dyscypliny (na przykładzie nauki o bibliografii). Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 113-128. [02-37]
 • Stefaniak B.: O bibliometrii i cytowaniach bez emocji. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2002, t. 10, nr 3-4, s. 23-30. [02-40]
 • Stefaniak B.: Rozmieszczenie publikacji autorów polskich w czasopismach indeksowanych w Social Sciences Citation Index w latach 1981-2000. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 91-102. [02-41]
 • Sum J.: Bibliometria i Journal Citation Reports – bazy danych Instytutu Informacji Naukowej. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski. 2002, nr 2, s. 17-29. [02-42]
 • Świderski J.: Sposoby działalności naukowej i ich praktyczne zastosowanie w elektronice. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 59-63. [02-43]
 • Waga M., Drabek A.: “Arton” – baza cytowań polskiej literatury humanistycznej (stan prac nad bazą). Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 147-151. [02-44]
 • Ważna L., Bartkowski A.: Patenty i publikacje jako wskaźniki technologiczne, bibliometria strukturalna. Management. 2002, s. 171-182. [02-46]
 • Wróblewski A.K.: Bibliometryczna trylogia. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 7-29. [02-45]
 • Wrzosek I., Jaskólska K.: Badania bibliometryczne w Bibliotece Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 83-89. [02-47]
 • Wrzosek I., Jaskólska K.: Badania bibliometryczne w Bibliotece Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Biuletyn GBL. 2002, R. 48, nr 366, s. 83-90. [02-48]
 • Ziabicki A.: Ocena dorobku i reputacji naukowej indywidualnych uczonych i zespołów badawczych. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 37-49. [02-49]

2001

 • Bartkowski A., Góra Z., Schramm, R.: Patentometric analysis using linked online databases. NFD Information-Wissenschaft und Praxis . 2001, Vol. 52, No. 5, pp. 293-299. [01-1]
 • Daniłowicz C., Baliński J.: Document ranking based upon Markov chains. Information Processing & Management. 2001, Vol. 37, No. 4, pp. 623-637. [01-3]
 • Drabek A.: Analiza zagranicznych czasopism z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na podstawie Social Science Citation Index/Journal Citation Reports. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2001, nr 1, s. 41-53. [01-4]
 • Majewska-Piątkowska A., Jaskólska K.: “…Po pierwsze: nie mamy armat”. Prace nad przygotowaniem cytacji do oceny parametrycznej Śląskiej Akademii Medycznej. Biuletyn Informacyjny ŚAM. 2001, R. 11, nr 4, s. 24-25. [01-8]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Bibliometric maps of science, [w:] 8th International Conference on Scientometrics and Informetrics. Proceedings – ISSI-2001. BIRG, Univ. New South Wales. Part, 2001, Vol. 2, p. 439-46. [01-9]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Scientometric perspectives of the analysis of chemical terminology. Scientometrics. 2001, Vol. 52, No.2, pp. 323-336. [01-10]
 • Marszakowa-Szajkiewicz I.: Nauka polska u progu XX w.: analiza bibliometryczna Polski i państw Unii Europejskiej. Roczniki Biblioteczne. 2001, t. 45. [01-32]
 • Nowak P.: “Attraction Power” of Polish Contemporary Academic Journals Dealing with the Humanities, [w:] Miscellanea informatologica. pod red. M. Górnego i P. Nowaka. Poznań: Sorus, 2001, s. 133-140. [01-11]
 • Nowak P.: Bibliometric Indicators Used in the Evaluation of Scientific Journals, [w:] Contemporary communication and information systems : selected problems. Ed. by Piotr Nowak & Piotr Wierzchoń. Poznań: Sorus, 2001. [01-12]
 • Nowak P.: The Growth Rate of Primary Information Sources in Science. Description of Methods, [w:] Contemporary communication and information systems : selected problems. Ed. by Piotr Nowak & Piotr Wierzchoń. Poznań: Sorus, 2001. [01-13]
 • Nowak P.: “Polska literatura humanistyczna” – zasady organizacji, przygotowania i obsługi pierwszej polskiej bazy cytowań dla nauk humanistycznych, [w:] Miscellanea informatologica. pod red. M. Górnego i P. Nowaka. Poznań: Sorus, 2001, s. 65-72. [01-14]
 • Pacholska A.: Zawartość “Listy Filadelfijskiej”. Sprawy Nauki. 2001, nr 6, s. 18-19. [01-16]
 • Racki G.: Najczęściej cytowane polskie publikacje z dziedziny nauk o Ziemi z lat 90. (na podstawie National Citation Reports – Poland 1999 Instytutu Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii. Przegląd Geologiczny. 2001, nr 7, s. 584-590. [01-18]
 • Racki G.: Ocena parametryczna –prognozy i postulaty. Sprawy Nauki. 2001, nr 11, s. 10-12. [01-33]
 • Skalska-Zlat M.: Bibliographic method, its modern variants and applications. Knygotora. 2001, p. 84-95. [01-19]
 • Skalska-Zlat M.: Nalimov and the Polish Way Towards Science of Science. Scientometrics. 2001, Vol. 52, No. 2, pp. 211-223. [01-21]
 • Stefaniak B.: International Co-operation in Science and in Social Sciences as Reflected in Multinational Papers in SCI and SSCI. Scientometrics. 2001, Vol. 52, No. 2, pp. 193-210. [01-22]
 • Szydłowski M., Krawiec A.: Scientific cycle model with delay. Scientometrics. 2001, Vol. 52, No. 1, pp. 83-95. [01-24]
 • Twardosz B.: Publikacje naukowe pracowników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w międzynarodowych indeksach cytowa A&HCI i SCI, [w:] Miscellanea informatologica. pod red. M. Górnego i P. Nowaka. Poznań: Sorus, 2001, s. 55-63. [01-25]
 • Webster B.: Polish Women in Science: a bibliometric analysis of Polish science and its publications 1980-1999. Research Evaluation. 2001, 10, pp. 185-194. [01-28]
 • Wróblewski A.K.: Jak oceniać naukę? Sprawy Nauki. 2001, nr 10, s. 9. [01-30]
 • Żbikowska-Migoń A.: Karl Heinrich Frommichen (1736-1783) and Adrian Balbi (1782-1848) – The pioneers of biblio- and scientometrics. Scientometrics. 2001, Vol. 52, No. 2, pp. 225-233. [01-31]

2000

 • Bartkowski A.: Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli: czy i kiedy analiza cytowań jest wiarygodnym i efektywnym narzędziem aktywoności naukowej. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2000, z. 4, s. 549-575. [00-1]
 • Drabek A.: Związki komunikacji z innymi dyscyplinami nauk społecznych : (na podstawie “Current Contents” : seria “Social and Behavioral Sciences – 1995”. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne. 2000, t. 12, s. 191-207. [00-2]
 • Głębocki J.: Statystyka bibliometryczna w komputerowym systemie tworzenia bibliografii dorobku naukowego Expertus, Splendor Systemy Informacyjne. Biuletyn GBL. 2000, R. 46, nr 363, s. 91-95. [00-3]
 • Marszakowa-Szajkiewicz I.: Metoda analizy leksykalnej w informacji naukowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne. 2000, t. 12, s. 207-214. [00-4]
 • Marszakowa-Szajkiewicz I.: O bibliometrii i bazach danych Instytutu Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii. Nauka. 2000, nr 3, s. 181-190. [00-5]
 • Marszakowa-Szajkiewicz I.: W naukowym klubie. Forum Akademickie. 2000, nr 6, s. 29-31. [00-6]
 • Michta B.: Bibliometryczna analiza tłumaczeń w latach 1984-1992 na podstawie “Indexu Translationum”. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne. 2000, t. 12, s. 215-230. [00-7]
 • Nowak P.: Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki. Poznań: Motivex, 2000. [00-8]

Rec. Jazdon A. Biblioteka. 2002, nr 6, s. 175-177. [00-9]

 • Pietruch-Reizes D.: Indeksy cytowań bibliograficznych, [w:] Bibliografia. Metodyka i organizacja. Pod red. Z. Żmigrodzkiego. Warszawa: SBP 2000, s. 168-172 [00-10]
 • Racki G.: Bazy CD-ROM jako podstawowe narzędzie badań naukometrycznych, [w:] Biblioteka Elektroniczna Dzisiaj. Efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych. Materiały II Konferencji Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych, Katowice-Opole, 21-23 kwietnia 1999. pod red. B. Zajączkowskiej. Katowice 2000, s. 11-16. [00-12]
 • Radomska A.: Bibliometryczna analiza czasopism naukowych prenumerowanych w Bibliotece Śląskiej. Książnica Śląska. 1998-2000 (dr. 2004), s. 58-70. [00-16]
 • Stefaniak B.: Polska obecność na liście filadelfijskiej. Biuletyn GBL. 2000, R.46, nr 363, s. 53-56. [00-17]
 • Stefaniak B.: Polska obecność na liście filadelfijskiej. Sprawy Nauki. 2000, nr 3-4, s. 18-19. [00-18]
 • Webster B.M.: Socjologia polska w świetle Social Sciences Index i Indeksu Cytowań Socjologii Polskiej: analiza porównawcza za lata 1981-1995. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2000, z. 2-3, s. 391-417. [00-19]
 • Wierska B.: Dobrze czy źle : publikacje naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2000, nr 3, s. 10-14. [00-20]
 • Wróbel J., Pacholska A.: Baza JOURNAL CITATION REPORTS. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2000, nr 1, s. 25-28. [00-21]
 • Wrzosek I.: Analiza bibliometryczna prenumeraty czasopism zagranicznych Biblioteki Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Biuletyn GBL. 2000, R. 46, nr 363, s. 53-56. [00-22]

1999

 • Busse-Turczyńska E.: Wskaźnik “impact factor” i punktacja KBN w Bibliografii Publikacji Pracowników Uczelni. Alma Mater (Lublin). 1999, R. 13, nr 1, s. 174-177. [99-1]
 • Frąckowiak J. K.: Evaluation of Scientific Activity of R&D Institutions in Poland, [w:] Science Evaluation and Its Management. Ed. V. Paces, L. Pivec, A.H. Teich. Amsterdam [et al.]: IOP Press, 1999, s. 266-271. [99-3]
 • Kęsik M.: Ocena wykorzystanych czasopism zagranicznych w Akademii Rolniczej w Lublinie – na podstawie analizy bibliografii załącznikowej, [w:] Problematyka czasopism a funkcje biblioteki akademickiej w procesie naukowo-dydaktycznym. Red. W. Bober. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1999, s. 67-74. [99-4]
 • Kozlowski, J., Radosevic, S., Ircha, D.: History matters: The inherited disciplinary structure of the post-communist science in countries of Central and Eastern Europe and its restructuring. Scientometrics. 1999, Vol. 45, No.1, pp. 137-166. [99-5]
 • Racki G.: “Filadelfijska humanistyka”. Sprawy Nauki. 1999, nr 3-4, s. 26-27. [99-7]
 • Racki G.: Lista Filadelfijska czasopism z kręgu nauk geologicznych. Przegląd Geologiczny. 1999, nr 10, s. 889-894. [99-8]
 • Racki G.: Z listy filadelfijskiej. Sprawy Nauki. 1999, nr 9, s. 8-10. [99-13]
 • Stefaniak B.: Science Citation Index – indeks cytowań naukowych. Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny/Centralny Ośrodek Naukowy Informacji Wojskowej. 1999, R. 29, nr 1, s. 28-56. [99-16]
 • Stefaniak B.: Cytowania literatury naukowej i ich udział w procesie komunikacji. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1999, nr 1, s. 49-56. [99-17]
 • Ziabicki A.: Evaluation of an Individual Scientist. Legal Case Analogy, [w:] Science Evaluation and Its Management. Ed. V. Paces, L. Pivec, A.H. Teich. Amsterdam [et al.]: IOP Press, 1999, s. 98-102. [99-18]

1998

 • Bielicki T. : W sprawie czasopism z zakresu nauk biologicznych. Nauka. 1998, nr 1, s. 131-157. [98-19]
 • Jabłecka J.: Metody oceniania instytucji badawczych w Polsce i za granicą. Zagadnienia Naukoznawstwa 1998, nr 3(137), s. 381–392. [98-1]
 • Kajfasz S.: Podstawy oceny jednostek naukowo-technicznych i próba wartościowania wyników ich działalności. Zagadnienia Naukoznawstwa 1998, nr 3(137), s. 365-380. [98-2]
 • Krawczyk D., Pacholska A.: Wykorzystanie bazy “Science Citation Index” w Politechnice Wrocławskiej. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1998, nr 2, s. 11-18. [98-3]
 • Nowak P.: “Impact factor” polskich czasopism z dziedziny humanistyki, [w:] Problemy i metody nauki o informacji: szkice i studia. pod red. M. Górnego i P. Nowaka. Poznań: Sorus, 1998, s. 121-130. [98-4]
 • Racki G.: Najbardziej znane polskie publikacje zagraniczne w dziedzinie nauk o Ziemi z lat 1981-1995: (na podstawie National Citation Report – Poland). Przegląd Geologiczny. 1998, nr 2, s. 133-137. [98-6]
 • Sawicki W.: Ocenianie nauki – rzeczywistość i iluzje. Postępy Medycyny i Higieny Doświadczalnej. 1998, 52, 3, s. 297-305. [98-8]
 • Schramm, R. Bartkowski A.: Licensing decisions support through patents and patent citations analysis using online databases. Management. 1998, nr 3, s. 78-94 [98-20]
 • Stefaniak B.: Badania bibliometryczne, informetryczne, naukometryczne, [w:] Informacja naukowa w Polsce: tradycja i nowoczesność. pod red. E. Ścibora. Olsztyn: Wydawnictwo WSP 1998, s. 197-219. [98-9]
 • Twardosz B.: Publikacje pracowników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w międzynarodowych indeksach cytowań, [w:] Problemy i metody nauki o informacji: szkice i studia. pod red. M. Górnego i P. Nowaka. Poznań: Sorus, 1998, s. 131-144. [98-10]
 • Webster B.M.: Polish Sociology Citation Index as an Example of Usage of National Citation Indexes in Scientometric Analysis of Social Sciences Journal of Information Science. 1998, Vol. 24, No.1, pp. 19-32. [98-11]
 • Wróblewski A. K.: Dane o publikacjach i cytowaniach polskich autorów. Biuletyn Informacyjny AM w Poznaniu. 1998, R. 23, nr 2, s. 94-98. [98-12]

1997

 • Nowak P.: Wokół badań nad efektywnością czasopism naukowych, [w:] Ze współczesnych zagadnień nauki o informacji. pod red. M. Górnego i P. Nowaka, Instytut Lingwistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Zakład Komunikacji Społecznej. Poznań: Sorus, 1997, s. 99-112. [97-2]
 • Nowosad T. : Informacyjne opus profesora Eugeniusza Garfielda. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1997, nr 1-2, s. 40-42. [97-3]
 • Racki G.: Palaeontology in Science citation Index 1995. Lethaia Forum. 1997, vol. 30, s. 17-18. [97-5]
 • Racki G.: Ranking polskich periodyków geologicznych. Przegląd Geologiczny. 1997, t. 45, nr 2, s. 151-156. [97-6]
 • Ran-Rokicka R.: Rola bibliometrii w polityce ekonomicznej nauki w resorcie zdrowia. Biuletyn GBL. 1997, t. 43, nr 355, s. 55-56. [97-7]
 • Stefaniak B.: Charakterystyka współpracy międzynarodowej w naukach ścisłych i przyrodniczych – podstawowych i stosowanych – na podstawie publikacji prezentowanych w “Science Citation Index” 1992-1995. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1997, nr 1-2, s. 41-56. [97-8]
 • Stefaniak B.: International cooperation of Polish researchers with partners from abroad: a scientometric study, [w:] Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Jerusalem, Israel 1997, s. 427-438. [97-9]

1996

 • Dzik J.: Umiędzynarodowienie Acta Palaeontologica Polonica. Przegląd Geologiczny. 1996, t. 44, nr 8, s. 778-782. [96-1]
 • Górny M., Nowak P.: Naukowe wydawnictwa ciągłe jako obiekt badań bibli-, nauko-, i informetrycznych: wybór piśmiennictwa za lata 1973-1994. Poznań: [Sorus], 1996. [96-2]
 • Marshakova-Shaikevich I.: The Standard Impact Factor as an Evaluation Tool of Science Fields and Scientific Journals. Scientometrics. 1996, vol. 35, iss. 2, s. 283-290. [96-3]
 • Marszakowa-Szajkiewicz I.: Bibliometryczna analiza współczesnej nauki. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 1996. [96-4]

Rec. Skalska-Zlat M. Zagadnienia Informacji Naukowej. 1997, nr 1, s. 85-88. [96-5]

 • Racki G.: Geologia Polska w świetle Science Citation Index. Przegląd Geologiczny. 1996, t. 44, nr 9, s. 928-930. [96-7]
 • Racki G.: Gdzie jesteśmy? Gazeta Uniwersytecka UŚ. 1996, październik, nr 37, s. 8-9. [96-8]
 • Racki G.: Nauki geologiczne w Science Citation Index – Aneks. Przegląd Geologiczny.1996, t. 44, nr 9, s. 931-932. [96-9]
 • Stefaniak B.: Współpraca międzynarodowa w nauce odzwierciedlona we wspólnych publikacjach autorów polskich i zagranicznych. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1996, nr 3, s. 259-274. [96-10]
 • Wincławska B.M.: Polish sociology citation Index (Principles for creation and first results). Scientometrics. 1996, vol. 35, iss. 3, s. 387-391. [96-11]
 • Wróblewski A.K.: Co należy wiedzieć o cytowaniach prac naukowych. Sprawy Nauki. 1996, nr 2, s. 3-8. [96-12]

1995

 • Gaj J.: Czy umiemy się oceniać? Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3–4(125–126), s. 85–90. [95-1]
 • Górnicki B., Muszyński S., Kocoń J., Sosnowska H., Stępień K., Turski Ł. A., et al.: Dyskusja [o ocenianiu uczonych]. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, 3–4(125–126), s. 69–78. [95-2]
 • Howorka B.: Bibliometria – uwagi po roku. Medycyna – Dydaktyka – Wychowanie. 1995, R. 27, nr 1-2, s. 166-170. [95-3]
 • Kozłowski J., Kopka Z.: Miejsce nauki polskiej w świecie 1990-1994 w świetle badań naukometrycznych: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index. Warszawa 1995. [95-4]
 • Lipkowski J.: Zalety i wady punktowego systemu oceny dorobku publikacyjnego pracowników naukowych, na podstawie doświadczeń Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 31-33. [95-5]
 • Łomnicki A. Ocena uczonych i nauki. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3–4(125–126), 35–37. [95-6]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Dynamics of research fields in science and social sciences: a bibliometric analysis, [w:] Fifth International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Proceedings – 1995. Medford 1995, s.323-330. [95-7]
 • Migoń K., Skalska-Zlat M.: Bibliolinguistics and bibliometrics – connections and interdependence. Theoretical and quantitative analysis, [w:] Fifth International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Proceedings – 1995. Medford 1995, s. 331-347. [95-8]
 • Mukosiej J.: Ocenianie naukowców. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 45-52. [95-25]
 • Nowakowska M. Punktowy system oceny pracy naukowej. Zagadnienia Naukoznawstwa 1995, nr 3–4(125–126), s. 53–58. [95-9]
 • Pelc J.: Uwagi na temat oceniania kwalifikacji pracownika nauki oraz instytucji
  naukowej. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995 nr 3-4, s. 7-10. [95-24]
 • Piela L.: Jak mierzyć osiągnięcia placówek naukowych? Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 147-157. [95-10]
 • Pindlowa W.: Informetria w nauce o informacji. Zagadnienia Informacji Naukowej. 1995, nr 1-2, s. 97-99. [95-11]
 • Racki G.: Nauki geologiczne w Science Citation Index. Przegląd Geologiczny. 1995, t. 43, nr 10, s. 843-844. [95-12]
 • Racki R.: Z doświadczeń ilościowej oceny zespołów badawczych w naukach o Ziemi. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 171-178. [95-13]
 • Sadowski J.: Porównawcza ocena wagi publikacji w różnych dziedzinach nauki – czyli jak nie skrzywdzić hodowców frezji. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 59-60. [95-14]
 • Skalska-Zlat M.: Bibliometryczna analiza zbiorów publikacji jako podstawa oceny zespołów i instytucji naukowych. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 185-188. [95-15]
 • Skalska-Zlat M.: Konferencja n.t. “Ocenianie uczonych, projektów badawczych, instytucji naukowych” (Warszawa 16-18 marca 1995 r.). Roczniki Biblioteczne. 1995, R. 39, nr 1-2, s. 198-201. [95-16]
 • Stefaniak B.: Ilościowe dane o publikacjach naukowych jako element oceny działalności naukowej. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 239-242. [95-17]
 • Stefaniak B.: International cooperation as reflected in publications by Polish and foreign authors (Scientometric study). Science and Science of Science. 1995, nr 4, s.81-87. [95-18]
 • Stefaniak B.: Niekonwencjonalne zastosowania bibliograficznych baz danych. Badania prowadzone w Instytucie INTE w latach 1977-1989, cz.1. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1995, nr 1, s. 3-10. [95-19]
 • Stefaniak B.: Niekonwencjonalne zastosowania bibliograficznych baz danych. Badania prowadzone w Instytucie INTE w latach 1992-1994, cz.2. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1995, nr 2, s. 3-8. [95-20]
 • Stępień K.: Ocenianie uczonych. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 61-63. [95-21]
 • Sztompka P.: O pewnym, niestety niepopularnym, rozumieniu nauki i roli społecznej „uczonego”. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 17-22. [95-22]
 • Wincławska B.M.: Indeks cytowań socjologii polskiej (Założenia ideowe i omówienie pierwszych wyników). Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 243-246. [95-23]

1994

 • Beręsewicz A., Kuźmiński D.: Udział polskiego środowiska kardiologicznego w rozwoju nauki światowej. Studium bibliometryczne. Kardiologia Polska. 1994, R. 40, nr 3, s. 209-217. [94-1]
 • Kozłowski J.: Miejsce nauki polskiej w świecie (Na podstawie Science Citation Index). Warszawa 1994. [94-2]
 • Lewicka-Strzałecka A., Strzałecki A.: O korzystaniu z “Science Citation Index” raz jeszcze. Nauka Polska. 1994, t. 3(28). [94-3]
 • Lukkonen T.: Techniki ilościowe oceny aktywności naukowej w Europie Zachodniej. Wszechświat. 1994, t. 95, z. 4, s. 98-102. [94-13]
 • Marszakowa-Szajkiewicz I.: Bibliometryczna analiza aktywności badawczej Polski w latach 1985-1993. Roczniki Biblioteczne. 1994, R. 38, z. 1-2, s. 55-63. [94-4]
 • Pindlowa W.: Informetria w nauce o informacji: metody i problemy. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 1994. [94-5]
 • Skalska-Zlat M.: Tłumaczenia jako bibliometryczny wskaźnik popularności i wartości publikacji. Roczniki Biblioteczne. 1994, R. 38, z. 1-2, s. 39-54. [94-6]
 • Stefaniak B.: Naukometria i możliwości wykorzystania wyników badań piśmiennictwa naukowego w kreowaniu polityki naukowej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1994, nr 3, s. 48-64. [94-7]
 • Voveriene O.: Cytowania uczonych litewskich w piśmiennictwie światowym. Roczniki Biblioteczne. 1994, R. 38, z. 1-2, s. 65-72. [94-9]
 • Welljams-Dorf A.: Podstawy prawidłowego wykorzystania danych ilościowych jako wskaźnikow w ocenie nauki. Wszechświat. 1994, t. 95, z. 7-8, s. 188-192. [94-14]
 • Wincławska B.M.: Zastosowania bibliometrii w naukach społecznych. Kultura i Społeczeństwo. 1994, R. 38, nr 4, s. 209-216. [94-10]
 • Wróblewski A.K.: Jak nie należy korzystać z “Science Citation Index”. Nauka Polska. 1994, R. 3(28), s. 125-139. [94-11]
 • Żbikowska-Migoń A.: Czwarta międzynarodowa konferencja bibliometrii, informetrii i naukometrii Berlin, 11-15 września 1993. Roczniki Biblioteczne. 1994, R. 38, z. 1-2, s. 228-230. [94-12]

1993

 • Bonheim H.: The reception of polish philology abroad. Scientometrics. 1993, t. 26, nr 2, s. 243-253. [93-1]
 • Daniłowicz C.: Kilka uwag o bibliometrii i problemach z nią związanych. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1993, nr 3-4, s. 54-55. [93-2]
 • Kuś W.M, Kuźmiński D.: Analiza bibliometryczna w ocenie naukowców i instytucji naukowych nową funkcją bibliotek lekarskich. Medycyna – Dydaktyka – Wychowanie. 1993, nr 1-2, s. 108-110. [93-3]
 • Lewicka-Strzałecka A., Strzałecki A.: Analiza naukometryczna prac członków Polskiej Akademii Nauk. Nauka Polska. 1993, t. 2(27), s. 27-49. [93-4]
 • Radwańska M.: Cytowania bibliograficzne dzieł Joachima Lelewela w najnowszym piśmiennictwie księgoznawczym, [w:] Joachim Lelewel – księgoznawca, bibliotekarz, bibliograf. Red. nauk. M. Magdalena Biernacka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1993. s. 328-350. [93-5]
 • Skalska-Zlat M.: Bibliometryczne badania rozwoju dyscypliny naukowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993. [93-6]

Rec. Knypl E.T.: Pożytki z bibliometrii. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1993, nr 2, s. 37-38. [93-7]

 • Skalska-Zlat M., Żbikowska-Migoń A.: Derek de Solla Price’s presence in the Polish scientific literature – a citation analysis. (Poster Session), [w:] Fourth International Conference on Bibliometrics, Informetrics and Scientometrics. Berlin, September 11-15, 1993. [93-8]
 • Stefaniak B.: Evaluating the availability of periodicals in scientific libraries in Poland. Interlanding & Document Supply. 1993, vol. 21, iss. 2, s. 7-12. [93-9]

1992

 • Stefaniak B.: An evaluation of availability of periodical literature in scientific libraries. Concept and methodology, [w:] 58th IFLA General Conference, New Delhi, India 1992, s. 41-44. [92-1]
 • Wepsiec J. Serial Publications in Poland. The Serials Librarian: From the Printed Page to the Digital Age. 1992, vol. 21, no 4, s. 69-98, doi 10.1300/J123v21n04_04. [92-2]
 • Zdanowska J.: Liczba publikacji jako miara osiągnięć naukowych pracowników badawczych IRS. Komunikaty Rybackie. 1992, z. 4, s. 19-22. [92-3]

1991

 • Gilowicz J.: Jak się powinno oceniać naukowców? Wiadomości Ekologiczne. 1991, R. 37, z. 4, s. 283-287. [91-1]
 • Jasieński M.: Demon Garfielda, czyli o roli analizy cytacji w rozwoju nauki (głównie ekologii). Wiadomości Ekologiczne. 1991, R. 37, z. 4, s. 247-263. [91-2]
 • Skalska-Zlat M.: Ocena czasopism w praktyce badawczej bibliometrii. Roczniki Biblioteczne. 1991, R. 35, z. 1-2, s. 63-74. [91-3]
 • Sumanova N.: Rozwój bibliometrii w Bułgarii. Roczniki Biblioteczne. 1991, R. 35, z. 1-2, s. 51-62. [91-4]

1990

 • Atanasov L.D., Cankova G.D.: Bibliometria, naukometria, informetria – nauka czy metoda, [w:] Z problemów metodologii i dydaktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Praca zbiorowa pod red. Marii Kocójowej. Kraków 1990, s. 63-73. [90-1]
 • Pindlowa W.: Bibliometria, informetria i scientometria – refleksje terminologiczne i wzajemne relacje, [w:] Z problemów metodologii i dydaktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Praca zbiorowa pod red. Marii Kocójowej. Kraków 1990, s. 75-83. [90-2]
 • Stefaniak B.: The currency of bibliographic databases, [w:] Bibliographic Access in Europe” First International Conference. Aldershot: Gower, 1990, s. 170-178. [90-3]
 • Tarant K., Trzebny W., Twardowski T., Ziętarski M.: Indeks cytowań w systemie CD-ROM. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1990, R. 35, nr 4, s. 17-22. [90-4]

1989

 • Kuźmiński D., Dutkiewicz K., Krawczyńska-Janiak M.: Zastosowanie bibliometrii przy kwalifikowaniu czasopism medycznych do prenumeraty. Biuletyn GBL. 1989, s. 47-61. [89-1]
 • Pindlowa W.: Wokół informetrii, bibliometrii, naukometrii. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1989, R. 34, nr 1-2, s. 3-7. [89-2]

1988

 • Pindlowa W.: Badania informetryczne wpływu informacji naukowej na inne nauki społeczne na podstawie piśmiennictwa polskiego. Zagadnienia Informacji Naukowej. 1988, nr 2, s. 29-54. [88-1]
 • Pindlowa W.: Bibliometria i jej znaczenie dla badań nad książką. Studia o Książce. 1988, t. 17. [88-2]
 • Skalska-Zlat M.: Bibliometria – pojęcia, metody, kierunki badań. Roczniki Biblioteczne. 1988, R. 32, z. 2, s. 259-283. [88-3]
 • Stefaniak B.: Badania bibliometryczne piśmiennictwa z zakresu informacji naukowej. Sprawy Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. 1988, t. 43, S: A, s. 23-26. [88-4]

1987

 • Białoń L.: Research and development potential of Polish industry. Scientometrics. 1987, vol. 12, iss. 3-4, s. 163-177. [87-1]
 • Jakubowski A., Kulikowski R., Wagner D.: Allocation of research funds in competitive environment. A computerized negotiation system. Scientometrics. 1987, vol. 12, iss. 3-4, s. 179-196. [87-2]
 • Kot S.M.: The stochastic model of evolution of scientific disciplines. Scientometrics. 1987, vol. 12, iss. 3-4, s. 197-205. [87-3]
 • Królikowska A.: Próba oceny przydatności polskich prac naukowych z zakresu mechaniki stosowanej. Nauka Polska. 1987, R. 35, nr 3-4, s. 243-250. [87-4]
 • Lewicka-Strzałecka A.: Dynamics and structure of systems science. Scientometrics. 1987, vol. 12, iss. 3-4, s. 207-219. [87-5]
 • Okrasa W.: Differences in scientific productivity of research units. Mesurement and analysis of output inequality. Scientometrics. 1987, vol. 12, iss. 3-4, s. 221-239. [87-6]
 • Sitarska A.: Scientometrics and bibliometrics in the Warsaw University curriculum of library and information science. Place and field structure. Scientometrics. 1987, vol. 12, iss. 3-4, s. 241-257. [87-7]
 • Stefaniak B.: Publikacje autorów polskich w Chemical Abstracts. Wiadomości Chemiczne. 1987, R. 41, nr 1-2, s. 121-128. [87-8]
 • Stefaniak B.: Studium bibliometryczne piśmiennictwa z zakresu informacji naukowej (1977-1984). Warszawa: Centrum INTE. Wydawnictwa Informacyjne, 1987. [87-9]
 • Stefaniak B.: Use of bibliographic data bases for scientometrics studies. Scientometrics. 1987, vol. 12, iss. 3-4, s. 149-161. [87-10]
 • Żbikowska-Migoń A.: Początki bibliometrii? Oświeceniowa próba analizy statystycznej katalogów księgarskich. Roczniki Biblioteczne. 1987, R. 31, z. 1, s. 175-188. [87-11]

1986

 • Stefaniak B.: What is being published by Polish physicists. Czechoslovak Journal of Physics. 1986, T.B 36, nr 1, s. 148-153. [86-1]

1985

 • Stefaniak: Periodical literature of information science as reflected in Referativnyj Zhurnal, Section 59, Informatika. Scientometrics. 1985, t. 7, nr 3-6, s. 177-194. [85-1]

1984

 • Stefaniak B.: Polskie czasopisma i wydawnictwa seryjne z zakresuinformacji naukowej i bibliotekoznawstwa w zagranicznych źródłach informacji pochodnej (RŻ, LISA, ISA, INSPEC). Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1984, R. 29, nr 5-6, s. 28-35. [84-1]

1983

 • Królikowska A.: Polskie prace z zakresu mechaniki stosowanej w literaturze zagranicznej. Nauka Polska. 1983, R. 31, nr 6, s. 129-132. [83-1]
 • Szarski H.: Przegląd metod oceny wartości merytorycznej czasopism. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1983, R. 28, nr 2, s. 28-34. [83-2]

1982

 • Stefaniak B.: Individual and multiple autorship of papers in chemistry and physics. Scientometrics. 1982, vol. 4, iss. 4, s. 331-337. [82-1]
 • Stefaniak B.: Metody badania źródeł informacji pierwotnej za pomocą informacyjnych baz danych. Warszawa: Centrum INTE. Wydawnictwa Informacyjne, 1982. [82-2]
 • Stefaniak B.: Metody doboru czasopism do prenumeraty. Warszawa: Centrum INTE. Wydawnictwa Informacyjne, 1982. [82-3]
 • Szarski H.: Problemy dostępu do zagranicznych czasopism naukowych. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1982, R. 27, nr 4, s. 17-24. [82-4]

1981

 • Daniłowicz C., Szarski H.: Evaluation and selection of scientific journals based on the data obtained from an information-service system. International Forum on Information and Documentation . 1981, vol. 6, iss. 4, pp. 34-38. [81-1]
 • Daniłowicz C., Szarski H.: Selection of scientific journals based on the data obtained from an information-service system. Information Processing & Management. 1981, vol. 17, iss. 1, pp. 13-19. [81-2]
 • Dubiel P.: Analiza cytowań w prasoznawstwie. Wstępne studium na przykładzie Zeszytów Prasoznawczych. Zeszyty Prasoznawcze. 1981, z. 4, s. 5-18. [81-3]
 • Gorol A., Hierzyk R., Młodożeniec W.: Analiza wykorzystania czasopism prenumerowanych przez BOINTE Instytutu Metali Nieżelaznych. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1981, R. 26, nr 2, s. 30-34. [81-4]
 • Kosiński J.A.: Nauka polska w wieku XIX i XX. Studium naukometryczne. Wrocław: Politechnika Wrocławska, 1981. [81-5]
 • Stefaniak B.: Need for primary periodicals as determined by SDI. Journal of Chemical Information and Computer Sciences. 1981, vol. 21, iss. 1, s. 39-42. [81-6]
 • Stefaniak B.: Polskie piśmiennictwo chemiczne w Chemical Abstracts. Wiadomości Chemiczne. 1981, R. 35, nr 9, s. 619-634. [81-7]
 • Stefaniak B.: Publikacje autorów polskich w zagranicznych bazach danych (CAC, INSPEC, SCI). Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1981, R. 26, nr 3, s. 3-8. [81-8]

1979

 • Daniłowicz C., Szarski H.: Metoda oceny wartości merytorycznej czasopism naukowych na podstawie danych systemu SDI. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1979, nr 1, s. 55-63. [79-1]

1978

 • Bekisz S., Wnuk W.: Wykorzystanie indeksu cytowań w procesie informacyjnym. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1978, R. 23, nr 5, s. 10-14. [78-1]

1977

 • Dyba M.: Analiza statystyczna “Przeglądu Górniczego” za okres 1945-1974, [w:] Czasopiśmiennictwo górnicze w Polsce. Red. J. Jaros (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 196. Historia i Współczesność, t. 2). Katowice: Wydaw. UŚ, 1977, s. 64-81. [77-1]
 • Eychlerowa B.: Recepcja “Przeglądu Bibliotecznego” w zagranicznych serwisach informacyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Przegląd Biblioteczny. 1977, R. 45, z. 3, s. 297-305. [77-2]

1975

 • Nowakowska M.: Psychologia ilościowa z elementami naukometrii. Wybrane zagadnienia metodologiczne. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. [75-1]

1973

 • Kronman-Czajka W.: Charakterystyka polskiego piśmiennictwa z zakresu działalności informacyjnej bibliotek (1946-1970). Przegląd Biblioteczny. 1973, R. 41, z. 1-2, s. 137-161. [73-1]

1971

 • Królikowska A.: Polskie prace z dziedziny mechaniki na tle piśmiennictwa światowego. Nauka Polska. 1971, R. 19, nr 4, s. 144-147. [71-1]
 • Nalimow W.W., Mulczenko Z.M.: Naukometria. Warszawa: WNT, 1971. [71-2]