Bibliography

 

This bibliography includes the bibliographic descriptions of articles, books, book chapters, reviews, and electronic documents on bibliometrics, scientometrics, and research evaluation. Publications are written by Polish scholars or concern the Polish science.

Entries are arranged chronologically: from the newest to the oldest ones. The bibliography is updated on a regular basis. We welcome new entries to our list.
Descriptions and links can be sent to: aneta.drabek@us.edu.pl

Figure. The number of publications in our bibliography (N=1,340). Updated: 3rd of January 2019


2021

 • Ciepliński K.: Cytowani a niedoceniani. Forum Akademickie. 2021, nr 3, s. 14-15. [21-04]
 • Jajszczyk A.: Pułapki ewaluacji. Forum Akademickie. 2021, nr 3, s. 44-46. [21-08]
 • Korytkowski P., Kulczycki E.: The gap between Plan S requirements and grantees’publication practices. Journal of Informetrics. 2021, vol. 15, iss. 2, s. 1-10, doi 10.1016/j.joi.2021.101156 [21-03]

 • Kwiek M., Roszka W.: Dlaczego w nauce dominuje współpraca z mężczyznami: homofilia ze względu na płeć na przykładzie 25000 naukowców. Nauka. 2021, nr 1, s. 39-78, doi 10.24425/nauka.2021.136304 [21-01]
 • Kwiek M.: The prestige economy of higher education journals: a quantitative approach. Higher Education. 2021, vol. 81, s. 493-519, doi 10.1007/s10734-020-00553-y [21-02]
 • Pilc A.: PAN w analizie Stanford University. Forum Akademickie. 2021, nr 3, s. 52-53. [21-07]
 • Proń A., Szatyłowicz H.: Wesołe zabawy i figle rankingowe dwojga chemików. Forum Akademickie. 2021, nr 3, s. 47-51. [21-06]
 • Radosiński E.: Punkty na sprzedaż. Forum Akademickie. 2021, nr 3, s. 54-55. [21-10]
 • Szczygłowska L.: SciVal – nowe narzędzie bibliometryczne do analizy dorobku naukowego, [w:] Mobilna biblioteka. Red. M. Wojciechowska. Warszawa: Wydaw. SBP, 2021, s. 29-47. [21-05]
 • Włoskowicz W.: Indeks czasopism nakazanych. Forum Akademickie. 2021, nr 3, s. 40-43. [21-09]

2020

 • Bajerski A.: Geography of research on post-socialist cities: a bibliometric approach. Urban Development Issues. 2020, vol. 65, pp. 5–16, doi 10.2478/udi-2020-0001 [20-06]
 • Bański J., Solon B.: Ocena działalności naukowo-badawczej ośrodków geograficznych w Polsce. Przegląd Geograficzny. 2020, t. 92, z. 1, s. 155–167, doi 10.7163/PrzG.2020.1.9 [20-13]
 • Beiner T.,  van den Besselaar P., Jacquemin J., Pedersen D.B., Rafols I., Sivertsen G., Zrałek J.: Statement: Evaluating the Social Sciences and Humanities in Context – a Discussion Paper. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2020, nr 3(55), s. 153-175, doi 10.15804/ppk.2020.03.09 [20-44]

 • Biernacka-Licznar K., Rybicki J.: Quo vadis all’italiana: investigazione stilometrica sulle traduzioni milanesi del bestseller di Henryk Sienkiewicz. Italica Wratislaviensia. 2020, nr 11(1), s. 31-64, doi 10.15804/IW.2020.11.1.02 [12-46]
 • Brzeziński J.M.: O miejsce przy stole… państwo wobec nauk humanistycznych i społecznych. Człowiek i Społeczeństwo. 2020, t. 49, s. 175-196, doi 10.14746/cis.2020.49.10 [20-25]
 • Drabek A., Bemke-Świtilnik M.: O wykazach, punktozie i polskich czasopismach humanistycznych. Forum Akademickie. 2020, nr 11, s. 24-27. [20-26]
 • Drabek A., Bemke-Świtilnik M.: Polskie czasopisma naukowe w świetle wybranych elementów oceny stosowanych w międzynarodowych bazach danych, [w:] Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego : nowe obszary działania : materiały Jubileuszowej Konferencji Biblioteki Głównej AGH z okazji obchodów 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków 12-13 września 2019 r. Red. A. Podrazik, J. Stanek-Kapcia, M. Urbaniec. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2020, s. 107-132. [20-27]
 • Drogosz J.: Dorobek piśmienniczy jednostek naukowych z grupy nauk ekonomicznych w świetle oceny parametrycznej z roku 2017. Studia Prawno-Ekonomiczne. 2020, t. 95, s. 203-226, doi 10.26485/SPE/2020/115/12 [20-20]
 • Drogosz J.: Dorobek piśmienniczy pracowników z dyscypliny bibliologia i informatologia w świetle oceny parametrycznej działalności naukowej polskich jednostek naukowych 2017. Przegląd Biblioteczny. 2020, nr 1, s. 65-80. [20-32]
 • Dubina, O., Us, Y., Pimonenko, T., Lyulyov, O.: Customer Loyalty to Bank Services: The Bibliometric Analysis. Virtual Economics. 2020, 3(3), s. 52-66. doi: 10.34021/ve.2020.03.03(3) [20-12]
 • Gajewski R.R.: Ewaluacja dyscyplin naukowych jako dyskretny problem plecakowy. Przegląd Biblioteczny. 2020, nr 4, s. 480-493. [20-31]
 • Grzybowski P.P., Marszałek K.: (Nie)upowszechnianie w Internecie polskojęzycznego dorobku z pedagogiki międzykulturowej. Edukacja Międzykulturowa. 2020, nr 2, s. 265-278, doi 15804/em.2020.02.14 [20-28]
 • Jachmiczyk A.: Strategie postępowaniaz danymi badawczymi w polskich i zagranicznych czasopismach reprezentujących nauki historyczne. Studia Medioznawcze. 2020, t. 21, nr 1, s. 475-486. [20-38]
 • Kawalec P.: Cognitive Dynamics of Research Routines: Case Study of MicroRNA, [w:] The logic of social practices. Eds. R. Giovangoli, R. Lowe. Cham: Springer, 2020, s. 133-152, doi 10.1007/978-3-030-37305-4_9 [20-22]
 • Kokowski M.: Sprawa „Wniosku o korektę punktacji czasopisma Studia Historiae Scientiarum z 20 punktów na 70 punktów”. Studia Historiae Scientiarum. 2020, nr. 19, s. 507–541, DOI: 10.4467/2543702XSHS.20.016.12572 [20-29]
 • Kokowski M.: Wideokonferencja „Polskie czasopisma z historii i filozofii nauki oraz naukoznawstwa: Jak dostać się do Scopus, WoS, ICI, DOAJ oraz ERIH+? Dlaczego warto to zrobić?” (Kraków – Warszawa – Toruń, 16 kwietnia 2020, godz. 10.00–15.00). Studia Historiae Scientiarum. 2020, t. 19, s. 573–579, doi 10.4467/2543702XSHS.20.019.12575 [20-43]
 • Kulczycki E., Guns R., Pölönen J., Engels T.C.E., Rozkosz E.A., Zuccala A.A., Bruun K., Eskola O., Istenič Starčič A., Petr M., Sivertsen G.: Multilingual Publishing in the Social Sciences and Humanities: A Seven‐Country European Study. Journal of the Association for Information Science and Technology. 2020, vol. 71, no 11, s. 1371-1385, doi 10.1002/asi.24336 [20-01]
 • Kulczycki E., Korytkowski P.: Researchers publishing monographs are more productive and more local‑oriented. Scientometrics. 2020, vol. 125, s. 1371–1387, doi 10.1007/s11192-020-03376-x [20-03]
 • Kulczycki E., Rozkosz E.A., Szadkowski K., Ciereszko K., Hołowiecki M., Krawczyk F.: Local use of metrics for the research assessment of academics: the case of Poland. Journal of Higher Education Policy and Management. 2020. DOI: 10.1080/1360080X.2020.1846243 [20-16]
 • Kulikowski K., Antipow E.: Niezamierzone konsekwencje punktozy jako wartości kulturowej polskiej społeczności akademickiej. Studia Socjologiczne. 2020, s. 3, s. 207–236, doi 10.24425/sts.2020.132476 [20-14]
 • Kwiek M.: Internationalists and locals: international research collaboration in a resource ‑ poor system. Scientometrics. 2020, vol. 124, s. 57-105, doi 10.1007/s11192-020-03460-2 [20-36]
 • Kwiek M.: Międzynarodowa współpraca badawcza w Europie w świetle dużych danych i jej globalne konteksty. Nauka, 2020, nr 1, s. 35-66, doi 10.24425/nauka.2020.132621 [20-04]
 • Kwiek M.: What large-scale publication and citation data tell us about international research collaboration in Europe: changing national patterns in global contexts. Studies in Higher Education. 2020, 1-21, doi 10.1080/03075079.2020.1749254 [20-35]
 • Kwiek M., Roszka W.: Gender disparities in international research collaboration: a study of 25,000 university professors. Journal of Economic Surveys. 2020, spec. Iss., s. 1-37, 10.1111/joes.12395 [20-34]
 • Maryl M., Błaszczyńska M., Szulińska A., Rams P.: The case for an inclusive scholarly communication infrastructure for social sciences and humanities. F1000Research. 2020, 9:1265 Last updated: 26 OCT 2020, s. 1-20, doi 10.12688/f1000research.26545.1 [20-23]
 • Meara P.: The British are coming…! A bibliometric analysis of L2 vocabulary research in 1988. Linguistics Beyond And Within. 2020, vol. 6, s. 111-129 [20-39]
 • Opaliński Ł., Jaromin M.: Wybrane metody prognozowania tempa rozwoju dyscyplin naukowych (indeks citing half-life, metoda regresji nieliniowej, linearyzowanej i wielomianowej drugiego stopnia). Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2020, t. 58, nr 1, s. 76-98 [20-09]
 • Osiewalska A.: Dziesięć lat drogi w świat: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) w latach 2009-2018, [w:] Warsztaty doktorskie z zakresu ekonometrii i statystyki, Ustroń, 26-29 maja 2020. [20-17]
 • Osińska V.: A qualitative–quantitative study of science mapping by different algorithms: The Polish journals landscape. Journal of Information Science. 2020, doi 10.1177/0165551520902738 [20-02]
 • Pawelec P., Świder P., Cynarski W.J.: Martial arts tourism. Meta-analysis of publications 2 from 2005-2020. Sustainability. 2020, 12(17), 7069, doi 10.3390/su12177069 [20-41]
 • Pölönen J., Guns R., Kulczycki E., Sivertsen G., Engels T.C.E.: National lists of scholarly publication channels: An overview and recommendations for their construction and maintenance. Journal of Data and Information Science. 2020, s. 1-37, doi 10.2478/jdis-2021-0004 [20-15]
 • Pruchnik P.: Identyfi kacja trendów w polskich mediach na przykładzie kwartalnika „Studia Medioznawcze”. Wykorzystanie narzędzi Big Data. Studia Medioznawcze. 2020, t. 21, nr 1, s. 412-428. [20-37]
 • Silska-Gembka S., Kamińska-Stańczak A.: Podsumowanie dorobku publikacyjnego z obszaru etycznych aspektów rachunkowości – przegląd czasopism krajowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. 2020, nr 108 (164), 2020, s. 167-190, doi 10.5604/01.3001.0014.3601 [20-42]
 • Siudem G., Żogała-Siudem B., Cena A., Gągolewski M.: Three dimensions of scientific impact. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 2020 vol. 117 (25), s. 13896-13900, doi 10.1073/pnas.2001064117 [20-07]
 • Sworowska-Baranowska A.: International collaboration of Polish research entities in a territorial context. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2020, vol. 64, nr 7, s. 130-141, doi 10.15611/pn.2020.7.10 [20-30]
 • Śliż P.: Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce – wyniki badania empirycznego. E-Mentor. 2020, nr 3(85), s. 50-65, doi 10.15219/em85.1474 [20-45]
 • Taskin Z.: Forecasting the future of library and information science and its sub‑fields. Scientometrics. 2020, doi 10.1007/s11192-020-03800-2 [20-24]
 • Taskin Z., Dogan G., Kulczycki E., Zuccala A.A.: COVID19 Research for the English-Speaking World: Health Communication During a Pandemic. May 2020, [preprint], doi 10.31219/osf.io/pr37c [20-10]

 • Tundys B.: Zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2020, vol. 64, nr 3, s. 187-2017, doi 10.15611/pn.2020.3.15 [20-40]

2019

 • Alejziak W.: Obrazowanie metodologiczne prac naukowych© jako metoda wizualizacji działalności naukowej (na przykładzie artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Folia Turistica” w latach 2014-2018). Folia Turistica. 2019, nr 50(2), s. 75-109, doi 10.5604/01.3001.0013.5096 [19-67]
 • Bakuła K., Kurczyński Z.: Assessment and Bibliometric Review of Scientific Achievements Published in the Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing. 2019, vol. 31, no 1, s. 145-166, doi 10.2478/apcrs-2019-0010 [19-84]
 • Batko B., Rolska-Wójcik P., Władysiuk M.: Indirect Costs of Rheumatoid Arthritis Depending on Type of Treatment – A Systematic Literature Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019, Vol. 16, Iss. 16, art. no. 2966, doi 10.3390/ijerph16162966 [19-28]
 • Bąba W., Kompała-Bąba A., Zabochnicka-Świątek M. Luźniak J., Hanczaruk R., Adamski A. Kalaji H.M.: Discovering trends in photosynthesis using modern analytical tools: More than 100 reasons to use chlorophyll fluorescence. Photosynthetica. 2019, vol. 57, iss. 2, p. 668-679, doi 10.32615/ps.2019.069 [19-59]
 • Bielecka E., Jenerowicz A.: Intellectual Structure of CORINE Land Cover Research Applications in Web of Science: A Europe-Wide Review. Remote Sensing. 2019, Vol. 11, Iss. 17, doi 10.3390/rs11172017 [19-27]
 • Błaszczak B., Widziewicz-Rzońca K., Zioła N., Klejnowski K., Juda-Rezler K.: Chemical Characteristics of Fine Particulate Matter in Poland in Relation with Data from Selected Rural and Urban Background Stations in Europe. Applied Sciences-Basel. 2019, vol. 9, iss. 1, art. art. 98, doi 10.3390/app9010098[19-78]
 • Cai S., Ma Z., Skibniewski M.J, Baoe S.: Construction automation and robotics for high-rise buildings over the past decades: A comprehensive review. Advanced Engineering Informatics. 2019, Vol. 42, art. no. 100989, doi 10.1016/j.aei.2019.100989 [19-26]
 • Chadaj A., Ryś D.: Analiza bibliometryczna czasopisma Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials na podstawie bazy Web of Science Core Collection. Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials, 2019, t. 71, z. 3, s. 295-320 [19-51]
 • Couzinet V., Marteleto R., Thiesen I.: The Evolution of Researchers’ Bibliography: From Systematic Organization to Citation. [Ewolucja bibliografii badaczy: od systematycznej organizacji do cytowań]. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2019, nr 2A, s. 94-106 [19-47]
 • Czart P.: Pojęcie modelu biznesu – analiza bibliometryczna. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie. 2019, nr 2, s. 173-191, doi 10.5604/01.3001.0013.5223 [19-92]
 • Czopek S.: O ewaluacji czasopism naukowych uwag kilka, czyli dlaczego „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” będą nadal wydawane. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. 2019, t. 40, s. 295-304,  doi 10.15584/misroa.2019.40.12 [19-96]

 • Drogosz J.: Polski dorobek piśmienniczy z dziedziny nauk weterynaryjnych w świetle oceny parametrycznej działalności naukowej w roku 2017. Życie Weterynaryjne. 2019, nr 5(94), s. 333-339. [19-11].
 • Duch W.: Hamulce rozwoju nauki: ocena czasopism. PAUza. 2019, nr 471, s. 4. [19-24]
 • Elango B., Kozak M., Rajendran P.: Analysis of retractions in Indian science. Scientometrics. 2019, vol. 119, s. 1081–1094, doi 10.1007/s11192-019-03079-y [19-53]
 • Fuccio L., Rex D., Ponchon T., Frazzoni L., Dinis-Ribeiro M., Bhandari P., Dekker E., Pellise M., Correale L., van Hooft J., Jover R., Libanio D., Radaelli F., Alfieri S., Bazzoli F., Senore C., Reguła J., Seufferlein T., Rosch T., Sharma P., Repici A., Hassan C.:  New and Recurrent Colorectal Cancers After Resection: a Systematic Review and Meta-analysis of Endoscopic Surveillance Studies. Gastroenterology. 2019, vol. 156, iss. 5, p. 1309-1323, doi 10.1053/j.gastro.2018.12.006 [19-71]
 • Gągolewski M., James S., Beliakov G.: Supervised Learning to Aggregate Data With the Sugeno Integral. IEEE Transactions On Fuzzy Systems. 2019, vol. 27, iss. 4, p. 810-815, 10.1109/TFUZZ.2019.2895565 [19-70]
 • Geras A., Siudem G., Gągolewski M.: Should We Introduce a Dislike Button for Academic Articles? Journal of the Association for Information Science and Technology. 2019, doi: 10.1002/asi.24231 [19-12]
 • Gimenez-Toledo E., Manana-Rodriguez J., Engels T.C.E., Guns R., Kulczycki E, Ochsner M., Polonen J., Sivertsen G., Zuccala A.A.: Taking scholarly books into account, part II: a comparison of 19 European countries in evaluation and funding. Scientometrics. 2019, Vol. 118, Iss. 1, p. 233–251, doi 10.1007/s11192-018-2956-7
 • Hong R., Xiang C.L., Liu H., Głowacz A., Pan W.: Visualizing the Knowledge Structure and Research Evolution of Infrared Detection Technology Studies. Information. 2019, Vol. 10, Iss. 7, art. no. 227, doi 10.3390/info1007022 [19-31]
 • Jachimczyk A.: Patent Applications for Electronic Publishing Market (2014–2018). Selected Issues. [Wybrane aspekty rynku publikacji elektronicznych w świetle zgłoszeń patentowych w latach 2014–2018]. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2019, nr 2A, s. 107-122 [19-44]
 • Kachniewska M.: Scientific communication in the world of digital technologies: conditions and perspectives regarding the development of scientific journals. Folia Turistica. 2019, vol. 50, iss. 1, p. 307-349, doi 10.5604/01.3001.0013.4510 [19-57]
 • Kawalec P.: Analiza poziomu umiędzynarodowienia “Zagadnień Naukoznawstwa” w kontekście światowych studiów nad nauką i szkolnictwem wyższym. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2019, t. 55, z. 1, s. 33-54, s. doi 10.12775/ZN.2019.002 [19-85]
 • Kawalec P.: The Science of Science – Some Recent Advances. Ruch Filozoficzny. 2019, t. 75, z. 2, s. 33-57, doi /10.12775/RF.2019.019 [19-86]
 • Keenan P.B., Jankowski P.: Spatial Decision Support Systems: Three decades on. Decision Support Systems. 2019, vol. 116, s. 64-76, doi 10.1016/j.dss.2018.10.010. [19-02]
 • Klincewicz K.: Robotics in the Context of Industry 4.0: Patenting Activities in Poland and Their Comparison with Global Developments. Problemy Zarządzania. 2019, vol. 17, iss. 2, p. 53-95, doi 10.7172/1644-9584.82.3 [19-63]
 • Knapczyk A., Francik S., Frączek J., Ślipek Z.: Analysis of Research Trends in Production of Solid Biofuels, [w:] Proceedings of 18th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, May 22-24, 2019. Ed. L. Malinovska, V. Osadcuks, doi 10.22616/ERDev2019.18.N415 [19-58]
 • Knop U.: Open Access w zarządzaniu informacją i udostępnianie zasobów naukowych – Web of Science. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2019, nr 3 (34), s. 25–41, doi: 10.31261/NB.2019.34.02 [19-90]
 • Knop U.: Wybrane informacje o polskich czasopismach naukowych w Emerging Sources Citation Index. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2019, nr 4 (35), s. 29–43, doi: 10.31261/NB.2019.35.02 [19-81]
 • Kokowski M.: „Wykazy czasopism MNiSW 2017 i 2019”, „ICI Journal Master List 2014–2017” a polskie czasopisma z historii nauki, historii, filozofii nauki oraz naukoznawstwa. Studia Historiae Scientiarum. 2019, t. 18, s. 505–513, doi: 10.4467/2543702XSHS.19.015.11021 [19-25]
 • Kolasa W.M., Gałuszka E.: Dorobek naukowy i popularyzatorski Walerego Pisarka. Studium bibliometryczno-dokumentacyjne. Zeszyty Prasoznawcze. 2019, t. 62, nr 2, s. 33-86 , doi 10.4467/22996362PZ.19.011.10536 [19-39]
 • Konys A.: Green Supplier Selection Criteria: From a Literature Review to a Comprehensive Knowledge Base. Sustainability. 2019, Vol. 11, Iss. 15, art. no. 4208, doi 10.3390/su11154208 [19-29]
 • Korytkowski P., Kulczycki E.: Publication counting methods for a national research evaluation exercise. Journal of Informetrics. 2019, vol. 13, iss. 3, s. 804-816, doi 10.1016/j.joi.2019.07.001 [19-21]
 • Kotlińska-Lemieszek A., Klepstad P., Haugen D.F.: Clinically Significant Drug-Drug Interactions Involving Medications Used for Symptom Control in Patients With Advanced Malignant Disease: A Systematic Review. Journal of Pain and Symptom Management. 2019, vol. 57, iss. 5, p. 998(1-11), doi 10.1016/j.jpainsymman.2019.02.006 [19-69]
 • Kulczycki E.: Field patterns of scientometric indicators use for presenting research portfolio for assessment. Research Evaluation. 2019, vol., iss. 2, s. 169–181, doi 10.1093/reseval/rvy043 [19-03]
 • Kulczycki E., Korytkowski P.: What share of researchers publish monographs? [w:] 17th International Conference on Scientometrics & Informetrics: ISSI 2019: with a Special STI Indicators Conference Track: Proceedings (vol 1, pp. 179–184). Rome: Edizioni Efesto. [19-22]
 • Kulczycki E., Rozkosz E.A., Drabek A.: Umiędzynarodowienie polskich czasopism w naukach społecznych i humanistycznych – transformacyjna rola systemu ewaluacji nauki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2019, nr 1–2(53–54), s. 331–357, doi 10.14746/nisw.2019.1-2.11 [19-44]
 • Kulczycki E., Rozkosz E.A., Engels T.C.E., Guns R., Hołowiecki M., Pölönen J.: Jak rozpoznać recenzowane publikacje – o etykietach z otwartymi danymi recenzentów w monografiach naukowych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2019, nr 1–2(53–54), s. 183–217, doi 10.14746/nisw.2019.1-2.6 [19-41]
 • Kusiak W., Wanat L., Klus S., Styma-Sarniak K.: Circular Economy From the Perspective of Scientific Research Papers in The Forestry and Wood-Based Sector in Poland, [w:] Digitalisation and circular economy: forestry and forestry based industry implications : Proceedings of Scientic Papers, Varna, Bulgaria September, 11th-13th, 2019. Ed. R. Chobanova. Sofia: Union of Scientists of Bulgaria, 2019, p. 33-38. [19-61]
 • Kwiek M.: Ekonomia prestiżu akademickiego. Ilościowe ujęcie najlepszych czasopism na przykładzie dziedziny badań nad szkolnictwem wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2019, nr 1–2(53–54), s. 11–46, doi 10.14746/nisw.2019.1-2.1 [19-40]
 • Kwiek M.: Internacjonaliści i miejscowi – międzynarodowa współpraca badawcza w Polsce na mikropoziomie indywidualnych naukowców. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2019, nr 1–2(53–54), s. 47–105, doi 10.14746/nisw.2019.1-2.2 [19-42]
 • Kwiek M.: Kim są najbardziej produktywni polscy naukowcy? Produktywność badawcza w niezróżnicowanym i niekonkurencyjnym systemie nauki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2019, nr 1–2(53–54), s. 383–435, doi 10.14746/nisw.2019.1-2.13 [19-43]
 • Najbardziej wpływowi kardiolodzy. Menedżer Zdrowia. 2019, nr 3-4, s. 46-47. [19-88]
 • Najbardziej wpływowi onkolodzy. Menedżer Zdrowia. 2019, nr 1-2, s. 38-39. [19-89]
 • Najbardziej wpływowi psychiatrzy. Menedżer Zdrowia. 2019, nr 5-6, s. 85-86. [19-87]
 • Nestorowicz J. Anacka M.: Mind the Gap? Quantifying interlinkages between two traditions in migration literature. International Migration Review. 2019, Vol. 53(1), s. 283-307, doi 10.1177/0197918318768557 [19-48]
 • Niklewicz-Pijaczyńska M.: System patentowy w gospodarowaniu wiedzą. Ekonomia wiedzy technicznej skodyfikowanej. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2019. [19-91]
 • Opaliński Ł.: Cytowanie narzędziem zarządzania informacją. Teoria zachowań informacyjnych, [w:] Zarządzanie informacją. Red. W. Babik. Warszawa: Wydaw. SBP, 2019, s. 210-248. [19-50]
 • Osiewalska A.: Dokumentacyjna wartość bibliometrii, [w:] Zarządzanie informacją. Red. W. Babik. Warszawa: Wydaw. SBP, 2019, s. 516-536. [19-49]
 • Osińska V., Sokolov O. Mreła A.: Nonlinear Estimation of Similarity Among Scientists’ Disciplinary Profiles. A Case Study [Nieliniowa ocena podobieństwa profili dyscyplinarnych naukowców. Studium przypadku]. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2019, nr 2A, s. 12-27 [19-45]
 • Osiński Z.: Analysis of the Thematic Overlap. Between Library and Information Science and Other Subdisciplines of the Social Communication and Media Sciences in Poland. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2019, nr 2A, s. 28-44. [19-83]

 • Osiński Z.: The Usefulness of Data from Web of Science and Scopus Databases for Analyzing the State of a Scientific Discipline. The Case of Library and Information Science [Przydatność danych pochodzących z baz Web of Science i Scopus do analizowania stanu dyscypliny naukowej. Przypadek dyscypliny Library and Information Science] Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2019, nr 2A, s. 45-93 [19-37]
 • Pluskiewicz W., Drozdzowska B., Adamczyk P., Noga K.: Scientific Quality Index: a composite size‑independent metric compared with h‑index for 480 medical researchers. Scientometrics. 2019, nr 119, s. 1009-1016, doi 10.1007/s11192-019-03078-z [19-13]
 • Rahman M., Karwowski W., Fafrowicz M.. Hancock, P.A.: Neuroergonomics Applications of Electroencephalography in Physical Activities: A Systematic Review. Frontiers in Human Neuroscience. 2019, Vol. 13, art. no. 182, doi 10.3389/fnhum.2019.00182 [19-32]
 • [Redakcja]: Powrót na listę Web of Science i co dalej? Przegląd Elektrotechniczny. 2019, R. 95, nr 2, s. 154-155. [19-08]
 • Roszkowski M.: Citation Type Analysis for Zagadnienia Informacji Naukowej –Studia Informacyjne (2016-2017) [Analiza typów cytowań bibliograficznych w Zagadnieniach Informacji Naukowej w latach 2016-2017]. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2019, nr 2A. [19-36]
 • Rusin T.: Analiza cytowań publikacji wydanych w czasopiśmie „Folia Turistica” w latach 1990-2016. Folia Turistica. 2019, nr 50(2), s. 45-74, doi 10.5604/01.3001.0013.5094 [19-66]
 • Sánchez Pérez E.A., Szwedek R.: Vector valued information measures and integration with respect to fuzzy vector capacities. 2019. Fuzzy Sets and Systems, 355, pp. 1-25, doi 10.1016/j.fss.2018.05.004 [19-01]
 • Sekliuckiene J., Jarosiński M., Kozma M.: Entrepreneurial Level Factors of Early Internationalization: a Cross Country Comparison. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. 2019, vol. 30, iss. 2, p. 223-235, doi 10.5755/j01.ee.30.2.21185 [19-75]

 • Sialverstava S., Hanchar A., Jalinik M.: Current Issues of Cross-border Tourism Management – Bibliometric Analysis of Research Directions. Studia Periegetica. 2019, nr 4(28), doi 10.26349/st.per.0028.05 [19-95]
 • Sivertsen G., Guns R., Kulczycki E., & Pölönen J.: The use of Gold Open Access in four European countries: An analysis at the level of articles, [w:] 17th International Conference on Scientometrics & Informetrics: ISSI 2019: With a Special STI Indicators Conference Track: Proceedings. Vol. 2. Rome: Edizioni Efesto, 2019, s. 1600-1605. [19-23]
 • Sosińska-Kalata B.: Quantitative Information Research: Introduction. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2019, 57(2A), s. 7-11 [19-82]]
 • Staszkiewicz P.: The application of citation count regression to identify important papers in the literature on non-audit fees. Managerial Auditing Journal. 2019, vol. 34, iss. 1, spec. Iss., p. 96-115, doi 10.1108/MAJ-05-2017-1552 [19-72]

 • Stopar K., Mackiewicz-Talarczyk M., Bartol T.: Cotton Fiber in Web of Science and Scopus: Mapping and Visualization of Research Topics and Publishing Patterns. Journal of Natural Fibers, doi 10.1080/15440478.2019.1636742 [19-30]
 • Swianiewicz P., Kurniewicz A.: Coming out of the shadow? Studies of local governments in Central and Eastern Europe in European academic research. Local Government Studies. 2019, vol. 45, iss. 2, p. 153-174, doi 10.1080/03003930.2018.1548352 [19-77]
 • Sydor M.: Geometry of wood screws: a patent review. European Journal of Wood and Wood Products. 2019, vol. 77, iss. 1, p. 93-103, doi 10.1007/s00107-018-1362-4 [19-80]
 • Sygocki W., Korzeniewska E.: How much is Impact Factor worth? [w:] 2019 Applications of Electromagnetics in Modern Engineering and Medicine (PTZE), 9-12 June 2019, Janów Podlaski, Poland. IEEE, s. 228-231, doi 10.23919/PTZE.2019.8781744 [19-19]
 • Sygocki W., Korzeniewska E.: Po co wskaźniki altmetryczne specjalistom z zakresu elektromagnetyzmu i bhp…? [Why do specialists in electromagnetism and OSH need altmetric indicators…?] Przegląd Elektrotechniczny. 2019, Vol. 95, Iss. 1, p. 101-104, doi 10.15199/48.2019.01.26 [19-33]
 • Sygocki W., Rychlik M.: Online Attention of Scholarly Papers on Psychosocial Hazards − Job Stress, Bullying and Burnout [poster], [w:]17th International Conference On Scientometrics & Informetrics, September 2-5 2019, Rome, Italy. [19-18]
 • Szanse i wyzwania dla polskich wydawnictw i czasopism naukowych. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, 2019 [19-93]

  Zawartość:

  5: Tomasz Borecki: Szanowni Czytelnicy!

  7-8: Jan Szmidt: Powitanie

  9-12: Marek Krawczyk: Wprowadzenie

  13-32: Błażej Skoczeń: Ewaluacja jakości działalności naukowej i kategoryzacja – zadania Komisji Ewaluacji Nauki

  Panel dyskusyjny: Wpływ wprowadzonych regulacji prawnych na funkcjonowanie wydawnictw i zrównoważony rozwój nauki

  35-36: Andrzej Białas: Wprowadzenie do panelu

  37-42: Dorota Malec: Wykazy wydawnictw i czasopism z perspektywy prawnika

  43-50: Jacek Żurek: Jeśli chcesz wydawać książki…

  51-53: Anna Perkowska-Klejman: Nauki społeczne w obliczu globalizacji

  55-57: Grzegorz Sędek: Rozwój umiędzynarodowienia nauk społecznych w ostatnich 10 latach na przykładzie psychologii oraz problemy z punktacją wynikające z niespójności rozporządzeń dotyczących ewaluacji

  59-65: Roman Z. Morawski: Uwagi na temat ministerialnej listy wydawnictw punktowanych

  67-69: Arkadiusz Orzechowski: Postęp jest pokonaniem wszelkich zależności – jest postępem ku doskonałej wolności

  71-72: Piotr Pruszczyk: Czy „impact factor” to wszystko

  73-78: Głos w dyskusji: Marcin Pieniążek, Anna Kędziorek, Zbigniew Marciniak, Andrzej Eliasz

  79: 89: Marek Niezgódka: Otwarta Nauka – plany i kierunki zmian 2019

  Panel dyskusyjny: Wpływ zmian zasad oceny czasopism naukowych na pozycję jednostek naukowych i strukturę organizacyjną na uczelni

  93-95: Błażej Skoczeń: Wprowadzenie do panelu

  97-98: Zbigniew Kąkol: Wpływ zmian zasad oceny czasopism naukowych na pozycję jednostek naukowych i strukturę organizacyjną na uczelni – kilka uwag

  99-106: Cezary Mik: Reforma szkolnictwa wyższego i nauki – refleksje wybrane

  107-111: Łukasz Niesiołowski-Spanò Nowe zasady oceny osiągnięć naukowych oraz punktacja czasopism – perspektywa humanistyki

  113-118: Marcin Nowotny: Punktacja prac naukowych opublikowanych w czasopismach i wydawnictwach

  119-122: Głos w dyskusji: Andrzej Białas, Andrzej Eliasz, Janusz Kapuśniak

  123-130: Marek Krawczyk: Podsumowanie

 • Szczechowicz B.: Czasopismo naukowe „Folia Turistica” w latach 1990-2018 w świetle analizy bibliometrycznej. Folia Turistica. 2019, nr 50(2), s. 19-44, doi 10.5604/01.3001.0013.5092 [19-65]
 • Szuwarzyński A.: Benefit of the doubt approach to assessing the research performance of Australian universities. Higher Education Quarterly. 2019, vol. 73, iss. 2, p.235-250, doi: 10.1111/hequ.12184 [19-60]
 • Śliż P.: Data Mining Process Maturity – Result of Empirical Research. Problemy Zarządzania. 2019, vol. 17, iss. 2, p. 233-251, doi 10.7172/1644-9584.82.13 [19-73]
 • Tomalska M.: Trwałość zasobów internetowych na przykładzie dostępności witryn internetowych cytowanych w “Rocznikach Bibliotecznych” w latach 1999-2016. Roczniki Biblioteczne. 2019, t. 63, s. 117-139. [19-94]
 • Wawer J.: How to stop salami science: promotion of healthy trends in publishing behavior. Accountability in Research. 20192, Vol. 26, Iss. 1, p. 33-48, doi 10.1080/08989621.2018.1556099 [19-56]
 • Yeung A.W.K., Aggarwal B.B., Orhan I.E., Barreca D., Battino M., Belwal T., Bishayee A., Daglia M., Devkota H.P., Echeverria J., El-Demerdashl A., Balacheva A., Georgieva M., Godfrey K., Gupta V.K., Horbańczuk J.O., Huminiecki L., Jóźwik A., Strzałkowska N., Mocan A., Mozos I., Nabavi S.M., Pajpanova T., Pittala V., Feder-Kubis J., Sampino S., Silva A.S., Sheridan H., Sureda A., Tewari D., Wang D.D., Weissig V., Yang Y., Zengin G., Shanker K., Moosavi M.A., Shah M.A., Kozuharova E., Al-Rimawi F., Durazzo A., Lucarini M., Souto E.B., Santini A., Malainer C., Djilianov D., Tancheva L.P., Lyubka P., Li H.B., Gan R.Y., Tzvetkov N.T., Atanasov A.G.: Resveratrol, a popular dietary supplement for human and animal health: Quantitative research literature analysis – a review. Animal Science Papers And Reports. 2019, vol. 37, iss. 2, p. 103-118 [19-74]
 • Yeung A.W.K, Georgieva M.G., Atanasov A.G., Tzvetkov N.T.: Monoamine Oxidases (MAOs) as Privileged Molecular Targets in Neuroscience: Research Literature Analysis. Frontiers in Molecular Neuroscience. 2019, doi 10.3389/fnmol.2019.00143 [19-54]
 • Yeung A.W.K., Horbańczuk M., Tzvetkov N.T., Mocan A., Carradori S., Maggi F., Marchewka J., Sut S., Dall’Acqua S., Gan R.Y., Tancheva L.P, Polgar T., Berindan-Neagoe I., Pirgozliev V., Smejkal K., Atanasov A.G.: Curcumin: Total-Scale Analysis of the Scientific Literature. Molecules. 2019, vol. 24, iss. 7, art. No 1393, doi 10.3390/molecules24071393 [19-68]
 • Yeung A.W.K., Tzvetkov N.T., El-Tawil O.S., Bungau S.G., Abdel-Daim M.M., Atanasov A.G.: Antioxidants: Scientific Literature Landscape Analysis. Oxidative Medicine And Cellular Longevity. 2019, art. no. 8278454, doi DOI: 10.1155/2019/8278454 [19-79]
 • Yeung A.W.K., Tzvetkov N.T., Jóźwik A., Horbańczuk O.K., Polgar T., Pieczyńska M.D., Sampino S., Nicoletti F., Berindan-Neagoe I., Battino M., Atanasov A.G.: Food toxicology: quantitative analysis of the research field literature. International Journal of Food Sciences and Nutrition. 2019, DOI: 10.1080/09637486.2019.1620184 [19-55]
 • Yeung A.W.K., Tzvetkov N.T., Zengin G., Wang D.D., Xu S.W., Mitrovic G., Brncic M., Dall’Acqua S., Pirgozliev V., Kijjoa A., Georgiev M.I., Atanasov A.G.: The berries on the top. Journal of Berry Research. 2019, vol. 9, iss. 1, p. 125-139, doi 10.3233/JBR-180357 [19-76]

 • Zyznarska-Dworczak B., Mamić Sačer I.: Accounting Systems in Poland and Croatia – comparative study. Zagreb International Review of Economics & Business, 2019, Vol. 22, No. 1, pp. 55-72, doi 10.2478/zireb-2019-0012 [19-52]
 • Żemigała M.: Tendencies in research on sustainable development in management sciences. Journal of Cleaner Production. 2019, vol. 218, p. 796-809, 10.1016/j.jclepro.2019.02.009 [19-64]

2018

 • Adamczyk P.: Efektywność wydatków na badania i rozwój w krajach Grupy Wyszehradzkiej na tle średniej unijnej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 2018, nr 3(39), s. 149-158, doi 10.25944/znmwse.2018.03.149158 [18-104]
 • Bajerski A., Przygoński K.: East-central european human geographers in english-dominated, anglophone-based international publishing space. Geographia Polonica. 2018, vol. 91, no. 3, s. 265-280, s. 10.7163/GPol.0120 [18-64]
 • Begum M., Lewison G., Jassem J., Mixich V., Cufer T., Nurgozhin T., Shabalkin P., Kutluk T., Voko Z., Radosavljevic D., Vrdoljiak E., Eniu A., Walewski J., Aggarwal A., Lawler M., Sullivan R.: Mapping cancer research across Central and Eastern Europe, the Russian Federation and Central Asia: Implications for future national cancer control planning. European Journal of Cancer. 2018, vol. 104, s. 127-136, s. 10.1016/j.ejca.2018.08.024 [18-57]
 • Biadacz R.: Rozwój problematyki rachunku kosztów jakości w czasopismach polskich. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. 2018, t. 98(154), s. 43-67. [18-80]
 • Bielak J., Kowerski M.: Dynamics of Economic Development Measure. Fiftieth Anniversary of Publication of the Article by Prof. Zdzisław Hellwig. Barometr Regionalny. Analizy i prognozy. 2018, nr 4(54), s. 153-165. [18-105]
 • Bielawska S.: W pogoni za punktami, czyli na co powinni zwrócić uwagę młodzi naukowcy. Rozprawy Społeczne. 2018, t. 12, nr 4, s. 28-38, doi 10.29316/rs.2018.34 [18-73]
 • Bieliński J., Tomczyńska A.: The Ethos of Science in Contemporary Poland. Minerva. 2018, doi 10.1007/s11024-018-9365-1 [18-38]
 • Boroch R.: Analiza bibliometryczna jako narzędzie planowania rozwoju badań naukowych na przykładzie czasopisma “Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” (2005-2008). Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny. 2018, nr 19, doi 10.31261/TzU.2018.19.07 [18-100]
 • Bukowska G., Łopaciuk-Gonczaryk B.: Publishing Patterns of Polish Authors in Domestic and Foreign Economic Journals. Ekonomista. 2018, nr 4, s. 442-466. [18-72]
 • Chutorański M., Szwabowski O.: Parametryzacja, hmanistyka i los mieszkańców Rapa Nui. Rocznik Lubuski. 2018, t. 44, cz. 2, s. 145-163. [18-69]
 • Cichowicz E., Rollnik-Sadowska E.: Inclusive growth in CEE countries as a determinant of sustainable development. Sustainability (Switzerland). 2018, 10 (11), art. no. 3973, s. 1-23, doi 10.3390/su10113973 [18-58]
 • Cisłak A., Formanowicz M., Saguy T.: Bias against research on gender bias. Scientometrics. 2018, vol. 115, iss. 1, s. 189-200, doi 10.1007/s11192-018-2667-0 [18-43]
 • Cruz C., Cisternas L.A., Krasławski A.: Scaling problems and control technologies in industrial operations: Technology assessment. Separation and Purification Technology. 2018, vol. 207, s. 20-27, doi 10.1016/j.seppur.2018.06.023 [18-53]
 • Czerniawska D., Fenrich W., Bojanowski M.: Actors, Relations, and Networks: Scholarly Collaboration Beyond Bibliometric Measures. Polish Sociological Review. 2018, z. 2, s. 167-185, doi 10.26412/psr202.02 [18-16]
 • Drabek A.: Międzynarodowa obecność polskich czasopism (na podstawie Emerging Sources Citation Index), [w:] Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia : wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych. Red. MW. Sidor. Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, s. 141-160. [18-107]
 • Dzikowski P.: A bibliometric analysis of born global firms. Journal of Business Research. 2018, iss 85, s. 281-294, doi 10.1016/j.jbusres.2017.12.054 [18-42]
 • Engels T.C.E., Starčič A.I., Kulczycki E., Pölönen J., Sivertsen G.: Are book publications disappearing from scholarly communication in the social sciences and humanities?, [w:] Science, Technology and Innovation Indicators in Transition: 23rd International Conference on Science and Technology Indicators, 12-24 Spetember 2018, Leiden: Leiden University, s. 774-780. [18-29]
 • Gągolewski M., James S.: Fitting symmetric fuzzy measures for discrete sugeno integration, [w:] dvances in Fuzzy Logic and Technology 2017. Proceedings of: EUSFLAT-2017 – The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, September 11-15, 2017, Warsaw, Poland IWIFSGN’2017 – The Sixteenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, September 13-15, 2017, Warsaw, Poland, Vol. 2. Ed. Janusz Kacprzyk, Eulalia Szmidt, Slawomir Zadrożny, K.T. Atanassov, Maciej Krawczak. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 104-116, doi 10.1007/978-3-319-66824-6_10 [18-46]
 • Glińska E., Siemieniako D.: Binge drinking in relation to services : bibliometric analyss of scientific research direction. Engineering Management in Production and Services. 2018, vol. 10, iss. 1, s. 45-54. [18-49]
 • Gołda A.: Style bibliograficzne polskich czasopism punktowanych z zakresu bibliologii i informatologii. Komunikat. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2018, nr 2, s. 7-27. [18-18]
 • Górniewicz J.: Ocena parametryczna jednostek naukowych w Polsce w roku 2017 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych prowadzących badania naukowe i kształcenie akademickie w zakresie pedagogiki. Nauki o Wychowaniu. Studia interdyscyplinarne. 2018, nr. 1,s. 25-43, doi 10.18778/2450-4491.06.04 [18-39]
 • Hetman E.: Rola biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Politechniki Lubelskiej. Studia o Książce i Informacji. 2018, t. 37, s. 81-91. [18-102]
 • Iefremova O., Wais K., Kozak M.: Biographical articles in scientific literature: analysis of articles indexed in Web of Science. Scientometrics. 2018, vol. 117, iss. 3, p. 1695-1719, doi 10.1007/s11192-018-2923-3[18-109]
 • Ilieva M.: Publication output of the Institute of Geography of Kazimierz Wielki University (1995-2017). Geography and Tourism. 2018, vol. 6, no. 2, p. 7-17, doi 10.5281/zenodo.2141123 [18-101]
 • Jasiewicz J.: Obszary, problemy i metody badawcze “library and information science”. Cz. 2. Przegląd Biblioteczny. 2018, z. 1, s. 16-32. [18-15]
 • Kaczmarek L.D., Behnke M., Kashdan T.B., Kusiak A., Marzec K., Mistrzak M., Włodarczyk M.: Smile intensity in social networking profile photographs is related to greater scientific achievements. Journal of Positive Psychology. 2018, vol. 13, no. 5, s. 435-439, doi 10.1080/17439760.2017.1326519 [18-59]
 • Kamińska A.M.: The application of methods of social network analysis in bibliometrics and webometrics. Measures and tools. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2018, nr 2, s. 29-46. [18-19]
 • Kamińska A.M.: The opencitations corpus. An open citations database for scientific publications (as of 2018). Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy. 2018, nr 1, s. 127-137. [18-88]
 • Kamińska A.M.: PLOS ONE – a case study of quantitative and dynamic citation analysis of research papers based on the data in an open citation index (The OpenCitations Corpus). Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy. 2018, nr 1, s. 168-186. [18-89]
 • Kamińska A.M.: ScientoMiner ICR : moduł importu danych bibliograficznych z zasobów Crossref dla platformy Gephi. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2018, nr 1, s. 96-113. [18-51]
 • Kamińska A.M.: Visualizations of the GRUBA bibliographic database: From printed sources to the maps of science[w:] Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities. Red. V. Osińska, G. Osiński. Hershey: Information Science Reference, s. 151-174, doi 10.4018/978-1-5225-4990-1.ch009 [18-45]
 • Kamińska A.M.: Zastosowanie struktur grafowych do analiz bibliometrycznych i webometrycznych. Modele i metody. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2018, nr 2, s. 47-63. [18-20]
 • Kamińska A.M., Nazarovets S.: Crossref як джерело наукометричних даних для соціальних та гуманітарних наук. [Crossref ak dzerelo naukometricnyh danih dla social’nyh ta gumanitarnyh nauk = Crossref as a source of scientometric data for Social & Human Sciences]. Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. 2018. No. 3 (5), s. 26-34, doi 10.30837/2522-9818.2018.5.026 [18-26]
 • Kardas M.: The bibliometric analysis of the research potential of the Research Network Lukasiewicz. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2018, nr 1-4, s. 23-35. [18-83]
 • Kasprzak K.: Rola i znaczenie czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” w rozwoju teorii i praktyki turystyki kulturowej w latach 2008-2018. Turystyka Kulturowa. 2018, nr 5, s. 36-51. [18-41]
 • Kinal J.: Wizerunek on-line naukowca w kontekście dostępnych personalnych indeksów naukometrycznych. Analiza zasobów Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Młoda Humanistyka. 2018, nr 1, s. 1-13. [18-114]
 • Knapczyk A., Francik S., Pedryc N., Hebda T.: Bibliometric analysis of research trends in engineering for rural development. Engineering for Rural Development. 2018, vol. 17, pp. 700-707, doi 10.22616/ERDev2018.17.N389 [18-62]
 • Knapczyk A., Francik S., Wróbel M., Mudryk K.: Comparision of selected agriculture universities in Europe on basis of analysis of academic output. Engineering for Rural Development. 2018, vol. 17, s. 727-732, doi 10.22616/ERDev2018.17.N410 [18-63]
 • Kokowski M.: Podstawowe zastrzeżenia wobec projektu i uchwalonej Ustawy 2.0 vel Konstytucji dla nauki. Studia Historiae Scientiarum. 2018, t. 17, s. 453–476, doi 10.4467/2543702XSHS.18.016.9336 [18-103]
 • Kosmulski M.: Are you in top 1% (1 parts per thousand)? Scientometrics. 2018, Vol. 114, Iss. 2, p. 557-565, Special Issue, doi 10.1007/s11192-017-2526-4 [18-106]
 • Kovic B., Jin X., Kennedy S.A., Hylands M., Pędziwiatr M., Kuriyama A., Gomaa H., Lee Y., Katsura M., Tada M., Hong B.Y., Cho S.M., Hong P.J., Yu A.M., Sivji Y., Toma A., Xie L., Tsoi L., Waligóra M., Prasad M., Bhatnagar N., Thabane L., Brundage M., Guyatt G., Xie F.: Evaluating Progression-Free Survival as a Surrogate Outcome for Health-Related Quality of Life in Oncology. A Systematic Review and Quantitative Analysis. JAMA Internal Medicine. 2018, Vol. 178, Iss. 12, p. 1586-1596, doi 10.1001/jamainternmed.2018.4710 [18-108]
 • Krotkiewski H., Górski A., Zimecki M.: Building the Prestige of Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis: From a Little Known to an Internationally Recognized Journal. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2018, vol. 66, p. 407-413, doi 10.1007/s00005-018-0529-3 [18-35]Korekta: Krotkiewski H., Górski A., Zimecki M.: Correction to: Building the Prestige of Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis: From a Little Known to an Internationally Recognized Journal. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2019, vol. 67, doi 0.1007/s00005-018-0533-7 [19-35]

 • Kulczycki E.: The diversity of monographs: changing landscape of book evaluation in Poland. Aslib Journal of Information Management 2018, doi 10.1108/AJIM-03-2018-0062 [18-24]
 • Kulczycki E., Engels T.C.E, Pölönen J., Bruun K., Dušková M., Guns E., Nowotniak R., Petr M., Sivertsen G., Starčič A.I., Zuccala A.: Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries. Scientometrics. 2018, doi 10.1007/s11192-018-2711-0 [18-4]
 • Kulczycki E., Korytkowski P.: Redesigning the Model of Book Evaluation in the Polish Performance-based Research Funding System. Journal of Data and Information Science. 2018, vol. 3, nr 4, s. 60-72, doi 10.2478/jdis-2018-0021 [18-40]
 • Kwiek M.: High research productivity in vertically undifferentiated higher education systems: Who are the top performers? Scientometrics, 2018, 27 Jan, 48 p., doi 10.1007/s11192-018-2644-7 [18-2]
 • Lewandowska K., Stano P.M.: Evaluation of research in the arts: Evidence from Poland. Research Evaluation, 27(4), 2018, s. 323–334, doi: 10.1093/reseval/rvy021 [18-112]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Bibliometric maps of science: The visualization of scientific research, [w:] Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities. Red. V. Osińska, G. Osiński. Hershey: Information Science Reference, s. 121-150, doi 10.4018/978-1-5225-4990-1.ch008 [18-44]
 • Mazidi M., Banach M., Kengne A.P.: Prevalence of childhood and adolescent overweight and obesity in Asian countries: a systematic review and meta-analysis. Archives of Medical Science. 2018, vol. 14, iss. 6, p. 1185-1203, doi 10.5114/aoms.2018.79001 [18-111]
 • Matysek A.: Architektura informacji w piśmiennictwie zagranicznym 1982-2018. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2018, nr 2, s. 88-111. [18-98]
 • Matysek A.: Otwarte czasopisma w naukach humanistycznych. Analiza ilościowa na przykładzie bibliologii i informatologii. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2018, nr 2, s. 65-81. [18-21]
 • Meara P.: Laying the foundations: A bibliometric analysis of L2 vocabulary research in 1982-1986. Linguistics Beyond and Within (LingBaW). 2018, no 4, s. 108-128. [18-81]
 • Merigo J.M., Pedrycz W., Weber R., de la Sotta C.: Fifty years of Information Sciences: A bibliometric overview. Information Sciences. 2018, vol. 432, s. 245-268, doi: 10.1016/j.ins.2017.11.054 [18-9]
 • Mietchen D., Wodak S., Wasik S., Szostak N., Dessimoz C.: Submit a Topic Page to PLOS Computational Biology and Wikipedia. PLoS Computational Biology. 2018, 14 (5), art. no. e1006137, s. 1-4, doi 10.1371/journal.pcbi.1006137 [18-61]
 • Ochnser M., Kulczycki E., Gedutis A.: The Diversity of European Research Evaluation Systems, [w:] Science, Technology and Innovation Indicators in Transition: 23rd International Conference on Science and Technology Indicators, 12-24 Spetember 2018, Leiden: Leiden University, s. 1235-1241. [18-30]
 • Olechnicka A., Płoszaj A., Celińska-Janowicz D.: The Geography of Scientific Collaboration. London: Routledge. [18-27]
 • Pluskiewicz W., Drozdzowska B., Adamczyk P., Kuźniewicz R.: Scientific output of professors and doctors habilitatus from Medical University of Silesia in Katowice – a comparison of two schools of medicine. Annales Academiae Medicae Silesiensis. 2018, nr 72, s. 236-239, doi 10.18794/aams/81291 [18-86]
 • Pluskiewicz W., Drozdzowska B., Adamczyk P., Noga K.: Scientific output quality of 40 globally top-ranked medical researchers in the field of osteoporosis. Archives of Osteoporosis. 2018, vol.13, No.1, 5, p.1-6, doi 10.1007/s11657-018-0446-4 [18-10]
 • Płoszaj, Yan X., Borner K.: The impact of air transport availability on research collaboration: A case study of four universities. 2018. arXiv: 1811.02106. [18-70]
 • Pölönen J., Auranen O., Engels T.C.E., Kulczycki E.: Taking national language publications into account: the case of the Finnish performance-based research funding system, [w:] Science, Technology and Innovation Indicators in Transition: 23rd International Conference on Science and Technology Indicators, 12-24 Spetember 2018, Leiden: Leiden University, s. 204-011. [18-28]
 • Rębisz S., Kapczyński M.: Aktywność publikacyjna pracowników sektora nauki i badań z Polski, Słowacji i Węgier w latach 2005-2009 i 2010-2014. Zarządzanie Publiczne. 2018, nr 4(44), s. 403-425, doi 10.4467/20843968ZP.18.032.9935 [18-92]
 • Sadowski I.: Porządek i entropia obiegów publikacyjnych. Kilka uwag o zaproponowanych regułach ewaluacji dorobku naukowego. Nauka. 2018, nr 4, s. 81-100.[18-37]
 • Seń A., Szlachta M.: Wojskowe jednostki naukowo-techniczne w kompleksowej ocenie jednostek naukowych 2013-2016. Problemy Techniki Uzbrojenia. 2018, t. 146, nr 2, s. 51-71, doi 10.5604/01.3001.0012.6808 [18-36]
 • Siemieniako D.: Bibliometric analysis of scientific research on customer loyalty in the business-to-business context. Handel Wewnętrzny : marketing, rynek, przedsiębiorstwo. 2018, nr 5, s. 257-267. [18-48]
 • Sile L., Pölönen J., Sivertsen G., Guns R., Engels T.C.E., Arefiev P., Duskova M., Faurbæk L., Holl A., Kulczycki E., Macan B., Nelhans G., Petr M., Pisk M., Soos S., Stojanovski J., Stone A., Susol J., Teitelbaum R.: Comprehensiveness of national bibliographic databases for social sciences and humanities: Findings from a European survey. Research Evaluation, 2018, Vol. 27, Iss. 4, p. 310-322, Special Issue, doi: 10.1093/reseval/rvy016 [18-11]
 • Smyrnova-Trybulska E., Kuz’mins’ka O.G., Morze N.V.: Mapping and visualization of a research network : case study. Edukacja, Technika, Informatyka : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej. 2018, nr 1, s. 327-332. [18-52]
 • Smyrnova-Trybulska E., Morze N., Kuz’mins’ka O.G., Kommers P.: Mapping and visualization: selected examples of international research networks. Journal of Information, Communication and Ethics in Society. 2018, vol. 16, no. 4, s. 381-400, doi 10.1108/JICES-03-2018-0028 [18-56]
 • Swoboda I.: Analiza bibliometryczna piśmiennictwa z zakresu komputeryzacji bibliotek na podstawie „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej”. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2018, nr 2, s. 83-108. [18-22]
 • Swoboda I.: Polskie bibliografie dziedzinowe jako źródło danych do badań biblio- i naukometrycznych. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy. 2018, nr 1, s. 138-167. [18-87]
 • Sworowska A.: Współpraca interdyscyplinarna polskich uczelni wyższych na przykładzie analizy sieci własnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Studia i Prace WNEiZ. 2018, nr 52/2, s. 495-505, doi 10.18276/SIP.2018.52/2-38 [18-115]
 • Sygocki W.: Przypisy bibliograficzne w Web of Science Core Collection, Scopus – w zastępstwie bibliografii…, [w:] Bibliografie specjalne: Rozwój i otwartość. Red. B. Włodarczyk, J. Woźniak-Kasperek. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018, s. 205-214. [18-71]
 • Sygocki W., Korzeniewska E.: Impact Factor (IF) true or false? Przegląd Elektrotechniczny. 2018, nr 1, s. 105-108, doi 10.15199/48.2018.01.27 [18-1]
 • Sygocki W., Korzeniewska E.: What kind of impact is more important? … role of altmetrics indicators, [w:] 2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE), 19-21 September 2018, Racławice. IEEE International LLC – Polish Section, doi 10.1109/PTZE.2018.8503248 [18-34]
 • Szewczykiewicz J., Rutkowski A., Zubert U.: Polskie czasopisma leśne – stan obecny i strategia rozwoju, [w:] Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie. Sękocin Stary, 2018, s. 345-360. [18-117]
 • Sznigir M.: Podejmowanie tematu naukometrii i bibliometrii w Polsce w latach 2015–2017. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2018, nr 1, s. 114-128. [18-14]
 • Śliwka A., Furgał M., Maga P., Drelicharz Ł., Mika P., Włoch T., Nowobilski R.: The role of psychopathology in perceiving, reporting and treating intermittent claudication. A systematic review. International Angiology. 2018. Vol. 37, iss. 5, p. 335-345, doi 10.23736/S0392-9590.18.03948-2 [18-110]
 • Tomaszewska E.J., Florea A.: Urban smart mobility in the scientific literature : bibliometric analysis. Engineering Management in Production and Services. 2018, vol. 10, iss. 2, s. 41-56. [18-47]
 • Werner P.: Czy GIS podnosi rangę dyscyplin geograficznych? Znaczenie GIS i GIScience dla geografii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. 2018, t. 34, s. 5-23, doi 10.18778/1508-1117.34.01 [18-116]
 • Yeung A.W.K., El-Demerdash A., Berindan-Neagoe I., Atanasov A.G., Ho Y.-S.: Molecular responses of cancers by natural products: Modifications of autophagy revealed by literature analysis. Critical Reviews in Oncogenesis. 2018, vol. 23, no. 5-6, s. 347-370, doi 10.1615/CritRevOncog.2018027566 [18-65]
 • Yeung A.W.K., Mocan A., Atanasov A.G.: Let food be thy medicine and medicine be thy food: A bibliometric analysis of the most cited papers focusing on nutraceuticals and functional foods. Food Chemistry. 2018, vol. 269, s. 455-465, s. 10.1016/j.foodchem.2018.06.13 [18-54]
 • Yeung A.W.K., Tzvetkov N.T., Atanasov A.G.: When neuroscience meets pharmacology: A neuropharmacology literature analysis. Frontiers in Neuroscience. 2018, 12, art. no. 852, s. 1-7, doi 10.3389/fnins.2018.00852 [18-55]
 • Zakrzewski J.: Bibliometria a kategoryzacja jednostek naukowych. PAUza. 2018, nr 413, s. 3 [18-5].
 • Ziemba A.: Analiza naukometryczna dorobku IMDiK PAN. Forum Akademickie. 2018, nr 4, s. 44-45. [18-17]
 • Zyznarska-Dworczak B.: The development perspectives of sustainable management accounting in central and Eastern European countries. Sustainability (Switzerland). 2018, 10 (5), art. no. 1445, s. 1-21, doi 10.3390/su10051445 [18-60]
 • Żemigała M.: Analiza bibliometryczna badań nad innowacjami w sektorach niskich technologii. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. 2018, z. 118, s. 703-711. [18-85]
 • Żemigała M.: Tendencje w badaniach nad normą ISO 14001 = Tendencies in research on ISO 14001 standard. Problemy Jakości. 2018, nr 4, s. 2-10. [18-50]
 • Żuk K.: Analiza bibliometryczna publikacji członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2007–2016). Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2018, nr 2, s. 109-121. [18-23]

2017

 • Ajdukiewicz-Tarkowska A., Włodarczyk K.: Autorski system ewidencjonowania dorobku publikacyjnego vs. ocena parametryczna jednostek: doświadczenia własne. Forum Bibliotek Medycznych. 2017, nr 1, s. 476-485. [17-119]
 • Bański J.: Analiza dorobku publikacyjnego samodzielnych pracowników naukowych z polskich placówek geograficznych. Przegląd Geograficzny. 2017, vol. 89, nr 4, s. 595-616. [17-67]
 • Barczyński B.J.: Data Science Systems supporting Continuous Quality Improvement of the scientific institutions pursuing Excellent Science – Science Wizard case study of the Research Intelligence. Archives of Budo. 2017, vol. 13, s. 195-202. [17-103]
 • Bucher S.: A spatial bibliometric analysis of Central European sociology journal in the Web of Sciences database. Polish Sociological Review. 2017, nr 2, s. 255-261. [17-46]
 • Chybowski L.: Zeszyty Naukowe w bazie Web of Science Core Collection. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. 2017, nr 3, s. 6-7. [17-127]

 • Csomós G.: Mapping spatial and temporal changes of global corporate research and development activities by conducting a bibliometric analysis. Quaestiones Geographicae. 2017, vol. 36, nr 1, s. 65-77, doi 10.1515/quageo-2017-0005 [17-58]
 • Drożdż S., Kulig A., Kwapień J., Niewiarowski A., Stanuszek M.: Hierarchical organization of H. Eugene Stanley scientific collaboration community in weighted network representation. Journal of Informetrics. 2017, vol. 11, s. 1114-1127, doi 10.1016/j.joi.2017.09.009 [17-82]
 • Durczak, K., Koperska, A., Piasecki, P., Ławrynowicz, M.: ZZL w ostrych barwach. Bibliometryczna analiza podejść i metod badawczych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. 2017, vol. 115, nr 2, s. 31-50. [17-36]
 • Frączek R.: Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych : analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. [17-84]

  Rec. Kowalska-Chrzanowska M.: Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2018, nr 2, s. 112-114 [18-99]

 • Garczyńska M.: Rejestracja działalności publikacyjnej w aspekcie wykorzystania danych bibliograficznych, [w:] V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Red. A. Łuszpak, J. Leśniewski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017, s. 85-94. [17-41]
 • Gołata E.: “Wiadomości Statystyczne” – źródło wiedzy i informacji. Wiadomości Statystyczne. 2017, z. 6, s. 7-22. [17-38]
 • Gorzeń-Mitka I., Sipa M., Skibiński A.: Multifaceted character of the issues of age management. Polish Journal of Management Studies. 2017, vol. 16, iss. 2, s. 110-121, doi: 10.17512/pjms.2017.16.2.10 [17-100]
 • Górny M., Głowacka E., Kisilowska M., Osiński Z.: Mechanisms of the Formation and Evolution of Personal Information Spaces in the Humanities. Poznań: Wydawnictwo Rys, 2017. [17-105]
 • Grzybowski A., Patryn R.: Impact factor: Universalism and reliability of assessment. Clinics in Dermatology. 2017, vol. 35, iss. 3, s. 331-334, doi: 10.1016/j.clindermatol.2016.07.012 [17-98]
 • Hajduk S.: Analiza bibliometryczna koncepcji inteligentnego miasta w światowym piśmiennictwie naukowym. Handel Wewnętrzny. 2017, nr 3, t. 2, s. 301-312. [17-57]
 • Hajduk S.: Bibliometric Analysis of Publications on City Logistics in International Scientific Literature. Procedia Engineering. 2017, vol. 182, s. 282-290, doi 10.1016/j.proeng.2017.03.194 [17-115]
 • Halicka K.: Main Concepts of Technology Analysis in the Light of the Literature on the Subject. Procedia Engineering. 2017, vol. 182, s. 291-298, doi 10.1016/j.proeng.2017.03.196 [17-113]
 • Ilieva M., Podgórski Z., Babiński Z.: Development and Activity of the Institute of Geography, Kazimierz Wielki University in 1995-2016. Geography and Tourism. 2017, vol. 5, no. 2, p. 7-15, doi 10.5281/zenodo.1118154 [17-124]
 • Jasiewicz J.: Obszary, problemy i metody badawcze “library and information science”. Cz. 1. Przegląd Biblioteczny. 2017, z. 4, s. 496-512. [17-108]
 • Jeran A., Kącka K. Piechowiak-Lamparska L.: Publication Efficiency in Science. Suggestions on Measures and their Application Using the Case of Poland and Nicolaus Copernicus University in Toruń. The New Educational Review. 2017, vol. 49, nr 3, s. 138-153, doi 10.15804/tner.2017.49.3.11 [17-55]
 • Jeszke Ł.: Ocena wartości zamówień międzybibliotecznych. Biblioteka i Edukacja. 2017, nr 12, s. 1-14. [17-126]
 • Kamińska A.M.: Od druków źródłowych po mapy nauki : bibliograficzna baza danych GRUBA, [w:] Wizualizacja informacji w humanistyce. Red. M. Kamińska, V. Osińska. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017, s. 17-36. [17-89]
 • Kamińska A.M.: ProBIT – prospektywna metoda tworzenia trawersowalnych indeksów cytowań a współczesne problemy organizacji przestrzeni informacji w tradycyjnych bibliograficznych bazach danych. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2017, nr 1. [17-76]
 • Kamińska A.M.: Wizualizacje wybranych wskaźników bibliometrycznych na przykładzie bibliograficznej bazy danych CYTBIN. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 2017, nr 2, s. 163-187, doi 10.12775/TSB.2017.022 [17-106]
 • Kardas M.: Analiza bibliometryczna aktywności publikacyjnej w zakresie stali i rud żelaza. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza. 2017, vol. 69, nr 1, s. 66-78. [17-35]
 • Kawalec P.: Wizualizacja publikacji naukoznawczych : na przykładzie wybranych artykułów z “Zagadnień Naukoznawstwa”. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2017, t. 53, z. 4, s. 373-388, doi 10.24425/118033 [17-90]
 • Kawalec P.: Wykorzystanie planu badań metodami mieszanymi do tworzenia nowej wiedzy. Studium przypadku z zakresu zdrowia publicznego. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2017, t. 53, z. 4, s. 429-451, doi 10.24425/118036 [17-128]
 • Kokowski M.: Uwagi na temat „Projektu z dnia 23 marca 2017 r. Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia ………… 2017 r. …” Studia Historiae Scientiarum. 2017, t. 16, s. 379–388, doi 10.4467/2543702XSHS.17.015.7716
 • Kosmulski M.: Poprzeczka listy filadelfijskiej : czy Kopernik zostałby profesorem? Tygodnik Powszechny. 2012, nr 3 (z 3 I 2012), s. 14. [17-120]
 • Kowalska M.: Altmetria jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii. Przegląd Biblioteczny. 2017, nr 3, s. 324-341. [17-74]
 • Kowalska M.: Wskaźniki altmetryczne – w kierunku nowego modelu oceny dorobku naukowego. Casus publikacji z zakresu bibliologii i informatologii, [w:] Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Red. R. Sapa. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, s. 263-284. [17-77]
 • Kozłowski J.: Ewaluacja nauki, [w:] Ewaluacja w procesie tworzenia i realizacji polityki naukowej i innowacyjnej. Red. G. Prawelska-Skrzypek. Warszawa: PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, 2017, s. 89-236 [17-86]
 • Krawczyk M.: Are all researchers male? Gender misattributions in citations. Scientometrics. 2017, Vol. 110, Iss. 3, p. 1397-1402, doi 10.1007/s11192-016-2192-y [17-45]
 • Kubera J., Skoczylas Ł., Szerksznis Ż.: Towards a Revival of Znaniecki’s Achievements? Florian Znaniecki’s Theory and Methodology: Their Presence in Citation Databases and Possible Applications in Contemporary Migration Studies, [w:] Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Science. Eds. J. Kubera, Ł. Skoczylas. Frankfurt am Main: Peter Lang Editions. s. 215-249. ISBN 978-3-631-72453-8 (Print); DOI 10.3726/b11467 [17-85]
 • Kulczycki E.: Assessing publications through a bibliometric indicator. The case of comprehensive evaluation onf scientific units in Poland. Research Evaluation. 2017, vol. 26, iss. 1, p. 41-52, doi 10.1093/reseval/rvw023 [17-01]
 • Kulczycki E., Korzeń M., Korytkowski P.: Toward an excellence-based research funding system: Evidence from Poland. Journal of Informetrics. 2017, vol. 11, iss. 1, s. 282-298, doi 10.1016/j.joi.2017.01.001 [17-06]
 • Laengle S. Merigo J.M., Miranda J., Słowiński R., Bomze I., Borgonovo E., Dyson R.G., Oliveira J.F., Teunter R.: Forty years of the European Journal of Operational Research: A bibliometric overview. European Journal of Operational Research. 2017, vol. 262, iss. 3, s. 803-816, doi: 10.1016/j.ejor.2017.04.027 [17-97]
 • Lis A.: General Research Profiling for the Concept of a ‘Learning Organization’, [w:] Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, Proceedings of the 16th Conference: Tomaszowice, Poland, 19-20 June 2017. Ed. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, 2017, s. 75-92 [17-99]
 • List Redaktorów ogólnokrajowych czasopism naukowych z wykazu B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Forum Oświatowe. 2017, vol. 30, nr 2, 143–146. [17-73]
 • Lubicz M.: Applications of operations research and intelligent techniques in the health systems. A bibliometric analysis, [w:] Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2016 – Part III. Ed. L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska. Berlin: Springer Verlag, 2017, s. 91-107, doi 10.1007/978-3-319-46589-0_8 [17-9]
 • Lulewicz-Sas A.: Corporate Social Responsibility in the Light of Management Science – Bibliometric Analysis. Procedia Engineering. 2017, vol. 182, s. 412-417, s. 10.1016/j.proeng.2017.03.124 [17-117]
 • Matysek A.: Cytowania dokumentów elektronicznych w wydawnictwach naukowych. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2017, nr 4 (27), s. 53-68.
 • Mącik R.: Ocena form i zakresu informacji o metodyce badawczej w polskich czasopismach naukowych dotyczących marketingu i konsumpcji. Ekonometria. 2017, nr 4, s. 77-94. [17-92]
 • Merigó J.M., Gil-Lafuente A.M., Kacprzyk J.: A bibliometric analysis of the publications of Ronald R. Yager, [w:] Granular, Soft and Fuzzy Approaches for Intelligent Systems. Ed. J. Kacprzyk, D. Filev, G. Beliakov. Berlin: Springer Verlag, 2017, s. 233-248, doi 10.1007/978-3-319-40314-4_12 [17-8]
 • Nazarko Ł.: Future-Oriented Technology Assessment, [w:] 7th International Conference On Engineering, Project, and Production Management, Bialystok, September 21-23, 2016. Ed. K. Halicka, Ł. Nazarko. Amsterdam: Elsevier Science, 2017, s. 504-509, doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.144 [17-102]
 • Niklewicz-Pijaczyńska M.: The importance of the patent system for technological convergence and stimulating the inventive activity [Znaczenie systemu patentowego dla konwergencji technologicznej i stymulowania aktywności wynalazczej]. Ekonomista. 2017, nr 5, s. 582-600.
 • Olczyk M.: The concept of international competitiveness: A bibliometric approach [Koncepcja miȩdzynarodowej konkurencyjności – Analiza bibliometryczna]. Ekonomista. 2017, nr 5, s. 544-568. [17-112]
 • Oliveira C.C., Moro A.R.P., Ulbricht L., Belinelli M., Souza G.F.M., Gabriel M., Zattar I.C.: Ergonomic evaluation of workload by milk production –
  a bibliometric analysis. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2017, vol. 24, iss. 3, s. 376–382, doi: 10.26444/aaem/75505 [17-52]
 • Opaliński Ł.: Bibliometryczna metodologia prognozowania i oceny rozwoju dyscyplin naukowych. Analiza piśmiennictwa. Część 1: Publikacje pionierskie, metoda powiązań bibliograficznych, metoda współcytowań i metoda współwystępowania specjalistycznej. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2017, nr 1, s. 34-65. [17-75]
 • Opaliński Ł.: Bibliometryczna metodologia prognozowania i oceny rozwoju dyscyplin naukowych. Analiza piśmiennictwa. Część 2: Badania porównawcze, hybrydowe, statystyczne, analizy dokumentów patentowych, ścieżek rozwoju dyscyplin oraz pozostałe oryginalne podejścia metodologiczne. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2017, nr 2, s. 73-105. [17-87]
 • Opaliński Ł., Jaromin M.: Zastosowanie statystycznej analizy szeregów czasowych do krótkoterminowego prognozowania rozwoju dyscyplin naukowych. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2017, nr 2, s. 106-125. [17-88]
 • Osiewalska A.: Rozwój diagnostycznej roli bibliometrii – wybrane aspekty, [w:] Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Red. R. Sapa. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, s. 245-262. [17-78]
 • Osinska V., Malak P.: Bibliometric research of faculties based on local databases, [w:] ISSI 2017 – 16th International Conference on Scientometrics and Informetrics, Conference Proceedings, Wuhan, China, 16–29 October 2017. Ed. R. Rousseau, W. Glänzel, Z. Rongying. Wuhan: [s. n.], 2017, s. 1807-1808.[17-110]
 • Osinska V., Malak P.: Faculties activity research based on local and global databases. Case study, [w:] ISSI 2017 – 16th International Conference on Scientometrics and Informetrics, Conference Proceedings, Wuhan, China, 16–29 October 2017. Ed. R. Rousseau, W. Glänzel, Z. Rongying. Wuhan: [s. n.], 2017, s. 1653-1654.
 • Pilc A.: W której lidze gra PAN. Forum Akademickie. 2017, nr 5, s. 27. [17-123]
 • Piotrowski P.: Pół wieku rankingów Instytutu Informacji Naukowej – “bibliometria” jako mechanizm dystrybucji społecznego kapitału nauki, [w:] Temporalne aspekty problematyki szkolnictwa wyższego.Olsztyn : Katedra UNESCO Jakości Nauki i Nauczania w Szkolnictwie Wyższym UWM : Centrum Badań Społecznych UWM , 2017, s. 137-167. [17-79]
 • Pujszo M., Stępniak R., Wilczyńska S.: Pedagogy, or martial arts – the rivalry in quality, examples of Kazimierz Wielki University publications. Journal of Education, Health and Sport. 2017, t. 7, nr 7, s. 48-56. [17-33]
 • Ranking najbardziej wpływowych polskich onkologów. Menedżer Zdrowia. 2017, nr 8, s. 47-48. [117-130]
 • Rębisz S.: The presence of Polish, Hungarian and Slovak Publications in the Field of Education in the Web of Science Database. A Bibliometric Comparative Study.Practice and Theory in Systems of Education. 2017, vol. 12, no 1, s. 21-35. [17-91]
 • Sikacz H.: CSR reporting as an object of bibliometric analysis of scientific publications = Raportowanie CSR jako obiekt analizy bibliometrycznej publikacji naukowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2017, nr 474 (Global challenges of management control and reporting), s. 160-169, doi 10.15611/pn.2017.474.14 [17-56]
 • Smyrnova-Trybulska E., Morze N., Kuzminska O., Kommers P.: Bibliometric science mapping as a popular trend: chosen examples of visualisation of international research network results, [w:] 5th International Conference on Educational Technologies 2017 (ICEduTech 2017), Sydney, Australia, 11-13 December, 2017. Ed. P. Kommers, T. Issa, P. Isaias, A. Hol. Sydney: Western Sydney University, 2017, s. 3-10. [17-94]
 • Smyrnova-Trybulska E.: Mapping and Visualization of Scientific Bibliometric Domains and Research Network Activities, [w:] Distance Learning, Simulation and Communication. Conference Proceedings, Brno, Czech Republic, May 31 – June 2. Ed. M. Hruby. Brno: University of Defence, 2017, s. 301-308. [17-95]
 • Sudolska A.: Sustainable enterprise and sustainable organisation : mapping the research field with keywords analysis. Journal of Corporate Responsibility and Leadership. 2017, vol. 4, iss. 3, s. 155-168. [17-118]
 • Sygocki W.: Pologne – France : un match bibliométrique. Réflexions sur les scores des publications scientifiques. Annales / Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences a Paris. 2017, vol. 19, s. 272-284. [17-107]
 • Sygocki W., Korzeniowska E.: Gdzie jest…? czyli o poszukiwaniu publikacji z zakresu elektromagnetyzmu i bhp. Przegląd Elektrotechniczny. 2017, nr 12, s. 163-166, 10.15199/48.2017.12.41 [17-66]
 • Sygocki W., Korzeniowska E.: Sources of information in the field of electromagnetism and occupational safety: bibliometric and altmetric data. Przegląd Elektrotechniczny. 2017, nr 1, s. 209-212, doi 10.15199/48.2017.01.51 [17-05]
 • Szewczykiewicz J., Skrzecz I., Materska K.: Polish life sciences journals in the world bibliometric databases. Sylwan. 2017, vol. 161, no 7, p. 609-616. [17-70]
 • Szewczykiewicz J., Skrzecz I., Materska K.: Ocena bibliometryczna czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa: Leśnych Prac Badawczych oraz Folia Forestalia Polonica Series A – Forestry. Leśne Prace Badawcze. 2017, vol. 78, nr 3, s. 210-217. [17-47]
 • Szczerbowski T.: “Punktoza” jako słowo ostatnich lat. Poradnik Językowy. 2017, nr 7, s. 80-87. [17-50]
 • Szpilko D.: Tourism Supply Chain-Overview of Selected Literature. Procedia Engineering. 2017, vol. 182, s. 687-693, doi 10.1016/j.proeng.2017.03.180 [17-111]
 • Tokarczyk J.: Współautorstwo publikacji w wybranych polskich czasopismach z zakresu informatologii. Kontynuacja badań za lata 2010–2015. „Nowa Biblioteka”, 2017, nr 3, s. 81-93. [17-71]
 • Waszak P.M., Michalski P.: Jak publikują studenci? – Ilościowa analiza medycznych artykułów naukowych. Forum Bibliotek Medycznych. 2017, nr 2, s. 78-83 [17-109]
 • Wolszczak-Derlacz J.: An evaluation and explanation of (in)efficiency in higher education institutions in Europe and the U.S. with the application of two-stage semi-parametric DEA. Research Policy. 2017, vol. 46, iss. 9, s. 1595-1605, doi 10.1016/j.respol.2017.07.010 [17-49]
 • Zatorski H., Fichna J.: Young GI angle: The role of bibliometrics in scientist’s career development. United European Gastroenterology Journal. 2017, vol. 5, iss. 8, s. 1151-1152, doi: 10.1177/2050640617744497 [17-96]
 • Żemigała M.: Tendencje w badaniach nad normą ISO 9001. Problemy Jakości. 2017, nr 3, s. 2-9. [17-31]

2016

 • Ambrozik M.: Problematyka zakwaterowania turystycznego w czasopiśmie “Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”. Turyzm. 2016, t. 26, z. 2, s. 69-75, doi 10.18778/0867-5856.26.2.08 [16-62]
 • Broszkiewicz R.: Affluence, occupational safety and ergonomics: are they interdependent? International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 2016, vol. 22, nr 4, s. 577-579, doi 10.1080/10803548.2016.1231778 [16-80]
 • Czyżak D.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w świetle danych incites, [w:] Współczesne oblicza komunikacji i informacji : przestrzeń informacyjna nauki. Red. E. Głowacka, M. Jarocki, N. Pamuła-Cieślak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 307-320. [16-69]
 • Derfert-Wolf L.: Bazy bibliograficzne a POL-index – plusy, minusy, szanse, zagrożenia – na podstawie doświadczeń BazTech. Studia o Książce i Informacji. 2016, t. 35, s. 11-28, doi 10.19195/2300-7729.35.1 [16-70]
 • Drabek A.: Recepcja polskich czasopism humanistycznych w literaturze światowej (na podstawie danych z bazy Scopus), [w:] Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników. Red. M. Góralska, A. Wandel. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016, s. 181-192. [16-15]
 • Ejdys J.: Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jako obiekt naukowych zainteresowań – wyniki analizy bibliometrycznej. Przegląd Organizacji. 2016, nr 4, s. 36-43. [16-03]
 • Frączek R.: Cytowania polskich czasopism z elektrotechniki w wybranych bazach danych. PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej . 2016, nr 4, s. 114-. [16-73]
 • Garczyńska M.: Rejestracja działalności publikacyjnej w aspekcie wykorzystania danych bibliograficznych [prezentacja], [w:] V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, 15-16 września 2016. [16-63]
 • Gągolewski M., Bartoszuk M., Cena A.: Genie: A new, fast, an doutlier-resistant
  hierarchical clustering algorithm. Information Sciences. 2016, vol. 363, s. 8-23, doi 10.1016/j.ins.2016.05.003 [16-41]
 • Gruszka A., Orzechowski J.: Meta-analysis of the research impact of Baddeley’s multicomponent working memory model and Cowan’s embedded-processes model of working memory. A bibliometric mapping approach. Polish Psychological Bulletin. 2016, vol. 47, iss. 1, s. 1-11, doi 10.1515/ppb-2016-0001 [16-47]
 • Iefremova O., Sas D., Kozak M.: International collaboration among authors of Current Science. Current Science. 2016, vol. 110, iss. 8, s. 1414-1418. [16-43]
 • Iwańska-Cieślik B.: Dzieje książki i prasy w badaniach bibliotekarzy akademickich w latach 2013-2015. Universitas Gedanensis. 2016, t. 52, s. 149-176. [16-65]
 • Jaskowska M.: Wpływ wskaźników altmetrycznych na doskonalenie systemu oceny wartości prac naukowych w humanistyce, [w:] Nauka o informacji w okresie zmian: informatologia i humanistyka cyfrowa. Red. B. Sosińska-Kalata, współudz. M. Przastek-Samokowa, Z. Wiorogórska. Warszawa: SBP, 2016, s. 179-193. [16-10]
 • Kamińska A.: Informacja naukowa o górnictwie w świetle wydawnictw ciągłych uczelni technicznych w Polsce (1945-1989). Rozprawa doktorska. Promotor: I. Socha. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2016. [16-74]
 • Kardas M.: Sektor rolno-spożywczy jako priorytet w strategiach inteligentnych specjalizacji państw Unii Europejskiej. Studia i Materiały. 2016, nr 2, s. s. 33-47, doi 10.7172/1733-9758.2016.22.3 [16-57]
 • Kiklewicz A.: Contemporary Polish and Russian linguistics in the light of sociology of science. Przegląd Wschodnioeuropejski. 2016, t. 7, nr 2, s. 269-279. [16-82]
 • Klincewicz K.: The emergent dynamics of a technological research topic: the case of graphene. Scientometrics. 2016, vol. 106, iss. 1, s. 319-345, doi 10.1007/s11192-015-1780-6 [16-44]
 • Kokowski M.: The Science of Science (naukoznawstwo) in Poland: defending and Removing the Past in the Cold War, [w:] Science Studies during the Cold War and Beyond. Ed. E. Aronova, S. Turchetti. New York: Palgrave Macmillan, 2016, s. 149-176, doi 10.1057/978-1-137-55943-2_7 [16-29]
 • Komperda A.: Zmiany w systemie dokumentacji publikacji Politechniki Wrocławskiej na potrzeby Modułu Sprawozdawczego PBN. Studia o Książce i Informacji. 2016, t. 35, s. 29-46, doi 10.19195/2300-7729.35.2 [16-71]
 • Kozarkiewicz A.: Modele biznesu w badaniach z rachunkowości w świetle teorii dyfuzji innowacji. Studia Oeconomica Posnaniensia. 2016, vol. 4, nr 11, s. 150-165. [16-67]
 • Łach A.: Dwa obrazy nauki : analiza zawartości prasy i bibliometryczna analiza cytowań w badaniach nad źródłami wiedzy w prasie polskiej (1975 i 2005), [w:] Współczesne oblicza komunikacji i informacji: przestrzeń informacyjna nauki. Red. E. Głowacka, M. Jarocki, N. Pamuła-Cieślak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 291-306. [16-68]
 • Narloch A., Nowocień T.: BazEkon – wiodąca baza ekonomiczna z pierwszym w Polsce indeksem cytowań. Bibliotekarz Zachodniopomorski. 2016, nr 2, s. 10-14. [16-76]
 • Öğrenci, Ahmet, Ekşi Murat Şakir, Özcan-Ekşi Emel Ece, Koban Orkun: From idea to publication. Publication rates of theses in neurosurgery form Turkey. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2016, vol. 50, nr 1, s. 45-47, doi 10.1016/j.pjnns.2015.11.007 [16-20]
 • Olczyk M.: A systematic retrieval of international competitiveness literature: a bibliometric study. Eurasian Economic Review. 2016, vol. 6, iss. 3, s. 429–457, doi 10.1007/s40822-016-0054-9 [16-46]
 • Olczyk M.: Bibliometric approach to tracking the concept of international competitiveness. Journal of Business Economics and Management. 2016, vol. 17, iss. 6, s. 945-959, doi 10.3846/16111699.2016.1236035 [16-45]
 • Osiewalska A.: Scientific information systems BazEkon and citations in BazEkon: their relation to the expert evaluation of polish journals in economic sciences, [w:] Knowledge, economy, society: contemporary aspects of economic transformations. Eds. P. Lula, T. Rojek. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, pp. 209-217. [16-75]
 • Osinska V., Malak P.: Maps and Mapping in Scientometrics, [w:] Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników. Red. M. Góralska, A. Wandel. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016, s. 59-73. [16-58]
 • Osiński Z.: Historia Polski w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus, [w:] Współczesne oblicza komunikacji i informacji: przestrzeń informacyjna nauki. Red. E. Głowacka, M. Jarocki, N. Pamuła-Cieślak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 191-212. [16-77]
 • Paul M.: Współpraca bibliologicznych ośrodków naukowych w świetle sieciowej analizy publikacji, [w:] Współczesne oblicza komunikacji i informacji: przestrzeń informacyjna nauki. Red. E. Głowacka, M. Jarocki, N. Pamuła-Cieślak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 137-153. [16-84]
 • Pluskiewicz W., Drozdzowska B., Adamczyk P., Kuźniewicz R.: Scientific output of professors and doctors habilitatus from Medical University of Silesia in Katowice – School of Medicine with Division of Dentistry in Zabrze. Annales Academiae Medicae Silesiensis. 2016, vol.70, s. 113-117, doi 10.18794/aams/62374 [16-78]
 • Romaniuk R.S.: Bibliometria cyfrowa. Cz. 6. Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania. 2016, vol. 57, nr 1, s. 52-56, doi 10.15199/13.2016.1.10 [16-53].
 • Romaniuk R.S.: Bibliometria cyfrowa. Cz. 7. Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania. 2016, vol. 57, nr 2, s. 35-41, doi 10.15199/13.2016.2.7 [16-54].
 • Romaniuk R.S.: Bibliometria cyfrowa. Cz. 8. Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania. 2016, vol. 57, nr 1, s. 155-162, doi 10.15199/13.2016.6.31 [16-55].
 • Roszkowski M., Włodarczyk B.: Cytowania zasobów sieciowych w polskich czasopismach z zakresu bibliotekoznawstwa i informatologii: analiza aktualności adresów URL. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2016, nr 1, s. 21-43. [16-16]
 • Seweryn A.: International Flows of Book Translations (1981 -2000). Findings and Conclusions from the Quantitative Study. Katowice 2016. [16-04]
 • Sosińska-Kalata B.: Humanistyka cyfrowa w piśmiennictwie nauki o informacji, [w:] Nauka o informacji w okresie zmian: informatologia i humanistyka cyfrowa. Red. B. Sosińska-Kalata, współudz. M. Przastek-Samokowa, Z. Wiorogórska. Warszawa: SBP, 2016, s. 27-49. [16-09]
 • Stachowiak K., Bajerski A.: Relations of geography with other disciplines. A bibliometric analysis. Geographia Polonica. 2016, vol. 89, iss. 2, s. 203-219, doi 10.7163/GPol.0054 [16-18]
 • Susabowska K.: Application of the Grounded Theory Methodology in HRM Research Within Private and Public Sector – An Attempt at a Meta-Analysis of Articles Published on the ISI Master Journal List Between 2010 and 2014. Problemy Zarządzania. 2016, vol. 14, nr 3(61), s. 167-190, doi: 10.7172/1644-9584.61.10 [16-83]
 • Sygocki W.: BHP w bibliotekach – analiza zasobów bibliograficznych baz WoS CC, Scopus i LISTA, [w:] Bibliografi@: historia, teoria, praktyka. Red. J. Franke i J. Woźniak-Kasperek. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, s. 275-289. [16-22]
 • Theus M.: Emerging Sources Citation Index (ESCI) : nowy indeks w bazie Web of Science szansą dla czasopism. Poradnik Bibliotekarza. 2016, nr 11, s. 11-13. [16-64]
 • Theus M.: “Information literacy” – analiza bibliometryczna. Bibliotekarz. 2016, nr 6, s. 4-8. [16-08]
 • Undas A., Wiesner-Spyrczyńska M.: Polish scientists among the most influential scientific minds in 2015. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. 2016, vol. 126, iss. 3, s. 113-115, doi 10.20452/pamw.3329 [16-81]
 • Wachowska M.: Szybkość rozprzestrzeniania się wiedzy pochodzenia zagranicznego w Polsce: analiza “opóźnień” w cytowaniach patentowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 2016, nr 3(81), s. 265-274, doi 10.18276/frfu.2016.81-23 [16-56]
 • Wais K.: Gender Prediction Methods Based on First Names with genderizeR. R Journal. 2016, vol. 8, iss. 1, s. 17-37. [16-42]
 • Warczok T., Zarycki T.: Gra peryferyjna : polska politologia w globalnym polu nauk społecznych. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar. [16-79]
 • Żogała-Siudem B., Siudem G., Cena A., Gągolewski M.: Agent-based model for the h-index – exact solution. The European Physical Journal B: Condensed Matter and Complex Systems. 2016, vol. 89, iss. 1, s. 1-9, doi 10.1140/epjb/e2015-60757-1 [16-85]

2015

 • Antonowicz D., Brzeziński J.: W poszukiwaniu optymalnego modelu szkolnictwa wyższego, [w:] Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie o obliczu koniecznej zmiany. Ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Red. M.S. Szczepański, K. Szafraniec, A. Śliz. Warszawa: PAN, 2015, s. 95-119. [15-78]
 • Babicka-Wirkus A., Pasikowski S., & Szplit A. Ocena okresowa nauczyciela akademickiego na kierunkach pedagogicznych w polskich uniwersytetach: analiza dokumentów regulacyjnych. Rocznik Pedagogiczny. 2015, t. 38, s. 37–63. [15-52]
 • Bajor A.: Recepcja publikacji dwudziestolecia międzywojennego we współczesnym piśmiennictwie bibliologicznym. Analiza indeksu cytowań bibliograficznych CYTBIN (2000-2010), [w:] Biblioteka, książka, informacja, Internet 2014: praca zbiorowa. Red. Z. Osiński, R. Malesa, S.D. Kotuła. Lublin: Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, s. 109-122. [15-1]
 • Barczyński B.J.: Ranking of the scientific units of Polish physical education high schools based on citations from Web of Science for the period of 2009-2012 indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education – focus on specialists in science of martial arts. Archives of Budo. 2015, vol. 11, s. 371-382. [15-105]
 • Barczyński B.J., Kalina R.M.: Science of Martial Arts – Example of the Dilemma in Classifying New Interdisciplinary Sciences in the Global Systems of the Science Evaluation and the Social Consequences of Courageous Decisions. Procedia Manufacturing [6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015]. 2015, vol. 3, s. 1203-1210, doi 10.1016/j.promfg.2015.07.199 [15-106]
 • Bartol T., Mackiewicz-Talarczyk M.: Bibliometric Analysis of Publishing Trends in Fiber Crops in Google Scholar, Scopus, and Web of Science. Journal of Fibres Sciences. 2015, vol. 12, iss. 6, s. 531-541, doi 10.1080/15440478.2014.972000 [15-95]
 • Bubel D.: Managing knowledge about citations of researchers’ publications in the aspect of open access, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie paremetryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 7-19. [15-68]
 • Bubel D., Jakubowski M.: Management of researchers’ publications in the aspect of bibliometric studies, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie paremetryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 20-30. [15-69]
 • Buzdygan D., Górski M.M.: Jak biblioteka może wspierać reputację naukową uczonych i zespołów badawczych, [w:] Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne. Red. T. Piestrzyński, J. Jerzyk-Wojtecka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 101-118, doi: 10.18778/8088-191-4.08 [15-120]
 • Cena A., Gągolewski M.: A K-means-like algorithm for informetric data clustering, [w:] Proceedings of the 2015 Conference of the International Fuzzy Systems Association and The European Society for Fuzzy Logic and Technology. Ed. by J.M. Alonso, H. Bustince, M. Reformat. Paris: Atlantis Press, 2015, s. 536-543. [15-102]
 • Cena A., Gągolewski M.: OM3: Ordered maxitive, minitive, and modular aggregation operators – Axiomatic and probabilistic properties in an arity-monotonic setting. Fuzzy Sets and Systems. 2015, vol. 264, spec. iss., s.138-159, doi

  10.1016/j.fss.2014.04.001 [15-98]

 • Cena A., Gągolewski M., Mesiar R.: Problems and challenges of information resources producers’ clustering. Journal of Informetrics. 2015, vol. 9, iss. 2, s.273-284, doi 10.1016/j.joi.2015.02.005 [15-97]
 • Curyło M.: Kryteria parametryzacji jako podstawa rankingu uczelni wyższych, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie paremetryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 52-67. [15-70]
 • Drabek A.: Gdzie szukać cytowań i jak je wykorzystywać? [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie paremetryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 68-79. [15-71]
 • Dubrow J.K., Kołczyńska M.: A quem pertence o estudo da democracia? Sociologia, ciência política e a promessa da interdisciplinaridade na Sociologia política desde 1945 [Who Owns the Study of Democracy? Sociology, Political Science and the Interdisciplinary Promise of Political Sociology since 1945]. Sociologias. 2015, vol.17, n. 38, s.92-119, doi 10.1590/15174522-017003805 [15-103]
 • Dziak J., Długaj U., Skrzypiec H.: Udział biblioteki w procesie parametryzacji na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie paremetryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 80-88. [15-79]
 • Gągolewski M., Lasek J.: The Use of Fuzzy Relations in the Assessment of Information Resources Producers’ Performance, [w:] Intelligent Systems’2014, Vol 2: Tools, Architectures, Systems, Applications. Ed. by D. Filev, J. Jablkowski, J. Kacprzyk, M. Krawczak, I. Popchev, L. Rutkowski, V. Sgurev, E. Sotirova, P. Szynkarczyk, S. Zadrozny. Berlin: Springer Verlag, 2015, s. 289-300, doi 10.1007/978-3-319-11310-4_25 [15-99]
 • Gągolewski M., Lasek J.: Learning experts’ preferences from informetric data, [w:] Proceedings of the 2015 Conference of the International Fuzzy Systems Association and The European Society for Fuzzy Logic and Technology. Ed. by J.M. Alonso, H. Bustince, M. Reformat. Paris: Atlantis Press, 2015, s. 484-491. [15-101]
 • Ghiasi G., Lariviere V.: Sectoral systems of innovation: the case of robotics research activities. Scientometrics. 2015, vol. 104, iss. 2, s. 407-424, doi 10.1007/s11192-015-1611-9 [15-96]
 • Gola J.: Increasing the Quality of Research by Taking Advantage of Literature Systematic Review on the Example of Household Financial Behaviour Study, [w:] New media in higher education market. Red. S. Smyczek, J. Matysiewicz. Katowice: Publishing House of the University of Economics, s. 94-106. [15-109]
 • Grabowska D.: Biblioteka akademicka instytucją wsparcia w procesie oceny parametrycznej jednostek naukowych, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie paremetryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 89-95. [15-72]
 • Grzybowski A.: Impact factor-benefits and limitations. Acta Ophthalmologica. 2015, vol. 93, iss. 3, s. 201-202, doi 10.1111/aos.12579
 • Hamerska M.: Wykorzystanie metod porządkowania liniowego do tworzenia rankingu jednostek naukowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia. 2015, nr 24, s. 117-125, doi 10.15611/pn.2015.384.12. [15-55]
 • Hetman E., Pietrzyk-Leonowicz S.: Baza publikacji Politechniki Lubelskiej jako narzędzie bibliometryczne, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie paremetryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 131-143. [15-74]
 • Jaskulska S.: “Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”. Dobre wzorce zakorzeniania się nowego czasopisma w rzeczywistości akademickiej. Rocznik Pedagogiczny. 2015, t. 38, s. 389-394. [15-49]
 • Kamińska J.: Upowszechnianie czytelnictwa jako temat publikacji fachowych – próba bibliometrycznej analizy zagadnienia, [w:] Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk: Wydaw. Gdańskiego; Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015, s. 410-418. [15-53]
 • Kiklewicz A.: W kierunku socjologii językoznawstwa: dywersyfikacja współczesnej wiedzy lingwistycznej w świetle socjologii nauki i teorii paradygmatów. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. 2015, z. 71, s. 27-46. [15-114]
 • Klimko R.: Bibliometria w pracy bibliotekarza. Bibliotekarz Zachodniopomorski. 2015, nr 1, s. 15-20. [15-113]
 • Kokowski M.: Science of Science (naukoznawstwo) in Poland. The changing theoretical perspectives and political contexts – A historical sketch from the 1910s to 1993. Organon. 2015, t. 47, s. 147–237. [15-87]
 • Kononiuk A., Sacio-Szymańska A.: Assessing the maturity level of foresight in Polish companies – a regional perspective. European Journal of Futures Research. 2015, vol. 3, iss. 1, art. no: UNSP 23, doi 10.1007/s40309-015-0082-9 [15-94]
 • Kosmalska M.: Bibliografia pracowników naukowych oraz jej rola w upowszechnianiu dorobku naukowego i parametryzacji uczelni. Acta Iuris Stetinensis. 2015, nr 9, s. 145-152.
 • Kosmulski M.: Careers of young Polish chemists. Scientometrics. 2015, vol. 102, iss. 2, s. 1455-1465, doi 10.1007/s11192-014-1461-x. [15-7]
 • Kosmulski M.: Gender disparity in Polish science by year (1975–2014) and
  by discipline. Journal of Informetrics. 2015, No 9, s. 658-666, doi 10.1016/j.joi.2015.07.010. [15-56]
 • Kozak M., Bornmann L., Leydesdorff L.: How have the Eastern European countries of the former Warsaw Pact developed since 1990? A bibliometric study. Scientometrics. 2015, vol. 102, iss. 2, s. 1101-1117, doi 10.1007/s11192-014-1439-8. [15-8]
 • Kozak M., Iefremova O., Szkoła J., Sas D.: Do researchers provide public or institutional E‐mail accounts as correspondence E‐mails in scientific articles? Journal of the Association for Information Science and Technology. 2015. vol. 66, iss. 10, s. 2149-2154, doi 10.1002/asi.23401 [15-104]
 • Kozłowski J.: Innovation indices: the need for positioning themwhere they properly belong. Scientometrics. 2015, Vol. 104, Iss. 3, pp 609-628, doi 10.1007/s11192-015-1632-4 [15-123]
 • Kwiek M.: The European research elite: a cross-national study of highly productive academics in 11 countries. Higher Education. 2015, vol. 71, s. 379-397, doi 10.1007/s10734-015-9910-x [15-93]
 • Lotko M., Lotko A.: Atrybuty jakościowe usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Analiza bibliometryczna. Problemy Jakości. 2015, nr 11, s. 28-33, doi 10.15199/46.2015.11.6 [15-90]
 • Lubicz M.: Zastosowania badań operacyjnych i technik inteligentnych w systemach zdrowotnych: analiza bibliometryczna. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. [15-67]
 • Matyjas Z.. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego w świetle badań bibliometrycznych. Marketing i Rynek. 2015, nr 9 (CD), s. 363-377. [15-91]
 • Mościcka A., Ogryczak W.: Ranking uczelni wyższych w oparciu o metody punktu odniesienia. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. 2014, t. 16, nr 3, s. 44-53. [15-58]
 • Nabiałczyk K.: Stań na ramionach olbrzymów: bibliometryczne studium przypadku wybranych prac Karola Głombiowskiego, [w:] Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej. Red. R. Aleksandrowicz, H. Rusińska-Giertych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015, s. 39-74. [15-115]
 • Nicholas D.: Using, Citing and Publishing Scholarly Content in the Digital Age. Case Study of Humanities Researchers. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2015, nr 1, s. 7-19. [15-54]
 • Panczyk M., Woynarowska-Soldan M., Belowska J. Zarzeka A., Gotlib J.: Bibliometric Evaluation of Scientific Literature in the Area of Research in Education Using Incites (Tm) Database of Thomson Reuters, [w:] INTED2015: 9th International Technology, Education And Development Conference, Madrid, Spain, March 2-4, 2015. Ed. L.G. Chova, A.L. Martinez, I.C. Torres. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2015, s. 487-496. [15-117]
 • Paruzel A.: Wpływ parametryzacji na potrzeby użytkowników biblioteki uczelnianej na przykladzie Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie paremetryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 115-130. [15-73]

[Polem.] Wróblewski A.K.: Naukometria tak, ale jaka? PAUza. 2015, nr 287, s. 3. [15-20]

[Polem.] Domański P.: Nauka to nie sport. PAUza. 2015, nr 314, s. 2. [15-24]

[Polem.] Proń A., Kosmulski M.: Nauka a sport. PAUza. 2015, nr 319-321, s. 3-4. [15-25]

 • Romaniuk R.S.: Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Cz. 4. Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania. 2015, vol. 56, nr 3, s. 82-90, doi 10.15199/13.2015.3.22. [15-26]
 • Romaniuk R.S.: Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Cz. 5. Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania. 2015, vol. 56, nr 5, s. 56-61, doi 10.15199/13.2015.5.11. [15-27]
 • Rożniakowska-Kłosińska M.: Jak biblioteka może wspierać reputację naukową uczonych i zespołów badawczych, [w:] Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne. Red. T. Piestrzyński, J. Jerzyk-Wojtecka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 252-261, doi: 10.18778/8088-191-4.19 [15-121]
 • Seta M.: Bibliografia publikacji pracowników uczelni przyrodnicznych w odniesieniu do parametryzacji jednostek naukowych, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie parametryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 144-153. [15-92]
 • Sidorczuk A.: Baza publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów Politechniki Białostockiej w parametryzacji uczelni, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie parametryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 154-175. [15-75]
 • Sitarz R., Heneczkowski M., Jabłońska-Sabuka M., Krasławski A.: Clustering Method for Analysis of Research Fields: Examples of Composites, Nanocomposites and Blends, [w:] Intelligent Systems’2014, Vol 2: Tools, Architectures, Systems, Applications. Ed. by D. Filev, J. Jablkowski, J. Kacprzyk, M. Krawczak, I. Popchev, L. Rutkowski, V. Sgurev, E. Sotirova, P. Szynkarczyk, S. Zadrozny. Berlin: Springer Verlag, 2015, s. 431-442, doi 10.1007/978-3-319-11310-4_37 [15-100]
 • Skalska-Zlat M.: Komunikacja piśmiennicza w badaniach bibliometrii, [w:] Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii. Red. E. Gondek. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 159-172. [15-50]
 • Skibińska E.: Polish translation studies at the turn of centuries: comments from the scientometric perspective. Acta Universitatis Carolinae Philologica. 2015, no. 13, p. 113-126. [15-122]
 • Sobczyk S.: Czasopisma artystyczne recenzowane jako przykład aktywności naukowej wyższych szkół plastycznych w Polsce, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie parametryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 176-192. [15-76]
 • Szczygłowska L.: Characterictics of bibliometric measures used in the management of the university, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie parametryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 193-210. [15-77]
 • Szczygłowska L.: May a scientists’ career be reduced to a one-dimensional measurement, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w aspekcie parametryzacji uczelni. Red. D. Bubel. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 211-225. [15-86]

[Dyskusja] Brzeziński J.M.: Jeżeli oceniać (jednostki naukowe i badaczy), to JAK oceniać? Przeciwko IF, a za peer review. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 476-480, doi 10.5603/NJO.2015.0093 [15-36]

[Dyskusja] Kupiec-Weglinski J.W.: Journal Impact Factor (JIF): The Good, the Bad, and the Ugly . Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 481-4820, doi 10.5603/NJO.2015.0094 [15-37]

[Dyskusja] Górski A.: Towpik E. IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory J Oncol 2015; 65: 465–475. Głos w dyskusji . Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 483-483, doi 10.5603/NJO.2015.0095 [15-38]

[Dyskusja] Maciejczyk A.: Towpik E. IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory J Oncol 2015; 65: 465–475. Głos w dyskusji. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 485, doi 10.5603/NJO.2015.0096 [15-39]

[Dyskusja.] Filipiak K.J.: Czy mamy alternatywy dla IF? Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 486-487, doi 10.5603/NJO.2015.0097 [15-40]

[Dyskusja] Nawrocki S.: Towpik E. IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory J Oncol 2015; 65: 465–475. Głos w dyskusji . Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 488-489, doi 10.5603/NJO.2015.0098 [15-41]

[Dyskusja] Widłak P.: Towpik E. IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory J Oncol 2015; 65: 465–475. Głos w dyskusji. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 490, doi 10.5603/NJO.2015.0099 [15-42]

[Dyskusja] Blicharska M.: Comment to article by prof. Towpik. PAUza. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 491, doi 10.5603/NJO.2015.0100 [15-43]

[Dyskusja.] Krzakowski M.: Towpik E. IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory J Oncol 2015; 65: 465–475. Głos w dyskusji. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 492-493, doi 10.5603/NJO.2015.0101 [15-44]

[Dyskusja.] Sas-Korczyńska B.: Głos w dyskusji na temat stosowania Journal Impact Factor do oceny wyników badań naukowych, indywidualnych naukowców i ośrodków badawczych. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 494-495, doi 10.5603/NJO.2015.0102 [15-45]

[Dyskusja.] Marušić A.: Lies, damned lies, and impact factor. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 496-497, doi 10.5603/NJO.2015.0103 [15-46]

[Dyskusja.] Żylicz M.: Towpik E. IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory J Oncol 2015; 65: 465–475. Głos w dyskusji. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 498-499, doi 10.5603/NJO.2015.0104 [15-47]

[Dyskusja.] Wróblewski A.K.: Towpik E. IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory J Oncol 2015; 65: 465–475. Głos w dyskusji. Nowotwory Journal of Oncology. 2015, vol. 65, no 6, s. 500, doi 10.5603/NJO.2015.0105 [15-48]

 • Wachowska M.: Dyfuzja wiedzy z sektora przedsiębiorstw do sektora nauki polskiej: analiza cytowań patentowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2015, nr 228, s. 186-195 [15-110]
 • Wańka D.: Prace Karola Głombiowskiego w artykułach opublikowanych w latach 1987-2012 na łamch wybranych polskich czasopism naukowych : analiza cytowań, [w:] Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej. Red. R. Aleksandrowicz, H. Rusińska-Giertych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015, s. 75-91. [15-116]

[Polem.] Zakrzewski J., Życzkowski K.: Profesorowi Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu w odpowiedzi. PAUza. 2015, nr 287, s. 3. [15-31]

 • Żemigała M.: Bibliometric analysis of corporate social responsibility – different countries’ perspective. Human Resources Management & Ergonomics. 2015, vol. 9, no 1, s. 123-138. [15-119]

2014

 • Bibliometria, [w:] Nauka i technika w 2013 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014, s. 115-120. [14-3]
 • Bogocz J., Bąk A., Polański J.: No free lunches in nature? An analysis of the regional distribution of the affiliations of Nature publications. Scientometrics. 2014, no 101, s. 547-568, doi 10.1007/s11192-014-1252-4 [14-81]
 • Brzeziński M.: Empirical modeling of the impact factor distribution. Journal od Informetrics. 2014, vol. 8, iss. 2, s. 362-368, doi 10.1016/j.joi.2014.01.009 [14-69]
 • Chadaj A, Turecka D.: Kwerendy bibliometryczne w praktyce biblioteki naukowej: wybrane problemy analizy cytowań. [w:] Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w służbie użytkownikowi. Red. S. Skórka. Kraków: Wydaw. Nauk Uniw. Pedag., 2014, s. 259-274. [14-7]
 • Czarnecki L.: Ocena parametryczna osiągnięć naukowych w obszarze inżynierii lądowej i wodnej: zalety i wady, [w:] Nauka we współczesnej inżynierii lądowej i wodnej. Materiały na specjalne zebranie KILiW PAN. Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej, 2014, s. 51-79. [14-79]
 • Dąbrowski J.: Punktacja publikacji naukowych. Edukacja Prawnicza. 2014, nr 3. [14-53].
 • Do Yuno, Skłodowski J.: Research topics and trends over the past decade (2001-2013) of Baltic Coleopterology using text mining methods. Baltic Journal of Coleopterology. 2014, vol. 14, iss. 1, s. 1-6. [14-70]
 • Dziołak M., Ratajczak-Olszewska B.: Jak nas liczą w bibliotece i nie tylko : wstęp do bibliometrii, [w:] Jak pisać prace naukowe i gdzie je publikować? Red. D. Kurpas, B. Ratajczak-Olszewska, A. Liber, B. Mroczek, A. Szpakow, T. Halski. Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014, s. 70-79. [14-58]
 • Filipowicz I.: Analiza bibliometryczna polskich czasopism zarejestrowanych w bazie Journal Citation Reports: Science Edition za lata 2010-2011, [w:] Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek: stan badań za lata 2010-2013. Pod red. Z. Kropidłowskiego, D. Spychały. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014, s. 357-373. [14-10]
 • Gągolewski M, Mesiar R.: Monotone measures and universal integrals in a uniform framework for the scientific impact assessment problem. Information Sciences. 2014, vol. 263, s. 166-174, doi 10.1016/j.ins.2013.12.004. [14-13]
 • Jasiorowski H.: O służebnej roli badań dla praktyki oraz o problemie ich cytowania. Przegląd Hodowlany. 2014, nr 2, s. 30-32. [14-82]
 • Jeran A., Piechowiak-Lamparska J.: O trafności miar w nauce. Obraz aktywności polskich socjologów i pedagogów. Analiza parametrów dorobku Ryszarda Borowicza. Kultura i Edukacja. 2014, nr 4, s. 17-35. [14-17]
 • Klincewicz K.: Wykorzystanie informacji naukowej do tworzenia nowych rozwiązań – bibliometria opisowa, Literature-Based Discovery i TRIZ, [w:] Innowatyka – nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników. Red. M. Jasieński. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2014, s. 27-37. [14-86]
 • Koczkodaj W.W., Kułakowski K., Ligęza A.: On the quality evaluation of scientific entities in Poland supported by consistency-driven pairwise comparisons method. Scientometrics. 2014, vol. 99, iss. 3, s. 911-926, doi: 10.1007/s11192-014-1258-y. [14-19]
 • Komperda A., Urbańczyk B., Ziółek M.: Czy potencjał biblioteki akademickiej może służyć współpracy nauki z gospodarką innowacyjną? [w:] IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Red. D. Dudziak, M. Ziółek. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, s. 17-38. [14-83]
 • Konatowska-Ciszek O.: Zagadnienie energii w polskiej literaturze naukowej z 2013 roku – analiza bibliometryczna i analiza cytowań, [w:] Generacja – Przesył – Wykorzystanie GPW 2014. Praca zbiorowa. Red. M. Gwoździewicz. Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2014, s. 35-52. [14-84]
 • Korycińska-Huras A.: Benchmarking czasopism naukowych jako element strategii publikacyjnej naukowca. Przykład medycyny weterynaryjnej, [w:] Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy. Pod red. A. Korycińskiej-Huras i M. Janiak. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014, s. 428-448. [14-22]
 • Kulczycki E., Urbaniak R., Wróbel B.: Ocena do poprawki. Panorama. 2014, nr 9(21), s. 8-10. [14-54]
 • Kurpas D.: Punktacja czasopism naukowych, [w:] Jak pisać prace naukowe i gdzie je publikować? Red. D. Kurpas, B. Ratajczak-Olszewska, A. Liber, B. Mroczek, A. Szpakow, T. Halski. Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014, s. 81-85. [14-59]
 • Łukaszewski W.: What do we think about and what do we not think about? [O czym myślimy, a o czym nie myślimy?]. Roczniki Psychologiczne. 2014, t. 17, nr 3, s. 565-580.
 • Nabiałczyk K.: Powiązania bibliotekoznawstwa i informatologii z innymi dyscyplinami na przykładzie analizy cytowań piśmiennictwa z lat 1956-2006, [w:] Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje. Red. nauk. G. Czapnik, Z. Gruszka, J. Ladorucki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014, s. 97-111. [14-28]
 • Osiński Z.: Europejskie czasopisma historyczne w bazach Scopus i Web of Science w kontekście oceny dorobku historyków w Polsce. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2014, nr 2, s. 47-91. [14-32]
 • Pasikowski S.: Transparency of research published in the leading polish educational journals, [w:] INTED 2014 Proceedings. Eds. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. pp. Valencia: IATED Academy, 2014, s. 4152-4159. [14-85]
 • Romaniuk R.S.: Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Cz. 1. Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania. 2014, vol. 55, nr 7, s. 168-176, doi 10.15199/ele-2014-091. [14-34]
 • Romaniuk R.S.: Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Cz. 2. Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania. 2014, vol. 55, nr 8, s. 91-101, doi 10.15199/ELE-2014-117. [14-35]
 • Romaniuk R.S.: Czasopisma NT, Indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa Cyfrowe, Bibliometria. Cz. 3. Elektronika. Konstrukcje, Technologie, Zastosowania. 2014, vol. 55, nr 10, s. 97-111, doi 10.15199/ELE-2014-182. [14-36]
 • Sangwal K.: Distributions of citations of papers of individual authors publishing in different scientific disciplines: Application of Langmuir-type function. Journal of Informetrics. 2014, vol. 8, iss. 4, s. 972-984, doi: 10.1016/j.joi.2014.09.009. [14-38]
 • Sardanelli F., Bashir H., Berzaczy D., Cannella G., Espeland A., Flor N., Helbich T., Hunink M., Malone D.E., Mann R., Muzzupappa C., Petersen L.J., Riklund K., Sconfienza L.M., Serafin Z., Spronk S., Stoker J., Van Beek E.J.R., Vorwerk D., Di Leo G.: The role of imaging specialists as authors of systematic reviews on diagnostic and interventional imaging and its impact on scientific quality: Report from the EuroAIM evidence-based radiology working group. Radiology. 2014, vol. 272, iss. 2, s. 533-540, doi 10.1148/radiol.14131730 [14-71]
 • Seweryn A.: Przekład – uniwersalne narzędzie internacjonalizacji książki? Bibliometryczny obraz światowego rynku przekładów książek w latach 1981-2000, [w:] Tożsamość kulturowa książki. red. A. Cisło, A. Łuszpak. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s.165-177. [14-39]
 • Seweryn A., Swoboda I.: Projekt CYTBIN jako przykład przedsięwzięcia naukowo-dydaktycznego z zakresu humanistyki cyfrowej, [w:] Spotkanie informacyjne dotyczące konsorcjum DARIAH-PL, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 17 grudnia 2014 r. [dostęp: ResearchGate] [14-41]
 • Tomaszczyk J.: Współautorstwo publikacji w wybranych polskich i zagranicznych czasopismach z zakresu bibliologii i informatologii. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2014, nr 1, s. 67-79. [14-46]
 • Wachowska M.: Znaczenie “bliskości” dla transferu wiedzy do regionu. Analiza cytowań patentowych. Barometr Regionalny. 2014, t. 12, nr 2, s. 105-110. [14-73]
 • Woźniak B., Ziółkowska M.: Od wykazu publikacji do narzędzia parametryzacji – dokumentacja dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Uczelnią. Prezentacja, [w:] Biblioteka w czasie – czas w bibliotece. Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy powstania Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 25-26 września 2014 r. [14-47]
 • Zielińska M., Święćkowski G., Hozyasz K.H.: Celiakia w polskojęzycznych publikacjach 1990–2012 – analiza bibliometryczna. Pediatria Polska. 2014, vol. 89, nr 2, s. 106-111, doi 10.1016/j.pepo.2014.01.002. [14-48]

2013

 • Antonowicz D., Jackowski S., Pilc A., Skoczeń B., Zabel M.: Kategoryzacja AD 2013. Forum Akademickie. 2013, nr 10. [13-3]
 • Bański J., Ferenc M.: “International” or “Anglo-American” journals of geography? Geoforoum. 2013, vol. 45, s. 285–295, doi 10.1016/j.geoforum.2012.11.016. [13-4]
 • Cianciara D., Piotrowicz M., Gajewska M., Urban E., Poznańska A., Niedźwiedzki, B., Witkowski M., Jarosz M.J.: Is there the gap in public health literature in Europe? Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2013, vol. 20, nr 3, s. 631-636. [13-90]
 • Gągolewski M.: On the relationship between symmetric maxitive, minitive, and modular aggregation operators. Information Sciences. 2013, vol. 221, s. 170-180, doi 10.1016/j.ins.2012.09.005 [13-86]
 • Gągolewski M.: Scientific impact assessment cannot be fair. Journal of Informetrics. 2013, vol. 7, iss. 4, s. 792-802, doi 10.1016/j.joi.2013.07.001 [13-87]
 • Gągolewski M.: Statistical Hypothesis Test for the Difference between Hirsch Indices of Two Pareto-Distributed Random Samples, [w:] Synergies Of Soft Computing And Statistics For Intelligent Data Analysis, 6th International Conference on Soft Methods in Probability and Statistics, Konstanz, Germany, October 04-06, 2012. Ed. R. Kruse, M.R. Berthold, C. Moewes, M.A. Gil, P. Grzegorzewski, O. Hryniewicz. Berlin: Springer Verlag, 2013, s. 359-367. [13-88]
 • Jaśko P.: Analiza kształtowania się wartości indeksu naukometrycznego g Egghego z wykorzystaniem modeli zmiennej licznikowej. Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. 2013, t. 2, s. 166-196. [13-19]
 • Jaśko P.: Przegląd wybranych indeksów naukometrycznych : formalne definicje, podstawowe własności oraz związki. Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. 2013, t. 2, s. 225-242. [13-20]

[Polem.] Witkoś J.: Potrzebujemy rankingów, ale jakich?
. Forum Akademickie. 2013, nr 7-8. [13-23]

 • Kolasa M.: Analiza cytowań w naukach historycznych (wybrane problemy i prawidłowości). [w:] Nauka o informacji w okresie zmian. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013, s. 363-387. [13-24]
 • Kolasa M. W.: Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny (1945-2009). Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. [13-25]

  Rec. Gzella G. Rocznik Historii Prasy Polskiej. 2014, t. 17, z. 3, s. 89-95. [13-26]

  Rec. Mielczarek T. Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy. 2014, nr 17, s. 325-327. [13-27]

  Rec. Nowak P. Przegląd Biblioteczny. 2014, R. 82, z. 2, s. 254-262. [13-28]

  Rec. Skalska-Zlat M. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2014, vol. 52, nr 1, s. 137-140. [13-29]

  Rec. Pisarek W. Zeszyty Prasoznawcze. 2015, t. 58, nr 3, s. 748-751. [13-71]

 • Komorowski J.: Lista filadelfijska a efektywność nakładów na naukę w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. 2013, z. 133, s. 133-144. [13-94]
 • Komorowski J.: “Lista filadelfijska” a zadanie nauki w gospodarce opartej na wiedzy. Pieniądze i Więź. 2013, nr 3, s. 131-138. [13-95]
 • Kosmulski M.: Are you in h? Journal of Informetrics. 2013, vol. 7, iss. 3, s. 693-698, doi 10.1016/j.joi.2013.04.007. [13-31]
 • Kosmulski M.: Family-tree of bibliometric indices. Journal of Informetrics. 2013, vol. 7, iss. 2, s. 313-317, doi 10.1016/j.joi.2012.12.002. [13-32]
 • Lotko A.: Atrybuty jakościowe informacji w zarządzaniu. Problemy Jakości. 2013, nr 4, s. 26-35. [13-73]
 • Matusiak A., Morzy M.: How to Become Famous? Motives in Scientific Social Networks, [w:] Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems Cores 2013, Wrocław, Poland, May 25-27, 2013 Ed. R. Burduk, K. Jackowski, M. Kurzyński, M. Woźniak, A. Żołnierek. Heidelberg: Springer International Publishing, 2013, s. 671-680, doi 10.1007/978-3-319-00969-8_66 [13-89]
 • Miśkiewicz J.: Effects of publications in proceedings on the measure of the core size of coauthors. Physica A. 2013. vol. 392, s. 5119-5131, doi 10.1016/j.physa.2013.06.027 [13-84]
 • Opaliński Ł.: Annual Aging Factor jako narzędzie analiz starzenia się piśmiennictwa. Przegląd Biblioteczny. 2013, nr 4, s. 466-484. [13-36]
 • Opaliński Ł.: Wybrane aspekty metodologii badań cyklu życiowego publikacji naukowych. Przegląd Biblioteczny. 2013, nr 2, s. 152-171. [13-37]
 • Osiewalska A., Osiewalski J.: Folia Oeconomica Cracoviensia pod redakcją Andrzeja Iwasiewicza : (analiza bibliometryczna). Folia Oeconomica Cracoviensia. 2013, vol. 54, s. 35-56. [13-40]
 • Rahu M., Vlassov V.V., Pega F., Andreeva T., Ay P., Baburin A., Bencko V., Csépe P., Gębska-Kuczerowska A., Ondrušová M., Ribak J.: Population health and status of epidemiology: Who european region. International Journal of Epidemiology. 2013, vol. 42, no 3, s. 870-885, doi 10.1093/ije/dyt054 [13-92]
 • Reizes-Dzieduszycka O.: Język Polski w XXI wieku. Analiza treściowa czasopisma w latach 2001–2011. Język Polski. 2013, nr 1, s. 10-18. [13-75]
 • Sangwal K.: Citation and impact factor distributions of scientific journals published in individual countries. Journal of Informetrics. 2013, vol. 7, iss. 2, s. 487–504, doi 10.1016/j.joi.2013.01.011. [13-47]
 • Sangwal K.: Comparison of different mathematical functions for the analysis of citation distribution of papers of individual authors. Journal of Informetrics. 2013, vol. 7, iss. 1, s. 36-49, doi 10.1016/j.joi.2012.09.002. [13-48]
 • Sangwal K.: Czochralski method of crystal growth in the scientific literature: An informetric study. Acta Physica Polonica A. 2013, vol. 124, no 2, s. 173-180, doi 10.12693/APhysPolA.124.173 [13-91]
 • Sangwal K.: Some citation-related characteristics of scientific journals published in individual countries Scientometrics. 2013, vol. 97, no 3, s. 719-741, doi 10.1007/s11192-013-1053-1 [13-93]

[Polem.] Kierzek R.: Autorska propozycja. Forum Akademickie. 2013, nr 7-8. [13-50]

 • Seweryn A., Swoboda I.: Cytowania w polskich bazach bibliograficznych. Prezentacja, [w:] XII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej: Społeczeństwo – Informacja – Innowacje. Wyzwania ery cyfrowej, Zakopane, 24-27 września 2013. [13-52]
 • Szwaczkowski T.: Krajowe czasopisma zootechniczne z listy filadelfijskiej. Przegląd Hodowlany. 2013, nr 1, s. 29-31. [13-96]
 • Tumański S.: Segregacja prasowa. Polityka. 2013, nr 23, s. 67-69. [13-58]
 • Walicki A.: O kryterium międzynarodowej „cytowalności” w humanistyce polskiej i o systemie grantowym. Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój. 2013, t. 22, nr 1, s. 67-80. [13-82]
 • Winnik S., Speer T., Raptis D.A., Walker J.H., Hasun M., Clavien P.A., Komajda M., Bax J.J., Tendera M., Fox K., van de Werf F., Mundow C., Luscher T.F., Ruschitzka F., Nallamothu B.K., Matter C.M.: The wealth of nations and the dissemination of cardiovascular research. International Journal of Cardiology. 2013, vol. 169, iss. 3, s. 190-195, doi 10.1016/j.ijcard.2013.08.101 [13-85]
 • Żemigała M.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych i opinii pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. [13-74]
 • Żmigrodzki P.: Czego się można dowiedzieć o Języku Polskim z bazy Google Scholar. Język Polski. 2013, nr 1, s. 19-25. [13-65]

2012

 • Drelichowski L., Siwiec J.: Application of Text Mining on the analysis of the publisher of the Studies and Proceedings of the Polish Association for Knowledge Management. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management. 2012, nr 59, s. 96-124. [12-82]
 • Gajos M.: Geoinformation technologies in biomedicine and health care: Review of scientific journals, [w:] Information Technologies in Biomedicine. Third International Conference, ITIB 2012, Gliwice, Poland, June 11-13, 2012, Proceedings. Eds. E. Piętka, J. Kawa. Berlin: Springer, 2012, s. 510-524, doi 10.1007/978-3-642-31196-3_52 [12-87]
 • Gajos M., Sierka E.: GIS technology in environmental protection: Research directions based on literature review. Polish Journal of Environmental Studies. 2012, vol. 21, no 2, s. 241-248. [12-88]
 • Gągolewski M.: On the relation between effort-dominating and symmetric minitive aggregation operators, [w:] Communications in Computer and Information Science, 299 CCIS (PART 3). Eds. S. Greco, B. Bouchon-Meunier, G. Coletti, M. Fedrizzi, B. Matarazzo, R.R. Yager. Berlin: Springer, 2012, s. 276-285, doi 10.1007/978-3-642-31718-7_29 [12-86]
 • Gągolewski M., Mesiar R.: Aggregating different paper quality measures with a generalized h-index. Journal of Informetrics. 2012, vol. 6, iss 4, s. 566-579. [12-6]
 • Kaźmierkowski M., Rogalski A.: Nowy ranking. Forum Akademickie. 2012, nr 11. [12-9]

Rec. Siek B. Rocznik Biblioteki Narodowej. 2013, vol. 44, s. 337-340. [12-14]

 • Kolasa W. M.: Specific character of citations in historiography (using the example of Polish history). Scientometrics. 2012, vol. 90, iss 3, s. 905-923. [12-17]
 • Kosmulski M.: Calibration against a reference set: A quantitative approach to assessment of the methods of assessment of scientific output. Journal of Informetrics. 2012, vol. 6, iss 3, s. 451-456. [12-19]
 • Kosmulski M.: Modesty-index. Journal of Informetrics. 2012, vol. 6, iss 3, s. 368-369. [12-20]
 • Kosmulski M.: Nemo iudex in causa sua? Journal of Informetrics. 2012, vol. 6, iss 4, s. 611-614. [12-21]
 • Kosmulski M.: The order in the lists of authors in multi-author papers revisited. Journal of Informetrics. 2012, vol. 6, iss 4, s. 639-644. [12-22]
 • Kosmulski M.: The role of references in scientific papers: Cited papers as objects of research. Research Evaluation. 2012, vol. 21, iss 2, s. 87-88. [12-24]
 • Kowalska A., Marcinek M.: Indeksowanie czasopism naukowych w bazach danych. Nasza Politechnika. 2012, nr 2, s. 19-20. [12-25]
 • Lewandowski R., Ganis P., Ripandelli D., Feoli E.: Mapping of the biosafety of genetically-modified organisms’ (GMOs) scientific domain by text mining. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. 2012, nr 59, s. 78-95. [12-83]
 • Lewczak M.: Analiza bibliometryczna dynamiki obiegu wiedzy w naukach ekonomicznych. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012. [12-30]
 • Marshakova-Shaikevich I.: The Polish mathematical journals in world corpus of scientific journals presented in DBs JCR: bibliometric analysis. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management. 2012, vol. 6, no 2, s. 279-299, doi: 10.1080/09737766.2012.10700940. [12-31]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Russian Mathematical Journals in World and National Corpora of Scientific Journals: bibliometric analysis. Sociology of Science and Technology. 2012, vol. 3, no 2, s. 79-100. [12-32]
 • Matusiak A., Morzy M.: Social network analysis in scientometrics, [w:] SITIS 2012 : the 8th International Conference on Signal Image Technology & Internet Based Systems : November 25th-November 29th 2012 : Imperial Hotel Tramontano, Sorrento, Italy. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2012, art. no. 6395159, pp. 692-699, doi 10.1109/SITIS.2012.105 [12-85]
 • Nguyen S.H., Świeboda W., Jaśkiewicz G.: Extended document representation for search result clustering, [w:] Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform. Eds. R. Bembenik, Ł. Skonieczny, H. Rybiński, M. Niezgódka. Berlin: Springer, 2012, s. 77-95, doi 10.1007/978-3-642-24809-2_6 [12-89]
 • Paprocka N.: Traducteurs polonais de la littérature de jeunesse française : pour un portrait collectif. Romanica Wratislaviensia. 2012, vol. 59, s. 155-174. [12-81]
 • Paszkowski S.: Potencjał naukowy uniwersytetów w obszarze ekonomii rolnej w świetle prac XIII Europejskiego Kongresu Ekonomistów Rolnych w Zurychu. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. 2012, nr 2, s. 167-187. [12-71]
 • Pawłowski A.: Elektroniczna wersja serii „Język a Kultura” w świetle badań naukometrycznych. Język a Kultura. 2012, t. 23, s. 513-544. [12-62]
 • Polowczyk J.: Wpływ ekonomii behawioralnej na zarządzanie strategiczne w świetle badań bibliometrycznych. Przegląd Organizacji. 2012, nr 6, s. 3-8. [12-38]

[Polem.] Pilc A.: Czy h mniejsze czy większe – pomiar musi być taki sam. (Odpowiedź na polemikę Adama Pronia i Haliny Szatyłowicz). PAUza. 2012, nr 156, s. 2. [12-40]

 • Sangwal, K.: Application of progressive nucleation mechanism for the citation behavior of individual papers of different authors. Scientometrics. 2012, vol. 92, iss. 3, s. 643-655. [12-44]
 • Sangwal, K.: On the age-independent publication index. Scientometrics. 2012, vol. 91, iss. 3, s. 1053-1058. [12-46]
 • Sangwal, K.: On the relationship between citations of publication output and Hirsch index h of authors: conceptualization of tapered Hirsch index h(T), circular citation area radius R and citation acceleration a. Scientometrics. 2012, vol. 93, iss. 3, s. 987-1004. [12-47]
 • Sangwal, K.: Progressive nucleation mechanism for the growth behavior of items and its application to cumulative papers and citations of individual authors. Scientometrics. 2012, vol. 92, iss. 3, s. 575-591. [12-48]
 • Siek B.: Trzy prędkości bibliometrii. Rocznik Biblioteki Narodowej. 2012, t. 43, s. 331-338. [12-51]
 • Stachowiak K., Bajerski A.: Związki geografii z innymi dyscyplinami – próba analizy bibliometrycznej, [w:] Związki geografii z innymi naukami. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, vol. 7, red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, s. 109-132. [12-53]
 • Stanowisko Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w przedmiocie list prawniczych czasopism naukowych i punktowej ich oceny. Państwo i Prawo. 2012, z. 4, s. 107-110. [12-54]
 • Szymański B.K., De La Rosa J.L., Krishnamoorthy M.: An Internet measure of the value of citations. Information Sciences. 2012, vol. 185, no. 1, s. 18-31, doi 10.1016/j.ins.2011.08.005
 • Uchwała Rady PAU z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zasad oceny czasopism humanistycznych i społeczno-prawnych. Kwartalnik Prawa Prywatnego. 2012, z. 1, s. 285-287. [12-56]
 • Wandel A.: Nowe polskie czasopisma bibliologiczne i bibliotekoznawcze w świetle aktualnych ministerialnych wytycznych oceny i punktacji czasopism naukowych. Roczniki Biblioteczne. 2012, t. 56, s. 173-190. [12-57]

[Polem.] Sorokowski P.: Polemika z tekstem: Selektywna analiza problemu publikacji humanistów i przedstawicieli nauk społecznych w języku angielskim (Wagner 2012). Przegląd Socjologii Jakościowej. 2012, t. 8, nr 2, s. 260-277. [12-68]>

[Polem.] Wagner I.: Odpowiedź na polemikę, czyli więcej na temat publikacji w języku angielskim w zagranicznych czasopismach przez polskich specjalistów nauk społecznych i humanistycznych. Przegląd Socjologii Jakościowej. 2012, t. 8, nr 2, s. 278-293. [12-69]

 • Wójcik M.: Literatura na temat bibliotek cyfrowych – analiza bibliometryczna, [w:] Biblioteki cyfrowe, praca zbiorowa. Red. M. Janiak, M. Krakowska i M. Próchnicka. Warszawa: Wydaw. SBP, 2012, s. 284-294. [12-64]
 • Ziółkowski B.: Kierunki ewolucji w obszarze ekoinnowacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2012, nr 260, s. 607-617. [12-76]

2011

 • Bajerski A.: The role of French, German and Spanish journals in scientific communication in international geography. Area. 2011, vol. 43, iss. 3, s. 305-313, doi 10.1111/j.1475-4762.2010.00989.x. [11-2]
 • Bajor A., Langer H.: Bibliografia specjalna jako element komunikacji naukowej. Rozwój ilościowy działu “Informacja naukowa. Dokumentacja” na łamach “Polskiej Bibliografii Bibliologicznej” w latach 1937-2007. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2011, t. 19, nr 3, s. 9-19. [11-3]
 • Barczyński B.J., Bąk R., Czarny W., Kalina R.M.: Preferred by polish students of physical education subject matter and type of bachelor theses in 2008-2010. Archives of Budo. 2011, vol. 7, no 1, s. 41-47. [11-68]
 • Barczyński B.J., Rek M.: Evaluation in science – Index Copernicus case study of multi-parametric evaluation system. Archives of Budo. 2011, vol. 7, iss. 2, s. 93-103. [11-65]
 • Chadaj A., Turecka D.: Kwerendy bibliometryczne w praktyce biblioteki naukowej. Wybrane problemy analizy cytowań, [w:] Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej.Funkcje i wyzwania w XXI wieku, Kraków 16-17 maja 2011 r. [11-10]
 • Cianciara D.: Czy zdrowie publiczne w Polsce będzie nauką, ale bez sztuki? Hygeia Public Health. 2011, vol. 46, no 3, s. 301-303. [11-58]
 • Czarnecki L.: Wyzwania wobec środowiska inżynierii lądowej w świetle założeń polityki naukowej. Inżynieria i Budownictwo. 2011, vol. 67, nr 9, s. 499-502. [11-64]
 • Gągolewski M.: Bibliometric impact assessment with R and the CITAN package. Journal of Informetrics. 2011, vol. 5, iss. 4, s. 678-692. [11-13]
 • Gągolewski M., Grzegorzewski P.: Axiomatic characterizations of (quasi-) L-statistics and S-statistics and the producer assessment problem, [w:] Proceedings of the 7th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, EUSFLAT 2011 and French Days on Fuzzy Logic and Applications, LFA 2011. Eds. S. Galichet, J. Montero, G. Mauris. Paris: Atlantis Press, 2011, s. 53-58. [11-67]
 • Ga̧golewski M., Grzegorzewski P.: Possibilistic analysis of arity-monotonic aggregation operators and its relation to bibliometric impact assessment of individuals. International Journal of Approximate Reasoning. 2011, vol. 52, no. 9, s. 1312-1324, doi 10.1016/j.ijar.2011.01.010 [11-66]
 • Gliszczyńska-Śmigło A.: Publikacje w czasopismach z “listy filadelfilskiej” , międzynarodowy zasięg badań naukowych, [w:] Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego. T. 2, red. nauk. A. Grzelak, K. Pająk. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 365-368. [11-14]
 • Grabowski M.: Tekst naukowy jako przedmiot analizy eksploracyjnej, [w:] Tegoż: Naukowa legitymizacja obszaru systemów informacyjnych zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego , 2011, s. 62-109. [11-15]
 • Klincewicz, K.; Miyazaki Kumiko: Sectoral systems of innovation in Asia: the case of software research activities. International Journal of Technology Management. 2011, vol. 53 Iss 2-4, s. 161-189. [11-19]
 • Kosmulski M.: Journal articles boosting impact factor. BMJ. 2011, 343:d5917. [11-23]
 • Kosmulski M.: Successful papers: a new idea in evaluation of scientific output. Journal of Informetrics. 2011, vol. 5, iss 3, s. 481-485. [11-24]
 • Kulicki P.: Elementy informacji naukowej, [w:] Podstawy naukoznawstwa. T. 1, pod red. P. Kawalca, P. Lipskiego, R. Wodzisza. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011, s. 225-231. [11-27]
 • Ostrowska A.K.: Analiza infometryczna czasopisma elektronicznego Open Access na przykładzie Biuletynu EBIB. R. 4. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2011, z. 1, s. 44-68. [11-34]
 • Osiewalska A.: Inkontrometria jako nauka pomocnicza bibliometrii. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2011, z. 3, s. 44-68. [11-35]
 • Pečarić Đ., Tuđman M.: Bibliometrics approach to scientific communication structure. Zarządzanie Biblioteką. 2011, nr 1, (dr. 2012), s. 147-155. [11-38]
 • Sangwal K.: On the growth of citations of publication output of individual authors. Journal of Informetrics. 2011, vol. 5, iss. 4, s. 554-564. [11-42]
 • Sangwal K.: Progressive nucleation mechanism and its application to the growth of journals, articles and authors in scientific fields. Journal of Informetrics. 2011, vol. 5, iss. 4, s. 529-536. [11-43]
 • Sobkowicz P.: Simulations of opinion changes in scientific communities. Scientometrics. 2011, vol. 87, iss. 2, s. 233-250. [11-45]
 • Wasiak A.: Knowledge brokering – consulting innovative manufacturing enterprises, [w:] Management consulting, ed. by M. Ćwiklicki, M. Jabłoński. Kraków: University of Economics Foundation, 2011, s. 134-144. [11-49]
 • Wichmann M. C., Winkel S. A., Find S.: The global system of knowledge cities 1996-1998 to 2006-2008, an analysis based on bibliometric indicators, [w:] Contemporary Problems of Urban and Regional Development, ed. by L. Mierzejewska & M. Wdowicka. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011, s. 39-49. [11-50]

2010

 • Bajerski A., Siwek T.: Dílčí výsledky první bibliometrické analýzy české geografie v databázi Scopus, [w:] Geografie pro život ve 21. století. Red. M. Šumberová, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě s. 347-352. [10-2]
 • Drabek A.: Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych. Toruń: Dom Wydawniczy Duet, 2010. [10-6]

Rec. Bajor A. Nowa Biblioteka. 2011, t. 2, s. 121-125. [10-7]

Rec. Siek B. Rocznik Biblioteki Narodowej. 2012, t. 43, s. 387-391. [10-8]

 • Drabek A.: Indeksy cytowań jako narzędzie diagnozy stanu nauki, [w:] Biblioteki szkół‚ wyższych w społeczeństwie wiedzy : uwarunkowania i wybrane zagadnienia. Katowice: STUDIO NOA, 2010. – t. 1 : Konteksty i uwarunkowania, s. 150-171. [10-9]
 • Gągolewski M., Grzegorzewski P.: Arity-monotonic extended aggregation operators, [w:] Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems: 13th International Conference, IPMU 2010, Dortmund, Germany, June 28July 2, 2010. Proceedings, Part I. Eds. E. Hüllermeier, R. Kruse, F. Hoffmann. Berlin: Springer, 2011, s. 693-702, doi 10.1007/978-3-642-14055-6_73 [10-56]
 • Gągolewski M., Grzegorzewski P.: Metody i problemy naukometrii, [w:] Psychologia i informatyka. Red. nauk. T. Rowiński, R. Tadeusiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010, s. 103-125. [10-11]
 • Grygiel P.: Duchowość (spirituality) jako przedmiot badań i analiz socjologicznych. Analiza cytowań bibliograficznych, [w:] Religijność i duchowość – dawne i nowe formy,. Red. M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2010, s. 231-261. [10-50]
 • Komperda A., Urbańczyk B.: Analiza naukometryczna dorobku publikacyjnego uczelni – kryteria, statystyki, raporty. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2010, 18(3), 46–53. [10-19]
 • Kosmulski M.: Hirsch-type index of international recognition. Journal of Informetrics. 2010, vol. 4, iss 3, s. 257-264. [10-16]
 • Kosmulski M.: Hirsch-type approach to the 2nd generation citations. Journal of Informetrics. 2010, vol. 4, iss 3, s. 351-357. [10-17]
 • Kosmulski M.: Skeptical comment about double-blind trias. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2010, vol. 16, iss 4, s. 339, doi 10.1089/acm.2009.0515. [10-18]
 • Kozłowski J.: Ewaluacja instytucji naukowych w Polsce w świetle porównań międzynarodowych i konsultacji. Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010. [10-20]
 • Olechnicka A., Płoszaj A.: Polska nauka na tle światowym – analiza bibliometryczna, [w:] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, red. T. Baczko. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 2010, s. 61-64. [10-27]
 • Osiewalska A.: Czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych : analiza wzajemnych powiązań i wpływu w latach 2003-2007. Folia Oeconomica Cracoviensia. 2010, vol. 51, s. 57-73. [10-36]
 • Pigłowski M.: Ocena punktowa publikacji recenzowanych i monografii naukowych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2010, nr 1-2(35-36) , s. 87-93. [10-38]
 • Polowczyk J.: Wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu strategicznym. Przegląd Organizacji. 2010, nr 4, s. 3-8. [10-48]
 • Potkański J.: Samoobserwacja współczesnej nauki. Spojrzenie liczby. Przegląd Humanistyczny. 2010, nr 5-6, s. 137-150. [10-55]
 • Seweryn A.: Dominacja języka angielskiego we współczesnej komunikacji naukowej – bariera czy usprawnienie cyrkulacji informacji naukowej, [w:] Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika przy współpr. R. Frączek. Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2010, s. 75-93. [10-54]
 • Spaczyński M., Januszek-Michalecka L. Nowak-Markwitz E. Kędzia W., Spaczyński R. Karowicz-Bilińska A.: Perspektywy budowy prestiżu Ginekologii Polskiej. Komentarz Zespołu Redakcyjnego. Ginekologia Polska. 2010, vol. 81, nr 10, s. 734-739. [10-46]
 • Sowińska B.: Zasady cytowania publikacji (dokumentów) elektronicznych w bibliografii, [w:] Stress, management of leisure, rehabilitation and physical activity – key issues. Ed. by Radoslaw Muszkieta [i in.]. Bydgoszcz: University of Economy, 2010, s. 67-72. [10-40]
 • Zouboulis C.C., Grzybowski A.: The upright name of the disorder: Adamantiades-Behçet’s disease. Medical Science Monitor. 2010, vol. 16, no. 12, s. LE19-LE20. [10-57]
 • Życzkowski K. : Citation graph, weighted impact factors and performance indices. Scientometrics. 2010, vol. 85, iss 1, s. 301-315. [10-41]

2009

 • Borodako K.: Wybrane metody oparte na danych liczbowych, [w:] Borodako K.: Foresight w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wydaw. C. H. Beck, 2009, s. 90-92. [09-4]
 • Gągolewski M., Grzegorzewski P.: A geometric approach to the construction of scientific impact indices. Scientometrics. 2009, vol. 81, iss 3, s. 617-634. [09-8]
 • Ga̧golewski M., Grzegorzewski P.: Possible and necessary h-indices, [w:] Proceedings : 2009 International Fuzzy Systems Association World Congress [and] 2009 European Society for Fuzzy Logic and Technology Conference : Lisbon, Portugal, 20th-24th July, 2009. Lisboa: IFSA, 2009, s. 1691-1695. [09-53]
 • Gągolewski M.: A remark on limit properties of generalized h- and g-indices. Journal of Informetrics. 2009, vol. 3, iss 4, s. 367-368. [09-10]
 • Grabowski M.: Wykorzystanie metod eksploracyjnej analizy tekstu do identyfikacji zmienności koncepcji zawartych w dużych zbiorach publikacji naukowych, [w:] Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 240-247. [09-11]
 • Grudzewski W., Hejduk I. K., Sankowska A.: Impact Factor – ocena i wykorzystanie. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2009, nr 2, s.3-8. [09-12]
 • Grudzewski W., Hejduk I. K., Sankowska A.: W poszukiwaniu miary prestiżu i siły oddziaływania czasopisma… Organizacja i Kierowanie. 2009, nr 1, s. 63-70. [09-13]
 • Grzybowska E.: Bibliografia publikacji pracowników szkoły wyższej jako źródło informacji i narzędzie bibliometryczne na przykładzie bazy danych Bibliografia Dorobku Naukowego UMCS w Lublinie, [w:] Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka , pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009, s. 130-142. [09-15]
 • Jasieński M.: Garfield’s demon and “surprising” or “unexpected” results in science. Scientometrics. 2009, vol. 78, iss 2, s. 347-353. [09-17]
 • Kosmulski M.: New seniority-independent Hirsch-type index. Journal of Informetrics. 2009, vol. 3, iss 4, s. 341-347. [09-21]
 • Kulawik T.: Science policy and public accountability in Poland: the case of embryonic stem-cell research. Science and Public Policy. 2009, 36(6), 469–482 , doi. 10.3152/030234209X460999 [09-48]
 • Marszakowa-Szajkiewicz I.: Badania ilościowe nauki: podejście bibliometryczne i webometryczne. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2009. [09-25]

Rec. Nowak P. Biblioteka. 2009, t. 13(22). [09-26]

 • Olechnicka A., Płoszaj A.: Polska nauka w ujęciu ilościowej analizy publikacji, [w:] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2008 roku, red. T. Baczko. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 2009. [09-28]
 • Osiewalska A.: Bibliometryczna analiza czasopism z zakresu nauk ekonomicznych. Praca doktorska. Promotor: W. Babik. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2009. [09-51]
 • The past, present and future of the impact factor and other tools of scientometrics, (their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions, and countries), articles based on presentations delivered at the international conference, organized under patronage of the president of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland, September 26, 2008, The past, present and future of the impact factor and other tools of scientometrics. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 2009. [09-32]

  Zawartość:

  5 : Górski Andrzej. Introduction

  7-8 : Garfield Eugene. Introduction

  9-30 : Pendlebury David A. The use and misuse of journal metrics and other Citation Indicators

  31-40 : Moed Henk F. New developments in the use of citation analysis in research evaluation

  41-54 : Baneyx Audrey. “Publish or perish” as Citation metrics used to analyze scientific output in the Humanities : international case studies in Economics, Geography, Socjal Sciences, Philosophy, and History

  55-60 : Pilc Andrzej. The use of Citation Indicators to identify and support high-quality research in Poland

  61-70 : Ketcham Catherine M. The proper use of Citation data in Journal Management

  71-81 : Haeffner-Cavaillon Nicole, Graillot-Gak Claude. The use of bibliometric indicators to help peer-review assessment

  83-95 : A new generation of relational charts for comparative assessment of Citation impact / Wolfgang Glänzel [i in.]

  97-121 : Adams Jonathan. The use of bibliometrics to meausure research quality in UK higher education institutions

  123-126 : Wróblewski Andrzej K. A commentary on misuses of the impact factor

  127-138 : Castellano Claudio, Radicchi Filippo. On the fairness of using relative indicators for comparing citation performance in different disciplines

  139-148 : Racki Grzegorz. Rank-normalized journal impact factor as a predictive tool. [Dot. badań bibliometrycznych czasopism]

 • Pindlowa W.: O cytowaniach Janusza Dunina, [w:] Pasja książki : studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina. Red. Jacek Ladorucki, Magdalena Rzadkowolska. – Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2009, s. 395-402. [09-47]
 • Próchnicka M., Skalska-Zlat M., Nabiałczyk K.: Książki w czasopismach z nauki o informacji: analiza cytowań, [w:] Przestrzeń informacyjna książki. Red. J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska, H. Tadeusiewicz ; przy współpr. R. Kępy i M. Przybysz-Stawskiej. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2009, s. 45-80. [09-33]
 • Reich A., Samotij D., Trybucka K., Śrama M., Tracińska A.: Analiza bibliometryczna polskich publikacji w światowym piśmiennictwie dermatologicznym w latach 1994-2005. Dermatologia Kliniczna. 2009, t. 11, nr 1, s. 21-24. [09-39]
 • Szydłowski M., Krawiec A.: Growth cycles of knowledge. Scientometrics. 2009, vol. 78, iss 1, s. 99-111. [09-42]
 • Śleszyński P.: Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar. Przegląd Geograficzny. 2009, t. 81, nr 41, s. 551-578. [09-43]
 • Tobiasz-Adamczyk B., Brzyska M., Woźniak B., Kopacz M.S.: The current state and challenges for the future of health promotion in Polish older people. International Journal of Public Health. 2009, vol. 54, no. 5, s. 341-348, doi 10.1007/s00038-009-0054-6 [09-54]
 • Wincławski W.: Dzieje socjologii polskiej (1860-1939) w zwierciadle bibliometrii : (próba weryfikacji metody). Przegląd Socjologiczny. 2009, z. 2, s. 33-52. [09-45]

2008

 • Bajerski A.: Polskie czasopisma geograficzne w bazie Scopus: próba analizy komunikacji naukowej w polskiej geografii. Czasopismo Geograficzne. 2008, vol. 79, no 3, s. 367–382. [08-1]
 • Bajor A.: Analiza ilościowa polskiego piśmiennictwa bibliologicznego publikowanego w latach 1937-2004. Wybrane zagadnienia, [w:] Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze narzecz społeczeństwa opartego na wiedzy. Pod. red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika. Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2008, s. 177-185. [08-3]
 • Baneyx A.: “Publish or Perish” as citation metrics used to analyze scientific output in the humanities: International case studies in economics, geography, social sciences, philosophy, and history. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2008, vol. 56, no 6, s. 363-371. [08-4]
 • Celoch H.: Trzech uczonych, trzy bazy, jeden bibliotekarz. O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy cytowań, [w:] Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy. Red. D. Pietruch-Reizes i W. Babik. Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2008. s. 325-333. [08-6]
 • Glanzel W., Schubert A., Thijs B., Debackere K.: A new generation of relational charts for comparative assessment of citation impact. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2008, vol. 56, no 6, s. 373-379. [08-9]
 • Grabowski M.: Wykorzystanie metod eksploracyjnej analizy tekstu do identyfikacji kluczowych zagadnień zawartych w dużych zbiorach publikacji naukowych . [w:] Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania. red. nauk. K. Jajuga, M. Walesiak. Wrocław: Wydaw. Uniw. Ekonom., 2008. s. 256-263. [08-10]
 • Kęsik M.: Science Citation Index Expanded, źródło informacji o stanie i kierunkach rozwoju nauki. Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 2008, nr 2, s. 20. [08-12]
 • Kowalska M., Ciszewska W.A.: Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 1. Analiza ilościowa. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 2008, nr 1, s. 95-112. [08-51]
 • Krupic E.: Archeologia polska w latach 1957-1975 w świetle analizy piśmiennictwa cytowanego w artykułach opublikowanych na łamach “Acheologii Polski”. Archeologia Polski. 2008, t. 53, z. 2, s. 167-198. [08-47]
 • Marshakova-Shaikevich I., Heinz M.: Journal ranking of world scientific corpus by Normalized impact factor. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management. 2008, vol. 2, no 2, s. 37-45. [08-24]
 • Nowak P.: Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania. Wyd. 2 popr. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2008. [08-26]
 • Osiewalska A.: Odkrywanie związków między obiektami analiz bibliometrycznych w indeksach cytowań, [w:] Zarządzanie informacją w nauce, Katowice, 19-20 listopada 2008 r. [08-30]
 • Pilc A.: The use of citation indicators to identify and support high-quality research in Poland. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2008, vol. 56, no 6, s. 381-384. [08-33]
 • Polak P.: Nieprzewidywalność rozwoju nauki a badania naukometryczne. Logos i Ethos. 2008, nr 1, s. 73-82. [08-35]
 • Proń A., Szatyłowicz H., Pilc.A.: Okręty flagowe polskiej nauki? Przegląd. 2008, nr 13, s. 1-3 [08-48]
 • Próchnicka M., Skalska-Zlat M., Nabiałczyk K.: Tendencje w uprawianiu nauki o informacji w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, [w:] Zarządzanie informacją w nauce, Katowice, 19-20 listopada 2008 r. [08-38]
 • Pujanek I., Korzystka B.: Analizy cytowań w oparciu o indeksy cytowań zawarte w bazach Science Citation Index Expanded i Scopus, [w:] Infobazy ‘2008 – systemy, aplikacje, usługi : materiały konferencji, Sopot, 15-17 października 2008, [red. Antoni Nowakowski]. Gdańsk : Centrum Informatyczne Task, 2008, s. 242-247. [08-40]
 • Szydłowski M., Tambor P.: Naukometryczne podstawy dla ekonomicznych modeli wzrostu gospodarczego, [w:] Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych “Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych”. T. 2. Red. P. Kawalec, P. Lipski. Lublin: Wydaw. Lubelskiej Szkoły Biznesu, 2008, s. 49-63. [08-50]
 • Wróblewski A. K.: A commentary on misuses of the impact factor. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2008, vol. 56, no 6, s. 355-356. [08-45]

2007

 • Bajor A.: Analiza ilościowa polskiego piśmiennictwa bibliologicznego za lata 1937-2004. Wybrane zagadnienia, [w:] IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane, 25-28 września 2007 r. [07-1]
 • Bajor A., Seweryn A.: Analiza poprawności dokumentacji bibliograficznej artykułów naukowych na podstawie materiałów do bazy CYTBIN, [w:] Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak. Pod. red. Elżbiety Gondek i Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2007, s. 181-202. [07-2]
 • Banach M.: Impact Factor 2009 – the main aim of Archives of Medical Science. Archives of Medical Science. 2007, 3, s. 1-2. [07-3]
 • Banach M.: Indeksacja “Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej” w bazie MEDLINE. Czy gra jest warta świeczki? Kardiochirurgia Torakochirurgia Polska. 2007, nr 4, s. 124-125. [07-4]
 • Bojko K.: Wskaźniki oceny i wzajemnego oddziaływania czasopism naukowych – impact factor oraz interjournal impact factor. Wiadomości Lekarskie. 2007, nr 1-2, s. 98-104. [07-6]
 • Celoch H.: Trzech uczonych, trzy bazy, jeden bibliotekarz. O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy naukometrycznej, [w:] IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane, 25-28 września 2007 r. [07-7]
 • Drabek A.: Analiza czasopism z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (na podstawie bazy danych Journal Citation Reports. Social Sciences Edition 1999-2004), [w:] Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak. Pod. red. Elżbiety Gondek i Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2007, s. 130-147. [07-9]
 • Drabek A., Marshakova-Shaikevich I.: Bibliometric Assessment of Scientific Journals from DBs JCR Social Science Edition, [w:] Book of Papers of Third International Conference on Webometrics, Informetrics, Scientometrics and Science and Society & Eighth COLLNET Meeting, COLLNET 2007, March 6-9, 2007, New Delhi. Divy Srivastava, Ramesh Kundra, Hildrun Kretschmer (Eds.). Sonu Printing Press Pvt. Ltd.: New Delhi p. 88-104. [07-10]
 • Graczyński M., Właszczuk T., Holicki A.: Mierzenie umysłów. Sprawy Nauki. 2007, nr 6-7. [07-11]
 • Jankowska E., Nowakowska A.: Informacja naukowa w obiegu światowym. Publikacje pracowników uczelni szczecińskich w bazie danych SCOPUS. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2007, nr 2, s. 35-40. [07-12]
 • Jankowska E.: Od Instytutu Filadelfijskiego do Thomson Scientific. Bibliotekarz. 2007, nr 3, s. 15-17. [07-13]
 • Jung J.J., Juszczyszyn K., Thanh Nguyen N.: Centrality measurement on semantically multiplex social networks: divide-and-conquer approach. International Journal of Intelligent Information and Database Systems. 2007, vol. 1, no. 3-4, s. 277-292. [07-46]
 • Kasprzak W.: Mierniki naukometryczne w sterowaniu działalnością naukową i w rankingach placówek. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2007, nr 2, s. 197-204. [07-15]
 • Klincewicz K.: Mierniki naukometryczne w sterowaniu działalnością naukową i w rankingach placówek. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. 2007, nr 235, s. 255-275. [07-16]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Memory and memories in lexical environment: bibliometric analysis of SSCI DB. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management. 2007, vol. 1, no 2, s. 41-52. [07-20]
 • Marshakova-Shaikevich I.: The visualization of scientific collaboration of 15 “old” and 10″new” EU countries in the field of social sciences. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management. 2007, vol. 1, no 1, s. 9-16. [07-21]
 • Michałek R.: Problemy wydawnicze inżynierii rolniczej. Inżynieria Rolnicza. 2007, nr 9, s. 7-12. [07-40]
 • Osiewalska A.: Od bibliografii do indeksu cytowań. Rozwój usług informacyjnych w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, [w:] IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane, 25-28 września 2007. [07-24]
 • Pilc A.: Nauki Rolnicze. Forum Akademickie. 2007, nr 6, s. 24-28. [07-26]
 • Proń A., Szatyłowicz H., Zachara J.: Na salonach nauki. Forum Akademickie. 2007, nr 4, s. 22-25. [07-29]
 • Sapa R.: International contribution to library and information science in Poland: A bibliometric analysis. Scientometrics. 2007, vol. 71, iss. 3, s. 473-493. [07-30]
 • Sapa R.: Wybrane aspekty komunikacji naukowej w informacji naukowej i bibliotekoznawstwie w Polsce. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2007, nr 1, s. 91-106. [07-31]
 • Skalska-Zlat M.: E-obecność instytucji naukowych w badaniach webometrycznych, [w:] Między przeszłością a przyszłością: książka, biblioteka, informacja naukowa – funkcje społeczne na przestrzeni wieków. Pod red. Marii Próchnickiej i Agnieszki Korycińskiej-Huras. Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2007, s. 257-262. [07-48]
 • Skalska-Zlat M.: Zastosowania bibliometrii w badaniach Internetu. Problematyka i przegląd, [w:] Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak. Pod. red. Elżbiety Gondek i Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2007, s. 148-162. [07-32]
 • Sosińska-Kalata B.: Współczesne oblicze nauki o informacji w Polsce i za granicą, [w:] Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak. Pod. red. Elżbiety Gondek i Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2007, s. 93-119. [07-33]
 • Staniów B.: Metody ilościowe w badaniach nad literaturą i książką dla dzieci i młodzieży, [w:] Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych. Pod red. Dariusza Kuźminy. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2007, s. 99-108. [07-34]
 • Tarkowski S.M.: Environmental health research in Europe – Bibliometric analysis. European Journal of Public Health. 2007, vol. 17 (SUPPL.1), s. 14-18, doi 10.1093/eurpub/ckm065 [07-45]
 • Tkaczyk J.: Klasyfikacje czasopism naukowych i uczonych. Sport Wyczynowy. 2007, nr 10-12, s. 201-205. [07-35]
 • Turecka D.: Narzędzia wyszukiwawcze, analityczne i pomocnicze w bazie Science Citation lndex Expanded na platformie Web of Knowledge. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2007, nr 2, s. 25-34. [07-37]
 • Wormell I.: Narzędzia bibliometryczne do mapowania i wizualizacji struktury wydziału uczelni, [w:] Między przeszłością a przyszłością: książka, biblioteka, informacja naukowa – funkcje społeczne na przestrzeni wieków. Pod red. Marii Próchnickiej i Agnieszki Korycińskiej-Huras. Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2007, s. 203-213. [07-38]
 • Zgorzelska M.: Wykorzystanie internetowych baz danych w bibliometrii, [w:] Ewolucja procesów bibliotecznych na tle dziejów Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pod red. Barbary Żmigrodzkiej. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 186-197. [07-39]

2006

 • Banach M.: Co dalej z “Kardiochirurgią i Torakochirurgią Polską”? Sposoby indeksacji polskich czasopism medycznych. Kardiochirurgia Torakochirurgia Polska. 2006, nr 3, s. 346-349. [06-1]
 • Banach M.: Where does Archives of Medical Science journal head for? Archives of Medical Science. 2006, 2, s. 135. [06-2]
 • Cempel C.: Statystyka oceny parametrycznej jakości jednostek sfery badań i wdrożeń w kraju. Diagnostyka. 2006, nr 4, s. 145-156. [06-42]
 • Głazek K.: Bez czytania. Forum Akademickie. 2006, nr 6, s. 29-31. [06-5]
 • Koj A.: Jak oceniać sukces w naukach biomedycznych, czyli wątpliwa przydatność bibliometrii, [w:] Sukces w nauce. Kraków: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 2006, s. 95-99. [06-6]
 • Kopczewski M., Jucha M.: Informetria w nauce o informacji – podstawie E-learningu, [w:] Nowe technologie w kształceniu na odległość : II krajowa konferencja naukowa, Koszalin-Osieki, 5-7 października 2006, pod red. Tomasza Królikowskiego, Walerego Susłowa, Błażeja Bałasza. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006, s. 181-202. [06-7]
 • Korczak E., Sadłowska A.: Pedagogiczne czasopisma naukowe na Liście Filadelfijskiej. Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 1, s. 85-91. [06-8]
 • Kowalski J.: Dorobek naukowy i organizacyjny krajowych ośrodków inżynierii rolniczej w latach 2000-2005. Inżynieria Rolnicza. 2006, nr 11, s. 69-75. [06-26]
 • Kopacz M.S.: Sexual development and behaviour issues in Polish teenage magazines. Central European Journal of Public Health. 2006, vol. 14, no. 4, s. 193-199. [06-43]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Scientific collaboration of new 10 EU countries in the field of social sciences. Information Processing and Management. 2006, vol. 42, no 6, s. 1592-1598. [06-12]
 • Michałek R.: Pozycja inżynierii rolniczej w strukturze nauki polskiej. Inżynieria Rolnicza. 2006, nr 11, s. 15-22. [06-41]
 • Negrini S., Grivas T.B., Kotwicki T., Maruyama T., Rigo M., Weiss H.: Why do we treat adolescent idiopathic scoliosis? What we want to obtain and to avoid for our patients. SOSORT 2005 Consensus paper. Scoliosis. 2006, vol. 1, no. 1, art. no. 4, s. 1-14, doi 10.1186/1748-7161-1-4 [06-44]
 • Nowak P.: Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2006. [06-15]

Rec. Wierzchoń P. Język, Komunikacja, Informacja. 2007, T. 2, s. 202-206. [06-16]

 • Pawłowski A.: Próba naukometrycznej oceny spuścizny naukowej Wincentego Lutosławskiego, [w:] Wincenty Lutosławski. Pod red. Adama Pawłowskiego i Roberta Zaborowskiego. Drozdowo : Muzeum Przyrody, 2006, s. 9-30. [06-17]
 • Pilc A.: Farmakologia. Forum Akademickie. 2006, nr 5, s. 28-31. [06-21]
 • Pulikowski A., Tomaszczyk J.: Tworzenie i udostępnianie baz danych na przykładzie bazy CYTBIN, [w:] Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy. Red. D. Pietruch-Reizes, W. Babik. Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2006, s. 141–153. [06-31]
 • Racki G.: System parametryczny oceny dorobku instytucji naukowych – okiem praktyka, [w:] Zarządzanie informacją w nauce, Katowice, 23-24 listopada 2006 r. [06-32]
 • Seweryn A.: Przekłady polskich książek z zakresu nauk technicznych po roku 1989 w świetle “Index Translationum” Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2006, nr 3, s. 46-53. [06-33]
 • Stefaniak B.: Analiza bibliometryczna publikacji naukowych Profesora Wojciecha Gasparskiego. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2007, s. 527-531. [06-36]
 • Stefaniak B.: Science Citation Index (SCI) – koncepcja, struktura, zastosowania Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2006, nr 3, s. 4-12. [06-37]

2005

 • Lass P.: The situation of nuclear medicine in Central and Eastern Europe. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2005, vol. 32, no. 12, s. BP11-BP14, s. 10.1007/s00259-005-1933-6 [05-34]
 • Łempicki A.: Charakterystyka prac opublikowanych w „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej” w latach 1928-2003. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. 2005, vol. 69, nr 4. [05-6]
 • Malinowski M.: Analiza cytowań artykułów opublikowanych w “Biuletynie EBIB” w latach 2000-2002. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2005. Praca magisterska napisana pod kier. B. Stefaniak. [05-33]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Bibliometric maps of field of science. Information Processing and Management. 2005, vol. 41, nr 6, s. 1534-1547. [05-7]
 • Misiak P.: Naukofizyka. Forum Akademickie. 2005, nr 9, s. 57-59. [05-10]
 • Niedbalska G.: Statystyka nauki i techniki (N+T) : (zarys ogólny i plany na przyszłość). Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005, z. 1, s. 63-75. [05-11]
 • Nowak P.: Przyrost pierwotnych źródeł informacji w nauce, wybrane metody opisu. Roczniki Naukowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Seria A: Miscellanea. 2005, s. 123-131. [05-12]
 • Pindlowa W.: Kilka refleksji nad kierunkami rozwoju bibliometrii. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005, z. 1, s. 49-55. [05-16]
 • Pindlowa W.: Cybermetria, [w:] Profesjonalna informacja w Internecie, red. nauk. Maria Kocójowa. Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2005, s. 58-61. [05-17]
 • Racki G.: Polskie czasopisma geologiczne w świetle indeksów cytowań ISI. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005, z. 1, s. 87-94. [05-21]
 • Skalska-Zlat M.: Czy ilość przechodzi w bylejakość? : za i przeciw parametrycznej ocenie składników nauki. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005, z. 1, s. 95-101. [05-24]
 • Stefaniak B., Bajor A., Tomaszczyk J., Pulikowski A., Augustyniak A.: Bibliograficzna baza danych – CYTBIN Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2005, nr 4, s. 3-9. [05-25]
 • Stefaniak B.: O znaczeniu wartości liczbowej “Journal Impact Factor”. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005, z. 1, s. 77-86. [05-26]
 • Więcka A.: Nauka w cytatach. Postępy Biochemii. 2005, nr 3, s. 240-241. [05-28]
 • Wojtasiński Z., Florek M., Pilc A.: Patent na zyski. Wprost. 2005, nr 17. [05-32]
 • Wróblewski A. K.: Nauka w Polsce według rankingów bibliometrycznych. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005, z. 1, s. 57-61. [05-30]

2004

 • Budzyńska B., Marszakowa-Szajkiewicz I.: Bibliometryczna analiza czasopism z dziedziny Cardiac & Cardiovascular Systems na podstawie BD Journal Citation Reports: Science Edition, [w:] Cyfryzacja w procesach komunikowania. pod red. W. Krzemińskiej i P. Nowaka. Poznań 2004, s. 71-79. [04-2]
 • Frączek R.: Naukometria : za i przeciw stosowaniu metod ilościowych w naukoznawstwie i polityce naukowej, Warszawa 04.11.2004. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2004, nr 3-4, s. 46-47. [04-4]
 • Janiak M.: Baza cytowań bibliograficznych Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 46-49. [04-5]
 • Kaliczyńska M.: Webometrics – Can we measure the Internet? [w:] Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 2004, vol. 5484, s. 580-585. [04-7]
 • Kopij G.: Stan badań ornitologicznych w Polsce i na świecie u progu 21. wieku. Analiza bibliometryczna. Notatnik Ornitologiczny. 2004, s. 109-114. [04-8]
 • Kopij G.: Analiza bibliometryczna literatury dotyczącej kręgowców lądowych (Tetrapoda) Polski za lata 1971-2000. Przegląd Przyrodniczy. 2004, t. 15, z 3-4, s. 109-116. [04-9]
 • Kotyras D.: Możliwości badań webometrycznych w odniesieniu do serwisów internetowych szkół wyższych, [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 145-148. [04-10]
 • Kowalska M.: Indeksy cytowań bibliograficznych jako retrospektywne i bieżące informatory bibliograficzne o dokonaniach naukowych w Polsce i na świecie, [w:] Biblioteki wobec nowych zadań, pod red. Ewy Głowackiej. Toruń 2004, s. 129-155. [04-11]
 • Łatacz E.: Modele naukometryczne w badaniach nad recepcją metody Marii Montessori w Polsce jako przykład przechodzenia od badań ilościowych do jakościowych. [w:] Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagagogicznych. red. t. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski. Kraków 2004, s. 255-259. [04-12]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Journal co-citation analysis in the field of women’s studies, [w:] International Workshop on Webometrics, Informetrics and Scientometrics, 2-5 March 2004, Roorkee. Ed. Kretshmer, Y. Singh, & R. Kundra, 2004, s. 247-259. [04-13]
 • Mauer-Górska B.: Ranking czasopism profesjonalnych, [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 50-54. [04-14]
 • Nowak P.: Piśmiennictwo z zakresu nauk społecznych i humanistycznych przedmiotem oceny i analiz metodami bibliometrycznymi, możliwości i ograniczenia. Roczniki Naukowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Seria A: Miscellanea. 2004, t. 2, s. 5-18. [04-15]
 • Prost E. K.: Ranking ISI czasopism polskich i czasopism weterynaryjnych na świecie. Medycyna Weterynaryjna. 2004, R. 60, nr 7, s. 780-782. [04-18]
 • Racki G.: “Acta Geophysica Polonica” w międzynarodowym obiegu informacji naukowej 1996-2003, [w:] 50 lat Instytutu Geofizyki PAN, [ed. J. Jankowski, R. Teisseyre]. Warszawa 2004, s. 71-92. [04-19]
 • Radomska A.: Bibliometryczna analiza czasopism naukowych prenumerowanych w Bibliotece Śląskiej. Książnica Śląska. 1998-2000, dr. 2004, s. 58-70. [04-21]
 • Sapa R.: Proste badania webometryczne, zagraniczne odnośniki do polskich bibliotek uniwersyteckich, [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 154-158. [04-22]
 • Skalska-Zlat M.: Bibliografia w Polsce w świetle badań bibliometrycznych, [w:] Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 11-13 czerwca 2003 , referaty i dyskusja. [oprac. dyskusji D. Bilikiewicz-Blanc i A. Karłowicz]. Warszawa 2004, s. 92-110. [04-23]
 • Skalska-Zlat M.: Cybermetria, netometria, webometria – nowe pojęcia i zadania informetrii, [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 159-165. [04-24]
 • Skalska-Zlat M.: Precedensy i inspiracje naukometrycznych koncepcji Price’a w Polsce. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2004, z. 4, s. 743-749. [04-25]
 • Stefaniak B.: Analiza bibliometryczna dorobku naukowego (studium przypadku), [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków 2004, s. 14-20. [04-26]
 • Stefaniak B., Swoboda I.: Polskie indeksy cytowań – potrzeba tworzenia, dotychczasowe doświadczenia, [w:] Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 11-13 czerwca 2003 , referaty i dyskusja. [oprac. dyskusji D. Bilikiewicz-Blanc i A. Karłowicz]. Warszawa 2004, s. 255-306. [04-27]

2003

 • Bojko K., Seiffert J.: Indeks cytowań – dopowiedzenia… Biuletyn Informacyjny ŚAM. 2003, t. 13, nr 2, s. 20-21. [03-1]
 • Busse-Turczyńska E.: Wskaźnik “impact factor” i punktacja KBN w Bibliografii Publikacji Pracowników Uczelni. Alma Mater (Akademia Medyczna w Lublinie). 2003, R. 13, nr 1, s. 174-177. [03-2]
 • Dąbrowska-Charotyniuk D.: Podaj swój wskaźnik. Medyk Białostocki. 2003, nr 6-7(9), s. 12-14. [03-3]
 • Łomnicki A.. Impact factors reward and promote excellence. Nature. 2003, vol. 424(6948), s. 487. [Polemika z tekstami: Lawrence P.A: Commentary “The politics of publication” (Nature 422, 259–261; 2003, doi 10.1038/422259a), Insall R.: Impact factors: target the funding bodies (Nature 423, 479–480 & 585; doi 200310.1038/423479a), Tuck A.: Impact factors: a tool of the sterile audit culture (Nature 424, 14; doi 200310.1038/424014a)], doi 10.1038/424487a. [03-28]

[Polem.] Skórka P.: How do impact factors relate to the real world. Nature. 2003, vol. 425(6959), s. 66, doi 10.1038/425661b [03-29]

 • Marshakova-Shaikevich I.: Bibliometric Assessment of a Country’s Contribution to World Science. [w:] Studia nad językiem, informacją i komunikacją. Pod red. W. Krzemińskiej i P. Nowaka Poznań: Sorus, 2003, s. 193-203. [03-7]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Journal Co-Citation Analysis in the Fields of Information Science and Library Science, [w:] Studia nad językiem, informacją i komunikacją. Pod red. W. Krzemińskiej i P. Nowaka Poznań: Sorus, 2003, s. 87-96. [03-8]
 • Nowak P.: Bibliometryczne wskaźniki oceny czasopism. Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie. 2003, t. 1, s. 51-58. [03-26]
 • Ocena parametryczna czasopism naukowych. Oprac. R. Kamińska-Włodarczyk, B. Siwiec-Kurczab, D. Tynor. Kraków: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego, 2003. [03-9]
 • Pindelska A.: Bibliometryczna analiza piśmiennictwa z zakresu biblioterapii. Biblioterapeuta. 2003, nr 3, s. 7-12. [03-10]
 • Pindlowa W.: Trends in information science in Poland: bibliometric analysis, [w:] Bibliometric Analysis in Science and Research: Applications, Benefits and Limitations: 2nd Conference of the Central Library, Julich 5-7 November 2003. Julich 2003, pp. 195-204. [03-11]
 • Racki G.: Dlaczego wybrano Geological Quarterly? Przegląd Geologiczny. 2003, vol. 51, nr 10, s. 832. [03-12]

Głazek J.: Polscy naukowcy w radach redakcyjnych międzynarodowych czasopism z zakresu nauk o Ziemi (ciąg dalszy). Przegląd Geologiczny. 2003, vol. 51, nr 10, s. 833-834. [03-17]

Racki G.: Polscy naukowcy w radach redakcyjnych międzynarodowych czasopism z zakresu nauk o Ziemi (ciąg dalszy) — odpowiedź. Przegląd Geologiczny. 2003, vol. 51, nr 10, s. 834. [03-18]

 • Racki G.: Polskie czasopisma geograficzne a międzynarodowy obieg informacji naukowej. Przegląd Geograficzny. 2003, s. 101-119. [03-19]
 • Sobielga J., Kapinos D.: Proces starzenia się informacji wykorzystywanej w bibliotekoznawstwie oraz informacji naukowej. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2003, t. 11, nr 1, s. 32-34. [03-22]
 • Stefaniak B.: On the meaning of Journal Impact Factor values, [w:] Bibliometric Analysis in Science and Research: Applications, Benefits and Limitations: 2nd Conference of the Central Library, Julich 5-7 November 2003. Julich 2003, pp. 33-39. [03-23]
 • Wróblewski A. K.: Bibliometryczne nieporozumienia. Alma Mater (Akademia Medyczna w Lublinie). 2003, R. 13, nr 1, s. 181-185. [03-25]

2002

 • Bonusiak-Głąbik B., Krawczyk D., Pacholska A.: Analiza cytowań prac naukowych pracowników Politechniki Wrocławskiej za lata 1971-2000, [w:] Raporty Biblioteki Głównej OINT Politechniki Wrocławskiej, 2002, Ser. U, nr 182. [02-2]
 • Górecki H.: Problemy z wykorzystaniem wyników oceny parametrycznej jednostek badawczych w chemii, technologii, inżynierii chemicznej i procesowej oraz ochronie środowiska do określenia dotacji statutowej. Chemik. 2002, t. 55, nr 11, s. 344-350. [02-15]
 • Kaczmarek L.: Praktyczne zastosowanie naukometrii w biomedycynie. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, z. 3, s. 279-284. [02-9]
 • Kolasa M.W.: Czasopisma prasoznawcze i prasoznawstwo w czasopismach (1989-2000). Rocznik Historii Prasy Polskiej. 2002, z. 1, s. 211-235. [02-11]
 • Konieczna D.: Bibliometryczna analiza publikacji cytowanych w czasopiśmie “Litteraria” w latach 1969-1999. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 137-145. [02-12]
 • Krakowska M., Pindlowa W.: Badania statystyczno-analityczne czasopism polskich z zakresu informacji naukowej. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 103-111. [02-13]
 • Kurek-Kokocińska S.: O metodologię badań porównawczych czasopism bibliotekoznawczych i informacyjnych. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2002, nr 2, s. 53-59. [02-14]
 • Marszakowa-Szajkiewicz I.: Nauka polska na progu XXI wieku: analiza bibliometryczna, [w:] W służbie książki. pod red. Z. Kropidłowskiego. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska, 2002, s. 227-256. [02-16]
 • Michałek R.: Parametryczna ocena krajowych ośrodków naukowych inżynierii rolniczej. Inżynieria Rolnicza. 2002, nr 6. [02-54]
 • Nowak P.: Rola bibliografii statystycznej i bibliometrii w procesie kształtowania się współczesnego paradygmatu badań księgoznawczych, [w:] Przestrzenie informacji. Red. W. Krzemińska, P. Nowak. Poznań: Sorus, 2002, s. 67-78. [02-17]
 • Nowak P.: “Zdolność przyciągania” (attraction power) polskich współczesnych czasopism naukowych z dyscyplin humanistycznych. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 129-136. [02-18]
 • Nowak P.: Współautorstwo – wybrane aspekty naukometryczne. Wiedza i Umiejętności: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. 2002, s. 111-119. [02-19]
 • Ostrowska B.: Lista Filadelfijska. Przegląd Uniwersytecki: pismo Uniwersytetu Szczecińskiego. 2002, nr 1-3, s. 30-31. [02-20]
 • Piela L.: Sygnały decydują. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 31-35. [02-22]
 • Pilc A.: Najczęściej cytowani naukowcy oraz prace naukowe w Polsce. Raport za lata 1965-2001 na podstawie bazy “Science Citation Index” dotyczącej wszystkich światowych publikacji. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 66-82. [02-23]
 • Pilc A.: Ranking naukowców polskich w dziedzinie biologii i medycyny. Kardiologia Polska. 2002, nr 57, s. 360-362. [02-53]
 • Piotrowicz A.: Sprawozdanie z XXI konferencji problemowej “Biblioteki medyczne wobec problemu bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni”. Biuletyn Informacyjny AM w Poznaniu. 2002, R. 27, nr 5, s. 8-9. [02-24]
 • Popinigis J.: 1st Ranking of polish academies of physical education according to amount of publications in ISI journals in 2001. Polish Journal of Sports Medicine [Medycyna Sportowa] 2002, vol. 18, no 11, s. 453-461. [02-26]
 • Racki G.: Parametryczny system oceny jednostek naukowych przez KBN: prognozy i postulaty. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 51-58. [02-29]
 • Racki G.: Polish Polar Research as a medium of international scientific communication 1996-2002. Polish Polar Research. 2002, vol. 23, no. 3-4, s. 279-292. [02-55]
 • Revheim R.: Impact Factor – polubić czy lekceważyć, [w:] 21 Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych – Biblioteki medyczne wobec problemu bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni, Poznań 28-29.11.2002. [02-31]
 • Skalska-Zlat M.: Bibliografia w Polsce 1945-1996. Naukoznawcza analiza dyscypliny. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. [02-32]

Rec. Matczuk A. Przegląd Biblioteczny. 2002, R. 70, z. 3, s. 239-246. [02-33]

Rec. Nowak P. Biblioteka. 2002, nr 6, s. 181-184. [02-34]

Rec. Sadowska J. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2002, nr 2, s. 105-110. [02-35]

Rec. Stefaniak B. Roczniki Biblioteczne. 2003, R. 47, s. 257-266. [02-36]

 • Skalska-Zlat M.: Wpływ analizy środowiska autorskiego na ocenę dyscypliny (na przykładzie nauki o bibliografii). Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 113-128. [02-37]
 • Stefaniak B.: O bibliometrii i cytowaniach bez emocji. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2002, t. 10, nr 3-4, s. 23-30. [02-40]
 • Stefaniak B.: Rozmieszczenie publikacji autorów polskich w czasopismach indeksowanych w Social Sciences Citation Index w latach 1981-2000. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 91-102. [02-41]
 • Sum J.: Bibliometria i Journal Citation Reports – bazy danych Instytutu Informacji Naukowej. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski. 2002, nr 2, s. 17-29. [02-42]
 • Świderski J.: Sposoby działalności naukowej i ich praktyczne zastosowanie w elektronice. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 59-63. [02-43]
 • Waga M., Drabek A.: “Arton” – baza cytowań polskiej literatury humanistycznej (stan prac nad bazą). Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 147-151. [02-44]
 • Ważna L., Bartkowski A.: Patenty i publikacje jako wskaźniki technologiczne, bibliometria strukturalna. Management. 2002, s. 171-182. [02-46]
 • Wróblewski A.K.: Bibliometryczna trylogia. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 7-29. [02-45]
 • Wrzosek I., Jaskólska K.: Badania bibliometryczne w Bibliotece Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 83-89. [02-47]
 • Wrzosek I., Jaskólska K.: Badania bibliometryczne w Bibliotece Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Biuletyn GBL. 2002, R. 48, nr 366, s. 83-90. [02-48]
 • Ziabicki A.: Ocena dorobku i reputacji naukowej indywidualnych uczonych i zespołów badawczych. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2002, t. 38, z. 151-152, s. 37-49. [02-49]

2001

 • Bartkowski A., Góra Z., Schramm, R.: Patentometric analysis using linked online databases. NFD Information-Wissenschaft und Praxis . 2001, Vol. 52, No. 5, pp. 293-299. [01-1]
 • Daniłowicz C., Baliński J.: Document ranking based upon Markov chains. Information Processing & Management. 2001, Vol. 37, No. 4, pp. 623-637. [01-3]
 • Drabek A.: Analiza zagranicznych czasopism z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na podstawie Social Science Citation Index/Journal Citation Reports. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2001, nr 1, s. 41-53. [01-4]
 • Majewska-Piątkowska A., Jaskólska K.: “…Po pierwsze: nie mamy armat”. Prace nad przygotowaniem cytacji do oceny parametrycznej Śląskiej Akademii Medycznej. Biuletyn Informacyjny ŚAM. 2001, R. 11, nr 4, s. 24-25. [01-8]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Bibliometric maps of science, [w:] 8th International Conference on Scientometrics and Informetrics. Proceedings – ISSI-2001. BIRG, Univ. New South Wales. Part, 2001, Vol. 2, p. 439-46. [01-9]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Scientometric perspectives of the analysis of chemical terminology. Scientometrics. 2001, Vol. 52, No.2, pp. 323-336. [01-10]
 • Marszakowa-Szajkiewicz I.: Nauka polska u progu XX w.: analiza bibliometryczna Polski i państw Unii Europejskiej. Roczniki Biblioteczne. 2001, t. 45. [01-32]
 • Nowak P.: “Attraction Power” of Polish Contemporary Academic Journals Dealing with the Humanities, [w:] Miscellanea informatologica. pod red. M. Górnego i P. Nowaka. Poznań: Sorus, 2001, s. 133-140. [01-11]
 • Nowak P.: Bibliometric Indicators Used in the Evaluation of Scientific Journals, [w:] Contemporary communication and information systems : selected problems. Ed. by Piotr Nowak & Piotr Wierzchoń. Poznań: Sorus, 2001. [01-12]
 • Nowak P.: The Growth Rate of Primary Information Sources in Science. Description of Methods, [w:] Contemporary communication and information systems : selected problems. Ed. by Piotr Nowak & Piotr Wierzchoń. Poznań: Sorus, 2001. [01-13]
 • Nowak P.: “Polska literatura humanistyczna” – zasady organizacji, przygotowania i obsługi pierwszej polskiej bazy cytowań dla nauk humanistycznych, [w:] Miscellanea informatologica. pod red. M. Górnego i P. Nowaka. Poznań: Sorus, 2001, s. 65-72. [01-14]
 • Pacholska A.: Zawartość “Listy Filadelfijskiej”. Sprawy Nauki. 2001, nr 6, s. 18-19. [01-16]
 • Racki G.: Najczęściej cytowane polskie publikacje z dziedziny nauk o Ziemi z lat 90. (na podstawie National Citation Reports – Poland 1999 Instytutu Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii. Przegląd Geologiczny. 2001, nr 7, s. 584-590. [01-18]
 • Racki G.: Ocena parametryczna –prognozy i postulaty. Sprawy Nauki. 2001, nr 11, s. 10-12. [01-33]
 • Skalska-Zlat M.: Bibliographic method, its modern variants and applications. Knygotora. 2001, p. 84-95. [01-19]
 • Skalska-Zlat M.: Nalimov and the Polish Way Towards Science of Science. Scientometrics. 2001, Vol. 52, No. 2, pp. 211-223. [01-21]
 • Stefaniak B.: International Co-operation in Science and in Social Sciences as Reflected in Multinational Papers in SCI and SSCI. Scientometrics. 2001, Vol. 52, No. 2, pp. 193-210. [01-22]
 • Szydłowski M., Krawiec A.: Scientific cycle model with delay. Scientometrics. 2001, Vol. 52, No. 1, pp. 83-95. [01-24]
 • Twardosz B.: Publikacje naukowe pracowników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w międzynarodowych indeksach cytowa A&HCI i SCI, [w:] Miscellanea informatologica. pod red. M. Górnego i P. Nowaka. Poznań: Sorus, 2001, s. 55-63. [01-25]
 • Webster B.: Polish Women in Science: a bibliometric analysis of Polish science and its publications 1980-1999. Research Evaluation. 2001, 10, pp. 185-194. [01-28]
 • Wróblewski A.K.: Jak oceniać naukę? Sprawy Nauki. 2001, nr 10, s. 9. [01-30]
 • Żbikowska-Migoń A.: Karl Heinrich Frommichen (1736-1783) and Adrian Balbi (1782-1848) – The pioneers of biblio- and scientometrics. Scientometrics. 2001, Vol. 52, No. 2, pp. 225-233. [01-31]

2000

 • Bartkowski A.: Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli: czy i kiedy analiza cytowań jest wiarygodnym i efektywnym narzędziem aktywoności naukowej. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2000, z. 4, s. 549-575. [00-1]
 • Drabek A.: Związki komunikacji z innymi dyscyplinami nauk społecznych : (na podstawie “Current Contents” : seria “Social and Behavioral Sciences – 1995”. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne. 2000, t. 12, s. 191-207. [00-2]
 • Głębocki J.: Statystyka bibliometryczna w komputerowym systemie tworzenia bibliografii dorobku naukowego Expertus, Splendor Systemy Informacyjne. Biuletyn GBL. 2000, R. 46, nr 363, s. 91-95. [00-3]
 • Marszakowa-Szajkiewicz I.: Metoda analizy leksykalnej w informacji naukowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne. 2000, t. 12, s. 207-214. [00-4]
 • Marszakowa-Szajkiewicz I.: O bibliometrii i bazach danych Instytutu Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii. Nauka. 2000, nr 3, s. 181-190. [00-5]
 • Marszakowa-Szajkiewicz I.: W naukowym klubie. Forum Akademickie. 2000, nr 6, s. 29-31. [00-6]
 • Michta B.: Bibliometryczna analiza tłumaczeń w latach 1984-1992 na podstawie “Indexu Translationum”. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne. 2000, t. 12, s. 215-230. [00-7]
 • Nowak P.: Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki. Poznań: Motivex, 2000. [00-8]

Rec. Jazdon A. Biblioteka. 2002, nr 6, s. 175-177. [00-9]

 • Pietruch-Reizes D.: Indeksy cytowań bibliograficznych, [w:] Bibliografia. Metodyka i organizacja. Pod red. Z. Żmigrodzkiego. Warszawa: SBP 2000, s. 168-172 [00-10]
 • Racki G.: Bazy CD-ROM jako podstawowe narzędzie badań naukometrycznych, [w:] Biblioteka Elektroniczna Dzisiaj. Efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych. Materiały II Konferencji Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych, Katowice-Opole, 21-23 kwietnia 1999. pod red. B. Zajączkowskiej. Katowice 2000, s. 11-16. [00-12]
 • Radomska A.: Bibliometryczna analiza czasopism naukowych prenumerowanych w Bibliotece Śląskiej. Książnica Śląska. 1998-2000 (dr. 2004), s. 58-70. [00-16]
 • Stefaniak B.: Polska obecność na liście filadelfijskiej. Biuletyn GBL. 2000, R.46, nr 363, s. 53-56. [00-17]
 • Stefaniak B.: Polska obecność na liście filadelfijskiej. Sprawy Nauki. 2000, nr 3-4, s. 18-19. [00-18]
 • Webster B.M.: Socjologia polska w świetle Social Sciences Index i Indeksu Cytowań Socjologii Polskiej: analiza porównawcza za lata 1981-1995. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2000, z. 2-3, s. 391-417. [00-19]
 • Wierska B.: Dobrze czy źle : publikacje naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2000, nr 3, s. 10-14. [00-20]
 • Wróbel J., Pacholska A.: Baza JOURNAL CITATION REPORTS. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2000, nr 1, s. 25-28. [00-21]
 • Wrzosek I.: Analiza bibliometryczna prenumeraty czasopism zagranicznych Biblioteki Głównej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Biuletyn GBL. 2000, R. 46, nr 363, s. 53-56. [00-22]

1999

 • Busse-Turczyńska E.: Wskaźnik “impact factor” i punktacja KBN w Bibliografii Publikacji Pracowników Uczelni. Alma Mater (Lublin). 1999, R. 13, nr 1, s. 174-177. [99-1]
 • Frąckowiak J. K.: Evaluation of Scientific Activity of R&D Institutions in Poland, [w:] Science Evaluation and Its Management. Ed. V. Paces, L. Pivec, A.H. Teich. Amsterdam [et al.]: IOP Press, 1999, s. 266-271. [99-3]
 • Kęsik M.: Ocena wykorzystanych czasopism zagranicznych w Akademii Rolniczej w Lublinie – na podstawie analizy bibliografii załącznikowej, [w:] Problematyka czasopism a funkcje biblioteki akademickiej w procesie naukowo-dydaktycznym. Red. W. Bober. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1999, s. 67-74. [99-4]
 • Kozlowski, J., Radosevic, S., Ircha, D.: History matters: The inherited disciplinary structure of the post-communist science in countries of Central and Eastern Europe and its restructuring. Scientometrics. 1999, Vol. 45, No.1, pp. 137-166. [99-5]
 • Racki G.: “Filadelfijska humanistyka”. Sprawy Nauki. 1999, nr 3-4, s. 26-27. [99-7]
 • Racki G.: Lista Filadelfijska czasopism z kręgu nauk geologicznych. Przegląd Geologiczny. 1999, nr 10, s. 889-894. [99-8]
 • Racki G.: Z listy filadelfijskiej. Sprawy Nauki. 1999, nr 9, s. 8-10. [99-13]
 • Stefaniak B.: Science Citation Index – indeks cytowań naukowych. Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny/Centralny Ośrodek Naukowy Informacji Wojskowej. 1999, R. 29, nr 1, s. 28-56. [99-16]
 • Stefaniak B.: Cytowania literatury naukowej i ich udział w procesie komunikacji. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1999, nr 1, s. 49-56. [99-17]
 • Ziabicki A.: Evaluation of an Individual Scientist. Legal Case Analogy, [w:] Science Evaluation and Its Management. Ed. V. Paces, L. Pivec, A.H. Teich. Amsterdam [et al.]: IOP Press, 1999, s. 98-102. [99-18]

1998

 • Bielicki T. : W sprawie czasopism z zakresu nauk biologicznych. Nauka. 1998, nr 1, s. 131-157. [98-19]
 • Jabłecka J.: Metody oceniania instytucji badawczych w Polsce i za granicą. Zagadnienia Naukoznawstwa 1998, nr 3(137), s. 381–392. [98-1]
 • Kajfasz S.: Podstawy oceny jednostek naukowo-technicznych i próba wartościowania wyników ich działalności. Zagadnienia Naukoznawstwa 1998, nr 3(137), s. 365-380. [98-2]
 • Krawczyk D., Pacholska A.: Wykorzystanie bazy “Science Citation Index” w Politechnice Wrocławskiej. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1998, nr 2, s. 11-18. [98-3]
 • Nowak P.: “Impact factor” polskich czasopism z dziedziny humanistyki, [w:] Problemy i metody nauki o informacji: szkice i studia. pod red. M. Górnego i P. Nowaka. Poznań: Sorus, 1998, s. 121-130. [98-4]
 • Racki G.: Najbardziej znane polskie publikacje zagraniczne w dziedzinie nauk o Ziemi z lat 1981-1995: (na podstawie National Citation Report – Poland). Przegląd Geologiczny. 1998, nr 2, s. 133-137. [98-6]
 • Sawicki W.: Ocenianie nauki – rzeczywistość i iluzje. Postępy Medycyny i Higieny Doświadczalnej. 1998, 52, 3, s. 297-305. [98-8]
 • Schramm, R. Bartkowski A.: Licensing decisions support through patents and patent citations analysis using online databases. Management. 1998, nr 3, s. 78-94 [98-20]
 • Stefaniak B.: Badania bibliometryczne, informetryczne, naukometryczne, [w:] Informacja naukowa w Polsce: tradycja i nowoczesność. pod red. E. Ścibora. Olsztyn: Wydawnictwo WSP 1998, s. 197-219. [98-9]
 • Twardosz B.: Publikacje pracowników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w międzynarodowych indeksach cytowań, [w:] Problemy i metody nauki o informacji: szkice i studia. pod red. M. Górnego i P. Nowaka. Poznań: Sorus, 1998, s. 131-144. [98-10]
 • Webster B.M.: Polish Sociology Citation Index as an Example of Usage of National Citation Indexes in Scientometric Analysis of Social Sciences Journal of Information Science. 1998, Vol. 24, No.1, pp. 19-32. [98-11]
 • Wróblewski A. K.: Dane o publikacjach i cytowaniach polskich autorów. Biuletyn Informacyjny AM w Poznaniu. 1998, R. 23, nr 2, s. 94-98. [98-12]

1997

 • Nowak P.: Wokół badań nad efektywnością czasopism naukowych, [w:] Ze współczesnych zagadnień nauki o informacji. pod red. M. Górnego i P. Nowaka, Instytut Lingwistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Zakład Komunikacji Społecznej. Poznań: Sorus, 1997, s. 99-112. [97-2]
 • Nowosad T. : Informacyjne opus profesora Eugeniusza Garfielda. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1997, nr 1-2, s. 40-42. [97-3]
 • Racki G.: Palaeontology in Science citation Index 1995. Lethaia Forum. 1997, vol. 30, s. 17-18. [97-5]
 • Racki G.: Ranking polskich periodyków geologicznych. Przegląd Geologiczny. 1997, t. 45, nr 2, s. 151-156. [97-6]
 • Ran-Rokicka R.: Rola bibliometrii w polityce ekonomicznej nauki w resorcie zdrowia. Biuletyn GBL. 1997, t. 43, nr 355, s. 55-56. [97-7]
 • Stefaniak B.: Charakterystyka współpracy międzynarodowej w naukach ścisłych i przyrodniczych – podstawowych i stosowanych – na podstawie publikacji prezentowanych w “Science Citation Index” 1992-1995. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1997, nr 1-2, s. 41-56. [97-8]
 • Stefaniak B.: International cooperation of Polish researchers with partners from abroad: a scientometric study, [w:] Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Jerusalem, Israel 1997, s. 427-438. [97-9]

1996

 • Dzik J.: Umiędzynarodowienie Acta Palaeontologica Polonica. Przegląd Geologiczny. 1996, t. 44, nr 8, s. 778-782. [96-1]
 • Górny M., Nowak P.: Naukowe wydawnictwa ciągłe jako obiekt badań bibli-, nauko-, i informetrycznych: wybór piśmiennictwa za lata 1973-1994. Poznań: [Sorus], 1996. [96-2]
 • Marshakova-Shaikevich I.: The Standard Impact Factor as an Evaluation Tool of Science Fielsd and Scientific Journals. Scientometrics. 1996, vol. 35, iss. 2, s. 283-290. [96-3]
 • Marszakowa-Szajkiewicz I.: Bibliometryczna analiza współczesnej nauki. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 1996. [96-4]

Rec. Skalska-Zlat M. Zagadnienia Informacji Naukowej. 1997, nr 1, s. 85-88. [96-5]

 • Racki G.: Geologia Polska w świetle Science Citation Index. Przegląd Geologiczny. 1996, t. 44, nr 9, s. 928-930. [96-7]
 • Racki G.: Nauki geologiczne w Science Citation Index – Aneks. Przegląd Geologiczny.1996, t. 44, nr 9, s. 931-932. [96-9]
 • Stefaniak B.: Współpraca międzynarodowa w nauce odzwierciedlona we wspólnych publikacjach autorów polskich i zagranicznych. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1996, nr 3, s. 259-274. [96-10]
 • Wincławska B.M.: Polish sociology citation Index (Principles for creation and first results). Scientometrics. 1996, vol. 35, iss. 3, s. 387-391. [96-11]
 • Wróblewski A.K.: Co należy wiedzieć o cytowaniach prac naukowych. Sprawy Nauki. 1996, nr 2, s. 3-8. [96-12]

1995

 • Gaj J.: Czy umiemy się oceniać? Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3–4(125–126), s. 85–90. [95-1]
 • Górnicki B., Muszyński S., Kocoń J., Sosnowska H., Stępień K., Turski Ł. A., et al.: Dyskusja [o ocenianiu uczonych]. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, 3–4(125–126), s. 69–78. [95-2]
 • Howorka B.: Bibliometria – uwagi po roku. Medycyna – Dydaktyka – Wychowanie. 1995, R. 27, nr 1-2, s. 166-170. [95-3]
 • Kozłowski J., Kopka Z.: Miejsce nauki polskiej w świecie 1990-1994 w świetle badań naukometrycznych: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index. Warszawa 1995. [95-4]
 • Lipkowski J.: Zalety i wady punktowego systemu oceny dorobku publikacyjnego pracowników naukowych, na podstawie doświadczeń Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 31-33. [95-5]
 • Łomnicki A. Ocena uczonych i nauki. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3–4(125–126), 35–37. [95-6]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Dynamics of research fields in science and social sciences: a bibliometric analysis, [w:] Fifth International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Proceedings – 1995. Medford 1995, s.323-330. [95-7]
 • Migoń K., Skalska-Zlat M.: Bibliolinguistics and bibliometrics – connections and interdependence. Theoretical and quantitative analysis, [w:] Fifth International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Proceedings – 1995. Medford 1995, s. 331-347. [95-8]
 • Mukosiej J.: Ocenianie naukowców. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 45-52. [95-25]
 • Nowakowska M. Punktowy system oceny pracy naukowej. Zagadnienia Naukoznawstwa 1995, nr 3–4(125–126), s. 53–58. [95-9]
 • Pelc J.: Uwagi na temat oceniania kwalifikacji pracownika nauki oraz instytucji
  naukowej. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995 nr 3-4, s. 7-10. [95-24]
 • Piela L.: Jak mierzyć osiągnięcia placówek naukowych? Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 147-157. [95-10]
 • Pindlowa W.: Informetria w nauce o informacji. Zagadnienia Informacji Naukowej. 1995, nr 1-2, s. 97-99. [95-11]
 • Racki G.: Nauki geologiczne w Science Citation Index. Przegląd Geologiczny. 1995, t. 43, nr 10, s. 843-844. [95-12]
 • Racki R.: Z doświadczeń ilościowej oceny zespołów badawczych w naukach o Ziemi. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 171-178. [95-13]
 • Sadowski J.: Porównawcza ocena wagi publikacji w różnych dziedzinach nauki – czyli jak nie skrzywdzić hodowców frezji. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 59-60. [95-14]
 • Skalska-Zlat M.: Bibliometryczna analiza zbiorów publikacji jako podstawa oceny zespołów i instytucji naukowych. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 185-188. [95-15]
 • Skalska-Zlat M.: Konferencja n.t. “Ocenianie uczonych, projektów badawczych, instytucji naukowych” (Warszawa 16-18 marca 1995 r.). Roczniki Biblioteczne. 1995, R. 39, nr 1-2, s. 198-201. [95-16]
 • Stefaniak B.: Ilościowe dane o publikacjach naukowych jako element oceny działalności naukowej. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 239-242. [95-17]
 • Stefaniak B.: International cooperation as reflected in publications by Polish and foreign authors (Scientometric study). Science and Science of Science. 1995, nr 4, s.81-87. [95-18]
 • Stefaniak B.: Niekonwencjonalne zastosowania bibliograficznych baz danych. Badania prowadzone w Instytucie INTE w latach 1977-1989, cz.1. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1995, nr 1, s. 3-10. [95-19]
 • Stefaniak B.: Niekonwencjonalne zastosowania bibliograficznych baz danych. Badania prowadzone w Instytucie INTE w latach 1992-1994, cz.2. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1995, nr 2, s. 3-8. [95-20]
 • Stępień K.: Ocenianie uczonych. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 61-63. [95-21]
 • Sztompka P.: O pewnym, niestety niepopularnym, rozumieniu nauki i roli społecznej „uczonego”. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 17-22. [95-22]
 • Wincławska B.M.: Indeks cytowań socjologii polskiej (Założenia ideowe i omówienie pierwszych wyników). Zagadnienia Naukoznawstwa. 1995, nr 3-4, s. 243-246. [95-23]

1994

 • Beręsewicz A., Kuźmiński D.: Udział polskiego środowiska kardiologicznego w rozwoju nauki światowej. Studium bibliometryczne. Kardiologia Polska. 1994, R. 40, nr 3, s. 209-217. [94-1]
 • Kozłowski J.: Miejsce nauki polskiej w świecie (Na podstawie Science Citation Index). Warszawa 1994. [94-2]
 • Lewicka-Strzałecka A., Strzałecki A.: O korzystaniu z “Science Citation Index” raz jeszcze. Nauka Polska. 1994, t. 3(28). [94-3]
 • Lukkonen T.: Techniki ilościowe oceny aktywności naukowej w Europie Zachodniej. Wszechświat. 1994, t. 95, z. 4, s. 98-102. [94-13]
 • Marszakowa-Szajkiewicz I.: Bibliometryczna analiza aktywności badawczej Polski w latach 1985-1993. Roczniki Biblioteczne. 1994, R. 38, z. 1-2, s. 55-63. [94-4]
 • Pindlowa W.: Informetria w nauce o informacji: metody i problemy. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 1994. [94-5]
 • Skalska-Zlat M.: Tłumaczenia jako bibliometryczny wskaźnik popularności i wartości publikacji. Roczniki Biblioteczne. 1994, R. 38, z. 1-2, s. 39-54. [94-6]
 • Stefaniak B.: Naukometria i możliwości wykorzystania wyników badań piśmiennictwa naukowego w kreowaniu polityki naukowej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1994, nr 3, s. 48-64. [94-7]
 • Voveriene O.: Cytowania uczonych litewskich w piśmiennictwie światowym. Roczniki Biblioteczne. 1994, R. 38, z. 1-2, s. 65-72. [94-9]
 • Welljams-Dorf A.: Podstawy prawidłowego wykorzystania danych ilościowych jako wskaźnikow w ocenie nauki. Wszechświat. 1994, t. 95, z. 7-8, s. 188-192. [94-14]
 • Wincławska B.M.: Zastosowania bibliometrii w naukach społecznych. Kultura i Społeczeństwo. 1994, R. 38, nr 4, s. 209-216. [94-10]
 • Wróblewski A.K.: Jak nie należy korzystać z “Science Citation Index”. Nauka Polska. 1994, R. 3(28), s. 125-139. [94-11]
 • Żbikowska-Migoń A.: Czwarta międzynarodowa konferencja bibliometrii, informetrii i naukometrii Berlin, 11-15 września 1993. Roczniki Biblioteczne. 1994, R. 38, z. 1-2, s. 228-230. [94-12]

1993

 • Bonheim H.: The reception of polish philology abroad. Scientometrics. 1993, t. 26, nr 2, s. 243-253. [93-1]
 • Daniłowicz C.: Kilka uwag o bibliometrii i problemach z nią związanych. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1993, nr 3-4, s. 54-55. [93-2]
 • Kuś W.M, Kuźmiński D.: Analiza bibliometryczna w ocenie naukowców i instytucji naukowych nową funkcją bibliotek lekarskich. Medycyna – Dydaktyka – Wychowanie. 1993, nr 1-2, s. 108-110. [93-3]
 • Lewicka-Strzałecka A., Strzałecki A.: Analiza naukometryczna prac członków Polskiej Akademii Nauk. Nauka Polska. 1993, t. 2(27), s. 27-49. [93-4]
 • Radwańska M.: Cytowania bibliograficzne dzieł Joachima Lelewela w najnowszym piśmiennictwie księgoznawczym, [w:] Joachim Lelewel – księgoznawca, bibliotekarz, bibliograf. Red. nauk. M. Magdalena Biernacka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1993. s. 328-350. [93-5]
 • Skalska-Zlat M.: Bibliometryczne badania rozwoju dyscypliny naukowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993. [93-6]

Rec. Knypl E.T.: Pożytki z bibliometrii. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 1993, nr 2, s. 37-38. [93-7]

 • Skalska-Zlat M., Żbikowska-Migoń A.: Derek de Solla Price’s presence in the Polish scientific literature – a citation analysis. (Poster Session), [w:] Fourth International Conference on Bibliometrics, Informetrics and Scientometrics. Berlin, September 11-15, 1993. [93-8]
 • Stefaniak B.: Evaluating the availability of periodicals in scientific libraries in Poland. Interlanding & Document Supply. 1993, vol. 21, iss. 2, s. 7-12. [93-9]

1992

 • Stefaniak B.: An evaluation of availability of periodical literature in scientific libraries. Concept and methodology, [w:] 58th IFLA General Conference, New Delhi, India 1992, s. 41-44. [92-1]
 • Wepsiec J. Serial Publications in Poland. The Serials Librarian: From the Printed Page to the Digital Age. 1992, vol. 21, no 4, s. 69-98, doi 10.1300/J123v21n04_04. [92-2]
 • Zdanowska J.: Liczba publikacji jako miara osiągnięć naukowych pracowników badawczych IRS. Komunikaty Rybackie. 1992, z. 4, s. 19-22. [92-3]

1991

 • Gilowicz J.: Jak się powinno oceniać naukowców? Wiadomości Ekologiczne. 1991, R. 37, z. 4, s. 283-287. [91-1]
 • Jasieński M.: Demon Garfielda, czyli o roli analizy cytacji w rozwoju nauki (głównie ekologii). Wiadomości Ekologiczne. 1991, R. 37, z. 4, s. 247-263. [91-2]
 • Skalska-Zlat M.: Ocena czasopism w praktyce badawczej bibliometrii. Roczniki Biblioteczne. 1991, R. 35, z. 1-2, s. 63-74. [91-3]
 • Sumanova N.: Rozwój bibliometrii w Bułgarii. Roczniki Biblioteczne. 1991, R. 35, z. 1-2, s. 51-62. [91-4]

1990

 • Atanasov L.D., Cankova G.D.: Bibliometria, naukometria, informetria – nauka czy metoda, [w:] Z problemów metodologii i dydaktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Praca zbiorowa pod red. Marii Kocójowej. Kraków 1990, s. 55-62 [90-1]
 • Pindlowa W.: Bibliometria, informetria i scientometria – refleksje terminologiczne i wzajemne relacje, [w:] Z problemów metodologii i dydaktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Praca zbiorowa pod red. Marii Kocójowej. Kraków 1990, s. 63-73. [90-2]
 • Stefaniak B.: The currency of bibliographic databases, [w:] Bibliographic Access in Europe” First International Conference. Aldershot: Gower, 1990, s. 170-178. [90-3]
 • Tarant K., Trzebny W., Twardowski T., Ziętarski M.: Indeks cytowań w systemie CD-ROM. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1990, R. 35, nr 4, s. 17-22. [90-4]

1989

 • Kuźmiński D.: Bibliometricke metody pro vytvareni fondu lekarskich casopisu (zkraceny preklad). Zdr. Dok. 1989, Vol. 28 no 1/2, s.72-74 [89-3]
 • Kuźmiński D., Dutkiewicz K., Krawczyńska-Janiak M.: Zastosowanie bibliometrii przy kwalifikowaniu czasopism medycznych do prenumeraty. Biuletyn GBL. 1989, s. 47-61. [89-1]
 • Pindlowa W.: Wokół informetrii, bibliometrii, naukometrii. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1989, R. 34, nr 1-2, s. 3-7. [89-2]

1988

 • Pindlowa W.: Badania informetryczne wpływu informacji naukowej na inne nauki społeczne na podstawie piśmiennictwa polskiego. Zagadnienia Informacji Naukowej. 1988, nr 2, s. 29-54. [88-1]
 • Pindlowa W.: Bibliometria i jej znaczenie dla badań nad książką. Studia o Książce. 1988, t. 17. [88-2]
 • Skalska-Zlat M.: Bibliometria – pojęcia, metody, kierunki badań. Roczniki Biblioteczne. 1988, R. 32, z. 2, s. 259-283. [88-3]
 • Stefaniak B.: Badania bibliometryczne piśmiennictwa z zakresu informacji naukowej. Sprawy Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. 1988, t. 43, S: A, s. 23-26. [88-4]

1987

 • Białoń L.: Research and development potential of Polish industry. Scientometrics. 1987, vol. 12, iss. 3-4, s. 163-177. [87-1]
 • Jakubowski A., Kulikowski R., Wagner D.: Allocation of research funds in competitive environment. A computerized negotiation system. Scientometrics. 1987, vol. 12, iss. 3-4, s. 179-196. [87-2]
 • Kot S.M.: The stochastic model of evolution of scientific disciplines. Scientometrics. 1987, vol. 12, iss. 3-4, s. 197-205. [87-3]
 • Królikowska A.: Próba oceny przydatności polskich prac naukowych z zakresu mechaniki stosowanej. Nauka Polska. 1987, R. 35, nr 3-4, s. 243-250. [87-4]
 • Lewicka-Strzałecka A.: Dynamics and structure of systems science. Scientometrics. 1987, vol. 12, iss. 3-4, s. 207-219. [87-5]
 • Okrasa W.: Differences in scientific productivity of research units. Mesurement and analysis of output inequality. Scientometrics. 1987, vol. 12, iss. 3-4, s. 221-239. [87-6]
 • Sitarska A.: Scientometrics and bibliometrics in the Warsaw University curriculum of library and information science. Place and field structure. Scientometrics. 1987, vol. 12, iss. 3-4, s. 241-257. [87-7]
 • Stefaniak B.: Publikacje autorów polskich w Chemical Abstracts. Wiadomości Chemiczne. 1987, R. 41, nr 1-2, s. 121-128. [87-8]
 • Stefaniak B.: Studium bibliometryczne piśmiennictwa z zakresu informacji naukowej (1977-1984). Warszawa: Centrum INTE. Wydawnictwa Informacyjne, 1987. [87-9]
 • Stefaniak B.: Use of bibliographic data bases for scientometrics studies. Scientometrics. 1987, vol. 12, iss. 3-4, s. 149-161. [87-10]
 • Żbikowska-Migoń A.: Początki bibliometrii? Oświeceniowa próba analizy statystycznej katalogów księgarskich. Roczniki Biblioteczne. 1987, R. 31, z. 1, s. 175-188. [87-11]

1986

 • Stefaniak B.: What is being published by Polish physicists. Czechoslovak Journal of Physics. 1986, T.B 36, nr 1, s. 148-153. [86-1]

1985

 • Stefaniak: Periodical literature of information science as reflected in Referativnyj Zhurnal, Section 59, Informatika. Scientometrics. 1985, t. 7, nr 3-6, s. 177-194. [85-1]

1984

 • Stefaniak B.: Polskie czasopisma i wydawnictwa seryjne z zakresuinformacji naukowej i bibliotekoznawstwa w zagranicznych źródłach informacji pochodnej (RŻ, LISA, ISA, INSPEC). Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1984, R. 29, nr 5-6, s. 28-35. [84-1]

1983

 • Królikowska A.: Polskie prace z zakresu mechaniki stosowanej w literaturze zagranicznej. Nauka Polska. 1983, R. 31, nr 6, s. 129-132. [83-1]
 • Szarski H.: Przegląd metod oceny wartości merytorycznej czasopism. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1983, R. 28, nr 2, s. 28-34. [83-2]

1982

 • Stefaniak B.: Individual and multiple autorship of papers in chemistry and physics. Scientometrics. 1982, vol. 4, iss. 4, s. 331-337. [82-1]
 • Stefaniak B.: Metody badania źródeł informacji pierwotnej za pomocą informacyjnych baz danych. Warszawa: Centrum INTE. Wydawnictwa Informacyjne, 1982. [82-2]
 • Stefaniak B.: Metody doboru czasopism do prenumeraty. Warszawa: Centrum INTE. Wydawnictwa Informacyjne, 1982. [82-3]
 • Szarski H.: Problemy dostępu do zagranicznych czasopism naukowych. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1982, R. 27, nr 4, s. 17-24. [82-4]

1981

 • Daniłowicz C., Szarski H.: Evaluation and selection of scientific journals based on the data obtained from an information-service system. International Forum on Information and Documentation . 1981, vol. 6, iss. 4, pp. 34-38. [81-1]
 • Daniłowicz C., Szarski H.: Selection of scientific journals based on the data obtained from an information-service system. Information Processing & Management. 1981, vol. 17, iss. 1, pp. 13-19. [81-2]
 • Dubiel P.: Analiza cytowań w prasoznawstwie. Wstępne studium na przykładzie Zeszytów Prasoznawczych. Zeszyty Prasoznawcze. 1981, z. 4, s. 5-18. [81-3]
 • Gorol A., Hierzyk R., Młodożeniec W.: Analiza wykorzystania czasopism prenumerowanych przez BOINTE Instytutu Metali Nieżelaznych. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1981, R. 26, nr 2, s. 30-34. [81-4]
 • Kosiński J.A.: Nauka polska w wieku XIX i XX. Studium naukometryczne. Wrocław: Politechnika Wrocławska, 1981. [81-5]
 • Stefaniak B.: Need for primary periodicals as determined by SDI. Journal of Chemical Information and Computer Sciences. 1981, vol. 21, iss. 1, s. 39-42. [81-6]
 • Stefaniak B.: Polskie piśmiennictwo chemiczne w Chemical Abstracts. Wiadomości Chemiczne. 1981, R. 35, nr 9, s. 619-634. [81-7]
 • Stefaniak B.: Publikacje autorów polskich w zagranicznych bazach danych (CAC, INSPEC, SCI). Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1981, R. 26, nr 3, s. 3-8. [81-8]

1979

 • Daniłowicz C., Szarski H.: Metoda oceny wartości merytorycznej czasopism naukowych na podstawie danych systemu SDI. Zagadnienia Naukoznawstwa. 1979, nr 1, s. 55-63. [79-1]

1978

 • Bekisz S., Wnuk W.: Wykorzystanie indeksu cytowań w procesie informacyjnym. Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. 1978, R. 23, nr 5, s. 10-14. [78-1]
 • Poniatowski Z.: Naukometria religioznawcza. Cz. 1. Euhemer. Przegląd Religioznawczy. 1978, nr 3, s. 67-84. [78-2]
 • Poniatowski Z.: Naukometria religioznawcza. Cz. 2. Euhemer. Przegląd Religioznawczy. 1978, nr 4, s. 39-52. [78-3]

1977

 • Dyba M.: Analiza statystyczna “Przeglądu Górniczego” za okres 1945-1974, [w:] Czasopiśmiennictwo górnicze w Polsce. Red. J. Jaros (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 196. Historia i Współczesność, t. 2). Katowice: Wydaw. UŚ, 1977, s. 64-81. [77-1]
 • Eychlerowa B.: Recepcja “Przeglądu Bibliotecznego” w zagranicznych serwisach informacyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Przegląd Biblioteczny. 1977, R. 45, z. 3, s. 297-305. [77-2]

1975

 • Nowakowska M.: Psychologia ilościowa z elementami naukometrii. Wybrane zagadnienia metodologiczne. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. [75-1]

1972

 • Poniatowski Z.: Naukometria religioznawcza. Euhemer. Przegląd Religioznawczy. 1972, nr 3, s. 3-21. [72-1]

1973

 • Kronman-Czajka W.: Charakterystyka polskiego piśmiennictwa z zakresu działalności informacyjnej bibliotek (1946-1970). Przegląd Biblioteczny. 1973, R. 41, z. 1-2, s. 137-161. [73-1]

1971

 • Królikowska A.: Polskie prace z dziedziny mechaniki na tle piśmiennictwa światowego. Nauka Polska. 1971, R. 19, nr 4, s. 144-147. [71-1]
 • Nalimow W.W., Mulczenko Z.M.: Naukometria. Warszawa: WNT, 1971. [71-2]