2011-2017

This is the second part of the Bibliography of Polish scientometrics. See more about the project: link


2017

 • Ajdukiewicz-Tarkowska A., Włodarczyk K.: Autorski system ewidencjonowania dorobku publikacyjnego vs. ocena parametryczna jednostek: doświadczenia własne. Forum Bibliotek Medycznych. 2017, nr 1, s. 476-485. [17-119]
 • Bański J.: Analiza dorobku publikacyjnego samodzielnych pracowników naukowych z polskich placówek geograficznych. Przegląd Geograficzny. 2017, vol. 89, nr 4, s. 595-616. [17-67]
 • Barczyński B.J.: Data Science Systems supporting Continuous Quality Improvement of the scientific institutions pursuing Excellent Science – Science Wizard case study of the Research Intelligence. Archives of Budo. 2017, vol. 13, s. 195-202. [17-103]
 • Bucher S.: A spatial bibliometric analysis of Central European sociology journal in the Web of Sciences database. Polish Sociological Review. 2017, nr 2, s. 255-261. [17-46]
 • Chybowski L.: Zeszyty Naukowe w bazie Web of Science Core Collection. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. 2017, nr 3, s. 6-7. [17-127]

 • Csomós G.: Mapping spatial and temporal changes of global corporate research and development activities by conducting a bibliometric analysis. Quaestiones Geographicae. 2017, vol. 36, nr 1, s. 65-77, doi 10.1515/quageo-2017-0005 [17-58]
 • Drożdż S., Kulig A., Kwapień J., Niewiarowski A., Stanuszek M.: Hierarchical organization of H. Eugene Stanley scientific collaboration community in weighted network representation. Journal of Informetrics. 2017, vol. 11, s. 1114-1127, doi 10.1016/j.joi.2017.09.009 [17-82]
 • Durczak, K., Koperska, A., Piasecki, P., Ławrynowicz, M.: ZZL w ostrych barwach. Bibliometryczna analiza podejść i metod badawczych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. 2017, vol. 115, nr 2, s. 31-50. [17-36]
 • Frączek R.: Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych : analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. [17-84]

  Rec. Kowalska-Chrzanowska M.: Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2018, nr 2, s. 112-114 [18-99]

 • Garczyńska M.: Rejestracja działalności publikacyjnej w aspekcie wykorzystania danych bibliograficznych, [w:] V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Red. A. Łuszpak, J. Leśniewski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017, s. 85-94. [17-41]
 • Glińska E., Tomaszewska E.: Main areas of place branding scientific research – bibliometric analysis, [w:] Economic and Social Development. 24th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Managerial Issues in Modern Business, October 13-14, 2017, Warsaw. Eds. M. Przygoda, M. Cingula, L., Yongqiang. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Warszawa: Faculty of Management University of Warsaw; Koprivnica: University North, 2017, s. 86-96 [17-136]
 • Gołata E.: “Wiadomości Statystyczne” – źródło wiedzy i informacji. Wiadomości Statystyczne. 2017, z. 6, s. 7-22. [17-38]
 • Gorzeń-Mitka I., Sipa M., Skibiński A.: Multifaceted character of the issues of age management. Polish Journal of Management Studies. 2017, vol. 16, iss. 2, s. 110-121, doi: 10.17512/pjms.2017.16.2.10 [17-100]
 • Górny M., Głowacka E., Kisilowska M., Osiński Z.: Mechanisms of the Formation and Evolution of Personal Information Spaces in the Humanities. Poznań: Wydawnictwo Rys, 2017. [17-105]
 • Grzybowski A., Patryn R.: Impact factor: Universalism and reliability of assessment. Clinics in Dermatology. 2017, vol. 35, iss. 3, s. 331-334, doi: 10.1016/j.clindermatol.2016.07.012 [17-98]
 • Gudanowska E.A.: A map of current research trends within technology management in the light of selected literature. Management and Production Engineering Review. 2017, vol. 8, nr 1, s. 78-88, doi 10.1515/mper-2017-0009 [17-131]
 • Hajduk S.: Analiza bibliometryczna koncepcji inteligentnego miasta w światowym piśmiennictwie naukowym. Handel Wewnętrzny. 2017, nr 3, t. 2, s. 301-312. [17-57]
 • Hajduk S.: Bibliometric Analysis of Publications on City Logistics in International Scientific Literature. Procedia Engineering. 2017, vol. 182, s. 282-290, doi 10.1016/j.proeng.2017.03.194 [17-115]
 • Halicka K.: Main Concepts of Technology Analysis in the Light of the Literature on the Subject. Procedia Engineering. 2017, vol. 182, s. 291-298, doi 10.1016/j.proeng.2017.03.196 [17-113]
 • Ilieva M., Podgórski Z., Babiński Z.: Development and Activity of the Institute of Geography, Kazimierz Wielki University in 1995-2016. Geography and Tourism. 2017, vol. 5, no. 2, p. 7-15, doi 10.5281/zenodo.1118154 [17-124]
 • Jasiewicz J.: Obszary, problemy i metody badawcze “library and information science”. Cz. 1. Przegląd Biblioteczny. 2017, z. 4, s. 496-512. [17-108]
 • Jeran A., Kącka K. Piechowiak-Lamparska L.: Publication Efficiency in Science. Suggestions on Measures and their Application Using the Case of Poland and Nicolaus Copernicus University in Toruń. The New Educational Review. 2017, vol. 49, nr 3, s. 138-153, doi 10.15804/tner.2017.49.3.11 [17-55]
 • Jeszke Ł.: Ocena wartości zamówień międzybibliotecznych. Biblioteka i Edukacja. 2017, nr 12, s. 1-14. [17-126]
 • Kamińska A.M.: Od druków źródłowych po mapy nauki : bibliograficzna baza danych GRUBA, [w:] Wizualizacja informacji w humanistyce. Red. M. Kamińska, V. Osińska. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017, s. 17-36. [17-89]
 • Kamińska A.M.: ProBIT – prospektywna metoda tworzenia trawersowalnych indeksów cytowań a współczesne problemy organizacji przestrzeni informacji w tradycyjnych bibliograficznych bazach danych. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2017, nr 1. [17-76]
 • Kamińska A.M.: Wizualizacje wybranych wskaźników bibliometrycznych na przykładzie bibliograficznej bazy danych CYTBIN. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 2017, nr 2, s. 163-187, doi 10.12775/TSB.2017.022 [17-106]
 • Kardas M.: Analiza bibliometryczna aktywności publikacyjnej w zakresie stali i rud żelaza. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza. 2017, vol. 69, nr 1, s. 66-78. [17-35]
 • Kawalec P.: Wizualizacja publikacji naukoznawczych : na przykładzie wybranych artykułów z “Zagadnień Naukoznawstwa”. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2017, t. 53, z. 4, s. 373-388, doi 10.24425/118033 [17-90]
 • Kawalec P.: Wykorzystanie planu badań metodami mieszanymi do tworzenia nowej wiedzy. Studium przypadku z zakresu zdrowia publicznego. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2017, t. 53, z. 4, s. 429-451, doi 10.24425/118036 [17-128]
 • Kokowski M.: Uwagi na temat „Projektu z dnia 23 marca 2017 r. Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia ………… 2017 r. …” Studia Historiae Scientiarum. 2017, t. 16, s. 379–388, doi 10.4467/2543702XSHS.17.015.7716

Rec. Kycler M.: Komunikacja naukowa w humanistyce – recenzja. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy. 2017, nr 4, s. 145-151. [17-129]

 • Koredczuk B.: Polski socjolog i bibliograf Wiktor Stanisław Żółtowski (1900-1969) – założyciel francuskiej szkoły historii statystycznej twórczości intelektualnej. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi. 2017, t. spec., s. 429-440 [17-139]
 • Kosmulski M.: Poprzeczka listy filadelfijskiej : czy Kopernik zostałby profesorem? Tygodnik Powszechny. 2012, nr 3 (z 3 I 2012), s. 14. [17-120]
 • Kowalska M.: Altmetria jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii. Przegląd Biblioteczny. 2017, nr 3, s. 324-341. [17-74]
 • Kowalska M.: Wskaźniki altmetryczne – w kierunku nowego modelu oceny dorobku naukowego. Casus publikacji z zakresu bibliologii i informatologii, [w:] Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Red. R. Sapa. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, s. 263-284. [17-77]
 • Kozłowski J.: Ewaluacja nauki, [w:] Ewaluacja w procesie tworzenia i realizacji polityki naukowej i innowacyjnej. Red. G. Prawelska-Skrzypek. Warszawa: PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, 2017, s. 89-236 [17-86]
 • Krawczyk M.: Are all researchers male? Gender misattributions in citations. Scientometrics. 2017, Vol. 110, Iss. 3, p. 1397-1402, doi 10.1007/s11192-016-2192-y [17-45]
 • Kubera J., Skoczylas Ł., Szerksznis Ż.: Towards a Revival of Znaniecki’s Achievements? Florian Znaniecki’s Theory and Methodology: Their Presence in Citation Databases and Possible Applications in Contemporary Migration Studies, [w:] Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Science. Eds. J. Kubera, Ł. Skoczylas. Frankfurt am Main: Peter Lang Editions. s. 215-249. ISBN 978-3-631-72453-8 (Print); DOI 10.3726/b11467 [17-85]
 • Kulczycki E.: Assessing publications through a bibliometric indicator. The case of comprehensive evaluation onf scientific units in Poland. Research Evaluation. 2017, vol. 26, iss. 1, p. 41-52, doi 10.1093/reseval/rvw023 [17-01]
 • Kulczycki E., Korzeń M., Korytkowski P.: Toward an excellence-based research funding system: Evidence from Poland. Journal of Informetrics. 2017, vol. 11, iss. 1, s. 282-298, doi 10.1016/j.joi.2017.01.001 [17-06]
 • Laengle S. Merigo J.M., Miranda J., Słowiński R., Bomze I., Borgonovo E., Dyson R.G., Oliveira J.F., Teunter R.: Forty years of the European Journal of Operational Research: A bibliometric overview. European Journal of Operational Research. 2017, vol. 262, iss. 3, s. 803-816, doi: 10.1016/j.ejor.2017.04.027 [17-97]
 • Lewoniewski W., Węcel K., Abramowicz W.: Analysis of References Across Wikipedia Languages, [w:] Information and Software Technologies. 23rd International Conference, ICIST 2017, Druskininkai, Lithuania, October 12–14, 2017, Proceedings. Eds. R. Damaševičius, V. Mikašytė. Cham: Springer, 2017, s. 561-573, doi 10.1007/978-3-319-67642-5_47 [17-135]

 • Lis A.: General Research Profiling for the Concept of a ‘Learning Organization’, [w:] Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, Proceedings of the 16th Conference: Tomaszowice, Poland, 19-20 June 2017. Ed. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, 2017, s. 75-92 [17-99]
 • Lis A., Czerniachowicz B., Wieczorek-Szymańska A.: Leadership and corporate social responsibility: research topic profiling, [w:] Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, Proceedings of the 16th Conference: Tomaszowice, Poland, 19-20 June 2017. Ed. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, 2017, s. 59-74. [17-134]
 • List Redaktorów ogólnokrajowych czasopism naukowych z wykazu B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Forum Oświatowe. 2017, vol. 30, nr 2, 143–146. [17-73]
 • Lubicz M.: Applications of operations research and intelligent techniques in the health systems. A bibliometric analysis, [w:] Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2016 – Part III. Ed. L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska. Berlin: Springer Verlag, 2017, s. 91-107, doi 10.1007/978-3-319-46589-0_8 [17-9]
 • Lulewicz-Sas A.: Corporate Social Responsibility in the Light of Management Science – Bibliometric Analysis. Procedia Engineering. 2017, vol. 182, s. 412-417, s. 10.1016/j.proeng.2017.03.124 [17-117]
 • Matysek A.: Cytowania dokumentów elektronicznych w wydawnictwach naukowych. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2017, nr 4 (27), s. 53-68.
 • Mącik R.: Ocena form i zakresu informacji o metodyce badawczej w polskich czasopismach naukowych dotyczących marketingu i konsumpcji. Ekonometria. 2017, nr 4, s. 77-94. [17-92]
 • Merigó J.M., Gil-Lafuente A.M., Kacprzyk J.: A bibliometric analysis of the publications of Ronald R. Yager, [w:] Granular, Soft and Fuzzy Approaches for Intelligent Systems. Ed. J. Kacprzyk, D. Filev, G. Beliakov. Berlin: Springer Verlag, 2017, s. 233-248, doi 10.1007/978-3-319-40314-4_12 [17-8]
 • Motylska-Kuźma A.: The financial decisions of family businesses. Journal of Family Business Management. 2017, vol. 7, iss. 3, s. 351-373, doi 10.1108/JFBM-07-2017-0019 [17-137]
 • Nazarko Ł.: Future-Oriented Technology Assessment, [w:] 7th International Conference On Engineering, Project, and Production Management, Bialystok, September 21-23, 2016. Ed. K. Halicka, Ł. Nazarko. Amsterdam: Elsevier Science, 2017, s. 504-509, doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.144 [17-102]
 • Niklewicz-Pijaczyńska M.: The importance of the patent system for technological convergence and stimulating the inventive activity [Znaczenie systemu patentowego dla konwergencji technologicznej i stymulowania aktywności wynalazczej]. Ekonomista. 2017, nr 5, s. 582-600.
 • Olczyk M.: The concept of international competitiveness: A bibliometric approach [Koncepcja miȩdzynarodowej konkurencyjności – Analiza bibliometryczna]. Ekonomista. 2017, nr 5, s. 544-568. [17-112]
 • Oliveira C.C., Moro A.R.P., Ulbricht L., Belinelli M., Souza G.F.M., Gabriel M., Zattar I.C.: Ergonomic evaluation of workload by milk production –
  a bibliometric analysis. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2017, vol. 24, iss. 3, s. 376–382, doi: 10.26444/aaem/75505 [17-52]
 • Opaliński Ł.: Bibliometryczna metodologia prognozowania i oceny rozwoju dyscyplin naukowych. Analiza piśmiennictwa. Część 1: Publikacje pionierskie, metoda powiązań bibliograficznych, metoda współcytowań i metoda współwystępowania specjalistycznej. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2017, nr 1, s. 34-65. [17-75]
 • Opaliński Ł.: Bibliometryczna metodologia prognozowania i oceny rozwoju dyscyplin naukowych. Analiza piśmiennictwa. Część 2: Badania porównawcze, hybrydowe, statystyczne, analizy dokumentów patentowych, ścieżek rozwoju dyscyplin oraz pozostałe oryginalne podejścia metodologiczne. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2017, nr 2, s. 73-105. [17-87]
 • Opaliński Ł., Jaromin M.: Zastosowanie statystycznej analizy szeregów czasowych do krótkoterminowego prognozowania rozwoju dyscyplin naukowych. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2017, nr 2, s. 106-125. [17-88]
 • Osiewalska A.: Rozwój diagnostycznej roli bibliometrii – wybrane aspekty, [w:] Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Red. R. Sapa. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, s. 245-262. [17-78]
 • Osinska V., Malak P.: Bibliometric research of faculties based on local databases, [w:] ISSI 2017 – 16th International Conference on Scientometrics and Informetrics, Conference Proceedings, Wuhan, China, 16–29 October 2017. Ed. R. Rousseau, W. Glänzel, Z. Rongying. Wuhan: [s. n.], 2017, s. 1807-1808.[17-110]
 • Osinska V., Malak P.: Faculties activity research based on local and global databases. Case study, [w:] ISSI 2017 – 16th International Conference on Scientometrics and Informetrics, Conference Proceedings, Wuhan, China, 16–29 October 2017. Ed. R. Rousseau, W. Glänzel, Z. Rongying. Wuhan: [s. n.], 2017, s. 1653-1654.
 • Pilc A.: W której lidze gra PAN. Forum Akademickie. 2017, nr 5, s. 27. [17-123]
 • Piotrowski P.: Pół wieku rankingów Instytutu Informacji Naukowej – “bibliometria” jako mechanizm dystrybucji społecznego kapitału nauki, [w:] Temporalne aspekty problematyki szkolnictwa wyższego.Olsztyn : Katedra UNESCO Jakości Nauki i Nauczania w Szkolnictwie Wyższym UWM : Centrum Badań Społecznych UWM , 2017, s. 137-167. [17-79]
 • Pujszo M., Stępniak R., Wilczyńska S.: Pedagogy, or martial arts – the rivalry in quality, examples of Kazimierz Wielki University publications. Journal of Education, Health and Sport. 2017, t. 7, nr 7, s. 48-56. [17-33]
 • Ranking najbardziej wpływowych polskich onkologów. Menedżer Zdrowia. 2017, nr 8, s. 47-48. [117-130]
 • Rębisz S.: The presence of Polish, Hungarian and Slovak Publications in the Field of Education in the Web of Science Database. A Bibliometric Comparative Study.Practice and Theory in Systems of Education. 2017, vol. 12, no 1, s. 21-35. [17-91]
 • Sikacz H.: CSR reporting as an object of bibliometric analysis of scientific publications = Raportowanie CSR jako obiekt analizy bibliometrycznej publikacji naukowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2017, nr 474 (Global challenges of management control and reporting), s. 160-169, doi 10.15611/pn.2017.474.14 [17-56]
 • Smyrnova-Trybulska E., Morze N., Kuzminska O., Kommers P.: Bibliometric science mapping as a popular trend: chosen examples of visualisation of international research network results, [w:] 5th International Conference on Educational Technologies 2017 (ICEduTech 2017), Sydney, Australia, 11-13 December, 2017. Ed. P. Kommers, T. Issa, P. Isaias, A. Hol. Sydney: Western Sydney University, 2017, s. 3-10. [17-94]
 • Smyrnova-Trybulska E.: Mapping and Visualization of Scientific Bibliometric Domains and Research Network Activities, [w:] Distance Learning, Simulation and Communication. Conference Proceedings, Brno, Czech Republic, May 31 – June 2. Ed. M. Hruby. Brno: University of Defence, 2017, s. 301-308. [17-95]
 • Sudolska A.: Sustainable enterprise and sustainable organisation : mapping the research field with keywords analysis. Journal of Corporate Responsibility and Leadership. 2017, vol. 4, iss. 3, s. 155-168. [17-118]
 • Sygocki W.: Pologne – France : un match bibliométrique. Réflexions sur les scores des publications scientifiques. Annales / Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences a Paris. 2017, vol. 19, s. 272-284. [17-107]
 • Sygocki W., Korzeniowska E.: Gdzie jest…? czyli o poszukiwaniu publikacji z zakresu elektromagnetyzmu i bhp. Przegląd Elektrotechniczny. 2017, nr 12, s. 163-166, 10.15199/48.2017.12.41 [17-66]
 • Sygocki W., Korzeniowska E.: Sources of information in the field of electromagnetism and occupational safety: bibliometric and altmetric data. Przegląd Elektrotechniczny. 2017, nr 1, s. 209-212, doi 10.15199/48.2017.01.51 [17-05]
 • Szewczykiewicz J., Skrzecz I., Materska K.: Polish life sciences journals in the world bibliometric databases. Sylwan. 2017, vol. 161, no 7, p. 609-616. [17-70]
 • Szewczykiewicz J., Skrzecz I., Materska K.: Ocena bibliometryczna czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa: Leśnych Prac Badawczych oraz Folia Forestalia Polonica Series A – Forestry. Leśne Prace Badawcze. 2017, vol. 78, nr 3, s. 210-217. [17-47]
 • Szczerbowski T.: “Punktoza” jako słowo ostatnich lat. Poradnik Językowy. 2017, nr 7, s. 80-87. [17-50]
 • Szpilko D.: Tourism Supply Chain-Overview of Selected Literature. Procedia Engineering. 2017, vol. 182, s. 687-693, doi 10.1016/j.proeng.2017.03.180 [17-111]
 • Świsłowski P., Rajfur M.: Biokumulacja pierwiastków w grzybach wielkoowocnikowych – przegląd wybranej literatury. Proceedings of ECOpole. 2017, vol. 11, no. 1, s. 591-599, doi 10.2429/proc.2017.11(2)067 [17-140]
 • Ujwary-Gil A.: The business model and intellectual capital in the value creation of firms A literature review. Baltic Journal of Management. 2017, vol. 12, iss. 3, s. 368-386, doi 10.1108/BJM-10-2016-0224 [17-138]
 • Tokarczyk J.: Współautorstwo publikacji w wybranych polskich czasopismach z zakresu informatologii. Kontynuacja badań za lata 2010–2015. „Nowa Biblioteka”, 2017, nr 3, s. 81-93. [17-71]
 • Waszak P.M., Michalski P.: Jak publikują studenci? – Ilościowa analiza medycznych artykułów naukowych. Forum Bibliotek Medycznych. 2017, nr 2, s. 78-83 [17-109]
 • Wolszczak-Derlacz J.: An evaluation and explanation of (in)efficiency in higher education institutions in Europe and the U.S. with the application of two-stage semi-parametric DEA. Research Policy. 2017, vol. 46, iss. 9, s. 1595-1605, doi 10.1016/j.respol.2017.07.010 [17-49]
 • Zatorski H., Fichna J.: Young GI angle: The role of bibliometrics in scientist’s career development. United European Gastroenterology Journal. 2017, vol. 5, iss. 8, s. 1151-1152, doi: 10.1177/2050640617744497 [17-96]
 • Żemigała M.: Tendencje w badaniach nad normą ISO 9001. Problemy Jakości. 2017, nr 3, s. 2-9. [17-31]

2016

 • Ambrozik M.: Problematyka zakwaterowania turystycznego w czasopiśmie “Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”. Turyzm. 2016, t. 26, z. 2, s. 69-75, doi 10.18778/0867-5856.26.2.08 [16-62]
 • Broszkiewicz R.: Affluence, occupational safety and ergonomics: are they interdependent? International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 2016, vol. 22, nr 4, s. 577-579, doi 10.1080/10803548.2016.1231778 [16-80]
 • Czyżak D.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w świetle danych incites, [w:] Współczesne oblicza komunikacji i informacji : przestrzeń informacyjna nauki. Red. E. Głowacka, M. Jarocki, N. Pamuła-Cieślak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 307-320. [16-69]
 • Derfert-Wolf L.: Bazy bibliograficzne a POL-index – plusy, minusy, szanse, zagrożenia – na podstawie doświadczeń BazTech. Studia o Książce i Informacji. 2016, t. 35, s. 11-28, doi 10.19195/2300-7729.35.1 [16-70]
 • Drabek A.: Recepcja polskich czasopism humanistycznych w literaturze światowej (na podstawie danych z bazy Scopus), [w:] Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników. Red. M. Góralska, A. Wandel. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016, s. 181-192. [16-15]
 • Ejdys J.: Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jako obiekt naukowych zainteresowań – wyniki analizy bibliometrycznej. Przegląd Organizacji. 2016, nr 4, s. 36-43. [16-03]
 • Frączek R.: Cytowania polskich czasopism z elektrotechniki w wybranych bazach danych. PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej . 2016, nr 4, s. 114-. [16-73]
 • Garczyńska M.: Rejestracja działalności publikacyjnej w aspekcie wykorzystania danych bibliograficznych [prezentacja], [w:] V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, 15-16 września 2016. [16-63]
 • Gągolewski M., Bartoszuk M., Cena A.: Genie: A new, fast, an doutlier-resistant
  hierarchical clustering algorithm. Information Sciences. 2016, vol. 363, s. 8-23, doi 10.1016/j.ins.2016.05.003 [16-41]
 • Gruszka A., Orzechowski J.: Meta-analysis of the research impact of Baddeley’s multicomponent working memory model and Cowan’s embedded-processes model of working memory. A bibliometric mapping approach. Polish Psychological Bulletin. 2016, vol. 47, iss. 1, s. 1-11, doi 10.1515/ppb-2016-0001 [16-47]
 • Iefremova O., Sas D., Kozak M.: International collaboration among authors of Current Science. Current Science. 2016, vol. 110, iss. 8, s. 1414-1418. [16-43]
 • Iwańska-Cieślik B.: Dzieje książki i prasy w badaniach bibliotekarzy akademickich w latach 2013-2015. Universitas Gedanensis. 2016, t. 52, s. 149-176. [16-65]
 • Jaskowska M.: Wpływ wskaźników altmetrycznych na doskonalenie systemu oceny wartości prac naukowych w humanistyce, [w:] Nauka o informacji w okresie zmian: informatologia i humanistyka cyfrowa. Red. B. Sosińska-Kalata, współudz. M. Przastek-Samokowa, Z. Wiorogórska. Warszawa: SBP, 2016, s. 179-193. [16-10]
 • Kamińska A.: Informacja naukowa o górnictwie w świetle wydawnictw ciągłych uczelni technicznych w Polsce (1945-1989). Rozprawa doktorska. Promotor: I. Socha. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2016. [16-74]
 • Kardas M.: Sektor rolno-spożywczy jako priorytet w strategiach inteligentnych specjalizacji państw Unii Europejskiej. Studia i Materiały. 2016, nr 2, s. s. 33-47, doi 10.7172/1733-9758.2016.22.3 [16-57]
 • Kiklewicz A.: Contemporary Polish and Russian linguistics in the light of sociology of science. Przegląd Wschodnioeuropejski. 2016, t. 7, nr 2, s. 269-279. [16-82]
 • Klincewicz K.: The emergent dynamics of a technological research topic: the case of graphene. Scientometrics. 2016, vol. 106, iss. 1, s. 319-345, doi 10.1007/s11192-015-1780-6 [16-44]
 • Kokowski M.: The Science of Science (naukoznawstwo) in Poland: defending and Removing the Past in the Cold War, [w:] Science Studies during the Cold War and Beyond. Ed. E. Aronova, S. Turchetti. New York: Palgrave Macmillan, 2016, s. 149-176, doi 10.1057/978-1-137-55943-2_7 [16-29]
 • Komperda A.: Zmiany w systemie dokumentacji publikacji Politechniki Wrocławskiej na potrzeby Modułu Sprawozdawczego PBN. Studia o Książce i Informacji. 2016, t. 35, s. 29-46, doi 10.19195/2300-7729.35.2 [16-71]
 • Kozarkiewicz A.: Modele biznesu w badaniach z rachunkowości w świetle teorii dyfuzji innowacji. Studia Oeconomica Posnaniensia. 2016, vol. 4, nr 11, s. 150-165. [16-67]
 • Łach A.: Dwa obrazy nauki : analiza zawartości prasy i bibliometryczna analiza cytowań w badaniach nad źródłami wiedzy w prasie polskiej (1975 i 2005), [w:] Współczesne oblicza komunikacji i informacji: przestrzeń informacyjna nauki. Red. E. Głowacka, M. Jarocki, N. Pamuła-Cieślak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 291-306. [16-68]
 • Narloch A., Nowocień T.: BazEkon – wiodąca baza ekonomiczna z pierwszym w Polsce indeksem cytowań. Bibliotekarz Zachodniopomorski. 2016, nr 2, s. 10-14. [16-76]
 • Öğrenci, Ahmet, Ekşi Murat Şakir, Özcan-Ekşi Emel Ece, Koban Orkun: From idea to publication. Publication rates of theses in neurosurgery form Turkey. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2016, vol. 50, nr 1, s. 45-47, doi 10.1016/j.pjnns.2015.11.007 [16-20]
 • Olczyk M.: A systematic retrieval of international competitiveness literature: a bibliometric study. Eurasian Economic Review. 2016, vol. 6, iss. 3, s. 429–457, doi 10.1007/s40822-016-0054-9 [16-46]
 • Olczyk M.: Bibliometric approach to tracking the concept of international competitiveness. Journal of Business Economics and Management. 2016, vol. 17, iss. 6, s. 945-959, doi 10.3846/16111699.2016.1236035 [16-45]
 • Osiewalska A.: Scientific information systems BazEkon and citations in BazEkon: their relation to the expert evaluation of polish journals in economic sciences, [w:] Knowledge, economy, society: contemporary aspects of economic transformations. Eds. P. Lula, T. Rojek. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, pp. 209-217. [16-75]
 • Osinska V., Malak P.: Maps and Mapping in Scientometrics, [w:] Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników. Red. M. Góralska, A. Wandel. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016, s. 59-73. [16-58]
 • Osiński Z.: Historia Polski w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus, [w:] Współczesne oblicza komunikacji i informacji: przestrzeń informacyjna nauki. Red. E. Głowacka, M. Jarocki, N. Pamuła-Cieślak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 191-212. [16-77]
 • Paul M.: Współpraca bibliologicznych ośrodków naukowych w świetle sieciowej analizy publikacji, [w:] Współczesne oblicza komunikacji i informacji: przestrzeń informacyjna nauki. Red. E. Głowacka, M. Jarocki, N. Pamuła-Cieślak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 137-153. [16-84]
 • Pluskiewicz W., Drozdzowska B., Adamczyk P., Kuźniewicz R.: Scientific output of professors and doctors habilitatus from Medical University of Silesia in Katowice – School of Medicine with Division of Dentistry in Zabrze. Annales Academiae Medicae Silesiensis. 2016, vol.70, s. 113-117, doi 10.18794/aams/62374 [16-78]
 • Romaniuk R.S.: Bibliometria cyfrowa. Cz. 6. Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania. 2016, vol. 57, nr 1, s. 52-56, doi 10.15199/13.2016.1.10 [16-53].
 • Romaniuk R.S.: Bibliometria cyfrowa. Cz. 7. Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania. 2016, vol. 57, nr 2, s. 35-41, doi 10.15199/13.2016.2.7 [16-54].
 • Romaniuk R.S.: Bibliometria cyfrowa. Cz. 8. Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania. 2016, vol. 57, nr 1, s. 155-162, doi 10.15199/13.2016.6.31 [16-55].
 • Roszkowski M., Włodarczyk B.: Cytowania zasobów sieciowych w polskich czasopismach z zakresu bibliotekoznawstwa i informatologii: analiza aktualności adresów URL. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2016, nr 1, s. 21-43. [16-16]
 • Seweryn A.: International Flows of Book Translations (1981 -2000). Findings and Conclusions from the Quantitative Study. Katowice 2016. [16-04]
 • Sosińska-Kalata B.: Humanistyka cyfrowa w piśmiennictwie nauki o informacji, [w:] Nauka o informacji w okresie zmian: informatologia i humanistyka cyfrowa. Red. B. Sosińska-Kalata, współudz. M. Przastek-Samokowa, Z. Wiorogórska. Warszawa: SBP, 2016, s. 27-49. [16-09]
 • Stachowiak K., Bajerski A.: Relations of geography with other disciplines. A bibliometric analysis. Geographia Polonica. 2016, vol. 89, iss. 2, s. 203-219, doi 10.7163/GPol.0054 [16-18]
 • Stefaniak B., Skalska-Zlat M., Cisek S.: Bibliometria i jej zastosowania [rozdz. 4.1.2], [w:] Nauka o informacji. Red. W. Babik. Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, s. 97-107. [16-86]
 • Stefaniak B., Skalska-Zlat M., Cisek S.: Webometria i jej zastosowania [rozdz. 4.1.3], [w:] Nauka o informacji. Red. W. Babik. Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, s. 108-117. [16-87]
 • Susabowska K.: Application of the Grounded Theory Methodology in HRM Research Within Private and Public Sector – An Attempt at a Meta-Analysis of Articles Published on the ISI Master Journal List Between 2010 and 2014. Problemy Zarządzania. 2016, vol. 14, nr 3(61), s. 167-190, doi: 10.7172/1644-9584.61.10 [16-83]
 • Sygocki W.: BHP w bibliotekach – analiza zasobów bibliograficznych baz WoS CC, Scopus i LISTA, [w:] Bibliografi@: historia, teoria, praktyka. Red. J. Franke i J. Woźniak-Kasperek. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, s. 275-289. [16-22]
 • Theus M.: Emerging Sources Citation Index (ESCI) : nowy indeks w bazie Web of Science szansą dla czasopism. Poradnik Bibliotekarza. 2016, nr 11, s. 11-13. [16-64]
 • Theus M.: “Information literacy” – analiza bibliometryczna. Bibliotekarz. 2016, nr 6, s. 4-8. [16-08]
 • Undas A., Wiesner-Spyrczyńska M.: Polish scientists among the most influential scientific minds in 2015. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. 2016, vol. 126, iss. 3, s. 113-115, doi 10.20452/pamw.3329 [16-81]
 • Wachowska M.: Szybkość rozprzestrzeniania się wiedzy pochodzenia zagranicznego w Polsce: analiza “opóźnień” w cytowaniach patentowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 2016, nr 3(81), s. 265-274, doi 10.18276/frfu.2016.81-23 [16-56]
 • Wais K.: Gender Prediction Methods Based on First Names with genderizeR. R Journal. 2016, vol. 8, iss. 1, s. 17-37. [16-42]
 • Warczok T., Zarycki T.: Gra peryferyjna : polska politologia w globalnym polu nauk społecznych. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar. [16-79]
 • Żogała-Siudem B., Siudem G., Cena A., Gągolewski M.: Agent-based model for the h-index – exact solution. The European Physical Journal B: Condensed Matter and Complex Systems. 2016, vol. 89, iss. 1, s. 1-9, doi 10.1140/epjb/e2015-60757-1 [16-85]

2015

 • Antonowicz D., Brzeziński J.: W poszukiwaniu optymalnego modelu szkolnictwa wyższego, [w:] Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie o obliczu koniecznej zmiany. Ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Red. M.S. Szczepański, K. Szafraniec, A. Śliz. Warszawa: PAN, 2015, s. 95-119. [15-78]
 • Babicka-Wirkus A., Pasikowski S., & Szplit A. Ocena okresowa nauczyciela akademickiego na kierunkach pedagogicznych w polskich uniwersytetach: analiza dokumentów regulacyjnych. Rocznik Pedagogiczny. 2015, t. 38, s. 37–63. [15-52]
 • Bajor A.: Recepcja publikacji dwudziestolecia międzywojennego we współczesnym piśmiennictwie bibliologicznym. Analiza indeksu cytowań bibliograficznych CYTBIN (2000-2010), [w:] Biblioteka, książka, informacja, Internet 2014: praca zbiorowa. Red. Z. Osiński, R. Malesa, S.D. Kotuła. Lublin: Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, s. 109-122. [15-1]
 • Barczyński B.J.: Ranking of the scientific units of Polish physical education high schools based on citations from Web of Science for the period of 2009-2012 indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education – focus on specialists in science of martial arts. Archives of Budo. 2015, vol. 11, s. 371-382. [15-105]
 • Barczyński B.J., Kalina R.M.: Science of Martial Arts – Example of the Dilemma in Classifying New Interdisciplinary Sciences in the Global Systems of the Science Evaluation and the Social Consequences of Courageous Decisions. Procedia Manufacturing [6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015]. 2015, vol. 3, s. 1203-1210, doi 10.1016/j.promfg.2015.07.199 [15-106]
 • Bartol T., Mackiewicz-Talarczyk M.: Bibliometric Analysis of Publishing Trends in Fiber Crops in Google Scholar, Scopus, and Web of Science. Journal of Fibres Sciences. 2015, vol. 12, iss. 6, s. 531-541, doi 10.1080/15440478.2014.972000 [15-95]
 • Bubel D.: Managing knowledge about citations of researchers’ publications in the aspect of open access, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie paremetryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 7-19. [15-68]
 • Bubel D., Jakubowski M.: Management of researchers’ publications in the aspect of bibliometric studies, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie paremetryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 20-30. [15-69]
 • Buzdygan D., Górski M.M.: Jak biblioteka może wspierać reputację naukową uczonych i zespołów badawczych, [w:] Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne. Red. T. Piestrzyński, J. Jerzyk-Wojtecka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 101-118, doi: 10.18778/8088-191-4.08 [15-120]
 • Cena A., Gągolewski M.: A K-means-like algorithm for informetric data clustering, [w:] Proceedings of the 2015 Conference of the International Fuzzy Systems Association and The European Society for Fuzzy Logic and Technology. Ed. by J.M. Alonso, H. Bustince, M. Reformat. Paris: Atlantis Press, 2015, s. 536-543. [15-102]
 • Cena A., Gągolewski M.: OM3: Ordered maxitive, minitive, and modular aggregation operators – Axiomatic and probabilistic properties in an arity-monotonic setting. Fuzzy Sets and Systems. 2015, vol. 264, spec. iss., s.138-159, doi

  10.1016/j.fss.2014.04.001 [15-98]

 • Cena A., Gągolewski M., Mesiar R.: Problems and challenges of information resources producers’ clustering. Journal of Informetrics. 2015, vol. 9, iss. 2, s.273-284, doi 10.1016/j.joi.2015.02.005 [15-97]
 • Curyło M.: Kryteria parametryzacji jako podstawa rankingu uczelni wyższych, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie paremetryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 52-67. [15-70]
 • Drabek A.: Gdzie szukać cytowań i jak je wykorzystywać? [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie paremetryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 68-79. [15-71]
 • Dubrow J.K., Kołczyńska M.: A quem pertence o estudo da democracia? Sociologia, ciência política e a promessa da interdisciplinaridade na Sociologia política desde 1945 [Who Owns the Study of Democracy? Sociology, Political Science and the Interdisciplinary Promise of Political Sociology since 1945]. Sociologias. 2015, vol.17, n. 38, s.92-119, doi 10.1590/15174522-017003805 [15-103]
 • Dziak J., Długaj U., Skrzypiec H.: Udział biblioteki w procesie parametryzacji na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie paremetryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 80-88. [15-79]
 • Gągolewski M., Lasek J.: The Use of Fuzzy Relations in the Assessment of Information Resources Producers’ Performance, [w:] Intelligent Systems’2014, Vol 2: Tools, Architectures, Systems, Applications. Ed. by D. Filev, J. Jablkowski, J. Kacprzyk, M. Krawczak, I. Popchev, L. Rutkowski, V. Sgurev, E. Sotirova, P. Szynkarczyk, S. Zadrozny. Berlin: Springer Verlag, 2015, s. 289-300, doi 10.1007/978-3-319-11310-4_25 [15-99]
 • Gągolewski M., Lasek J.: Learning experts’ preferences from informetric data, [w:] Proceedings of the 2015 Conference of the International Fuzzy Systems Association and The European Society for Fuzzy Logic and Technology. Ed. by J.M. Alonso, H. Bustince, M. Reformat. Paris: Atlantis Press, 2015, s. 484-491. [15-101]
 • Ghiasi G., Lariviere V.: Sectoral systems of innovation: the case of robotics research activities. Scientometrics. 2015, vol. 104, iss. 2, s. 407-424, doi 10.1007/s11192-015-1611-9 [15-96]
 • Gola J.: Increasing the Quality of Research by Taking Advantage of Literature Systematic Review on the Example of Household Financial Behaviour Study, [w:] New media in higher education market. Red. S. Smyczek, J. Matysiewicz. Katowice: Publishing House of the University of Economics, s. 94-106. [15-109]
 • Grabowska D.: Biblioteka akademicka instytucją wsparcia w procesie oceny parametrycznej jednostek naukowych, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie paremetryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 89-95. [15-72]
 • Grzybowski A.: Impact factor-benefits and limitations. Acta Ophthalmologica. 2015, vol. 93, iss. 3, s. 201-202, doi 10.1111/aos.12579
 • Hamerska M.: Wykorzystanie metod porządkowania liniowego do tworzenia rankingu jednostek naukowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia. 2015, nr 24, s. 117-125, doi 10.15611/pn.2015.384.12. [15-55]
 • Hetman E., Pietrzyk-Leonowicz S.: Baza publikacji Politechniki Lubelskiej jako narzędzie bibliometryczne, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie paremetryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 131-143. [15-74]
 • Jaskulska S.: “Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”. Dobre wzorce zakorzeniania się nowego czasopisma w rzeczywistości akademickiej. Rocznik Pedagogiczny. 2015, t. 38, s. 389-394. [15-49]
 • Kamińska J.: Upowszechnianie czytelnictwa jako temat publikacji fachowych – próba bibliometrycznej analizy zagadnienia, [w:] Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk: Wydaw. Gdańskiego; Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015, s. 410-418. [15-53]
 • Kiklewicz A.: W kierunku socjologii językoznawstwa: dywersyfikacja współczesnej wiedzy lingwistycznej w świetle socjologii nauki i teorii paradygmatów. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. 2015, z. 71, s. 27-46. [15-114]
 • Klimko R.: Bibliometria w pracy bibliotekarza. Bibliotekarz Zachodniopomorski. 2015, nr 1, s. 15-20. [15-113]
 • Kokowski M.: Science of Science (naukoznawstwo) in Poland. The changing theoretical perspectives and political contexts – A historical sketch from the 1910s to 1993. Organon. 2015, t. 47, s. 147–237. [15-87]
 • Kononiuk A., Sacio-Szymańska A.: Assessing the maturity level of foresight in Polish companies – a regional perspective. European Journal of Futures Research. 2015, vol. 3, iss. 1, art. no: UNSP 23, doi 10.1007/s40309-015-0082-9 [15-94]
 • Kosmalska M.: Bibliografia pracowników naukowych oraz jej rola w upowszechnianiu dorobku naukowego i parametryzacji uczelni. Acta Iuris Stetinensis. 2015, nr 9, s. 145-152.
 • Kosmulski M.: Careers of young Polish chemists. Scientometrics. 2015, vol. 102, iss. 2, s. 1455-1465, doi 10.1007/s11192-014-1461-x. [15-7]
 • Kosmulski M.: Gender disparity in Polish science by year (1975–2014) and
  by discipline. Journal of Informetrics. 2015, No 9, s. 658-666, doi 10.1016/j.joi.2015.07.010. [15-56]
 • Kozak M., Bornmann L., Leydesdorff L.: How have the Eastern European countries of the former Warsaw Pact developed since 1990? A bibliometric study. Scientometrics. 2015, vol. 102, iss. 2, s. 1101-1117, doi 10.1007/s11192-014-1439-8. [15-8]
 • Kozak M., Iefremova O., Szkoła J., Sas D.: Do researchers provide public or institutional E‐mail accounts as correspondence E‐mails in scientific articles? Journal of the Association for Information Science and Technology. 2015. vol. 66, iss. 10, s. 2149-2154, doi 10.1002/asi.23401 [15-104]
 • Kozłowski J.: Innovation indices: the need for positioning themwhere they properly belong. Scientometrics. 2015, Vol. 104, Iss. 3, pp 609-628, doi 10.1007/s11192-015-1632-4 [15-123]
 • Kwiek M.: The European research elite: a cross-national study of highly productive academics in 11 countries. Higher Education. 2015, vol. 71, s. 379-397, doi 10.1007/s10734-015-9910-x [15-93]
 • Lotko M., Lotko A.: Atrybuty jakościowe usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Analiza bibliometryczna. Problemy Jakości. 2015, nr 11, s. 28-33, doi 10.15199/46.2015.11.6 [15-90]
 • Lubicz M.: Zastosowania badań operacyjnych i technik inteligentnych w systemach zdrowotnych: analiza bibliometryczna. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. [15-67]
 • Matyjas Z.. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego w świetle badań bibliometrycznych. Marketing i Rynek. 2015, nr 9 (CD), s. 363-377. [15-91]
 • Mościcka A., Ogryczak W.: Ranking uczelni wyższych w oparciu o metody punktu odniesienia. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. 2014, t. 16, nr 3, s. 44-53. [15-58]
 • Nabiałczyk K.: Stań na ramionach olbrzymów: bibliometryczne studium przypadku wybranych prac Karola Głombiowskiego, [w:] Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej. Red. R. Aleksandrowicz, H. Rusińska-Giertych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015, s. 39-74. [15-115]
 • Nicholas D.: Using, Citing and Publishing Scholarly Content in the Digital Age. Case Study of Humanities Researchers. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2015, nr 1, s. 7-19. [15-54]
 • Panczyk M., Woynarowska-Soldan M., Belowska J. Zarzeka A., Gotlib J.: Bibliometric Evaluation of Scientific Literature in the Area of Research in Education Using Incites (Tm) Database of Thomson Reuters, [w:] INTED2015: 9th International Technology, Education And Development Conference, Madrid, Spain, March 2-4, 2015. Ed. L.G. Chova, A.L. Martinez, I.C. Torres. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2015, s. 487-496. [15-117]
 • Paruzel A.: Wpływ parametryzacji na potrzeby użytkowników biblioteki uczelnianej na przykladzie Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie paremetryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 115-130. [15-73]

[Polem.] Wróblewski A.K.: Naukometria tak, ale jaka? PAUza. 2015, nr 287, s. 3. [15-20]

[Polem.] Domański P.: Nauka to nie sport. PAUza. 2015, nr 314, s. 2. [15-24]

[Polem.] Proń A., Kosmulski M.: Nauka a sport. PAUza. 2015, nr 319-321, s. 3-4. [15-25]

 • Romaniuk R.S.: Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Cz. 4. Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania. 2015, vol. 56, nr 3, s. 82-90, doi 10.15199/13.2015.3.22. [15-26]
 • Romaniuk R.S.: Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Cz. 5. Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania. 2015, vol. 56, nr 5, s. 56-61, doi 10.15199/13.2015.5.11. [15-27]
 • Rożniakowska-Kłosińska M.: Jak biblioteka może wspierać reputację naukową uczonych i zespołów badawczych, [w:] Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne. Red. T. Piestrzyński, J. Jerzyk-Wojtecka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 252-261, doi: 10.18778/8088-191-4.19 [15-121]
 • Seta M.: Bibliografia publikacji pracowników uczelni przyrodnicznych w odniesieniu do parametryzacji jednostek naukowych, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie parametryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 144-153. [15-92]
 • Sidorczuk A.: Baza publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów Politechniki Białostockiej w parametryzacji uczelni, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie parametryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 154-175. [15-75]
 • Sitarz R., Heneczkowski M., Jabłońska-Sabuka M., Krasławski A.: Clustering Method for Analysis of Research Fields: Examples of Composites, Nanocomposites and Blends, [w:] Intelligent Systems’2014, Vol 2: Tools, Architectures, Systems, Applications. Ed. by D. Filev, J. Jablkowski, J. Kacprzyk, M. Krawczak, I. Popchev, L. Rutkowski, V. Sgurev, E. Sotirova, P. Szynkarczyk, S. Zadrozny. Berlin: Springer Verlag, 2015, s. 431-442, doi 10.1007/978-3-319-11310-4_37 [15-100]
 • Skalska-Zlat M.: Komunikacja piśmiennicza w badaniach bibliometrii, [w:] Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii. Red. E. Gondek. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 159-172. [15-50]
 • Skibińska E.: Polish translation studies at the turn of centuries: comments from the scientometric perspective. Acta Universitatis Carolinae Philologica. 2015, no. 13, p. 113-126. [15-122]
 • Sobczyk S.: Czasopisma artystyczne recenzowane jako przykład aktywności naukowej wyższych szkół plastycznych w Polsce, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie parametryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 176-192. [15-76]
 • Szczygłowska L.: Characterictics of bibliometric measures used in the management of the university, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie parametryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 193-210. [15-77]
 • Szczygłowska L.: May a scientists’ career be reduced to a one-dimensional measurement, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie parametryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 211-225. [15-86]

[Dyskusja] Brzeziński J.M.: Jeżeli oceniać (jednostki naukowe i badaczy), to JAK oceniać? Przeciwko IF, a za peer review. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 476-480, doi 10.5603/NJO.2015.0093 [15-36]

[Dyskusja] Kupiec-Weglinski J.W.: Journal Impact Factor (JIF): The Good, the Bad, and the Ugly . Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 481-4820, doi 10.5603/NJO.2015.0094 [15-37]

[Dyskusja] Górski A.: Towpik E. IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory J Oncol 2015; 65: 465–475. Głos w dyskusji . Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 483-483, doi 10.5603/NJO.2015.0095 [15-38]

[Dyskusja] Maciejczyk A.: Towpik E. IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory J Oncol 2015; 65: 465–475. Głos w dyskusji. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 485, doi 10.5603/NJO.2015.0096 [15-39]

[Dyskusja.] Filipiak K.J.: Czy mamy alternatywy dla IF? Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 486-487, doi 10.5603/NJO.2015.0097 [15-40]

[Dyskusja] Nawrocki S.: Towpik E. IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory J Oncol 2015; 65: 465–475. Głos w dyskusji . Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 488-489, doi 10.5603/NJO.2015.0098 [15-41]

[Dyskusja] Widłak P.: Towpik E. IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory J Oncol 2015; 65: 465–475. Głos w dyskusji. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 490, doi 10.5603/NJO.2015.0099 [15-42]

[Dyskusja] Blicharska M.: Comment to article by prof. Towpik. PAUza. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 491, doi 10.5603/NJO.2015.0100 [15-43]

[Dyskusja.] Krzakowski M.: Towpik E. IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory J Oncol 2015; 65: 465–475. Głos w dyskusji. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 492-493, doi 10.5603/NJO.2015.0101 [15-44]

[Dyskusja.] Sas-Korczyńska B.: Głos w dyskusji na temat stosowania Journal Impact Factor do oceny wyników badań naukowych, indywidualnych naukowców i ośrodków badawczych. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 494-495, doi 10.5603/NJO.2015.0102 [15-45]

[Dyskusja.] Marušić A.: Lies, damned lies, and impact factor. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 496-497, doi 10.5603/NJO.2015.0103 [15-46]

[Dyskusja.] Żylicz M.: Towpik E. IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory J Oncol 2015; 65: 465–475. Głos w dyskusji. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 498-499, doi 10.5603/NJO.2015.0104 [15-47]

[Dyskusja.] Wróblewski A.K.: Towpik E. IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory J Oncol 2015; 65: 465–475. Głos w dyskusji. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 500, doi 10.5603/NJO.2015.0105 [15-48]

 • Wachowska M.: Dyfuzja wiedzy z sektora przedsiębiorstw do sektora nauki polskiej: analiza cytowań patentowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2015, nr 228, s. 186-195 [15-110]
 • Wańka D.: Prace Karola Głombiowskiego w artykułach opublikowanych w latach 1987-2012 na łamch wybranych polskich czasopism naukowych : analiza cytowań, [w:] Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej. Red. R. Aleksandrowicz, H. Rusińska-Giertych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015, s. 75-91. [15-116]

[Polem.] Zakrzewski J., Życzkowski K.: Profesorowi Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu w odpowiedzi. PAUza. 2015, nr 287, s. 3. [15-31]

 • Żemigała M.: Bibliometric analysis of corporate social responsibility – different countries’ perspective. Human Resources Management & Ergonomics. 2015, vol. 9, no 1, s. 123-138. [15-119]

2014

 • Bibliometria, [w:] Nauka i technika w 2013 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014, s. 115-120. [14-3]
 • Bogocz J., Bąk A., Polański J.: No free lunches in nature? An analysis of the regional distribution of the affiliations of Nature publications. Scientometrics. 2014, no 101, s. 547-568, doi 10.1007/s11192-014-1252-4 [14-81]
 • Brzeziński M.: Empirical modeling of the impact factor distribution. Journal od Informetrics. 2014, vol. 8, iss. 2, s. 362-368, doi 10.1016/j.joi.2014.01.009 [14-69]
 • Chadaj A, Turecka D.: Kwerendy bibliometryczne w praktyce biblioteki naukowej: wybrane problemy analizy cytowań. [w:] Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w służbie użytkownikowi. Red. S. Skórka. Kraków: Wydaw. Nauk Uniw. Pedag., 2014, s. 259-274. [14-7]
 • Cianciara D., Niedźwiedzka B., Witkowski M., Piotrowicz M., Gajewska M., Urban E., Poznańska A., Lewtak K.: Widoczność Polski w europejskim piśmiennictwie z dziedziny zdrowia publicznego, [w:] Nie ma zdrowia bez badań w dziedzinie zdrowia publicznego. Red. D. Cianciara. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, 2014, s. 240-257. [14-92]
 • Czarnecki L.: Ocena parametryczna osiągnięć naukowych w obszarze inżynierii lądowej i wodnej: zalety i wady, [w:] Nauka we współczesnej inżynierii lądowej i wodnej. Materiały na specjalne zebranie KILiW PAN. Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej, 2014, s. 51-79. [14-79]
 • Dąbrowski J.: Punktacja publikacji naukowych. Edukacja Prawnicza. 2014, nr 3. [14-53].
 • Do Yuno, Skłodowski J.: Research topics and trends over the past decade (2001-2013) of Baltic Coleopterology using text mining methods. Baltic Journal of Coleopterology. 2014, vol. 14, iss. 1, s. 1-6. [14-70]
 • Dziołak M., Ratajczak-Olszewska B.: Jak nas liczą w bibliotece i nie tylko : wstęp do bibliometrii, [w:] Jak pisać prace naukowe i gdzie je publikować? Red. D. Kurpas, B. Ratajczak-Olszewska, A. Liber, B. Mroczek, A. Szpakow, T. Halski. Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014, s. 70-79. [14-58]
 • Filipowicz I.: Analiza bibliometryczna polskich czasopism zarejestrowanych w bazie Journal Citation Reports: Science Edition za lata 2010-2011, [w:] Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek: stan badań za lata 2010-2013. Pod red. Z. Kropidłowskiego, D. Spychały. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014, s. 357-373. [14-10]
 • Gajewska M., Lewtak K., Urban E., Piotrowicz M., Cianciara D.: Czasopisma naukowe w dziedzinie zdrowia, [w:] Nie ma zdrowia bez badań w dziedzinie zdrowia publicznego. Red. D. Cianciara. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, 2014, s. 182-194.[14-90]
 • Gągolewski M, Mesiar R.: Monotone measures and universal integrals in a uniform framework for the scientific impact assessment problem. Information Sciences. 2014, vol. 263, s. 166-174, doi 10.1016/j.ins.2013.12.004. [14-13]
 • Jasiorowski H.: O służebnej roli badań dla praktyki oraz o problemie ich cytowania. Przegląd Hodowlany. 2014, nr 2, s. 30-32. [14-82]
 • Jeran A., Piechowiak-Lamparska J.: O trafności miar w nauce. Obraz aktywności polskich socjologów i pedagogów. Analiza parametrów dorobku Ryszarda Borowicza. Kultura i Edukacja. 2014, nr 4, s. 17-35. [14-17]
 • Klincewicz K.: Wykorzystanie informacji naukowej do tworzenia nowych rozwiązań – bibliometria opisowa, Literature-Based Discovery i TRIZ, [w:] Innowatyka – nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników. Red. M. Jasieński. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2014, s. 27-37. [14-86]
 • Koczkodaj W.W., Kułakowski K., Ligęza A.: On the quality evaluation of scientific entities in Poland supported by consistency-driven pairwise comparisons method. Scientometrics. 2014, vol. 99, iss. 3, s. 911-926, doi: 10.1007/s11192-014-1258-y. [14-19]
 • Komperda A., Urbańczyk B., Ziółek M.: Czy potencjał biblioteki akademickiej może służyć współpracy nauki z gospodarką innowacyjną? [w:] IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Red. D. Dudziak, M. Ziółek. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, s. 17-38. [14-83]
 • Konatowska-Ciszek O.: Zagadnienie energii w polskiej literaturze naukowej z 2013 roku – analiza bibliometryczna i analiza cytowań, [w:] Generacja – Przesył – Wykorzystanie GPW 2014. Praca zbiorowa. Red. M. Gwoździewicz. Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2014, s. 35-52. [14-84]
 • Korycińska-Huras A.: Benchmarking czasopism naukowych jako element strategii publikacyjnej naukowca. Przykład medycyny weterynaryjnej, [w:] Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy. Pod red. A. Korycińskiej-Huras i M. Janiak. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014, s. 428-448. [14-22]
 • Kulczycki E., Urbaniak R., Wróbel B.: Ocena do poprawki. Panorama. 2014, nr 9(21), s. 8-10. [14-54]
 • Kurpas D.: Punktacja czasopism naukowych, [w:] Jak pisać prace naukowe i gdzie je publikować? Red. D. Kurpas, B. Ratajczak-Olszewska, A. Liber, B. Mroczek, A. Szpakow, T. Halski. Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014, s. 81-85. [14-59]
 • Łopaciuk-Gonczaryk B. Bukowska G.: „Publish or perish” – uwarunkowania produktywności Polaków w dziedzinie ekonomii, [w:] Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, red. M. Gorynia, S. Rudolf. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, s. 146-169. [14-93]

 • Łukaszewski W.: What do we think about and what do we not think about? [O czym myślimy, a o czym nie myślimy?]. Roczniki Psychologiczne. 2014, t. 17, nr 3, s. 565-580. [14-80]
 • Nabiałczyk K.: Powiązania bibliotekoznawstwa i informatologii z innymi dyscyplinami na przykładzie analizy cytowań piśmiennictwa z lat 1956-2006, [w:] Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje. Red. nauk. G. Czapnik, Z. Gruszka, J. Ladorucki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014, s. 97-111. [14-28]
 • Niedźwiedzka B., Witkowski M., Cianciara D.: Zdrowie publiczne w Polsce w latach 2000-2012 na podstawie zawartości polskiej bibliografii lekarskiej, [w:] Nie ma zdrowia bez badań w dziedzinie zdrowia publicznego. Red. D. Cianciara. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, 2014, s. 161-181. [14-89]
 • Osiński Z.: Europejskie czasopisma historyczne w bazach Scopus i Web of Science w kontekście oceny dorobku historyków w Polsce. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2014, nr 2, s. 47-91. [14-32]
 • Osiński Z.: Mierzenie umysłów. Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Informacyjny. 2014, nr 1. [14-87]
 • Osiński Z.: Zalety i wady bibliometrii. Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Informacyjny. 2014, nr 2. [14-88]
 • Pasikowski S.: Transparency of research published in the leading polish educational journals, [w:] INTED 2014 Proceedings. Eds. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. pp. Valencia: IATED Academy, 2014, s. 4152-4159. [14-85]
 • Romaniuk R.S.: Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Cz. 1. Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania. 2014, vol. 55, nr 7, s. 168-176, doi 10.15199/ele-2014-091. [14-34]
 • Romaniuk R.S.: Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Cz. 2. Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania. 2014, vol. 55, nr 8, s. 91-101, doi 10.15199/ELE-2014-117. [14-35]
 • Romaniuk R.S.: Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Cz. 3. Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania. 2014, vol. 55, nr 10, s. 97-111, doi 10.15199/ELE-2014-182. [14-36]
 • Sangwal K.: Distributions of citations of papers of individual authors publishing in different scientific disciplines: Application of Langmuir-type function. Journal of Informetrics. 2014, vol. 8, iss. 4, s. 972-984, doi: 10.1016/j.joi.2014.09.009. [14-38]
 • Sardanelli F., Bashir H., Berzaczy D., Cannella G., Espeland A., Flor N., Helbich T., Hunink M., Malone D.E., Mann R., Muzzupappa C., Petersen L.J., Riklund K., Sconfienza L.M., Serafin Z., Spronk S., Stoker J., Van Beek E.J.R., Vorwerk D., Di Leo G.: The role of imaging specialists as authors of systematic reviews on diagnostic and interventional imaging and its impact on scientific quality: Report from the EuroAIM evidence-based radiology working group. Radiology. 2014, vol. 272, iss. 2, s. 533-540, doi 10.1148/radiol.14131730 [14-71]
 • Seweryn A.: Przekład – uniwersalne narzędzie internacjonalizacji książki? Bibliometryczny obraz światowego rynku przekładów książek w latach 1981-2000, [w:] Tożsamość kulturowa książki. red. A. Cisło, A. Łuszpak. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s.165-177. [14-39]
 • Seweryn A., Swoboda I.: Projekt CYTBIN jako przykład przedsięwzięcia naukowo-dydaktycznego z zakresu humanistyki cyfrowej, [w:] Spotkanie informacyjne dotyczące konsorcjum DARIAH-PL, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 17 grudnia 2014 r. [dostęp: ResearchGate] [14-41]
 • Tomaszczyk J.: Współautorstwo publikacji w wybranych polskich i zagranicznych czasopismach z zakresu bibliologii i informatologii. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2014, nr 1, s. 67-79. [14-46]
 • Urban E., Piotrowicz M., Cianciara D., Gajewska M., Lewtak K.: Zainteresowanie problematyką zdrowa kobiet oraz mężczyzn – ilościowa i jakościowa analiza publikacji w wybranych bazach bibliograficznych on-line, [w:] Nie ma zdrowia bez badań w dziedzinie zdrowia publicznego. Red. D. Cianciara. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, 2014, s. 222-239. [14-91]
 • Wachowska M.: Znaczenie “bliskości” dla transferu wiedzy do regionu. Analiza cytowań patentowych. Barometr Regionalny. 2014, t. 12, nr 2, s. 105-110. [14-73]
 • Woźniak B., Ziółkowska M.: Od wykazu publikacji do narzędzia parametryzacji – dokumentacja dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Uczelnią. Prezentacja, [w:] Biblioteka w czasie – czas w bibliotece. Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy powstania Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 25-26 września 2014 r. [14-47]
 • Zielińska M., Święćkowski G., Hozyasz K.H.: Celiakia w polskojęzycznych publikacjach 1990–2012 – analiza bibliometryczna. Pediatria Polska. 2014, vol. 89, nr 2, s. 106-111, doi 10.1016/j.pepo.2014.01.002. [14-48]

2013

 • Antonowicz D., Jackowski S., Pilc A., Skoczeń B., Zabel M.: Kategoryzacja AD 2013. Forum Akademickie. 2013, nr 10. [13-3]
 • Bański J., Ferenc M.: “International” or “Anglo-American” journals of geography? Geoforoum. 2013, vol. 45, s. 285–295, doi 10.1016/j.geoforum.2012.11.016. [13-4]
 • Cianciara D., Piotrowicz M., Gajewska M., Urban E., Poznańska A., Niedźwiedzki, B., Witkowski M., Jarosz M.J.: Is there the gap in public health literature in Europe? Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2013, vol. 20, nr 3, s. 631-636. [13-90]
 • Fenrich W., Nowiński A., Zamłyńska K., Sylwestrzak W.: POL-index – Polska Baza Cytowań. Prezentacja, [w:] Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013. [13-14]
 • Gągolewski M.: On the relationship between symmetric maxitive, minitive, and modular aggregation operators. Information Sciences. 2013, vol. 221, s. 170-180, doi 10.1016/j.ins.2012.09.005 [13-86]
 • Gągolewski M.: Scientific impact assessment cannot be fair. Journal of Informetrics. 2013, vol. 7, iss. 4, s. 792-802, doi 10.1016/j.joi.2013.07.001 [13-87]
 • Gągolewski M.: Statistical Hypothesis Test for the Difference between Hirsch Indices of Two Pareto-Distributed Random Samples, [w:] Synergies Of Soft Computing And Statistics For Intelligent Data Analysis, 6th International Conference on Soft Methods in Probability and Statistics, Konstanz, Germany, October 04-06, 2012. Ed. R. Kruse, M.R. Berthold, C. Moewes, M.A. Gil, P. Grzegorzewski, O. Hryniewicz. Berlin: Springer Verlag, 2013, s. 359-367. [13-88]
 • Jaśko P.: Analiza kształtowania się wartości indeksu naukometrycznego g Egghego z wykorzystaniem modeli zmiennej licznikowej. Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. 2013, t. 2, s. 166-196. [13-19]
 • Jaśko P.: Przegląd wybranych indeksów naukometrycznych : formalne definicje, podstawowe własności oraz związki. Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. 2013, t. 2, s. 225-242. [13-20]

[Polem.] Witkoś J.: Potrzebujemy rankingów, ale jakich?
. Forum Akademickie. 2013, nr 7-8. [13-23]

 • Kolasa M.: Analiza cytowań w naukach historycznych (wybrane problemy i prawidłowości). [w:] Nauka o informacji w okresie zmian. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013, s. 363-387. [13-24]
 • Kolasa M. W.: Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny (1945-2009). Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. [13-25]

  Rec. Gzella G. Rocznik Historii Prasy Polskiej. 2014, t. 17, z. 3, s. 89-95. [13-26]

  Rec. Mielczarek T. Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy. 2014, nr 17, s. 325-327. [13-27]

  Rec. Nowak P. Przegląd Biblioteczny. 2014, R. 82, z. 2, s. 254-262. [13-28]

  Rec. Skalska-Zlat M. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2014, vol. 52, nr 1, s. 137-140. [13-29]

  Rec. Pisarek W. Zeszyty Prasoznawcze. 2015, t. 58, nr 3, s. 748-751. [13-71]

 • Komorowski J.: Lista filadelfijska a efektywność nakładów na naukę w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. 2013, z. 133, s. 133-144. [13-94]
 • Komorowski J.: “Lista filadelfijska” a zadanie nauki w gospodarce opartej na wiedzy. Pieniądze i Więź. 2013, nr 3, s. 131-138. [13-95]
 • Kosmulski M.: Are you in h? Journal of Informetrics. 2013, vol. 7, iss. 3, s. 693-698, doi 10.1016/j.joi.2013.04.007. [13-31]
 • Kosmulski M.: Family-tree of bibliometric indices. Journal of Informetrics. 2013, vol. 7, iss. 2, s. 313-317, doi 10.1016/j.joi.2012.12.002. [13-32]
 • Lotko A.: Atrybuty jakościowe informacji w zarządzaniu. Problemy Jakości. 2013, nr 4, s. 26-35. [13-73]
 • Marshakova-Shaikevich I.: World and national corpora of mathematical journals. Case-study of Russia and Poland. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management. 2013, vol. 7, no. 2, s. 277-291, doi 10.1080/09737766.2013.832899 [13-97]
 • Matusiak A., Morzy M.: How to Become Famous? Motives in Scientific Social Networks, [w:] Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems Cores 2013, Wrocław, Poland, May 25-27, 2013 Ed. R. Burduk, K. Jackowski, M. Kurzyński, M. Woźniak, A. Żołnierek. Heidelberg: Springer International Publishing, 2013, s. 671-680, doi 10.1007/978-3-319-00969-8_66 [13-89]
 • Miśkiewicz J.: Effects of publications in proceedings on the measure of the core size of coauthors. Physica A. 2013. vol. 392, s. 5119-5131, doi 10.1016/j.physa.2013.06.027 [13-84]
 • Opaliński Ł.: Annual Aging Factor jako narzędzie analiz starzenia się piśmiennictwa. Przegląd Biblioteczny. 2013, nr 4, s. 466-484. [13-36]
 • Opaliński Ł.: Wybrane aspekty metodologii badań cyklu życiowego publikacji naukowych. Przegląd Biblioteczny. 2013, nr 2, s. 152-171. [13-37]
 • Osiewalska A., Osiewalski J.: Folia Oeconomica Cracoviensia pod redakcją Andrzeja Iwasiewicza : (analiza bibliometryczna). Folia Oeconomica Cracoviensia. 2013, vol. 54, s. 35-56. [13-40]
 • Osiński Z.: Bożek miary naukowców. Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Informacyjny. 2013, nr 12. [13-98]
 • Rahu M., Vlassov V.V., Pega F., Andreeva T., Ay P., Baburin A., Bencko V., Csépe P., Gębska-Kuczerowska A., Ondrušová M., Ribak J.: Population health and status of epidemiology: Who european region. International Journal of Epidemiology. 2013, vol. 42, no 3, s. 870-885, doi 10.1093/ije/dyt054 [13-92]
 • Reizes-Dzieduszycka O.: Język Polski w XXI wieku. Analiza treściowa czasopisma w latach 2001–2011. Język Polski. 2013, nr 1, s. 10-18. [13-75]
 • Sangwal K.: Citation and impact factor distributions of scientific journals published in individual countries. Journal of Informetrics. 2013, vol. 7, iss. 2, s. 487–504, doi 10.1016/j.joi.2013.01.011. [13-47]
 • Sangwal K.: Comparison of different mathematical functions for the analysis of citation distribution of papers of individual authors. Journal of Informetrics. 2013, vol. 7, iss. 1, s. 36-49, doi 10.1016/j.joi.2012.09.002. [13-48]
 • Sangwal K.: Czochralski method of crystal growth in the scientific literature: An informetric study. Acta Physica Polonica A. 2013, vol. 124, no 2, s. 173-180, doi 10.12693/APhysPolA.124.173 [13-91]
 • Sangwal K.: Growth dynamics of citations of cumulative papers of individual authors according to progressive nucleation mechanism: Concept of citation acceleration. Information Processing & Management. 2013, vol. 49, no. 4, 757–772. doi 10.1016/j.ipm.2013.01.003 [13-99]
 • Sangwal K.: Some citation-related characteristics of scientific journals published in individual countries Scientometrics. 2013, vol. 97, no 3, s. 719-741, doi 10.1007/s11192-013-1053-1 [13-93]

[Polem.] Kierzek R.: Autorska propozycja. Forum Akademickie. 2013, nr 7-8. [13-50]

 • Seweryn A., Swoboda I.: Cytowania w polskich bazach bibliograficznych. Prezentacja, [w:] XII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej: Społeczeństwo – Informacja – Innowacje. Wyzwania ery cyfrowej, Zakopane, 24-27 września 2013. [13-52]
 • Szwaczkowski T.: Krajowe czasopisma zootechniczne z listy filadelfijskiej. Przegląd Hodowlany. 2013, nr 1, s. 29-31. [13-96]
 • Tumański S.: Segregacja prasowa. Polityka. 2013, nr 23, s. 67-69. [13-58]
 • Walicki A.: O kryterium międzynarodowej „cytowalności” w humanistyce polskiej i o systemie grantowym. Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój. 2013, t. 22, nr 1, s. 67-80. [13-82]
 • Winnik S., Speer T., Raptis D.A., Walker J.H., Hasun M., Clavien P.A., Komajda M., Bax J.J., Tendera M., Fox K., van de Werf F., Mundow C., Luscher T.F., Ruschitzka F., Nallamothu B.K., Matter C.M.: The wealth of nations and the dissemination of cardiovascular research. International Journal of Cardiology. 2013, vol. 169, iss. 3, s. 190-195, doi 10.1016/j.ijcard.2013.08.101 [13-85]
 • Żemigała M.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych i opinii pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. [13-74]
 • Żmigrodzki P.: Czego się można dowiedzieć o Języku Polskim z bazy Google Scholar. Język Polski. 2013, nr 1, s. 19-25. [13-65]

2012

 • Drelichowski L., Siwiec J.: Application of Text Mining on the analysis of the publisher of the Studies and Proceedings of the Polish Association for Knowledge Management. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management. 2012, nr 59, s. 96-124. [12-82]
 • Gajos M.: Geoinformation technologies in biomedicine and health care: Review of scientific journals, [w:] Information Technologies in Biomedicine. Third International Conference, ITIB 2012, Gliwice, Poland, June 11-13, 2012, Proceedings. Eds. E. Piętka, J. Kawa. Berlin: Springer, 2012, s. 510-524, doi 10.1007/978-3-642-31196-3_52 [12-87]
 • Gajos M., Sierka E.: GIS technology in environmental protection: Research directions based on literature review. Polish Journal of Environmental Studies. 2012, vol. 21, no 2, s. 241-248. [12-88]
 • Gągolewski M.: On the relation between effort-dominating and symmetric minitive aggregation operators, [w:] Communications in Computer and Information Science, 299 CCIS (PART 3). Eds. S. Greco, B. Bouchon-Meunier, G. Coletti, M. Fedrizzi, B. Matarazzo, R.R. Yager. Berlin: Springer, 2012, s. 276-285, doi 10.1007/978-3-642-31718-7_29 [12-86]
 • Gągolewski M., Mesiar R.: Aggregating different paper quality measures with a generalized h-index. Journal of Informetrics. 2012, vol. 6, iss 4, s. 566-579. [12-6]
 • Kaźmierkowski M., Rogalski A.: Nowy ranking. Forum Akademickie. 2012, nr 11. [12-9]

Rec. Siek B. Rocznik Biblioteki Narodowej. 2013, vol. 44, s. 337-340. [12-14]

 • Kolasa W. M.: Specific character of citations in historiography (using the example of Polish history). Scientometrics. 2012, vol. 90, iss 3, s. 905-923. [12-17]
 • Kosmulski M.: Calibration against a reference set: A quantitative approach to assessment of the methods of assessment of scientific output. Journal of Informetrics. 2012, vol. 6, iss 3, s. 451-456. [12-19]
 • Kosmulski M.: Modesty-index. Journal of Informetrics. 2012, vol. 6, iss 3, s. 368-369. [12-20]
 • Kosmulski M.: Nemo iudex in causa sua? Journal of Informetrics. 2012, vol. 6, iss 4, s. 611-614. [12-21]
 • Kosmulski M.: The order in the lists of authors in multi-author papers revisited. Journal of Informetrics. 2012, vol. 6, iss 4, s. 639-644. [12-22]
 • Kosmulski M.: The role of references in scientific papers: Cited papers as objects of research. Research Evaluation. 2012, vol. 21, iss 2, s. 87-88. [12-24]
 • Kowalska A., Marcinek M.: Indeksowanie czasopism naukowych w bazach danych. Nasza Politechnika. 2012, nr 2, s. 19-20. [12-25]
 • Lewandowski R., Ganis P., Ripandelli D., Feoli E.: Mapping of the biosafety of genetically-modified organisms’ (GMOs) scientific domain by text mining. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. 2012, nr 59, s. 78-95. [12-83]
 • Lewczak M.: Analiza bibliometryczna dynamiki obiegu wiedzy w naukach ekonomicznych. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012. [12-30]
 • Marshakova-Shaikevich I.: The Polish mathematical journals in world corpus of scientific journals presented in DBs JCR: bibliometric analysis. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management. 2012, vol. 6, no 2, s. 279-299, doi: 10.1080/09737766.2012.10700940. [12-31]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Russian Mathematical Journals in World and National Corpora of Scientific Journals: bibliometric analysis. Sociology of Science and Technology. 2012, vol. 3, no 2, s. 79-100. [12-32]
 • Matusiak A., Morzy M.: Social network analysis in scientometrics, [w:] SITIS 2012 : the 8th International Conference on Signal Image Technology & Internet Based Systems : November 25th-November 29th 2012 : Imperial Hotel Tramontano, Sorrento, Italy. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2012, art. no. 6395159, pp. 692-699, doi 10.1109/SITIS.2012.105 [12-85]
 • Nguyen S.H., Świeboda W., Jaśkiewicz G.: Extended document representation for search result clustering, [w:] Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform. Eds. R. Bembenik, Ł. Skonieczny, H. Rybiński, M. Niezgódka. Berlin: Springer, 2012, s. 77-95, doi 10.1007/978-3-642-24809-2_6 [12-89]
 • Paprocka N.: Traducteurs polonais de la littérature de jeunesse française : pour un portrait collectif. Romanica Wratislaviensia. 2012, vol. 59, s. 155-174. [12-81]
 • Paszkowski S.: Potencjał naukowy uniwersytetów w obszarze ekonomii rolnej w świetle prac XIII Europejskiego Kongresu Ekonomistów Rolnych w Zurychu. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. 2012, nr 2, s. 167-187. [12-71]
 • Pawłowski A.: Elektroniczna wersja serii „Język a Kultura” w świetle badań naukometrycznych. Język a Kultura. 2012, t. 23, s. 513-544. [12-62]
 • Polowczyk J.: Wpływ ekonomii behawioralnej na zarządzanie strategiczne w świetle badań bibliometrycznych. Przegląd Organizacji. 2012, nr 6, s. 3-8. [12-38]

[Polem.] Pilc A.: Czy h mniejsze czy większe – pomiar musi być taki sam. (Odpowiedź na polemikę Adama Pronia i Haliny Szatyłowicz). PAUza. 2012, nr 156, s. 2. [12-40]

 • Sangwal, K.: Application of progressive nucleation mechanism for the citation behavior of individual papers of different authors. Scientometrics. 2012, vol. 92, iss. 3, s. 643-655. [12-44]
 • Sangwal, K.: On the age-independent publication index. Scientometrics. 2012, vol. 91, iss. 3, s. 1053-1058. [12-46]
 • Sangwal, K.: On the relationship between citations of publication output and Hirsch index h of authors: conceptualization of tapered Hirsch index h(T), circular citation area radius R and citation acceleration a. Scientometrics. 2012, vol. 93, iss. 3, s. 987-1004. [12-47]
 • Sangwal, K.: Progressive nucleation mechanism for the growth behavior of items and its application to cumulative papers and citations of individual authors. Scientometrics. 2012, vol. 92, iss. 3, s. 575-591. [12-48]
 • Siek B.: Trzy prędkości bibliometrii. Rocznik Biblioteki Narodowej. 2012, t. 43, s. 331-338. [12-51]
 • Stachowiak K., Bajerski A.: Związki geografii z innymi dyscyplinami – próba analizy bibliometrycznej, [w:] Związki geografii z innymi naukami. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, vol. 7, red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 109-132. [12-53]
 • Stanowisko Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w przedmiocie list prawniczych czasopism naukowych i punktowej ich oceny. Państwo i Prawo. 2012, z. 4, s. 107-110. [12-54]
 • Szymański B.K., De La Rosa J.L., Krishnamoorthy M.: An Internet measure of the value of citations. Information Sciences. 2012, vol. 185, no. 1, s. 18-31, doi 10.1016/j.ins.2011.08.005
 • Uchwała Rady PAU z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zasad oceny czasopism humanistycznych i społeczno-prawnych. Kwartalnik Prawa Prywatnego. 2012, z. 1, s. 285-287. [12-56]
 • Wandel A.: Nowe polskie czasopisma bibliologiczne i bibliotekoznawcze w świetle aktualnych ministerialnych wytycznych oceny i punktacji czasopism naukowych. Roczniki Biblioteczne. 2012, t. 56, s. 173-190. [12-57]

[Polem.] Sorokowski P.: Polemika z tekstem: Selektywna analiza problemu publikacji humanistów i przedstawicieli nauk społecznych w języku angielskim (Wagner 2012). Przegląd Socjologii Jakościowej. 2012, t. 8, nr 2, s. 260-277. [12-68]

[Polem.] Wagner I.: Odpowiedź na polemikę, czyli więcej na temat publikacji w języku angielskim w zagranicznych czasopismach przez polskich specjalistów nauk społecznych i humanistycznych. Przegląd Socjologii Jakościowej. 2012, t. 8, nr 2, s. 278-293. [12-69]

 • Wójcik M.: Literatura na temat bibliotek cyfrowych – analiza bibliometryczna, [w:] Biblioteki cyfrowe, praca zbiorowa. Red. M. Janiak, M. Krakowska i M. Próchnicka. Warszawa: Wydaw. SBP, 2012, s. 284-294. [12-64]
 • Ziółkowski B.: Kierunki ewolucji w obszarze ekoinnowacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2012, nr 260, s. 607-617. [12-76]

2011

 • Bajerski A.: The role of French, German and Spanish journals in scientific communication in international geography. Area. 2011, vol. 43, iss. 3, s. 305-313, doi 10.1111/j.1475-4762.2010.00989.x. [11-2]
 • Bajor A., Langer H.: Bibliografia specjalna jako element komunikacji naukowej. Rozwój ilościowy działu “Informacja naukowa. Dokumentacja” na łamach “Polskiej Bibliografii Bibliologicznej” w latach 1937-2007. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2011, t. 19, nr 3, s. 9-19. [11-3]
 • Barczyński B.J., Bąk R., Czarny W., Kalina R.M.: Preferred by polish students of physical education subject matter and type of bachelor theses in 2008-2010. Archives of Budo. 2011, vol. 7, no 1, s. 41-47. [11-68]
 • Barczyński B.J., Rek M.: Evaluation in science – Index Copernicus case study of multi-parametric evaluation system. Archives of Budo. 2011, vol. 7, iss. 2, s. 93-103. [11-65]
 • Chadaj A., Turecka D.: Kwerendy bibliometryczne w praktyce biblioteki naukowej. Wybrane problemy analizy cytowań, [w:] Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej.Funkcje i wyzwania w XXI wieku, Kraków 16-17 maja 2011 r. [11-10]
 • Cianciara D.: Czy zdrowie publiczne w Polsce będzie nauką, ale bez sztuki? Hygeia Public Health. 2011, vol. 46, no 3, s. 301-303. [11-58]
 • Czarnecki L.: Wyzwania wobec środowiska inżynierii lądowej w świetle założeń polityki naukowej. Inżynieria i Budownictwo. 2011, vol. 67, nr 9, s. 499-502. [11-64]
 • Gągolewski M.: Bibliometric impact assessment with R and the CITAN package. Journal of Informetrics. 2011, vol. 5, iss. 4, s. 678-692. [11-13]
 • Gągolewski M., Grzegorzewski P.: Axiomatic characterizations of (quasi-) L-statistics and S-statistics and the producer assessment problem, [w:] Proceedings of the 7th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, EUSFLAT 2011 and French Days on Fuzzy Logic and Applications, LFA 2011. Eds. S. Galichet, J. Montero, G. Mauris. Paris: Atlantis Press, 2011, s. 53-58. [11-67]
 • Ga̧golewski M., Grzegorzewski P.: Possibilistic analysis of arity-monotonic aggregation operators and its relation to bibliometric impact assessment of individuals. International Journal of Approximate Reasoning. 2011, vol. 52, no. 9, s. 1312-1324, doi 10.1016/j.ijar.2011.01.010 [11-66]
 • Gliszczyńska-Śmigło A.: Publikacje w czasopismach z “listy filadelfilskiej” , międzynarodowy zasięg badań naukowych, [w:] Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego. T. 2, red. nauk. A. Grzelak, K. Pająk. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 365-368. [11-14]
 • Grabowski M.: Tekst naukowy jako przedmiot analizy eksploracyjnej, [w:] Tegoż: Naukowa legitymizacja obszaru systemów informacyjnych zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego , 2011, s. 62-109. [11-15]
 • Klincewicz, K.; Miyazaki Kumiko: Sectoral systems of innovation in Asia: the case of software research activities. International Journal of Technology Management. 2011, vol. 53 Iss 2-4, s. 161-189. [11-19]
 • Kosmulski M.: Journal articles boosting impact factor. BMJ. 2011, 343:d5917. [11-23]
 • Kosmulski M.: Successful papers: a new idea in evaluation of scientific output. Journal of Informetrics. 2011, vol. 5, iss 3, s. 481-485. [11-24]
 • Kulicki P.: Elementy informacji naukowej, [w:] Podstawy naukoznawstwa. T. 1, pod red. P. Kawalca, P. Lipskiego, R. Wodzisza. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011, s. 225-231. [11-27]
 • Ostrowska A.K.: Analiza infometryczna czasopisma elektronicznego Open Access na przykładzie Biuletynu EBIB. R. 4. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2011, z. 1, s. 44-68. [11-34]
 • Osiewalska A.: Inkontrometria jako nauka pomocnicza bibliometrii. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2011, z. 3, s. 44-68. [11-35]
 • Pečarić Đ., Tuđman M.: Bibliometrics approach to scientific communication structure. Zarządzanie Biblioteką. 2011, nr 1, (dr. 2012), s. 147-155. [11-38]
 • Sangwal K.: On the growth of citations of publication output of individual authors. Journal of Informetrics. 2011, vol. 5, iss. 4, s. 554-564. [11-42]
 • Sangwal K.: Progressive nucleation mechanism and its application to the growth of journals, articles and authors in scientific fields. Journal of Informetrics. 2011, vol. 5, iss. 4, s. 529-536. [11-43]
 • Sobkowicz P.: Simulations of opinion changes in scientific communities. Scientometrics. 2011, vol. 87, iss. 2, s. 233-250. [11-45]
 • Wasiak A.: Knowledge brokering – consulting innovative manufacturing enterprises, [w:] Management consulting, ed. by M. Ćwiklicki, M. Jabłoński. Kraków: University of Economics Foundation, 2011, s. 134-144. [11-49]
 • Wichmann M. C., Winkel S. A., Find S.: The global system of knowledge cities 1996-1998 to 2006-2008, an analysis based on bibliometric indicators, [w:] Contemporary Problems of Urban and Regional Development, ed. by L. Mierzejewska & M. Wdowicka. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011, s. 39-49. [11-50]