2018-2024

This is the third part of the Bibliography of Polish scientometrics. See more about the project: link


2024

 • Uliasz-Misiak B., Misiak J., Lewandowska-Śmierzchalska J.: Hydrogen Storage in Porous Rocks: A Bibliometric Analysis of Research Trends. Energies. 2024, 17, 805, s. 1-15, doi 10.3390/en17040805 [24-01]

2023

 • Belényesi E., Sasvári P.: Approaching or moving away? Comparison of Polish and Hungarian scientific assessment systems in the field of social sciences. Multidiszciplináris tudományok. 2023, 13(2), s. 52-69, doi 10.35925/j.multi.2023.2.5 [2023-09]
 • Biała Księga. Raport na temat rynku wydawnictw naukowych w Polsce w 2023 roku. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łodzkiego, 2023. [Zawiera m.in.: Pyrka E.K., Stypułkowski L.: Citeindex – pilotażowy projekt pomiaru siły oddziaływania czasopism naukowych afiliowanych przy polskich instytucjach, s. 13-21; Pyrka E.K., Stypułkowski L.: Od fasadowej internacjonalizacji do rzeczywistej europeizacji polskiej nauki. Studium przypadku parametryzacji publikacji naukowych, s. 23-28] [23-10]
 • Błoński K.: Analysis of citations and co-citations of the term ‘word of mouth’ based on publications in the field of social sciences. Marketing of Scientific and Research Organizations. 2023, 48(2), s. 111-133, doi 10.2478/minib-2023-0012 [23-15]
 • Dramińska A., Kasprzyk-Machata J.: Jak nas widzą, tak nas piszą – analiza publikacji pracowników UEW w bazie Web of Science. W: Funkcjonowanie biblioteki naukowej w zmieniającym się otoczeniu społecznym. Red. B. Chrapczyńska, M. Świrad. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2023, s. 11-38. [23-04]
 • Dzieduszyńska D., Forysiak J.: Acta Geographica Lodziensia – w 75-lecie istnienia czasopisma. Acta Geographica Lodziensia. 2023, 113, s. 7-15, doi 10.26485/AGL/2023/113/0 [23-11]
 • Koza Z., Lew R., Kulczycki E., Stec P.: Who Controls the National Academic Promotion System: An Analysis of Power Distribution in Poland. Sage Open. 2023, s. 1-13, doi 10.1177/21582440231177974 [23-05]
 • Kozłowska D.: Uzupełniony wykaz polskich czasopism historycznych oparty na modelu ewaluacji czasopism opracowanym przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN. Studia Historiae Scientiarum. 2023, 22, s. 671-757, doi 10.4467/2543702XSHS.23.019.17710 [23-14]
 • Krawczyk S., Szadkowski K., Kulczycki E.: Identifying top researchers in highly metricized academia: two discursive strategies of senior officials in Poland, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education. 2021, doi 10.1080/01596306.2021.1993792 [23-17]
 • Kulczycki E.: The Evaluation Game: How Publication Metrics Shape Scholarly Communication. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. [23-01]
 • Kwiek M., Roszka W.: Zawsze wysoce produktywni? Zawsze nisko produktywni? Dynamiczne ujęcie dorobku naukowego profesorów tytularnych wykorzystujące klasy produktywności. Nauka. 2023, nr 1, s. 7-39, doi 10.24425/nauka.2023.144944 [23-07]
 • Lankof L., Tarkowski R.: Nauki o Ziemi oraz polscy geolodzy na liście rankingowej czasopisma PLOS Biology. Przegląd Geologiczny. 2023, vol. 70, nr 6, s. 347-352. [23-06]
 • Musiał-Karg M., Zamęcki Ł., Rak J.: Debate: Publish or perish? How legal regulations affect scholars’ publishing strategies and the spending of public funds by universities. Public Money & Management. 2023, doi 10.1080/09540962.2023.2213920 [23-03]
 • Naramski M.: The analysis of points assigned to scientific journals in polish higher education evaluation process, in juxtaposition to the scopus list of journals in the highest percentiles. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. 2023, 185, 315-332, doi /10.29119/1641-3466.2023.185.18 [23-16]

 • Osiński Z.: Development of digital culture research – bibliometric analysis using CiteSpace. Kultura i Społeczeństwo. 2023, nr 1, s. 205-230, doi 10.35757/KiS.2023.67.1.10 [23-02]
 • Stec P.: Bibliometric Analysis of Top-Ranked European Law Schools’ Research Outputs: an East–West Comparison. Krytyka Prawa. 2023, 15(1), s. 15-33, doi 10.7206/kp.2080-1084.569 [23-13]

 • Yuan Bao-Zhong, Sun Jie: Bibliometric Analysis of Top Papers in Ecology Based on Essential Science Indicators during 2011–2021. Polish Journal of Ecology. 2023, 71(1), 1-14, doi 10.3161/15052249PJE2023.71.1.001 [23-08]

2022

 • Adamczak B.: Why is TASK Quarterly a Significant Journal to Publish Your Article? – A Bibliometric Analysis of a Scientific and Technical Journal. TASK Quarterly. 2022, 26(3), s. 19-35, doi 10.34808/e6jg-8887 [22-50]
 • Antczak M., Gruszka Z.: Academic library research development in the context of IF of journals. Bibliometric analysis of articles based on the LISTA database (2000-2019). Przegląd Biblioteczny. 2022, 4, s. 467-486 [22-52]
 • Błoński K.: Dysfunctional customer behaviour – bibliometric analysis. Marketing of Scientific ond Research Organizations. 2022, 45(3), s. 1-16, doi 10.2478/minib-2022-0012 [22-49]
 • Capatina-Verdes N.: Transfer Pricing and Related Party Transactions: A Bibliometric Analysis. Central European Economic Journal. 2022, vol. 9, iss. 56, s. 237-253, doi 10.2478/ceej-2022-0014 [22-42]
 • Chen Yen-Tsang: Revisiting green supplier selection publications from the last decade (2010-2022): a structured review and bibliometric study. Multiple Criteria Decision Making. 2022, 17, s. 9-33, doi 10.22367/mcdm.2022.17.01 [22-47]
 • Czerwonka L., Jaworski J.: Capital structure and its determinants in companies originating from two opposite sides of the European Union: Poland and Portugal. Economics and Business Review. 2022, vol. 8 (22), no. 1, s. 24-49, doi 10.18559/ebr.2022.1.3. [22-26]
 • Doğan G., Taşkın Z., Kulczycki E., Pölönen J.: What makes top 20 JIF journals “top”?: Exploring characteristics of journals indexed in the Journal Citation Reports, [w:] Proceedings of the 26th International Conference on Science and Technology Indicators, STI 2022, doi 10.5281/zenodo.6906891 [22-32]
 • Drozdowicz Z.: Pozycjonowanie uczonych. Nauka. 2022, nr 1, s. 51-71, doi 10.24425/nauka.2022.140321 [22-28]
 • Dudycz T.: Punktowa demoralizacja nauki. Forum Akademickie. 2022, nr 7-8, s. 56-58. [22-18]
 • Dzieżyc M., Kazienko P.: Effectiveness of research grants funded by European Research Council and Polish National Science Centre. Journal of Informetrics. 2022, 16, 1-26, doi 10.1016/j.joi.2021.101243 [22-05]
 • Engels T.C.E., Kulczycki E.: Introduction, [w:] Handbook on Research Assessment in the Social Sciences. Ed. T.C.E. Engels and E. Kulczycki. Northhampton: Edward Elgar Publishing, 2022, s. 1-6. [22-14]

 • Gargoła E., Hozyasz K.K.: Charakterystyka piśmiennictwa naukowego w czasopismach ogólnopielęgniarskich w Polsce. Pielęgniarstwo Polskie. 2022, 3, s. 130-142, doi 10.20883/pielpol.2022.13 [22-40]
 • Gorzeń-Mitka I.: A scientometric view at real estate issues in risk management: management research versus finance research. Studies in Risk and Sustainable Development. Ryzyko i Zrównoważony Rozwój. 2022, 396, 1-12, doi, 10.22367/srsd.2022.396.3 [22-07]
 • Gull M., Husain A.: Mapping the Borderline Personality Disorder: A Bibliometric Analysis. The New Educational Review. 2022, 67, 221-236, 10.15804/tner.2022.67.1.17 [22-10]
 • Guns R., Hołowiecki M.: Journal lists in social sciences and the spectrum of quality standards, [w:] Handbook on Research Assessment in the Social Sciences. Ed. T.C.E. Engels and E. Kulczycki. Northhampton: Edward Elgar Publishing, 2022, s. 262-277. [22-13]

 • Handbook on Research Assessment in the Social Sciences. Ed. T.C.E. Engels and E. Kulczycki. Northhampton: Edward Elgar Publishing, 2022. [22-12]

 • Jackson R.A., Heath B.L.: Critical Effect: Contextualizing Performance in Business Schools using the h-Index. Tamara. Journal for Critical Organization Inquiry. 2022, 20(1), s. 44–63, doi 10.7206/tamara.1532-5555.12 [22-55]
 • Jurczuk A.E., Pysz P.: Społeczna gospodarka rynkowa – systematyczny przegląd literatury, [w:] Społeczna gospodarka rynkowa: ustrojowa przyszłość. Red. E. Mączyńska, P. Pysz. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne & Fundacja Konrada Adenauera, 2022, s. 229-241 [22-58]
 • Kamińska A.M., Opaliński Ł., Wyciślik Ł.: The Landscapes of Sustainability in the Library and Information Science: Systematic Literature Review. Sustainability. 2022, 14, 441, 10.3390/su14010441 [22-04]
 • Kisilowska-Szurmińska M., Świgoń M., Głowacka E.: The use of Academia.Edu, Researchgate, Google Scholar, Scopus, and Publons among the polish researchers of social communication and media sciences. Przegląd Biblioteczny. 2022, nr 2, s. 137-169. [22-37]
 • Kokowski M.: Punktacja czasopism z historii nauki w Wykazach czasopism MNiSW (25.01.2017), MEiN (21.12.2021) oraz PN IHN PAN (2022). Studia Historiae Scientiarum. 2022, t. 21, s. 667-700, doi 10.4467/2543702XSHS.22.019.15985 [22-31]
 • Kowal M., Sorokowski P., Kulczycki E., Żelaźniewicz A.: The impact of geographical bias when judging scientific studies. Scientometrics. 2022, 127(1), 265-273, doi 10.1007/s11192-021-04176-7 [22-11]
 • Kozłowska D.: Wykaz polskich czasopism historycznych oparty na nowym modelu ewaluacji czasopism – pierwsze wyniki. Studia Historiae Scientiarum. 2022, t. 21, s. 613-666, doi 10.4467/2543702XSHS.22.018.15984 [22-30]
 • Król M.B.: Polityka naukowa państwa a kierunki zmian w polskich czasopismach naukowych z obszaru zarządzania w latach 2001-2020. Przegląd Biblioteczny. 2022, nr 2, s. 207-225. [22-35]
 • Krzeski J., Szadkowski K., Kulczycki E.: Creating evaluative homogeneity: Experience of constructing a national journal ranking. Research Evaluation. 2022, 1–13, doi 10.1093/reseval/rvac011 [22-08]
 • Kubiczek J., Derej W., Kantor A.: Scientific Achievements of Economic Academic Workers in Poland: Bibliometric Analysis. Ekonomista. 2022, 1, 67-93, doi 10.52335/dvqigjykff49 [22-09]

 • Kulczycki E., Engels T.C.E., Pölönen J.: Multilingualism of social sciences, [w:] Handbook on Research Assessment in the Social Sciences. Ed. T.C.E. Engels and E. Kulczycki. Northhampton: Edward Elgar Publishing, 2022, s. 350-366. [22-15]
 • Kulczycki E., Hołowiecki M., Taşkın Z., Doğan G.: Questionable conferences and presenters from top-ranked universities. Journal of Information Science. 2022, 1-14, doi 10.1177/01655515221087674 [22-06]

 • Kulczycki E., Huang Y., Zuccala A.A., Engels T.C.E., Ferrara A., Guns R., Pölönen J., Sivertsen G., Taskın Z., Zhang L.: Uses of the Journal Impact Factor in national journal rankings in China and Europe. Journal of the Association for Information Science and Technology. 2022, s. 1-14, doi 10.1002/asi.24706 [22-20]
 • Kwiek M., Roszka W.: Academic vs. Biological Age in Research on Academic Careers. A Large-scale Study with Implications for Scientifically Developing Systems. Scientometrics. 2022, vol. 127, s. 3543–3575, doi 10.1007/s11192-022-04363-0 [22-38]

 • Kwiek M., Roszka W.: Globalny obieg naukowy a wiek w nauce: analiza 20000 polskich naukowców. Nauka. 2022, nr 2, s. 35-70, doi 10.24425/nauka.2022.140330 [22-21]
 • Lewandowska K., Kulczycki E.: Academic research evaluation in artistic disciplines: The case of Poland. Assessment & Evaluation in Higher Education. 2022, 47(2), 284-296, doi 10.1080/02602938.2021.1893651 [22-01]
 • Lewandowska K., Kulczycki E., Ochsner M.: Evaluation of the arts in performance-based research funding systems: An international perspective. Research Evaluation. 2022, doi 10.1093/reseval/rvac017 [22-17]
 • Martín-Cervantes P.A., Valls Martíne M. del C.: The ingenious gentleman James Gardner March: A retrospective view of his immense works and contributions. Forum Scientiae Oeconomia. 2022, 10(1), s. 148-168, doi 10.23762/FSO_VOL10_NO1_8 [22-48]
 • Mrela A., Osinska V., Sokolov O.: Fuzzy logic in knowledge dissemination due to citation trees. Contribution to discipline vector. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences. 2022, vol. 70, no. 4, s. 1-12, doi 10.24425/bpasts.2022.141988 [22-29]
 • Nauman bin Ali, Tanveer B.: A Comparison of Citation Sources for Reference and Citation-Based Search in Systematic Literature Reviews. e-Informatica Software Engineering Journal (ISEJ). 2022, 16(1), s. 1-12, doi 10.37190/e-Inf220106 [22-23]
 • Osiński Z.: Zastosowanie analizy domeny wiedzy do rozpoznania stanu badań nad kulturą cyfrową. Możliwości i problemy na przykładzie bazy Scopus. Przegląd Biblioteczny. 2022, 4, s. 500-519 [22-51]
 • Pawelec P., Świder P., Yo Hoon-Jong: Topics concerning women practicing fighting systems in the discourse of selected scientific journals – A short bibliometric analysis. Ido Movement for Culture. 2022, vol. 22, nr 1, s. 58-67, doi 10.14589/ido.22.1.8 [22-25]
 • Pilc A., Buczko W.: Najwyżej cytowani badacze publikujący w dziedzinie farmakologia/farmacja i fizjologia oraz zatrudniające ich instytucje naukowe. Nauka. 2022, nr 3, s. 145-157, doi 10.24425/nauka.2022.142913 [22-27]
 • Qin J., Lei L.: Research trends in task-based language teaching : a bibliometric analysis from 1985 to 2020. Studies in Second Language Learning and Teaching. 2022, vol. 12, nr 3, s. 381-403, doi 10.14746/ssllt.2022.12.3.3 [22-33]
 • Reis F.D.G., Franchini E., Capraro A.M.: Profile of scientific productions on judo: An analysis of the Web of Science database (1956–2019). Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. 2022, vol. 22, iss. 3, s. 51-59, doi 10.14589/ido.22.3.8 [22-45]

 • Sagapova N., Cudlinova E.: The academic interest for bioplastics – a bibliometric analysis. Ekonomia i Środowisko. 2022, 1(80), s. 65-82, doi 10.34659/eis.2022.80.1.436 [22-22]
 • Sasvari P.: A Lengyel Oktatási- és Tudományos Minisztérium folyóiratértékelési rendszere és az MTA IX. Osztályának nemzetközi listája. Közigazgatás Tudomány. 2022, 1, s. 140–157, doi 10.54200/kt.v2i1.37 [22-19]
 • Smuda-Kocoń M.: Mapping the Areas of Research on Intellectual Capital Throughout a Period of Dynamic Environmental Changes. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia. 2022, vol. 56, nr 2, s. 113-129, doi 10.17951/h.2022.56.2.113-129 [22-44]
 • Swacha J.: Ewolucja tematyki badań z zakresu nauk o zarządzaniu w Polsce w latach 1990-2021 na podstawie publikacji Przeglądu Organizacji. Organizacja i Kierowanie. 2022, nr 2, s. 13-31. [22-41]
 • Swatek A.M., Taşkın Z., Jackson N.C.: Revisiting “Family Matters”: How Citation Patterns in the „Journal of Second Language Writing” Reveal the Changing Nature of the Second Language Writing Field and the Decreasing Role of Composition Studies in It. The Journal of Writing Analytics. 2022, 22, 145-165, doi 10.37514/JWA-J.2022.6.1.06 [22-03]
 • Sygocki W., Korzeniewska E.: Ewaluacja bez końca – na przykładach publikacji w dyscyplinach inżynieryjnych. Przegląd Elektrotechniczny. 2022, 1, s. 336-339, doi 10.15199/48.2022.12.77 [22-57]

 • Szpilko D., Ejdys J.: European green deal – research directions. A systematic literature review. Ekonomia i Środowisko. 2022, 2, s. 8-38, doi 10.34659/eis.2022.81.2.455 [22-56]
 • Świgoń M., Głowacka E.; Kisilowska-Szurmińska M.: Academia.edu, ResearchGate, Google Scholar, Scopus i Publons (Web of Science) – szczegółowa analiza obecności reprezentantów nauk o komunikacji i mediach. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna. 2022, nr 18, s. 83-101, doi 0.31648/mkks.7182 [22-24]
 • Taşkın Z., Taşkın A., Doğan G., Kulczycki E.: Factors affecting time to publication in information science. Scientometrics. 2022, doi 10.1007/s11192-022-04296-8 [22-02]

 • Urbanovics A.: State of Public Administration Scientific Research in the Visegrad Countries – A Bibliometric Analysis. The NISPAcee Journal of Public Administration. 2022, 15(2), s. 173-193, doi 10.2478/nispa-2022-0018 [22-59]
 • Więcek-Janka E., Szewczuk S.: Scientometric and bibliometric analysis in analytical marketing research. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia. 2022, vol. 56, nr 1, s. 143-167, doi 10.17951/h.2022.56.1.143-167 [22-43]
 • Winczorek J.: Wykaz czasopism punktowanych MNiSW w dyscyplinie nauki prawne a bibliometria : wyniki badania empirycznego. Państwo i Prawo. 2022, z. 5, s. 16-51. [22-35]
 • Włodarczyk K.: The criterion for the inclusion of publications in universities’ team bibliographies as illustrated by the case of the Medical University of Warsaw. Medical Library Forum. 2022, 5(1), s. 50-62, doi 10.34738/mlf.0069 [22-39]
 • Włodyka K., Zakrzewska M.: Analiza naukowych danych bibliograficznych źródłem informacji w pracach badawczych, [w:] Zastosowanie narzędzi analitycznych z zakresu statystyki, ekonometrii, informatyki ekonomicznej i bibliometrii w naukach ekonomicznych. Red. A. Prędki. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2022, s. 127-137. [22-34]
 • Wolszczak-Derlacz J., Strzebońska A., Szuflita-Żurawska M., Mazurkiewicz R.: Korelacja ujemna. Forum Akademickie. 2022, nr 7-8, s. 52-55. [22-16]
 • Yildirim F., Gulhan P. Y., Karaman I., Kurutkan M.N.: Bibliometric analysis of acute respiratory distress syndrome (ARDS) studies published between 1980 and 2020. Advances in Clinical and Experimental Medicine. 2022, 31(7), s. 807-813, doi 10.17219/acem/150555 [22-54]
 • Żemigała M.: Społeczna odpowiedzialność nauki. Zarządzanie, badania, wpływ społeczny. Warszawa: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2022, doi 10.7172/978-83-235-5613-8.swwz.10 [22-46]

2021

 • Abedin B., Jafarzadeh H., Olszak C.M.: Thirty Six Years of Information Systems Management: A Bibliometric and Thematic Analysis. Information Systems Management. 2021, 38(2), 151-164, doi 10.1080/10580530.2020.1781987 [21-73]
 • Adamczak B.: Data journals and data papers in various research areas and scientific disciplines – bibliometric analysis based on Incites. Task Quarterly. 2021, 25(4), 433-471, doi 10.34808/tq2021/25.4/p [21-115]
 • Afriliana N., Król D., Gaol F.L.: Computational Intelligence Techniques for Assessing Data Quality: Towards Knowledge-Driven Processing, [w:]  Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). 2021 12744 LNCS, s. 392-405, doi 10.1007/978-3-030-77967-2_33 [21-60]

 • Ahmad W., Khan M., Smarzewski P.: Effect of short fiber reinforcements on fracture performance of cement-based materials: A systematic review approach. Materials. 2021, 14 (7), art. no. 1745, doi 10.3390/ma14071745 [21-45]

 • Alan H., Köker A.: Structural Social Capital Studies in Management and Organization Literature: A Bibliometric Network Study. Central European Management Journal. 2021, 29(4), 136-174, doi 10.7206/cemj.2658-0845.58 [21-102]
 • Ali F., Koseoglu M.A., Okumus F., Putra E.D., Yildiz M., Dogan I.C.: Is lodging research suffering from methods bias? An assessment of published research during 1990-2016. Journal of Hospitality and Tourism Technology. 2021, 12(3), 423-438, doi 10.1108/JHTT-06-2020-0150 [21-64]

 • Augustyn K.: The Global Book Publishing Market as an Interdisciplinary Research Field. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2021, t. 58, nr 1A, s. 122-146, doi 10.36702/zin.728 [21-118]

 • Avci O., Selçuk Şeber E.: The most-cited articles in geriatric oncology: a bibliometric analysis. Contemporary Oncology. 2021, 25(4), s. 232-240, doi 10.5114/wo.2021.111278 [21-122]
 • Bagher Khatibi M., Badeleh A., Khodabandelou R.: A Bibliometric Analysis on the Research Trends of Gamification in Higher Education : 2010–2020. The Educational Review. 2021, vol. 65, s. 17-28, doi 10.15804/tner.2021.65.3.01 [21-105]
 • Bajdor P., Starostka-Patyk M.: Smart city: A bibliometric analysis of conceptual dimensions and areas. Energies. 2021, 14 (14), art. no. 4288, doi 10.3390/en14144288 [21-37]
 • Baranowski M.: Resentymentalny racjonalizm w ocenie polskich czasopism naukowych. Chaos, upolitycznienie, utowarowienie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2021, 2,  83-99, doi 10.14746/rpeis.2021.83.2.6 [21-27]
 • Barcikowska R.: New organizational model for functioning of research institutes in Poland — comparative analysis of Łukasiewicz and Poltrin Networks. Marketing of Scientific and Research Organizations. 2021, Vol. 39, Iss. 1, s. 25-46, doi 10.2478/minib-2021-0002 [21-119]

 • Boczek M., Hovana A., Hutník O., Kaluszka M.: New monotone measure-based integrals inspired by scientific impact problem. European Journal of Operational Research. 2021, 290(1), 346-357, doi 10.1016/j.ejor.2020.07.057 [21-47]

 • Brzeziński J.M.: Czy (i komu) potrzebne są czasopisma naukowe? Kontekst nauk społecznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2021, 2, 9-25, doi 10.14746/rpeis.2021.83.2 [21-23]
 • Brzeziński J.M.: Od Redakcji. Nauka. 2021, z. 2, s. 7-38, doi 10.24425/nauka.2021.136314 [Zawiera wypowiedzi ciał kolegialnych środowiska naukowego dotyczące zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w wykazie czasopism naukowych] [21-13]
 • Brzeziński J.M.: Uniwersytet – nauki humanistyczne i społeczne – państwo. Człowiek i Społeczeństwo. 2021, 52, 45-69. [21-95]
 • Celuch K.: Event technology for potential sustainable practices: a bibliometric review and research agenda.  International Journal of Event and Festival Management. 2021, doi 10.1108/IJEFM-08-2020-0051 [21-63]

 • Ciepliński K.: Cytowani a niedoceniani. Forum Akademickie. 2021, 3, 14-15. [21-04]
 • Dajczak W.: Czasopismo prawnicze 2.0. Racjonalna ewolucja czy wymuszona rewolucja. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2021, 2, 123-139, doi 10.14746/rpeis.2021.83.2.8 [21-28]
 • Domanowska J.: Analysing research in family business and defining the direction for future research. Organizacja i Kierowanie. 2021, 1, s. 67-76. [21-124]
 • Drabek A., Bemke-Świtilnik M.: Międzynarodowe czy krajowe? Analiza bibliometryczna polskich czasopism pedagogicznych. Forum Pedagogiczne. 2021, 1, 29-49, doi 10.21697/fp.2021.1.03 [21-88]
 • Drogosz J.: Dorobek piśmienniczy jednostek naukowych z grupy nauk prawnych w świetle oceny parametrycznej z roku 2017. Studia Prawno-Ekonomiczne. 2021, 119, 9-69, doi 10.26485/SPE/2021/119/3 [21-74]
 • Fazeli-Varzaneh M., Bettinger P., Ghaderi-Azad E., Kozak M., Mafi-Gholami D., Jaafari A.: Forestry research in the middle east: A bibliometric analysis. Sustainability. 2021, 13 (15), art. no. 8261, doi 10.3390/su13158261 [21-35]
 • Frankowska A., Pawlik B.: Przegląd osiągnięć publikacyjnych w zakresie sztucznej inteligencji na świecie – analiza bibliometryczna, [w:] Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii, red. B. Fischer, A. Pązik, M. Świerczyński. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, s. 155-167. [21-107]

 • Ghorbi A., Fazeli-Varzaneh M., Ghaderi-Azad E., Ausloos M., Kozak M.: Retracted papers by Iranian authors: causes, journals, time lags, affiliations, collaborations. Scientometrics. 2021, 126, 7351-7371, doi 10.1007/s11192-021-04104-9 [21-76]
 • Gołda A., Kamińska A.M., Wyciślik Ł.: Modele publikacyjne w nauce o kulturze. Przegląd Kulturoznawczy. 2021, 1, 115-135, doi 10.4467/20843860PK.21.007.13461 [21-22]
 • Gorynia M., Sitek B.: Rola czasopism naukowych w zreformowanym systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2021, 2, 39-57, doi 10.14746/rpeis.2021.83.2.4 [21-25]
 • Góralska M.: Wykorzystanie danych z serwisów społecznościowych LibraryThing, Goodreads i Anobii w badaniach naukowych w latach 2006-2019. Przegląd Biblioteczny. 2021, z. 1, s. 23-40, doi 10.36702/pb.825 [21-104]
 • Grillo R.: Bibliometric trending analysis of complications related to facial non-surgical aesthetic procedures: a retrospective study [Analiza trendów bibliometrycznych powikłań związanych z niechirurgicznymi zabiegami estetycznymi twarzy: badanie retrospektywne]. Protetyka Stomatologiczna. 2021, 71(3), 228-233, doi: 10.5114/ps/140080 [21-89]
 • Grzybowska K.: Identification and classification of global theoretical trends and supply chain development directions. Energies. 2021, 14 (15), art. no. 4414, doi 10.3390/en14154414 [21-34]
 • Gurdak D.: Szukanie wartości dodanej, czyli czasopisma pod lupą. Diagnoza w praktyce działań bibliotecznych i jej efekty w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2021, 50(1), 79-101. [21-62]
 • Hladchenko M., Moed H.F.: National orientation of Ukrainian journals: means‑ends decoupling in a semi‑peripheral state. Scientometrics. 2021, 126, 2365-2389, doi. 10.1007/s11192-020-03844-4 [21-77]
 • Iwińska, K., Lis A., Mączka K.: From framework to boundary object? Reviewing gaps and critical trends in global energy justice research. Energy Research and Social Science. 2021, 79, art. no. 102191, doi 10.1016/j.erss.2021.102191 [21-33]
 • Jachimczyk A.: Ilościowa analiza wykorzystania oprogramowania w badaniach bibliometrycznych. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2021, 59(2), s. 40-57, doi 10.36702/zin.858 [21-113]
 • Jajszczyk A.: Pułapki ewaluacji. Forum Akademickie. 2021, 3, 44-46. [21-08]
 • Janowski A.: Philanthropy and the contribution of andrew carnegie to corporate social responsibility. Sustainability. 2021, 13(1), art. no. 155, s. 1-28, doi 10.3390/su13010155 [21-71]
 • Jaskowska B., Król M.B.: Problematyka zarządzania bibliotekami w świetle analizy zawartości wybranych czasopism naukowych z lat 2015–2020. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 2021, t. 19, s. 709-727, doi 10.24917/20811861.19.43 [21-121]
 • Jeran A., Kącka K., Piechowiak J.: Długie konsekwencje. Stan aktywności naukowej w państwach byłego bloku wschodniego a ich położenie geopolityczne. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. 2021, 70, 2456-256, doi 10.15804/athena.2021.70.15 [21-103]
 • Jeran A., Kącka K.,  Piechowiak J.: Konstytucyjna wolność nauki a wskaźniki naukometryczne. Stan międzynarodowej publikacyjności państw byłego bloku wschodniego. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2021, 5, 545-559, doi 10.15804/ppk.2021.05.43 [21-101]

 • Kamińska A.M., Opaliński Ł.: Cykle życia publikacji naukowych warunkowane praktyką cytowania piśmiennictwa. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2021, doi 10.31261/PN.4088 [21-92]

  • Rec. Sosińska-Kalata B.: Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2022, 60(1), s. 61-70, doi 10.36702/zin.912 [22-53]

 • Kamińska-Stańczak A., Silska-Gembka S.: Empirical research on ethics in accounting – a systematic literature review. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. 2021, 45(3), s. 129-152, doi 10.5604/01.3001.0015.2348 [21-129]

 • Kała D.P.: Ogólne przesłanki nadania stopnia doktora habilitowanego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2021, 1, 229-242, doi 10.14746/rpeis.2021.83.1.17 [21-30]
 • Klemiński R.,  Kazienko P., Kajdanowicz T.: Where should I publish? Heterogeneous, networks-based prediction of paper’s citation success. Journal of Informetrics. 2021, 15, 1-20, doi 10.1016/j.joi.2021.101200 [21-99]

 • Knapczyk A., Francik S., Jewiarz M., Zawiślak A., Francik R.: Thermal treatment of biomass: A bibliometric analysis – the torrefaction case. Energies. 2021, 14(1), art. no. 162, doi 10.3390/en14010162 [21-70]
 • Kokowski M.: Ewaluacyjna (r)ewolucja czasopism w Polsce. Studia Historiae Scientiarum. 2021, 20, 821-858, doi 10.4467/2543702XSHS.21.024.14055. [21-97]
 • Kolasa W.M.: Między literaturą a prasoznawstwem (analiza bibliometryczna dorobku Krzysztofa Woźniakowskiego za lata 1973–2020). Rocznik Historii Prasy Polskiej. 2021, 1, 13-24, doi 10.24425/rhpp.2021.136666 [21-12]
 • Kolasa W.M.: Międzynarodowe czasopisma z zakresu Library & Information Science w polskim wykazie czasopism naukowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 2021, 19, 562-583, doi 10.24917/20811861.19.35 [21-94]
 • Korytkowski P., Kulczycki E.: The gap between Plan S requirements and grantees’publication practices. Journal of Informetrics. 2021, 15(2), s. 1-10, doi 10.1016/j.joi.2021.101156 [21-03]

 • Kosch, O., Szarucki, M.: A model for custom bibliographic databases creation: Machine learning approach for analogue documents inclusion, [w:] 18th International Conference on Scientometrics and Informetrics – ISSI2021 [virtual event], 12-15 July, KU Leuven, Belgium, 573-584. [21-56]
 • Kosch O., Szarucki M.: An Overview of 25 Years of European Scientific Collaboration in the Field of Strategic Management: A Bibliometric Analysis. European Management Review. 2021, 18(1), 51-69, doi 10.1111/emre.12401 [21-50]

 • Kosmulski M.: Posthumous co-authorship revisited. Scientometrics. 2021, 126, 8227-8231, doi 10.1007/s11192-021-04107-6 [21-78]
 • Kostrzewski M., Melnik R.: Condition monitoring of rail transport systems: A bibliometric performance analysis and systematic literature review. Sensors. 2021, 21(14), art. no. 4710, doi 10.3390/s21144710 [21-38]

 • Kowalski M.: Obecność “Biuletynu Uniejowskiego” na rynku wydawnictw naukowych w 10. rocznicę pisma. Biuletyn Uniejowski. 2021, t. 10, s. 273-300, doi 10.18778/2299-8403.10.10 [21-109]
 • Krawczyk F., Kulczycki E.: How is open access accused of being predatory? The impact of Beall’s lists of predatory journals on academic publishing. The Journal of Academic Librarianship. 2021, art. no. 102271, doi: 10.1016/j.acalib.2020.102271 [21-20]
 • Krawczyk F., Kulczycki E.: On the geopolitics of academic publishing: the mislocated centers of scholarly communication. Tapuya: Latin American Science, Technology and Society. 2021, 4(1) 1984641, doi 10.1080/25729861.2021.1984641 [21-96]
 • Kryszak Ł., Świerczyńska K., Staniszewski J.: Measuring total factor productivity in agriculture: a bibliometric review. International Journal of Emerging Markets. 2021, doi 10.1108/IJOEM-04-2020-0428 [21-66]

 • Kulczycki E.: Polityczna ingerencja w Wykaz czasopism naukowych. Dlaczego wykazy muszą być w rękach naukowców. Nauka. 2021, 2, 39-77, doi 10.24425/nauka.2021.136315 [21-14]
 • Kulczycki E., Hołowiecki M., Taşkın Z., Krawczyk F.: Citation patterns between impact‑factor and questionable. Scientometrics. 2021, 126, 8541-8560, doi 10.1007/s11192-021-04121-8 [21-75]
 • Kulczycki E., Hołowiecki M., Taşkın Z., Krawczyk F.: Do impact-factor journals make blacklisted journals visible? A systematic citation study, [w:] 18th International Conference on Scientometrics and Informetrics – ISSI2021 [virtual event], 12-15 July, KU Leuven, Belgium, 615-620. [21-15]
 • Kulczycki E., Hołowiecki M., Taşkın Z., Krawczyk F.: Drapieżne czasopisma są legitymizowane przez artykuły w czasopismach z Impact factor. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2021, 2, 59-82, doi 10.14746/rpeis.2021.83.2.5 [21-26]
 • Kulczycki E., Kolasa W.M., Szadkowski K.: Marx, Engels, Lenin, and Stalin as highly cited researchers? Historical bibliometrics study. Scientometrics. 2021, 126, 8683–8700, doi 10.1007/s11192-021-04126-3 [21-32]
 • Kulczycki E., Rozkosz E.A., Szadkowski K., Ciereszko K., Hołowiecki M., Krawczyk F.: Local use of metrics for the research assessment of academics: the case of Poland. Journal of Higher Education Policy and Management. 2020, 43(4), 435-453  doi 10.1080/1360080X.2020.1846243 [21-31]
 • Kuliński H.: Badania wpływu pandemii COVID-19 na komunikację społeczną i media w wybranych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Com.press. 2021, 4(2), s. 6-19, doi 10.51480/compress.2021.4-2.335 [21-111]
 • Kwiek M.: Globalizacja nauki: rosnąca siła indywidualnych naukowców. Nauka. 2021, 4, 37-66, doi: 10.24425/nauka.2021.137642 [21-84]
 • Kwiek M.: The prestige economy of higher education journals: a quantitative approach. Higher Education. 2021, 81, 493-519, doi 10.1007/s10734-020-00553-y [21-02]
 • Kwiek M., Roszka W.: Dlaczego w nauce dominuje współpraca z mężczyznami: homofilia ze względu na płeć na przykładzie 25000 naukowców. Nauka. 2021, 1, 39-78, doi 10.24425/nauka.2021.136304 [21-01]
 • Leal Filho W., Wil, M., Shiel C., Paço A., Farinha C.S., Orlovic Lovren V., Avila L.V., Platje J., Sharifi A., Vasconcelos C.R.P., Fritzen Gomes B.M., Lange Salvia A., Anholon R., Rampasso I., Quelhas O.L.G., Skouloudis A.: Towards a common future: revising the evolution of university-based sustainability research literature. International Journal of Sustainable Development and World Ecology. 2021, 28(6), 503-517, doi 10.1080/13504509.2021.1881651 [21-69]
 • Lewandowska K., Kulczycki E.: Implicit cultural policy-making: Evaluation of cultural productions within science policy in Poland, International Journal of Cultural Policy. 2021, 27(2), doi 10.1080/10286632.2021.1873963 [21-16]
 • Liśkiewicz T., Liśkiewicz G., Paczesny J.: Factors affecting the citations of papers in tribology journals. Scientometrics. 2021, 126, 3321-3336, doi 10.1007/s11192-021-03870-w [21-79]
 • Liu N., Xu Z., Skare, M.: The research on COVID-19 and economy from 2019 to 2020: analysis from the perspective of bibliometrics. Oeconomia Copernicana. 2021, 12(2), s. 217-268, doi 10.24136/oc.2021.009 [21-128]

 • Lyulyov O., Pimonenko T., Kwiliński A., Dźwigoł H., Dźwigoł-Barosz M., Pavlyk V., Barosz P.: The impact of the government policy on the energy efficient gap: The evidence from Ukraine. Energies, 14(2), art. no. 373, doi 10.3390/en14020373 [21-67]
 • Łaba A.E., Ziółkowski P.: Trends in glioblastoma treatment research: An analysis of clinical trials and literature. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2021, 55(3), s. 269-280, doi 10.5603/PJNNS.A2021.0024 [21-41]
 • Magier P.: Między uniwersalnością a partykularnością, czyli o polskich publikacjach pedagogicznych. Forum Pedagogiczne. 2021, 1, s. 51-65, doi 10.21697/fp.2021.01.04 [21-123]

 • Moed H.F., de Moya-Anegon F., Guerrero-Bote V., Lopez-Illescas C., Hladchenko M.: Bibliometric assessment of national scientific journals. Scientometrics. 2021, 126(4), 3641-3666, doi 10.1007/s11192-021-03883-5 [21-46]
 • Mryglod O., Nazarovets S., Kozmenko S.: Universal and specific features of Ukrainian economic research: publication analysis based on Crossref data. Scientometrics. 2021, 126, 8187-8203, doi 10.1007/s11192-021-04079-7 [21-80]
 • Ortenburger D., Tsos A.: Physical activity of senior citizens: Quantitative analysis of literature derived from scopus base. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2021, 33, 87-103, doi 10.18276/CEJ.2021.1-09 [21-59]

 • Osińska V.: Mapy nauki : badania, potencjał oraz wyzwania w przykładach. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021.[21-100]
 • Osińska V., Klimas R.: Tutmetrics and usability: The footprint of science mapping tools in tutorial space., [w:] 18th International Conference on Scientometrics and Informetrics – ISSI2021 [virtual event], 12-15 July, KU Leuven, Belgium, 1493-1494. [21-58]
 • Osiński Z.: Wykorzystanie Google Scholar do identyfikowania najczęściej cytowanych badaczy i ich  prac naukowych. Przypadek publikacji z zakresu nauki o informacji w języku polskim. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2021, 59(1), 49-80, doi 10.36702/zin.799 [21-17]

 • Pasikowski S.: Afiliacja czasopism do pedagogiki, psychologii i nauk socjologicznych w świetle danych z wykazu czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2019. Forum Pedagogiczne. 2021, 1, 17-28, doi 10.21697/fp.2021.1.02 [21-93]
 • Petr M., Engels T. C., Kulczycki E., Duskova M., Guns R., Sieberova M., & Sivertsen G.: Journal article publishing in the social sciences and humanities: A comparison of Web of Science coverage for five European countries. PLoS One. 2021, doi 10.1371/journal.pone.0249879 [21-19]
 • Pilc A.: PAN w analizie Stanford University. Forum Akademickie. 2021, 3, 52-53. [21-07]
 • Piwowar-Sulej K.: Core functions of Sustainable Human Resource Management. A hybrid literature review with the use of H-Classics methodology. Sustainable Development. 2021, 29(4), 671-693, doi 10.1002/sd.2166 [21-40]

 • Piwowar-Sulej K., Krzywonos M., Kwil I.: Environmental entrepreneurship – Bibliometric and content analysis of the subject literature based on H-Core. Journal of Cleaner Production. 2021, 295, art. no. 126277, doi 10.1016/j.jclepro.2021.126277 [21-44]
 • Pölönen J., Guns R., Kulczycki E., Sivertsen G., Engels T. C.: National lists of scholarly publication channels: An overview and recommendations for their construction and maintenance. Journal of Data and Information Science. 2021, 6(1), 50-86, doi 10.2478/jdis-2021-0004 [21-21]
 • Poszytek P.: The landscape of scientific discussions on the competencies 4.0 concept in the context of the 4th industrial revolution. A bibliometric review. Sustainability. 2021, 13(12), art. no. 6709, doi 10.3390/su13126709 [21-42]

 • Proń A., Szatyłowicz H.: Wesołe zabawy i figle rankingowe dwojga chemików. Forum Akademickie. 2021, 3, 47-51. [21-06]
 • Radosiński E.: Punkty na sprzedaż. Forum Akademickie. 2021, 3, 54-55. [21-10]
 • Rębisz S.: Scholarly Achievement versus Editorial Board Membership. The Case of the Top Ten Polish Pedagogical Journals. Liber Quarterly. 2021, 31, 1-26. [21-91]
 • Rębisz S., Michno E.: E-visibility of scholars from institutes of pedagogy in the scientific digital environment. A comparative study of selected universities from Poland. Społeczeństwo, Edukacja, Język. 2020, 14(1), 135-158, 10.19251/sej/2021.14.1(9) [21-110]
 • Rychlik M.: Publikowanie otwarte społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka. 2021, t. 25, s. 233-246, doi 10.14746/b.2021.25.12 [21-98]

 • Saif A.N.M., Rahman A.A., Mostafa R.: Post-implementation challenges of ERP adoption in apparel industry of developing country. LogForum. 2021, 17(4), s. 519-529, doi 10.17270/J.LOG.2021.624 [21-116]
 • Sangwal K.: Comparison of selected mathematical functions for the analysis of growth behavior of items and physical interpretation of Avrami-Weibull function. Journal of Computer Sciences Institute. 2021, vol. 21, s. 259-278. [21-117]
 • Savov P., Jatowt A., Nielek R.: Predicting the Age of Scientific Papers, [w:] Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). 2021, 12742 LNCS, 728-735, doi 10.1007/978-3-030-77961-0_58 [21-61]
 • Šimelytė A., Tvaronavičienė M., Holmen R. B., Burinskas A., Razminienė K.: Knowledge and technology transfer as driving force for social innovations. Polish Journal of Management Studies. 2021, 23(2), s. 512-536, doi 10.17512/pjms.2021.23.2.31 [21-127]

 • Sroka W., Meyer N.: A theoretical analysis of social entrepreneurship. The case of Poland and South Africa. Journal of Eastern European and Central Asian Research. 2021, 8(1), 133-148, doi 10.15549/jeecar.v8i1.596 [21-87]
 • Stec P.: Best of the best of the best? How international are top international law journals really? Teka Komisji Prawniczej. 2021, vol. 14, nr 1, s. 429-440, doi 10.32084/tekapr.2021.14.1-35 [21-106]
 • Stopar K., Mackiewicz-Talarczyk M., Bartol T.: Cotton Fiber in Web of Science and Scopus: Mapping and Visualization of Research Topics and Publishing Patterns. Journal of Natural Fibers. 2021, 18(4), 547-558, doi 10.1080/15440478.2019.1636742 [21-68]
 • Swacha J.: State of research on gamification in education: A bibliometric survey. Education Sciences. 2021, 11(2), art. no. 69, s. 1-15, doi 10.3390/educsci11020069 [21-52]

 • Szczygłowska L.: SciVal – nowe narzędzie bibliometryczne do analizy dorobku naukowego, [w:] Mobilna biblioteka. Red. M. Wojciechowska. Warszawa: Wydaw. SBP, 2021, 29-47. [21-05]
 • Szuflita-Żurawska M., Basińska B.A.: Visegrád countries’ scientific productivity in the European context: A 10-year perspective using Web of Science and Scopus. Learned Publishing. 2021, 34(3), 347-357, doi 10.1002/leap.1370 [21-39]

 • Szum K.: IoT-based smart cities: A bibliometric analysis and literature review. Engineering Management in Production and Services. 2021, 13(2), 115-136, doi 10.2478/emj-2021-0017 [21-43]
 • Śpiewanowski P., Talavera O.: Journal rankings and publication strategy. Scientometrics. 2021, 126, 3227-3242, doi 10.1007/s11192-021-03891-5 [21-81]
 • Świgoń M., Nicholas D.: Komunikacja naukowa w oczach polskich młodych naukowców w świetle międzynarodowych badań ankietowych z 2019 roku. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna. 2021, 17, 11-25, doi 10.31648/mkks.6619 [21-87]
 • Taşkın Z.: Forecasting the future of library and information science and its sub-fields. Scientometrics. 2021, 126, 1527-1551, doi 10.1007/s11192-020-03800-2 [21-18]
 • Taşkın Z., Doğan G., Kulczycki E., Zuccala A.A.: Self-Citation Patterns of Journals Indexed in the Journal Citation Reports. Journal of Informetrics. 2021, 15(4), 1-12, doi 10.1016/j.joi.2021.101221 [21-86]
 • Taşkın Z., Taşkın A., Doğan G., Kulczycki E.: Editorial board member and prolific author status positively shorten publication time, [w:] 18th International Conference on Scientometrics and Informetrics – ISSI2021 [virtual event], 12-15 July, KU Leuven, Belgium, 1081-1089. [21-57]
 • Teczke M.: Analiza bibliometryczna pojęcia „internet rzeczy” w światowym dorobku nauk o zarządzaniu. Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko. 2021, nr 2, s. 125-135. [21-120]

 • Tomanek M., Lis A.: Physical activity in the context of the COVID-19 pandemic: Research profiling and mapping. Physical Education of Students. 2021, 25(3), 136-148, doi 10.15561/20755279.2021.0301 [21-82]
 • Undas A.: The highest Impact Factor of Kardiologia Polska announced in June 2021: we did it! Kardiologia Polska. 2021, 79(7-8), 723-724, doi 10.33963/KP.a2021.0082 [21-108]
 • Us Y., Pimonenko T., Lyulyov O.: The impact of energy efficiency policy on Ukraine’s green brand: a bibliometrics analysis. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal. 2021, 24(4), s. 5-18, doi 10.33223/epj/142462 [21-114]
 • Wang H., Liu H., Yao, J., Ye D., Lang Z., Głowacz A.: Mapping the knowledge domains of new energy vehicle safety: Informetrics analysis-based studies. Journal of Energy Storage. 2021, 35, art. no. 102275, doi 10.1016/j.est.2021.102275 [21-49]
 • Wierczyński G.: Polskie wykazy czasopism naukowych – podsumowanie dotychczasowych doświadczeń z perspektywy czasopism prawniczych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2021, 2, 141-164, doi 10.14746/rpeis.2021.83.2.9 [21-29]
 • Włodarczyk B.: Journal of Library Administration. Analiza bibliometryczna artykułów naukowych opublikowanych w latach 2001-2020. Przegląd Biblioteczny. 2021, z. 3, s. 317-339. [21-112]
 • Włodarczyk B.: Rec: [R. Sooryamoorthy: Scientometrics for the Humanities and Social Sciences. London: Routledge, 2021, 152 s., ISBN 978-03-67-62701-0]. Przegląd Biblioteczny. 2021, 3, s. 432-434. [21-125]
 • Włoskowicz W.: Indeks czasopism nakazanych. Forum Akademickie. 2021, 3, 0-43. [21-09]
 • Woleński J.: Uwagi o ewaluacji publikacji naukowych. Nauka. 2021, 2, 161-173, doi: 10.24425/nauka.2021.136320 [21-85]
 • Yeung A.W.K., Atanasov A.G., Sheridan H., Klager E., Eibensteiner F., Völkl-Kernsock S., Kletecka-Pulker M., Willschke H., Schaden E.: Open Innovation in Medical and Pharmaceutical Research: A Literature Landscape Analysis. Frontiers in Pharmacology. 2021, 11, art. no. 587526, doi 10.3389/fphar.2020.587526 [21-55]
 • Yeung A.W.K., Kletecka-Pulker, M., Eibensteiner, F., Plunger, P., Völkl-Kernstock, S., Willschke, H., Atanasov, A.G.: Implications of Twitter in Health-Related Research: A Landscape Analysis of the Scientific Literature. Frontiers in Public Health. 2021, 9, art. no. 654481, doi 10.3389/fpubh.2021.654481 [21-36]
 • Yeung A.W.K., Tosevska A., Klager E., Eibensteiner F., Laxar D., Stoyanov J., Glisic M., Zeiner S., Kulnik S.T., Crutzen R., Kimberger O., Kletecka-Pulker M., Atanasov A.G., Willschke H.: Virtual and augmented reality applications in medicine: Analysis of the scientific literature. Journal of Medical Internet Research. 2021, 23(2), art. no. e25499, doi 10.2196/25499 [21-53]

 • Yeung A.W.K., Tzvetkov N.T., El-Demerdash A., Horbanczuk O.K., Das N., Pirgozliev V., Lucarini M., Durazzo A., Souto E.B., Santini A., Devkota H.P., Uddin M.S., Echeverria J., Wang D., Gan R.-Y., Brnic M., Kalfin R.E., Lyubka P., Tancheva L.P., Tewari D., Berindan-Neagoe I., Sampino S., Strzałkowska N., Marchewka J., Jóźwik A., Horbańczuk J.O., Atanasov A.G.: Apple polyphenols in human and animal health. Animal Science Papers and Reports. 2021, 39(2), 105-118. [21-83]
 • Yeung A.W.K., Tzvetkov N.T., Georgieva M.G., Ognyanov I.V., Kordos K., Józwik A., Kühl T., Perry G., Petralia M.C., Mazzon E., Atanasov A.G.: Reactive Oxygen Species and Their Impact in Neurodegenerative Diseases: Literature Landscape Analysis. Antioxidants and Redox Signaling. 2021, 34(5), 402-420, doi 10.1089/ars.2019.7952 [21-51]

 • Ying J., Zhang X., Zhang Y., Bilan S.: Green infrastructure: systematic literature review. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja. 2021, doi 10.1080/1331677X.2021.1893202 [21-65]
 • Yun L., Wang L., Pan Y., Liu M., Han Q., Sun J., Yang G., Xiao J., Guo Y., Ma Y.: Current status and development trend of miRNAs in osteoporosis-related research. A bibliometric analysis. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2021, 59(4), s. 203-211, doi 10.5603/FHC.a2021.0024 [21-126]
 • Zeppelini D., Dal Molin A., Lamas C.J.E., Sarmiento C., Rheims C.A., Fernandes D.R.R., Lima E.F.B., Silva E.N., Carvalho-Filho F., Kováč Ľ., Montoya-Lerma J., Moldovan O.T., Souza-Dias P.G.B., Demite P.R., Feitosa R.M., Boyer S.L., Weiner W.M., Rodrigues W.C.: The dilemma of self-citation in taxonomy. Nature Ecology and Evolution. 2021, 5(1), 2, doi 10.1038/s41559-020-01359-y [21-72]
 • Zuccala A.A., Pölönen J., Guns R., Røeggen V., Kulczycki E., Bruun K., Savolainen E.: Performance-based publisher ratings and the visibility/impact of books: Small fish in a big pond, or big fish in a small pond? Quantitative Science Studies, 2(2), 588-615, /10.1162/qss_a_00134 [21-90]
 • Żukowski M.: Aktualne problemy czasopism naukowych w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2021, 2, 27-37, doi 10.14746/rpeis.2021.83.2.3 [21-24]

2020

 • Agostini L., Nosella A., Sarala R., Spender J.-C. and Wegner D.: Tracing the evolution of the literature on knowledge management in inter-organizational contexts: a bibliometric analysis. Journal of Knowledge Management. 2020, vol. 24, no. 2, s. 463-490, doi 10.1108/JKM-07-2019-0382 [20-85]
 • Ahmad M.O., Raulamo-Jurvanen P.: Scientific Collaboration, Citation and Topic Analysis of International Conference on Agile Software Development Papers, [w:] Third International Conference on Lean and Agile Software Development, LASD 2019, and 7th Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation, MIDI 2019, Leipzig, Germany, September 1–4, 2019, Revised Selected Papers. Eds. A. Przybyłek, M. Ehécatl Morales-Trujillo. Cham: Springer, 2020, s. 108-132, doi 10.1007/978-3-030-37534-8_6 [20-102]

 • Álvarez-García J., Durán-Sánchez A., del Río-Rama M.C., Simonetti B.: Big data and tourism research: measuring research impact. Quality and Quantity. 2020, doi 10.1007/s11135-020-01044-z [20-96]

 • Atanasov A.G., Yeung A.W.K., Klager E., Eibensteiner F., Schaden E., Kletecka-Pulker M., Willschke H.: First, Do No Harm (Gone Wrong): Total-Scale Analysis of Medical Errors Scientific Literature. Frontiers in Public Health. 2020, vol. 8, art. no. 558913, doi 10.3389/fpubh.2020.558913

 • Bajerski A.: Geography of research on post-socialist cities: a bibliometric approach. Urban Development Issues. 2020, vol. 65, pp. 5–16, doi 10.2478/udi-2020-0001 [20-06]
 • Bański J., Solon B.: Ocena działalności naukowo-badawczej ośrodków geograficznych w Polsce. Przegląd Geograficzny. 2020, t. 92, z. 1, s. 155–167, doi 10.7163/PrzG.2020.1.9 [20-13]
 • Barkun, Y., Rollnik-Sadowska E., Glińska E.: The concept of ‘talent’ in the labor management perspective – the bibliometric analysis of literaturę. International Journal of Industrial Engineering and Management. 2020, vol. 11, no. 2, s. 104-116, doi 10.24867/IJIEM-2020-2-257 [20-75]

 • Beiner T.,  van den Besselaar P., Jacquemin J., Pedersen D.B., Rafols I., Sivertsen G., Zrałek J.: Statement: Evaluating the Social Sciences and Humanities in Context – a Discussion Paper. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2020, nr 3(55), s. 153-175, doi 10.15804/ppk.2020.03.09 [20-44]

 • Białas A.: Rozwój i pozycja nauk ścisłych w 30-leciu. Rocznik Strategiczny. 2020, 25, s. 352-361. [20-123]
 • Bielecka E.: GIS spatial analysis modeling for land use change. A bibliometric analysis of the intellectual base and trends. Geosciences. 2020, 10(11), art. no. 421, s. 1-21, doi 10.3390/geosciences10110421 [20-60]
 • Biernacka-Licznar K., Rybicki J.: Quo vadis all’italiana: investigazione stilometrica sulle traduzioni milanesi del bestseller di Henryk Sienkiewicz. Italica Wratislaviensia. 2020, nr 11(1), s. 31-64, doi 10.15804/IW.2020.11.1.02 [12-46]
 • Brzeziński J.M.: O miejsce przy stole… państwo wobec nauk humanistycznych i społecznych. Człowiek i Społeczeństwo. 2020, t. 49, s. 175-196, doi 10.14746/cis.2020.49.10 [20-25]
 • Campa R.: Fourth industrial revolution and emotional intelligence: A conceptual and scientometric analysis. Changing Societies and Personalities. 2020, vol. 4, no. 1, s. 8-30, doi 10.15826/CSP.2020.4.1.087 [20-79]

 • Campa R., Corbally C., Rappaport M.B.: Electronic persons. It is premature to grant personhood to machines but never say never. Gregorianum. 2020, vol. 101, no. 4, s. 793-812, doi 10.32060/Gregorianum.101/4.2020.793-812 [20-90]

 • Cao M., Alon I.: Intellectual structure of the belt and road initiative research: A scientometric analysis and suggestions for a future research agenda. Sustainability. 2020, vol. 12, no. 17, art. no. 6901, doi 10.3390/SU12176901 [20-63]
 • Ciechan-Kujawa M., Lis A.: Robotic Process Automation: Mapping the Emerging Research Field, [w:] Education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges. 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), April 1-2, 2020, Seville, Spain. Ed. KS. Soliman, s. 3136-3146 [20-08]
 • Drabek A., Bemke-Świtilnik M.: O wykazach, punktozie i polskich czasopismach humanistycznych. Forum Akademickie. 2020, nr 11, s. 24-27. [20-26]
 • Drabek A., Bemke-Świtilnik M.: Polskie czasopisma naukowe w świetle wybranych elementów oceny stosowanych w międzynarodowych bazach danych, [w:] Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego : nowe obszary działania : materiały Jubileuszowej Konferencji Biblioteki Głównej AGH z okazji obchodów 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków 12-13 września 2019 r. Red. A. Podrazik, J. Stanek-Kapcia, M. Urbaniec. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2020, s. 107-132. [20-27]
 • Doğan G. & Taşkın Z.: Humanities: The outlier of research assessments. Information (Special issue ICT Enhanced Social Sciences and Humanities). 2020, vol. 11, art. no 540, s. 1-11, doi 10.3390/info11110540 [20-49]
 • Drogosz J.: Dorobek piśmienniczy jednostek naukowych z grupy nauk ekonomicznych w świetle oceny parametrycznej z roku 2017. Studia Prawno-Ekonomiczne. 2020, t. 95, s. 203-226, doi 10.26485/SPE/2020/115/12 [20-20]
 • Drogosz J.: Dorobek piśmienniczy pracowników z dyscypliny bibliologia i informatologia w świetle oceny parametrycznej działalności naukowej polskich jednostek naukowych 2017. Przegląd Biblioteczny. 2020, nr 1, s. 65-80. [20-32]
 • Dubina, O., Us, Y., Pimonenko, T., Lyulyov, O.: Customer Loyalty to Bank Services: The Bibliometric Analysis. Virtual Economics. 2020, 3(3), s. 52-66. doi: 10.34021/ve.2020.03.03(3) [20-12]
 • Dymarek R., Ptaszkowski K., Ptaszkowska L., Kowal M., Sopel M., Taradaj J., Rosińczuk J.: Shockwaves as a treatment modality for spasticity reduction and recovery improvement in post-stroke adults – current evidence and qualitative systematic review. Clinical Interventions in Aging. 2020, vol. 15, s. 9-28, doi 10.2147/CIA.S221032 [20-101]
 • Ejsmont K., Gładysz B., Kluczek A.: Impact of industry 4.0 on sustainability-bibliometric literature review.  Sustainability. 2020, vol. 12, no. 14, art. no. 5650, doi DOI: 10.3390/su12145650 [20-72]

 • Escher I.: Sustainable development in sport as a research field: A bibliometric analysis. Journal of Physical Education and Sport. 2020, vol. 20, art. no. 381, s. 2803-2812, doi 10.7752/jpes.2020.s5381 [20-62]

 • Ferradaz C., Domingues P., Kucińska-Landwójtowicz A., Sampaio P., Arezes P.M.: Organizational Maturity Models: Trends for the Future, [w:] Occupational and environmental safety and health II. Eds. P.M. Arezes, J.S. Baptista, M.P. Barroso,  P. Carneiro, P. Cordeiro, N. Costa, R.B. Melo, A.S. Miguel, G. Perestrelo. Cham: Springer, 2020, s. 667-675, doi 10.1007/978-3-030-41486-3_71 [20-87]

 • Gajdzik B.Z., Grabowska S., Saniuk S., Wieczorek T.: Sustainable development and industry 4.0: A bibliometric analysis identifying key scientific problems of the sustainable industry 4.0. Energies. 2020, vol. 13, 6, art. no. 4254, doi 10.3390/en13164254 [20-68]
 • Gajewski R.R.: Ewaluacja dyscyplin naukowych jako dyskretny problem plecakowy. Przegląd Biblioteczny. 2020, nr 4, s. 480-493. [20-31]
 • Geras A., Siudem M., Gągolewski M.: Should we introduce a dislike button for academic articles? Journal of the Association for Information Science and Technology. 2020, vol. 71, no. 2, s. 221-229, doi 10.1002/asi.24231 [20-128]
 • Gorzeń-Mitka I., Bilska B., Tomaszewska M., Kołożyn-Krajewska D.: Mapping the structure of food waste management research: A co-keyword analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020, vol. 17, no. 13, art. no. 4798, s. 1-34, doi 10.3390/ijerph17134798 [20-73]

 • Grodzki W.: Obecne i przyszłe wyzwania dla „Sylwana” wobec 200 lat jego tradycji. Sylwan. 2020, vol. 164, nr 12, s. 990-995, doi 10.26202/sylwan.2020118 [20-89]
 • Gruchała I., Stanula M.: Publikacje o tematyce filozoficznej wydane na ziemiach polskichw drugiej połowie XIX w. – studium bibliometryczne. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 2020, nr 2, s. 93-144, doi 10.12775/TSB.2020.017 [20-52]
 • Grzybowski P.P., Marszałek K.: (Nie)upowszechnianie w Internecie polskojęzycznego dorobku z pedagogiki międzykulturowej. Edukacja Międzykulturowa. 2020, nr 2, s. 265-278, doi 15804/em.2020.02.14 [20-28]
 • Grzywacz A.: Zarys historii rozwoju wydawniczego leśnego czasopisma naukowego „Sylwan” (1820−2020). Sylwan. 2020, vol. 164, nr 12, s. 955-979, doi 10.26202/sylwan.2020097 [20-88]
 • Hamerska M.: Identification of Scientific Productivity Determinants. International Journal for Quality Research. 2020, vol. 14(2), s. 559–576, doi 10.24874/IJQR14.02-14 [21-122]
 • Hamerska M.: Identyfikacja determinant i modelowanie produktywności naukowej pracowników uczelni : studium przypadku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. [20-121]

 • Jachimczyk A.: Strategie postępowania z danymi badawczymi w polskich i zagranicznych czasopismach reprezentujących nauki historyczne. Studia Medioznawcze. 2020, t. 21, nr 1, s. 475-486. [20-38]
 • Jaklič A., Obloj K., Svetličič M., Kronegger L.: Evolution of Central and Eastern Europe related international business research. Journal of Business Research. 2020, vol. 108, pp. 421-434, doi 10.1016/j.jbusres.2019.06.046 [20-105]

 • Jankowski R., Sienkiewicz J.: Determining crucial factors for the popularity of scientific articles. Acta Physica Polonica A. 2020, vol. 138, no. 1, s. 41-47, doi 10.12693/APHYSPOLA.138.41 [20-71]

 • Kawalec P.: Cognitive Dynamics of Research Routines: Case Study of MicroRNA, [w:] The logic of social practices. Eds. R. Giovangoli, R. Lowe. Cham: Springer, 2020, s. 133-152, doi 10.1007/978-3-030-37305-4_9 [20-22]
 • Kawalec P.: The dynamics of theories of economic growth: An impact of Unified Growth Theory. Economics and Business Review. 2020, vol. 6, 2, s. 19-44, doi 10.18559/ebr.2020.2.3 [20-74]

 • Klemiński R.,  Kazienko P., Kajdanowicz T.: Analysis of direct citation, co-citation and bibliographic coupling in scientific topic identification. Journal of Information Science. 2020, 15, 1-20, doi 10.1177/0165551520962775 [20-120]

 • Kobylińska U., Lavios J.J.: Development of research on the university entrepreneurship ecosystem: Trends and areas of interest of researchers based on a systematic review of literaturę. Oeconomia Copernicana. 2020, vol. 11, no. 1, s. 117-133, doi 10.24136/oc.2020.005 [20-83]
 • Kokowski M.: Sprawa „Wniosku o korektę punktacji czasopisma Studia Historiae Scientiarum z 20 punktów na 70 punktów”. Studia Historiae Scientiarum. 2020, nr. 19, s. 507–541, DOI: 10.4467/2543702XSHS.20.016.12572 [20-29]
 • Kokowski M.: Wideokonferencja „Polskie czasopisma z historii i filozofii nauki oraz naukoznawstwa: Jak dostać się do Scopus, WoS, ICI, DOAJ oraz ERIH+? Dlaczego warto to zrobić?” (Kraków – Warszawa – Toruń, 16 kwietnia 2020, godz. 10.00–15.00). Studia Historiae Scientiarum. 2020, t. 19, s. 573–579, doi 10.4467/2543702XSHS.20.019.12575 [20-43]
 • Kolasa W.M.: Medioznawcza spuścizna Mariana Gieruli (studium bibliometryczno-dokumentacyjne). Rocznik Historii Prasy Polskiej. 2020, z. 3, s. 161-171, doi 10.24425/rhpp.2020.134436 [20-47]

 • Kolasa W.M., Gałuszka E.: Dorobek naukowy i ekspercki Ryszarda Filasa : studium bibliometryczno-dokumentacyjne, [w:] Od modernizacji do mediosfery : meandry transformacji w komunikowaniu: prace ofiarowane dr. hab. Ryszardowi Filasowi. Red. A. Cieślikowa, P. Płaneta. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, s. 25-61. [20-18]
 • Komor A.: Biogospodarka a rozwój zrównoważony – przegląd bibliometryczny, [w:] Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Red. nauk. A. Kasztelan, J. Hawlena. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2020, s. 11-25. [20-131]
 • Konys A.: How to support digital sustainability assessment? An attempt to knowledge systematization, [w:] Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 24th International Conference KES2020. Eds. M. Cristani, C. Toro, C. Zanni-Merk, R.J. Howlett, L.C. Jain. Amsterdam: Elsevier, 2020, s. 2297-2311, doi 10.1016/j.procs.2020.09.288 [20-93]

 • Kosch O., Szarucki M.: Transatlantic affiliations of scientific collaboration in strategic management: a quarter-century of bibliometric evidence. Journal of Business Economics and Management. 2020, vol. 21, iss. 3, s. 627–646, doi 10.3846/jbem.2020.12395 [20-15]
 • Kosmulski M.: Nobel laureates are not hot. Scientometrics. 2020, vol. 123, no. 1, s. 487-495, doi 10.1007/s11192-020-03378-9 [20-82]

 • Kowalska-Chrzanowska M., Krysiński P.: Bazy danych jako narzędzia identyfikacji i promocji dorobku naukowego. Casus reprezentantów nauk o komunikacji społecznej i mediach, [w:] Komunikowanie interdyscyplinarne. Red. M. Nowina-Konopka, W. Świerczyńska-Głownia, A. Hess. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, 2020, s. 37-58 [20-50]
 • Kreutz R., Januszewicz A., Riemer T.G.: Hypertension research quo vadis?: Can we afford to fall behind? Hypertension. 2020, s. 1423-1424, doi 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15911 [20-94]

 • Kuc-Czarnecka, M., Olczyk, M.: How ethics combine with big data: a bibliometric analysis. Humanities and Social Sciences Communications, vol. 7, no. 1, art. no. 137, doi 10.1057/s41599-020-00638-0 [20-55]
 • Kulczycki E., Guns R., Pölönen J., Engels T.C.E., Rozkosz E.A., Zuccala A.A., Bruun K., Eskola O., Istenič Starčič A., Petr M., Sivertsen G.: Multilingual Publishing in the Social Sciences and Humanities: A Seven‐Country European Study. Journal of the Association for Information Science and Technology. 2020, vol. 71, no 11, s. 1371-1385, doi 10.1002/asi.24336 [20-01]
 • Kulczycki E., Korytkowski P.: Researchers publishing monographs are more productive and more local‑oriented. Scientometrics. 2020, vol. 125, s. 1371–1387, doi 10.1007/s11192-020-03376-x [20-03]
 • Kulikowski K., Antipow E.: Niezamierzone konsekwencje punktozy jako wartości kulturowej polskiej społeczności akademickiej. Studia Socjologiczne. 2020, s. 3, s. 207–236, doi 10.24425/sts.2020.132476 [20-14]
 • Kwiek M.: Internationalists and locals: international research collaboration in a resource ‑ poor system. Scientometrics. 2020, vol. 124, s. 57-105, doi 10.1007/s11192-020-03460-2 [20-36]
 • Kwiek M.: Międzynarodowa współpraca badawcza w Europie w świetle dużych danych i jej globalne konteksty. Nauka, 2020, nr 1, s. 35-66, doi 10.24425/nauka.2020.132621 [20-04]
 • Kwiek M.: What large-scale publication and citation data tell us about international research collaboration in Europe: changing national patterns in global contexts. Studies in Higher Education. 2020, 1-21, doi 10.1080/03075079.2020.1749254 [20-35]
 • Kwiek M., Roszka W.: Gender disparities in international research collaboration: a study of 25,000 university professors. Journal of Economic Surveys. 2020, spec. Iss., s. 1-37, 10.1111/joes.12395 [20-34]
 • Lis A.: Sport management: Bibliometric study of key source titles in the research field. Journal of Physical Education and Sport. 2020, vol. 20, art. no. 331, pp. 2423-2430, doi 10.7752/jpes.2020.s4331 [20-67]
 • Lis A., Sudolska A.: Emerging Topics in Sustainable Management Research: Management and Economic Perspective, [w:] Education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges. 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), April 1-2, 2020, Seville, Spain. Ed. KS. Soliman, s. 3052-3061. [20-24]
 • Lis A., Sudolska A., Tomanek M.: Mapping research on sustainable supply-chain management. Sustainability. 2020, vol. 12, no. 10, art. no. 3987, doi 10.3390/SU12103987 [20-78]

 • Lis A., Sudolska A., Pietryka I., Kozakiewicz A.: Cloud computing and energy efficiency: Mapping the thematic structure of research. Energies. 2020, vol. 13, no. 15, art. no. 4117, 10.3390/en13164117 [20-69]

 • Lis A., Tomanek M.: Sport management: Thematic mapping of the research field. Journal of Physical Education and Sport. 2020, vol. 20, art. no. 167, s. 1201-1208, doi 10.7752/jpes.2020.s2167 [20-81]
 • Liu H., Li Y., Hong R., Li Z., Li M., Pan W., Głowacz A., He H.: Knowledge graph analysis and visualization of research trends on driver behawior. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. 2020, vol. 38, no. 1, s. 495-511, doi 10.3233/JIFS-179424 [20-103]

 • Marczewska M., Kostrzewski M.: Sustainable business models: A bibliometric performance analysis. Energies. 2020, vol. 13, no. 22, art. no. en13226062, doi 10.3390/en13226062 [20-57]
 • Maryl M., Błaszczyńska M., Szulińska A., Rams P.: The case for an inclusive scholarly communication infrastructure for social sciences and humanities. F1000Research. 2020, 9:1265 Last updated: 26 OCT 2020, s. 1-20, doi 10.12688/f1000research.26545.1 [20-23]
 • Maryniak A., Bulhakova Y.: Benefits of the Technology 4.0 Used in the Supply Chain – Bibliometric Analysis and Aspects Deferring Digitization, [w:] Business Information Systems Workshops: BIS 2020 International Workshops, Colorado Springs, CO, USA, June 8–10, 2020, Revised Selected Papers. Eds. W. Abramowicz, G. Klein. Cham: Springer, 2020, s. 173-183, doi 10.1007/978-3-030-61146-0_14 [20-92]
 • Meara P.: The British are coming…! A bibliometric analysis of L2 vocabulary research in 1988. Linguistics Beyond And Within. 2020, vol. 6, s. 111-129 [20-39]
 • Mikhnevych L., Marchenko V., Hristov P., Kuzior A.: Conceptual relationships between country image and economic security. Marketing and Management of Innovations. 2020, iss. 1, s. 285-293, doi 10.21272/mmi.2020.1-24 [20-107]
 • Miśkiewicz R.: Efficiency of electricity production technology from post-process gas heat: Ecological, economic and social benefits. Energies. 2020, vol. 13, no. 22, art. no. 6106, doi 10.3390/en13226106 [20-56]
 • Miśkiewicz R.: Internet of things in marketing: bibliometric analysis. Marketing and Management of Innovations. 2020, iss. 3, s. 371-381, doi 10.21272/mmi.2020.3-27 [20-108]
 • Moldabekova A., Zhidebekkyzy A., Akhmetkaliyeva S., Baimukhanbetova E.: Advanced technologies in improving the management of logistics services: bibliometric network analysis. Polish Journal of Management Studies. 2020, vol. 21, no. 1, s. 211-223, doi 10.17512/pjms.2020.21.1.16 [20-127]
 • Mrowiński M.J., Fronczak A; Fronczak P. Nedic O., Dekanski A.: The hurdles of academic publishing from the perspective of journal editors: a case study. Scientometrics. 2020, vol. 125, s. 115-133, doi 10.1007/s11192-020-03619-x [20-109]
 • Nekmahmud Md., Rahman S., Sobhani F. A., Olejniczak-Szuster K., Fekete-Farkas M.: A systematic literature review on development of green supply chain management. Polish Journal of Management Studies. 2020, 22(1), s. 351-370, doi 10.17512/pjms.2020.22.1.23 [20-119]
 • Nowakowska J., Sobocińska J., Lewicki M., Lemańska Rzymski P.: When science goes viral: The research response during three months of the COVID-19 outbreak. Biomedicine and Pharmacotherapy. 2020, vol. 129, art. no. 110451, doi 10.1016/j.biopha.2020.110451 [20-64]
 • Opaliński Ł., Jaromin M.: Wybrane metody prognozowania tempa rozwoju dyscyplin naukowych (indeks citing half-life, metoda regresji nieliniowej, linearyzowanej i wielomianowej drugiego stopnia). Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2020, t. 58, nr 1, s. 76-98 [20-09]
 • Opaliński Ł., Jaromin M.: Wybrane metody prognozowania tempa rozwoju dyscyplin naukowych (metody regresji wielomianowej trzeciego stopnia, metoda autoregresji oraz wygładzania wykładniczego. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2020, 58(2), s. 7-26, doi 10.36702/zin.731 [20-124]
 • Osiewalska A.: Dziesięć lat drogi w świat: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) w latach 2009-2018, [w:] Warsztaty doktorskie z zakresu ekonometrii i statystyki, Ustroń, 26-29 maja 2020. [20-17]
 • Osińska V.: A qualitative–quantitative study of science mapping by different algorithms: The Polish journals landscape. Journal of Information Science. 2020, doi 10.1177/0165551520902738 [20-02]
 • Pawelec P., Świder P., Cynarski W.J.: Martial arts tourism. Meta-analysis of publications 2 from 2005-2020. Sustainability. 2020, 12(17), 7069, doi 10.3390/su12177069 [20-41]
 • Płoszaj A., Yan X., Börner K.: The impact of air transport availability on research collaboration: A case study of four universities. PLoS One. 2020, vol. 15, iss. 9, art. no. 0238360, s. 1-25, doi 10.1371/journal.pone.0238360 [20-106]
 • Pruchnik P.: Identyfikacja trendów w polskich mediach na przykładzie kwartalnika „Studia Medioznawcze”. Wykorzystanie narzędzi Big Data. Studia Medioznawcze. 2020, t. 21, nr 1, s. 412-428. [20-37]
 • Różańska A., Gruszka A.: Current research trends in multitasking: a bibliometric mapping approach. Journal of Cognitive Psychology. 2020, vol. 32, no. 3, s. 278-286, doi 10.1080/20445911.2020.1742130 [20-80]
 • Rutkowska J., Lagisz, M., Bonduriansky, R., Nakagawa S.: Mapping the past, present and future research landscape of paternal effects. BMC Biology. 2020, vol. 18, no. 1, art. no. 183, doi 10.1186/s12915-020-00892-3 [20-54]
 • Rymarczuk A., Bielski M., Łozak K., Ochyra B., Szewczyk M., Miernecka D., Maj A., Janiec J., Kruk M.: Dobór czasopism medycznych wydawanych w Polsce dla celów przeglądu lokalnej literatury medycznej w zakresie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych – Standard Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii (PTBFarm). Almanach. 2020, vol. 15, nr 1, s. 28-39. [20-51]
 • Ryszko A.: Management perspective of the eco-innovation scientific landscape – a bibliometric analysis, [w:] Źródło: W: Education Excellence and Innovation Management: a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain. Ed. K. S. Soliman. [B.m.]: International Business Information Management Association, 2020, s. 12011-12025. [20-110]
 • Samul J.: The Research Topics of Leadership: Bibliometric Analysis from 1923 to 2019. International Journal of Educational Leadership and Management. 2020, vol. 8, iss. 2, s. 116-143, s. 10.17583/ijelm.2020.5036 [20-111]
 • Samul J.: Spiritual leadership: Meaning in the sustainableworkplace. Sustainability. 2020, vol. 12, no. 1, art. no. 267, doi 10.3390/su12010267 [20-100]

 • Savov P., Jatowt A., Nielek R.: Identifying breakthrough scientific papers. Information Processing and Management. 2020, vol. 57, no. 2, art. no. 102168, doi 10.1016/j.ipm.2019.102168 [20-86]

 • Savov P., Jatowt A., Nielek R.: Innovativeness analysis of scholarly publications by age prediction using ordinal regression, [w:] Computational Science – ICCS 2020. 20th International Conference, Amsterdam, The Netherlands, June 3–5, 2020, Proceedings, Part II. Eds. V.V. Krzhizhanovskaya, G. Závodszky, M.H. Lees, J.J. Dongarra, P.M.A. Sloot, S. Brissos, J. Teixeira. Cham: Springer, 2020, s. 646-660, doi 10.1007/978-3-030-50417-5_48 [20-96]

 • Sebastiá-Frasquet M.-T., Aguilar-Maldonado J.-A., Herrero-Durá I., Santamaría-Del-ángel E., Morell-Monzó S., Estornell J.: Advances in the monitoring of algal blooms by remote sensing: A bibliometric analysis. Applied Sciences. 2020, vol. 10, no. 21, art. no. 7877, s. 1-15, doi 10.3390/app10217877 [20-59]
 • Shymon S., Kolomiets-Ludwig E., Osiejewicz J., Krawczyk D., Kamińska B.: The role of country brand in providing economic resilience. Marketing and Management of Innovations. 2020, iss. 3, s. 371-381, doi 10.21272/mmi.2020.1-26 [20-112]
 • Silska-Gembka S., Kamińska-Stańczak A.: Podsumowanie dorobku publikacyjnego z obszaru etycznych aspektów rachunkowości – przegląd czasopism krajowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. 2020, nr 108 (164), 2020, s. 167-190, doi 10.5604/01.3001.0014.3601 [20-42]
 • Siudem G., Żogała-Siudem B., Cena A., Gągolewski M.: Three dimensions of scientific impact. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 2020 vol. 117 (25), s. 13896-13900, doi 10.1073/pnas.2001064117 [20-07]
 • Sivertsen G.: Problems and Considerations in the Design of Bibliometric Indicators for National Performance-Based Research Funding Systems. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2020, nr 3, s. doi 10.15804/ppk.2020.03.06 [20-53]
 • Sliż P.: Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce – wyniki badania empirycznego. E-Mentor. 2020, nr 3(85), s. 50-65, doi 10.15219/em85.1474 [20-45]
 • Sliż P., Brennenstuhl M.: Service processes architecture identification at the financial and accounting shared services. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. 2020, 149, s. 595-607, doi 10.29119/1641-3466.2020.149.49 [20-129]
 • Sokolov O., Osińska V., Mrela A., Duch W., Burak M.: Scientists’ Contribution to Science and Methods of Its Visualization, [w:] Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2019. Part II. Eds. J. Świątek, L. Borzemski, Z. Wilimowska. Cham: Springer, 2020, s. 159-168. [20-104]

 • Solak Fiskin C., Güldem Cerit A.: Comparative bibliometric and network analysis of maritime transport/shipping literature using the Web of Science database. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin. 2020, vol. 61(133), s. 160-170, doi 10.17402/412 [20-126]
 • Staniec I.: Trendy eksploracji zjawiska oportunizmu w publikacjach naukowych. Przegląd Organizacji. 2020, 1, s. 36-42, doi 10.33141/po.2020.01.04 [20-132]
 • Staniec I., Józwiak P.: Evolution of Collaboration Risk from Bibliometric Studies Perspective, [w:] Eds. M. Bilgin, H. Danis, E. Demir, A. Aysan. Eurasian Business Perspectives. Eurasian Studies in Business and Economics. 23rd Eurasia-Business-and-Economics-Society (EBES) Conference, September, 27-29, 2017, Universidad Complutense Madrid Cham: Springer, 2020, s. 183-196, doi 10.1007/978-3-030-40160-3_13 [20-113]
 • Stefura T., Kacprzyk A., Droś J., Chłopaś K., Wysocki M., Rzepa A., Pisarska M., Małczak P., Pędziwiatr M., Nowakowski M., Budzyński A., Major P.: The hundred most frequently cited studies on sleeve gastrectomy. Wideochirurgia i Inne Techniki Maloinwazyjne. 2020, vol. 15, no. 2, s. 249-267, 10.5114/wiitm.2019.89392 [20-76]

 • Sudolska A., Lis A.: Responsible and Sustainable Innovations. In Search of Emerging Topics, [w:] Education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges. 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), April 1-2, 2020, Seville, Spain. Ed. KS. Soliman, s. 2374-2383. [20-114]
 • Sworowska-Baranowska A.: International collaboration of Polish research entities in a territorial context. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2020, vol. 64, nr 7, s. 130-141, doi 10.15611/pn.2020.7.10 [20-30]
 • Szudrowicz I.: Research on the connection between relational capital and company performance. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2020, vol. 64, nr 12 s. 124-143, doi 10.15611/pn.2020.12.10 [20-16]
 • Świsłowski P., Dołhańczuk-Śródka A., Rajfur M.: Bibliometric analysis of European publications between 2001 and 2016 on concentrations of selected elements in mushrooms. Environmental Science and Pollution Research. 2020, vol. 27, no. 18, s. 22235-22250, doi 10.1007/s11356-020-08693-5 [20-77]

 • Taşkin Z.: Forecasting the future of library and information science and its sub‑fields. Scientometrics. 2020, doi 10.1007/s11192-020-03800-2 [20-24]
 • Taşkın Z. TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programınca desteklenen dergiler üzerine bir değerlendirme: Yayıncı ülkeler ve disiplin farklılıklarına yakından bakış (An evaluation on journals supported by TÜBİTAK Incentive Program for International Scientific Publications: Closer look at the origins and disciplines of the journals). Türk Kütüphaneciliği (Turkish librarianship). 2020, vol. 34, iss. 2, s. 135-159, doi DOI: 10.24146/tk.685967 [20-48]

 • Taşkin Z., Dogan G., Kulczycki E., Zuccala A.A.: COVID19 Research for the English-Speaking World: Health Communication During a Pandemic. May 2020, [preprint], doi 10.31219/osf.io/pr37c [20-10]

 • Tomanek M., Lis A.: Managing information on the physical education research field: Bibliometric analysis. Physical Education of Students. 2020, vol. 24, iss. 4, s. 213-226, doi 10.15561/20755279.2020.0404 [20-115]
 • Tubis A., Werbińska-Wojciechowska S., Wróblewski A.: Risk assessment methods in mining industry. A systematic review. Applied Sciences. 2020, vol. 10, no. 15, art. no. 5172, doi 10.3390/app10155172 [20-70]

 • Tundys B.: Zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2020, vol. 64, nr 3, s. 187-2017, doi 10.15611/pn.2020.3.15 [20-40]
 • Us Y., Bilan S., Pimonenko T., Ostasz G., Seliga R.: Green Brand For Sustainable Business: Bibliometric Analysis, [w:] Education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges. 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), April 1-2, 2020, Seville, Spain. Ed. KS. Soliman, s. 8456-8470. [20-116]
 • Vasylieva T., Bilan Y., Starchenko L., Woźniak A., Soliman K.S.: Green Intellectual Capital for Sustainable Business Model: Bibliometric Analysis, [w:] Education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges. 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), April 1-2, 2020, Seville, Spain. Ed. K.S. Soliman, s. 9446-9458. [20-117]
 • Wach K.: A Typology of Small Business Growth Modelling: A Critical Literature Review. Entrepreneurial Business and Economics Review. 2020, 8(1), s. 159-184, doi 10.15678/EBER.2020.080109 [20-118]
 • Waligóra A., Leszczyński G., Zmyślony P., Kot. M.: Mapping the development of contextual knowledge in the area of the sharing. Ekonomia i Prawo. 2020, 19(3), s. 551-568, doi 10.12775/EiP.2020.037 [20-130]
 • Wendt J.A.: Directions and areas of tourism research in Kazakhstan. Geojournal of Tourism and Geosites. 2020, 32(4), s. 1418-1424, doi DOI: 10.30892/GTG.32433-589 [20-91]

 • Widziewicz-Rzońca K., Tytła M.: First systematic review on PM-bound water: exploring the existing knowledge domain using the CiteSpace software. Scientometrics. 2020, vol. 124, no. 3, s. 1945-2008, doi 10.1007/s11192-020-03547-w [20-65]
 • Włodarczyk B.: What Does a „Reliable Source” Mean? Types and Structure of References in Polish Wikipedia Articles About Historical Persons. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2020, 58(2), s. 45-63, doi 10.36702/zin.712 [20-125]
 • Wszolek Z.K., Stolarczyk L., Sławek J.: Further increase of impact factor and CiteScoreTM of the Polish Journal of Neurology and Neurosurgery (Neurologia i Neurochirurgia Polska). Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2020, vol. 54, no. 4, s. 289-290, doi DOI: 10.5603/PJNNS.2020.0061 [20-66]

 • Wyrwa J., Kaźmierczyk J.: Conceptualizing job satisfaction and its determinants: A systematic literature review. Ekonomicheskaya Sotsiologiya. 2020, vol. 21, no. 5, s. 138-168, doi 10.17323/1726-3247-2020-5-138-168 [20-58]
 • Yeung A.W.K., Heinrich M., Kijjoa A., Tzvetkov N.T., Atanasov A.G.: The ethnopharmacological literature: An analysis of the scientific landscape. Journal of Ethnopharmacology. 2002, vol. 250, art. no. 112414, doi 10.1016/j.jep.2019.112414 [20-84]

 • Yeung A.W.K., Orhan I.E., Aggarwal B.B., Battino M., Belwal T., Bishayee A., Daglia M., Devkota H.P., El-Demerdash A., Balacheva A.A., Georgieva M.G., Gupta V.K., Horbańczuk J.O., Jóźwik A., Mozos I., Nabavi S.M., Pittala V., Feder-Kubis J., Silva A.S., Sheridan H., Sureda A., Wang D., Weissig V., Yang Y., Zengin G., Shanker K., Moosavi M.A., Shah M.A., Al-Rimawi F., Durazzo A., Lucarini M., Souto E.B., Santini A., Djilianov D., Das N., Skotti E.P., Wieczorek A., Lysek-Gladysińska M., Michalczuk M., Sieroń D., Horbańczuk O.K., Tzvetkov N.T., Atanasov A.G.: Berberine, a popular dietary supplement for human and animal health: Quantitative research literature analysis – a review. Animal Science Papers and Reports. 2020, vol. 38, no. 1, s. 5-19.
 • Yeung A.W.K., Tzvetkov N.T., Durazzo A., Lucarini M., Souto E.B., Santini A., Gan R.-Y., Jozwik A., Grzybek W., Horbańczuk J.O., Mocan A., Echeverría J., Wang D., Atanasov A.G.: Natural products in diabetes research: quantitative literature analysis. Natural Product Research. 2020, doi 10.1080/14786419.2020.1821019 [20-95]

2019

 • Alejziak W.: Obrazowanie metodologiczne prac naukowych© jako metoda wizualizacji działalności naukowej (na przykładzie artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Folia Turistica” w latach 2014-2018). Folia Turistica. 2019, nr 50(2), s. 75-109, doi 10.5604/01.3001.0013.5096 [19-67]
 • Bakuła K., Kurczyński Z.: Assessment and Bibliometric Review of Scientific Achievements Published in the Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing. 2019, vol. 31, no 1, s. 145-166, doi 10.2478/apcrs-2019-0010 [19-84]
 • Batko B., Rolska-Wójcik P., Władysiuk M.: Indirect Costs of Rheumatoid Arthritis Depending on Type of Treatment – A Systematic Literature Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019, Vol. 16, Iss. 16, art. no. 2966, doi 10.3390/ijerph16162966 [19-28]
 • Bąba W., Kompała-Bąba A., Zabochnicka-Świątek M. Luźniak J., Hanczaruk R., Adamski A. Kalaji H.M.: Discovering trends in photosynthesis using modern analytical tools: More than 100 reasons to use chlorophyll fluorescence. Photosynthetica. 2019, vol. 57, iss. 2, p. 668-679, doi 10.32615/ps.2019.069 [19-59]
 • Bielecka E., Burek E.: Spatial data quality and uncertainty publication patterns and trends by bibliometric analysis. Open Geosciences. 2019, vol. 11, no. 1, s. 219-235, doi 10.1515/geo-2019-0018 [19-62]

 • Bielecka E., Jenerowicz A.: Intellectual Structure of CORINE Land Cover Research Applications in Web of Science: A Europe-Wide Review. Remote Sensing. 2019, Vol. 11, Iss. 17, doi 10.3390/rs11172017 [19-27]
 • Błaszczak B., Widziewicz-Rzońca K., Zioła N., Klejnowski K., Juda-Rezler K.: Chemical Characteristics of Fine Particulate Matter in Poland in Relation with Data from Selected Rural and Urban Background Stations in Europe. Applied Sciences. 2019, vol. 9, iss. 1, art. art. 98, doi 10.3390/app9010098 [19-78]
 • Bracio K., Szarucki M.: Commercialization of innovations through internationalization: A systematic literature review. Business: Theory and Practice. 2019, vol. 20, s. 417-431, doi 10.3846/btp.2019.39 [19-109]

 • Cai S., Ma Z., Skibniewski M.J, Baoe S.: Construction automation and robotics for high-rise buildings over the past decades: A comprehensive review. Advanced Engineering Informatics. 2019, Vol. 42, art. no. 100989, doi 10.1016/j.aei.2019.100989 [19-26]
 • Chadaj A., Ryś D.: Analiza bibliometryczna czasopisma Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials na podstawie bazy Web of Science Core Collection. Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials, 2019, t. 71, z. 3, s. 295-320 [19-51]
 • Couzinet V., Marteleto R., Thiesen I.: The Evolution of Researchers’ Bibliography: From Systematic Organization to Citation. [Ewolucja bibliografii badaczy: od systematycznej organizacji do cytowań]. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2019, nr 2A, s. 94-106 [19-47]
 • Czart P.: Pojęcie modelu biznesu – analiza bibliometryczna. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie. 2019, nr 2, s. 173-191, doi 10.5604/01.3001.0013.5223 [19-92]
 • Czekiel-Świtalska E.: Academic journals in the discipline of architecture and urban planning. An analysis of selected cases = Czasopisma naukowe z dyscypliny architektura i urbanistyka. Analiza wybranych przykładów. Przestrzeń i Forma. 2019, t. 40, s. 289-318, doi 10.21005/pif.2019.40.E-02 [19-127]
 • Czopek S.: O ewaluacji czasopism naukowych uwag kilka, czyli dlaczego „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” będą nadal wydawane. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. 2019, t. 40, s. 295-304,  doi 10.15584/misroa.2019.40.12 [19-96]

 • Drogosz J.: Polski dorobek piśmienniczy z dziedziny nauk weterynaryjnych w świetle oceny parametrycznej działalności naukowej w roku 2017. Życie Weterynaryjne. 2019, nr 5(94), s. 333-339. [19-11].
 • Duch W.: Hamulce rozwoju nauki: ocena czasopism. PAUza. 2019, nr 471, s. 4. [19-24]
 • Elango B., Kozak M., Rajendran P.: Analysis of retractions in Indian science. Scientometrics. 2019, vol. 119, s. 1081–1094, doi 10.1007/s11192-019-03079-y [19-53]
 • Fernandes C., Ferreira J., Peris-Ortiz M.: Open innovation: past, present and future trends. Journal of Organizational Change Management. 2019, vol. 32, no. 5, s. 578-602, doi 10.1108/JOCM-09-2018-0257 [19-104]

 • Fuccio L., Rex D., Ponchon T., Frazzoni L., Dinis-Ribeiro M., Bhandari P., Dekker E., Pellise M., Correale L., van Hooft J., Jover R., Libanio D., Radaelli F., Alfieri S., Bazzoli F., Senore C., Reguła J., Seufferlein T., Rosch T., Sharma P., Repici A., Hassan C.:  New and Recurrent Colorectal Cancers After Resection: a Systematic Review and Meta-analysis of Endoscopic Surveillance Studies. Gastroenterology. 2019, vol. 156, iss. 5, p. 1309-1323, doi 10.1053/j.gastro.2018.12.006 [19-71]
 • Gągolewski M., James S., Beliakov G.: Supervised Learning to Aggregate Data With the Sugeno Integral. IEEE Transactions On Fuzzy Systems. 2019, vol. 27, iss. 4, p. 810-815, 10.1109/TFUZZ.2019.2895565 [19-70]
 • Geras A., Siudem G., Gągolewski M.: Should We Introduce a Dislike Button for Academic Articles? Journal of the Association for Information Science and Technology. 2019, doi: 10.1002/asi.24231 [19-12]
 • Gimenez-Toledo E., Manana-Rodriguez J., Engels T.C.E., Guns R., Kulczycki E, Ochsner M., Polonen J., Sivertsen G., Zuccala A.A.: Taking scholarly books into account, part II: a comparison of 19 European countries in evaluation and funding. Scientometrics. 2019, Vol. 118, Iss. 1, p. 233–251, doi 10.1007/s11192-018-2956-7 [19-34]
 • Gorzeń-Mitka I.: Co-occurrence analyzis of key concept on risk-taking in organizational management research. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. 2019, vol. 48, nr 121, s. 19-30, doi 10.34739/zn.2019.48.02 [19-134]
 • Gorzeń-Mitka I.: Sensemaking from enterprise risk management perspective – Mapping of current knowledge, [w:] Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020, s. 6529-6543. [19-110]

 • Hamerska M.: identyfikacja determinant i modelowanie produktywności naukowej pracowników uczelni. Studium przypadku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rozprawa doktorska. Promotor: P. Lula. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2019. [19-124]
 • Hong R., Xiang C.L., Liu H., Głowacz A., Pan W.: Visualizing the Knowledge Structure and Research Evolution of Infrared Detection Technology Studies. Information. 2019, Vol. 10, Iss. 7, art. no. 227, doi 10.3390/info1007022 [19-31]
 • Ilczuk K.: Collaboration in the city branding process – A bibliometric analysis of scientific literature, [w:] 2019 IEEE Technology and Engineering Management Conference, TEMSCON 2019, art. no. 8813704, doi 10.1109/TEMSCON.2019.8813704 [19-105]
 • Jachimczyk A.: Patent Applications for Electronic Publishing Market (2014–2018). Selected Issues. [Wybrane aspekty rynku publikacji elektronicznych w świetle zgłoszeń patentowych w latach 2014–2018]. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2019, nr 2A, s. 107-122 [19-44]
 • Kachniewska M.: Scientific communication in the world of digital technologies: conditions and perspectives regarding the development of scientific journals. Folia Turistica. 2019, vol. 50, iss. 1, p. 307-349, doi 10.5604/01.3001.0013.4510 [19-57]
 • Kawalec P.: Analiza poziomu umiędzynarodowienia “Zagadnień Naukoznawstwa” w kontekście światowych studiów nad nauką i szkolnictwem wyższym. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2019, t. 55, z. 1, s. 33-54, s. doi 10.12775/ZN.2019.002 [19-85]
 • Kawalec P.: The Science of Science – Some Recent Advances. Ruch Filozoficzny. 2019, t. 75, z. 2, s. 33-57, doi /10.12775/RF.2019.019 [19-86]
 • Keenan P.B., Jankowski P.: Spatial Decision Support Systems: Three decades on. Decision Support Systems. 2019, vol. 116, s. 64-76, doi 10.1016/j.dss.2018.10.010. [19-02]
 • Klincewicz K.: Robotics in the Context of Industry 4.0: Patenting Activities in Poland and Their Comparison with Global Developments. Problemy Zarządzania. 2019, vol. 17, iss. 2, p. 53-95, doi 10.7172/1644-9584.82.3 [19-63]
 • Knapczyk A., Francik S., Frączek J., Ślipek Z.: Analysis of Research Trends in Production of Solid Biofuels, [w:] Proceedings of 18th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, May 22-24, 2019. Ed. L. Malinovska, V. Osadcuks, doi 10.22616/ERDev2019.18.N415 [19-58]
 • Knop U.: Open Access w zarządzaniu informacją i udostępnianie zasobów naukowych – Web of Science. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2019, nr 3 (34), s. 25–41, doi: 10.31261/NB.2019.34.02 [19-90]
 • Knop U.: Wybrane informacje o polskich czasopismach naukowych w Emerging Sources Citation Index. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2019, nr 4 (35), s. 29–43, doi: 10.31261/NB.2019.35.02 [19-81]
 • Kokowski M.: Wprowadzenie do tematyki sesji roboczej „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: «historia i filozofia nauki» oraz «naukoznawstwo» – aktualne wyzwania” (Kraków, 25 czerwca 2019 .) i konkretne propozycje rozwiązań organizacyjno-redakcyjnych i legislacyjnych. Studia Historiae Scientiarum. 2019, t. 18, s. 493-504, doi 10.4467/2543702XSHS.19.014.11020 [19-97]
 • Kokowski M.: „Wykazy czasopism MNiSW 2017 i 2019”, „ICI Journal Master List 2014–2017” a polskie czasopisma z historii nauki, historii, filozofii nauki oraz naukoznawstwa. Studia Historiae Scientiarum. 2019, t. 18, s. 505–513, doi: 10.4467/2543702XSHS.19.015.11021 [19-25]
 • Kolasa W.M., Gałuszka E.: Dorobek naukowy i popularyzatorski Walerego Pisarka. Studium bibliometryczno-dokumentacyjne. Zeszyty Prasoznawcze. 2019, t. 62, nr 2, s. 33-86 , doi 10.4467/22996362PZ.19.011.10536 [19-39]
 • Knapczyk A., Francik S.: Analysis of research trends in the field of mechanical engineering, [w:] Vide. Tehnologija. Resursi – Environment, Technology, Resources. 2019, vol. 2, pp. 74-78, doi 10.17770/etr2019vol2.4170 [19-111]

 • Francik S., Knapczyk A., Frączek J., Ślipek Z.: Analysis of research trends in agricultural engineering, [w:] Vide. Tehnologija. Resursi – Environment, Technology, Resources. 2019, vol. 2, s. 44-49, doi 10.17770/etr2019vol2.4169 [19-112]

 • Konefał E.: W poszukiwaniu metodologii badań metaprzekładoznawczych. Rocznik Przekładoznawczy. 2019, 14, s. 247-262, doi 10.12775/RP.2019.012 [19-126]
 • Konys A.: Green Supplier Selection Criteria: From a Literature Review to a Comprehensive Knowledge Base. Sustainability. 2019, Vol. 11, Iss. 15, art. no. 4208, doi 10.3390/su11154208 [19-29]
 • Konys A.: Towards sustainable entrepreneurship holistic construct. Sustainability. 2019, vol. 11, no. 23, art. no. 6749, doi 10.3390/su11236749 [19-101]
 • Korytkowski P., Kulczycki E.: Publication counting methods for a national research evaluation exercise. Journal of Informetrics. 2019, vol. 13, iss. 3, s. 804-816, doi 10.1016/j.joi.2019.07.001 [19-21]
 • Kotlińska-Lemieszek A., Klepstad P., Haugen D.F.: Clinically Significant Drug-Drug Interactions Involving Medications Used for Symptom Control in Patients With Advanced Malignant Disease: A Systematic Review. Journal of Pain and Symptom Management. 2019, vol. 57, iss. 5, p. 998(1-11), doi 10.1016/j.jpainsymman.2019.02.006 [19-69]
 • Kulczycki E.: Field patterns of scientometric indicators use for presenting research portfolio for assessment. Research Evaluation. 2019, vol., iss. 2, s. 169–181, doi 10.1093/reseval/rvy043 [19-03]
 • Kulczycki E., Korytkowski P.: What share of researchers publish monographs? [w:] 17th International Conference on Scientometrics & Informetrics: ISSI 2019: with a Special STI Indicators Conference Track: Proceedings (vol 1, pp. 179–184). Rome: Edizioni Efesto. [19-22]
 • Kulczycki E., Rozkosz E.A., Drabek A.: Umiędzynarodowienie polskich czasopism w naukach społecznych i humanistycznych – transformacyjna rola systemu ewaluacji nauki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2019, nr 1–2(53–54), s. 331–357, doi 10.14746/nisw.2019.1-2.11 [19-44]
 • Kulczycki E., Rozkosz E.A., Engels T.C.E., Guns R., Hołowiecki M., Pölönen J.: Jak rozpoznać recenzowane publikacje – o etykietach z otwartymi danymi recenzentów w monografiach naukowych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2019, nr 1–2(53–54), s. 183–217, doi 10.14746/nisw.2019.1-2.6 [19-41]
 • Kumar A.: An examination of lotka’s law & author’s productivity in the field of supply chain management. LogForum. 2019, vol. 15, no. 4, s. 509-520, doi 10.17270/J.LOG.2019.366 [19-131]
 • Kusiak W., Wanat L., Klus S., Styma-Sarniak K.: Circular Economy From the Perspective of Scientific Research Papers in The Forestry and Wood-Based Sector in Poland, [w:] Digitalisation and circular economy: forestry and forestry based industry implications : Proceedings of Scientic Papers, Varna, Bulgaria September, 11th-13th, 2019. Ed. R. Chobanova. Sofia: Union of Scientists of Bulgaria, 2019, p. 33-38. [19-61]
 • Kwiek M.: Ekonomia prestiżu akademickiego. Ilościowe ujęcie najlepszych czasopism na przykładzie dziedziny badań nad szkolnictwem wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2019, nr 1–2(53–54), s. 11–46, doi 10.14746/nisw.2019.1-2.1 [19-40]
 • Kwiek M.: Internacjonaliści i miejscowi – międzynarodowa współpraca badawcza w Polsce na mikropoziomie indywidualnych naukowców. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2019, nr 1–2(53–54), s. 47–105, doi 10.14746/nisw.2019.1-2.2 [19-42]
 • Kwiek M.: Kim są najbardziej produktywni polscy naukowcy? Produktywność badawcza w niezróżnicowanym i niekonkurencyjnym systemie nauki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2019, nr 1–2(53–54), s. 383–435, doi 10.14746/nisw.2019.1-2.13 [19-43]
 • Liu W., Saganowski S., Kazienko P., Cheong S.A.: Predicting the evolution of physics research from a complex network perspective. Entropy. 2019, vol. 21, no. 12, art. no. 1152, doi 10.3390/e21121152 [19-100]

 • Najbardziej wpływowi kardiolodzy. Menedżer Zdrowia. 2019, nr 3-4, s. 46-47. [19-88]
 • Najbardziej wpływowi onkolodzy. Menedżer Zdrowia. 2019, nr 1-2, s. 38-39. [19-89]
 • Najbardziej wpływowi psychiatrzy. Menedżer Zdrowia. 2019, nr 5-6, s. 85-86. [19-87]
 • Merigó J.M., Herrera-Viedma E., Yager R.R., Kacprzyk J.: A Bibliometric Overview of the Research Impact of Lotfi A. Zadeh, [w:] Proceedings of the 2018 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, SSCI 2018. 2019, art. no. 8628761, s. 441-446, doi 10.1109/SSCI.2018.8628761 [19-207]
 • Nestorowicz J. Anacka M.: Mind the Gap? Quantifying interlinkages between two traditions in migration literature. International Migration Review. 2019, Vol. 53(1), s. 283-307, doi 10.1177/0197918318768557 [19-48]
 • Niklewicz-Pijaczyńska M.: System patentowy w gospodarowaniu wiedzą. Ekonomia wiedzy technicznej skodyfikowanej. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2019. [19-91]
 • Olechnicka A., Płoszaj A., Celińska-Janowicz D.: The Geography of Scientific Collaboration. Abingdon; New York: Routledge, 2019. [19-118]
 • Opaliński Ł.: Cytowanie narzędziem zarządzania informacją. Teoria zachowań informacyjnych, [w:] Zarządzanie informacją. Red. W. Babik. Warszawa: Wydaw. SBP, 2019, s. 210-248. [19-50]
 • Osiewalska A.: Dokumentacyjna wartość bibliometrii, [w:] Zarządzanie informacją. Red. W. Babik. Warszawa: Wydaw. SBP, 2019, s. 516-536. [19-49]
 • Osińska V., Sokolov O. Mreła A.: Nonlinear Estimation of Similarity Among Scientists’ Disciplinary Profiles. A Case Study [Nieliniowa ocena podobieństwa profili dyscyplinarnych naukowców. Studium przypadku]. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2019, nr 2A, s. 12-27 [19-45]
 • Osiński Z.: Analysis of the Thematic Overlap. Between Library and Information Science and Other Subdisciplines of the Social Communication and Media Sciences in Poland. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2019, nr 2A, s. 28-44. [19-83]

 • Osiński Z.: The Usefulness of Data from Web of Science and Scopus Databases for Analyzing the State of a Scientific Discipline. The Case of Library and Information Science [Przydatność danych pochodzących z baz Web of Science i Scopus do analizowania stanu dyscypliny naukowej. Przypadek dyscypliny Library and Information Science] Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2019, nr 2A, s. 45-93 [19-37]
 • Pérez E.A.S., Szwedek R.: Vector valued information measures and integration with respect to fuzzy vector capacities. Fuzzy Sets and Systems. 2019, vol. 335, s. 1-25, doi 10.1016/j.fss.2018.05.004 [19-30]
 • Pluskiewicz W., Adamczyk P., Drozdzowska B., Noga K.: The quality of the scientific output of 100 global leaders in the field of endocrinology. Endokrynologia Polska. 2019, vol. 70, no. 6, s. 461-462, doi 10.5603/EP.a2019.0062 [19-108]

 • Pluskiewicz W., Drozdzowska B., Adamczyk P., Noga K.: Scientific Quality Index: a composite size‑independent metric compared with h‑index for 480 medical researchers. Scientometrics. 2019, nr 119, s. 1009-1016, doi 10.1007/s11192-019-03078-z [19-13]
 • Pölönen J., Kulczycki E., Laakso M., Sivertsen G.: Open access challenge at the national level: Comprehensive analysis of publication channels used by Finnish researchers in 2016-2017, [w:] 17th International Conference on Scientometrics & Informetrics: ISSI 2019: With a Special STI Indicators Conference Track: Proceedings (vol. 2). Rome: Edizioni Efesto, 2019, s. 1776-1787 [19-117]
 • Rahman M., Karwowski W., Fafrowicz M.. Hancock, P.A.: Neuroergonomics Applications of Electroencephalography in Physical Activities: A Systematic Review. Frontiers in Human Neuroscience. 2019, Vol. 13, art. no. 182, doi 10.3389/fnhum.2019.00182 [19-32]
 • [Redakcja]: Powrót na listę Web of Science i co dalej? Przegląd Elektrotechniczny. 2019, R. 95, nr 2, s. 154-155. [19-08]
 • Rębisz S.: Geograficzny rozkład afiliacji członków rad redakcyjnych dziesięciu najwyżej rangowanych czasopism z Europy Wschodniej, z obszaru Education, wg wskaźnika SCImago Journal Rank, w roku 2018. Edukacja, Technika, Informatyka. 2019, 30(4), 225-233, 10.15584/eti.2019.4.30 [19-123]
 • Roszkowski M.: Citation Type Analysis for Zagadnienia Informacji Naukowej –Studia Informacyjne (2016-2017) [Analiza typów cytowań bibliograficznych w Zagadnieniach Informacji Naukowej w latach 2016-2017]. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2019, nr 2A. [19-36]
 • Rusin T.: Analiza cytowań publikacji wydanych w czasopiśmie „Folia Turistica” w latach 1990-2016. Folia Turistica. 2019, nr 50(2), s. 45-74, doi 10.5604/01.3001.0013.5094 [19-66]
 • Sánchez Pérez E.A., Szwedek R.: Vector valued information measures and integration with respect to fuzzy vector capacities. 2019. Fuzzy Sets and Systems, 355, pp. 1-25, doi 10.1016/j.fss.2018.05.004 [19-01]
 • Sekliuckiene J., Jarosiński M., Kozma M.: Entrepreneurial Level Factors of Early Internationalization: a Cross Country Comparison. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. 2019, vol. 30, iss. 2, p. 223-235, doi 10.5755/j01.ee.30.2.21185 [19-75]

 • Sialverstava S., Hanchar A., Jalinik M.: Current Issues of Cross-border Tourism Management – Bibliometric Analysis of Research Directions. Studia Periegetica. 2019, nr 4(28), doi 10.26349/st.per.0028.05 [19-95]
 • Sipa M.: The interdisciplinary character of talent management. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. 2019, vol. 48, nr 121, s. 31-39, doi 10.34739/zn.2019.48.03 [19-135]
 • Sivertsen G., Guns R., Kulczycki E., & Pölönen J.: The use of Gold Open Access in four European countries: An analysis at the level of articles, [w:] 17th International Conference on Scientometrics & Informetrics: ISSI 2019: With a Special STI Indicators Conference Track: Proceedings. Vol. 2. Rome: Edizioni Efesto, 2019, s. 1600-1605. [19-23]
 • Sliż P.: Data Mining Process Maturity – Result of Empirical Research. Problemy Zarządzania. 2019, vol. 17, iss. 2, p. 233-251, doi 10.7172/1644-9584.82.13 [19-73]
 • Sliż P.: Process Maturity of Organizations Using Artificial Intelligence Technology – Preliminary Research, [w:] Business process management: Blockchain and Central and Eastern Europe forum: BPM 2019 Blockchain and CEE Forum Vienna, Austria, september 1-6, 2019 proceedings. Eds. C. Di Ciccio, R. Gabryelczyk, L. García-Bañuelos, T. Hernaus, R. Hull, M. Indihar Štemberger, A. Kő, M. Staples. Cham: Springer, 2019, s. 185-202, doi 10.1007/978-3-030-30429-4_13 [19-113]
 • Sosińska-Kalata B.: Quantitative Information Research: Introduction. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2019, 57(2A), s. 7-11 [19-82]]
 • Staszkiewicz P.: The application of citation count regression to identify important papers in the literature on non-audit fees. Managerial Auditing Journal. 2019, vol. 34, iss. 1, spec. Iss., p. 96-115, doi 10.1108/MAJ-05-2017-1552 [19-72]

 • Staszkiewicz P.: Search for Measure of the Value of Baltic Sustainability Development: A Meta-Review. Sustainability. 2019, 11, art. no. 6640, s. 1-12, doi 10.3390/su11236640 [19-125]
 • Sudolska A., Lis A., Chodorek M.: Research profiling for responsible and sustainable innovations. Sustainability. 2019, vol. 11, no. 23, art. no. 6553, doi 10.3390/su11236553 [19-102]

 • Swianiewicz P., Kurniewicz A.: Coming out of the shadow? Studies of local governments in Central and Eastern Europe in European academic research. Local Government Studies. 2019, vol. 45, iss. 2, p. 153-174, doi 10.1080/03003930.2018.1548352 [19-77]
 • Sydor M.: Geometry of wood screws: a patent review. European Journal of Wood and Wood Products. 2019, vol. 77, iss. 1, p. 93-103, doi 10.1007/s00107-018-1362-4 [19-80]
 • Sygocki W., Korzeniewska E.: How much is Impact Factor worth? [w:] 2019 Applications of Electromagnetics in Modern Engineering and Medicine (PTZE), 9-12 June 2019, Janów Podlaski, Poland. IEEE, s. 228-231, doi 10.23919/PTZE.2019.8781744 [19-19]
 • Sygocki W., Korzeniewska E.: Po co wskaźniki altmetryczne specjalistom z zakresu elektromagnetyzmu i bhp…? [Why do specialists in electromagnetism and OSH need altmetric indicators…?] Przegląd Elektrotechniczny. 2019, Vol. 95, Iss. 1, p. 101-104, doi 10.15199/48.2019.01.26 [19-33]
 • Sygocki W., Rychlik M.: Online Attention of Scholarly Papers on Psychosocial Hazards − Job Stress, Bullying and Burnout [poster], [w:]17th International Conference On Scientometrics & Informetrics, September 2-5 2019, Rome, Italy. [19-18]
 • Szanse i wyzwania dla polskich wydawnictw i czasopism naukowych. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, 2019 [19-93]

  Zawartość:

  5: Tomasz Borecki: Szanowni Czytelnicy!

  7-8: Jan Szmidt: Powitanie

  9-12: Marek Krawczyk: Wprowadzenie

  13-32: Błażej Skoczeń: Ewaluacja jakości działalności naukowej i kategoryzacja – zadania Komisji Ewaluacji Nauki

  Panel dyskusyjny: Wpływ wprowadzonych regulacji prawnych na funkcjonowanie wydawnictw i zrównoważony rozwój nauki

  35-36: Andrzej Białas: Wprowadzenie do panelu

  37-42: Dorota Malec: Wykazy wydawnictw i czasopism z perspektywy prawnika

  43-50: Jacek Żurek: Jeśli chcesz wydawać książki…

  51-53: Anna Perkowska-Klejman: Nauki społeczne w obliczu globalizacji

  55-57: Grzegorz Sędek: Rozwój umiędzynarodowienia nauk społecznych w ostatnich 10 latach na przykładzie psychologii oraz problemy z punktacją wynikające z niespójności rozporządzeń dotyczących ewaluacji

  59-65: Roman Z. Morawski: Uwagi na temat ministerialnej listy wydawnictw punktowanych

  67-69: Arkadiusz Orzechowski: Postęp jest pokonaniem wszelkich zależności – jest postępem ku doskonałej wolności

  71-72: Piotr Pruszczyk: Czy „impact factor” to wszystko

  73-78: Głos w dyskusji: Marcin Pieniążek, Anna Kędziorek, Zbigniew Marciniak, Andrzej Eliasz

  79: 89: Marek Niezgódka: Otwarta Nauka – plany i kierunki zmian 2019

  Panel dyskusyjny: Wpływ zmian zasad oceny czasopism naukowych na pozycję jednostek naukowych i strukturę organizacyjną na uczelni

  93-95: Błażej Skoczeń: Wprowadzenie do panelu

  97-98: Zbigniew Kąkol: Wpływ zmian zasad oceny czasopism naukowych na pozycję jednostek naukowych i strukturę organizacyjną na uczelni – kilka uwag

  99-106: Cezary Mik: Reforma szkolnictwa wyższego i nauki – refleksje wybrane

  107-111: Łukasz Niesiołowski-Spanò Nowe zasady oceny osiągnięć naukowych oraz punktacja czasopism – perspektywa humanistyki

  113-118: Marcin Nowotny: Punktacja prac naukowych opublikowanych w czasopismach i wydawnictwach

  119-122: Głos w dyskusji: Andrzej Białas, Andrzej Eliasz, Janusz Kapuśniak

  123-130: Marek Krawczyk: Podsumowanie

 • Szczechowicz B.: Czasopismo naukowe „Folia Turistica” w latach 1990-2018 w świetle analizy bibliometrycznej. Folia Turistica. 2019, nr 50(2), s. 19-44, doi 10.5604/01.3001.0013.5092 [19-65]
 • Szuwarzyński A.: Benefit of the doubt approach to assessing the research performance of Australian universities. Higher Education Quarterly. 2019, vol. 73, iss. 2, p.235-250, doi: 10.1111/hequ.12184 [19-60]
 • Tomalska M.: Trwałość zasobów internetowych na przykładzie dostępności witryn internetowych cytowanych w “Rocznikach Bibliotecznych” w latach 1999-2016. Roczniki Biblioteczne. 2019, t. 63, s. 117-139. [19-94]
 • Tutko M.: Quality culture research in higher education – literature review. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. 2019, vol. 136, s. 619-629, doi 10.29119/1641-3466.2019.136.48 [19-129]
 • Urban R.: Degree of interest in horse-back riding therapy interventions for patients with neurocognitive disorders: a quantitative analysis of literature in online scientific databases. Physical Activity Review. 2019, vol. 7, s. 240-248, doi 10.16926/par.2019.07.28 [19-120]
 • Urban W., Rogowska P.: Systematic literature review of theory of constraints, [w:] Advances in Manufacturing II, Volume 2 – Production Engineering and Management. Eds. A. Hamrol, A. Kujawińska, M.F. Suarez Barraza. Cham: Springer, 2019, s. 129-138, doi 10.1007/978-3-030-18789-7_12 [19-98]

 • Walach H.: Complementary Medicine Has Reached the Centre of Scientific Interest: Some Thoughts on Ioannidis’ Citation Database. Complementary Medicine Research. 2019, vol. 26, no. 6, s. 373-375, doi  10.1159/000504467 [19-103]

 • Wagner N.: Bibliometric Analysis of Research on Green Shipping Practices, [w:] Challenges of Urban Mobility, Transport Companies and Systems 2018 TranSopot Conference. Ed. M. Suchanek. Cham: Springer, 2019, s. 323-332, doi 10.1007/978-3-030-17743-0_27 [19-121]
 • Wagner N.: Sustainability in port cities – A bibliometric approach, [w:] 3rd International Conference “Green Cities – Green Logistics for Greener Cities”, Szczecin, 13-14 September 2018. Eds. S. Iwan, R.G. Thompson, K. Kijewska. Cham: Springer, 2019, s. 587-596, doi 10.1016/j.trpro.2019.06.060 [19-114]

 • Wanat L., Sarniak Ł., Dadek K.: Programowanie rozwoju nauk leśnych w Polsce według nowego indeksu czasopism naukowych. Przegląd Leśniczy. 2019, t. 29, nr 8, s. 24-26 [19-132]
 • Wanat L., Sarniak Ł., Dadek K.: Publish or perish? Dylematy ewaluacji polskich czasopism naukowych w dyscyplinie leśnictwo. Przegląd Leśniczy. 2019, t. 29, nr 10, s. 24-26 [19-133]

 • Wawer J.: How to stop salami science: promotion of healthy trends in publishing behavior. Accountability in Research. 20192, Vol. 26, Iss. 1, p. 33-48, doi 10.1080/08989621.2018.1556099 [19-56]
 • Wiechetek Ł.: The Use of Social Networks by Business Researchers. Comparison of Google Scholar and ResearchGate Usage by Scientists from Polish Economics Universities. Problemy Zarządzania – Management Issues. 2019, 17, 5(85), s. 176-197, doi /10.7172/1644-9584.85.x [19-128]
 • Winkowska J., Szpilko D., Pejić S.: Smart city concept in the light of the literature review. Engineering Management in Production and Services. 2019, vol. 11, no. 2, s. 70-86, doi 10.2478/emj-2019-0012 [19-115]
 • Winkowski C.: Classification of forecasting methods in production engineering. Engineering Management in Production and Services. 2019, vol. 11, no. 4, s. 23-33, doi 10.2478/emj-2019-0030 [19-99]

 • Wyskwarski M.: Business intelligence – publication analysis using the r language. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. 2019, vol. 137, s. 263-274, doi 10.29119/1641-3466.2019.137.17 [19-130]
 • Yeung A.W.K., Aggarwal B.B., Orhan I.E., Barreca D., Battino M., Belwal T., Bishayee A., Daglia M., Devkota H.P., Echeverria J., El-Demerdashl A., Balacheva A., Georgieva M., Godfrey K., Gupta V.K., Horbańczuk J.O., Huminiecki L., Jóźwik A., Strzałkowska N., Mocan A., Mozos I., Nabavi S.M., Pajpanova T., Pittala V., Feder-Kubis J., Sampino S., Silva A.S., Sheridan H., Sureda A., Tewari D., Wang D.D., Weissig V., Yang Y., Zengin G., Shanker K., Moosavi M.A., Shah M.A., Kozuharova E., Al-Rimawi F., Durazzo A., Lucarini M., Souto E.B., Santini A., Malainer C., Djilianov D., Tancheva L.P., Lyubka P., Li H.B., Gan R.Y., Tzvetkov N.T., Atanasov A.G.: Resveratrol, a popular dietary supplement for human and animal health: Quantitative research literature analysis – a review. Animal Science Papers And Reports. 2019, vol. 37, iss. 2, p. 103-118 [19-74]
 • Yeung A.W.K., Georgieva M.G., Atanasov A.G., Tzvetkov N.T.: Monoamine Oxidases (MAOs) as Privileged Molecular Targets in Neuroscience: Research Literature Analysis. Frontiers in Molecular Neuroscience. 2019, vol. 12, art. 143, doi 10.3389/fnmol.2019.00143 [19-54]
 • Yeung A.W.K., Horbańczuk M., Tzvetkov N.T., Mocan A., Carradori S., Maggi F., Marchewka J., Sut S., Dall’Acqua S., Gan R.Y., Tancheva L.P, Polgar T., Berindan-Neagoe I., Pirgozliev V., Smejkal K., Atanasov A.G.: Curcumin: Total-Scale Analysis of the Scientific Literature. Molecules. 2019, vol. 24, iss. 7, art. No 1393, doi 10.3390/molecules24071393 [19-68]
 • Yeung A.W.K, Tzvetkov N.T., Arkells N., Milella L., Stankiewicz A.M., Huminiecki Ł., Horbańczuk O.K., Atanasov A.G.: Molecular neuroscience at its „high”: bibliometric analysis of the most cited papers on endocannabinoid system, cannabis and cannabinoids. Journal of Cannabis Research. 2019, 1:4, doi 10.1186/s42238-019-0004-y [19-122]

 • Yeung A.W.K., Tzvetkov N.T., El-Tawil O.S., Bungau S.G., Abdel-Daim M.M., Atanasov A.G.: Antioxidants: Scientific Literature Landscape Analysis. Oxidative Medicine And Cellular Longevity. 2019, art. no. 8278454, doi DOI: 10.1155/2019/8278454 [19-79]
 • Yeung A.W.K., Tzvetkov N.T., Jóźwik A., Horbańczuk O.K., Polgar T., Pieczyńska M.D., Sampino S., Nicoletti F., Berindan-Neagoe I., Battino M., Atanasov A.G.: Food toxicology: quantitative analysis of the research field literature. International Journal of Food Sciences and Nutrition. 2019, DOI: 10.1080/09637486.2019.1620184 [19-55]
 • Yeung A.W.K., Tzvetkov N.T., Zengin G., Wang D.D., Xu S.W., Mitrovic G., Brncic M., Dall’Acqua S., Pirgozliev V., Kijjoa A., Georgiev M.I., Atanasov A.G.: The berries on the top. Journal of Berry Research. 2019, vol. 9, iss. 1, p. 125-139, doi 10.3233/JBR-180357 [19-76]

 • Zyznarska-Dworczak B., Mamić Sačer I.: Accounting Systems in Poland and Croatia – comparative study. Zagreb International Review of Economics & Business, 2019, Vol. 22, No. 1, pp. 55-72, doi 10.2478/zireb-2019-0012 [19-52]
 • Żemigała M.: Tendencies in research on sustainable development in management sciences. Journal of Cleaner Production. 2019, vol. 218, p. 796-809, 10.1016/j.jclepro.2019.02.009 [19-64]

2018

 • Adamczyk P.: Efektywność wydatków na badania i rozwój w krajach Grupy Wyszehradzkiej na tle średniej unijnej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 2018, nr 3(39), s. 149-158, doi 10.25944/znmwse.2018.03.149158 [18-104]
 • Bajerski A., Przygoński K.: East-central european human geographers in english-dominated, anglophone-based international publishing space. Geographia Polonica. 2018, vol. 91, no. 3, s. 265-280, s. 10.7163/GPol.0120 [18-64]
 • Begum M., Lewison G., Jassem J., Mixich V., Cufer T., Nurgozhin T., Shabalkin P., Kutluk T., Voko Z., Radosavljevic D., Vrdoljiak E., Eniu A., Walewski J., Aggarwal A., Lawler M., Sullivan R.: Mapping cancer research across Central and Eastern Europe, the Russian Federation and Central Asia: Implications for future national cancer control planning. European Journal of Cancer. 2018, vol. 104, s. 127-136, s. 10.1016/j.ejca.2018.08.024 [18-57]
 • Biadacz R.: Rozwój problematyki rachunku kosztów jakości w czasopismach polskich. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. 2018, t. 98(154), s. 43-67. [18-80]
 • Bielak J., Kowerski M.: Dynamics of Economic Development Measure. Fiftieth Anniversary of Publication of the Article by Prof. Zdzisław Hellwig. Barometr Regionalny. Analizy i prognozy. 2018, nr 4(54), s. 153-165. [18-105]
 • Bielawska S.: W pogoni za punktami, czyli na co powinni zwrócić uwagę młodzi naukowcy. Rozprawy Społeczne. 2018, t. 12, nr 4, s. 28-38, doi 10.29316/rs.2018.34 [18-73]
 • Bieliński J., Tomczyńska A.: The Ethos of Science in Contemporary Poland. Minerva. 2018, doi 10.1007/s11024-018-9365-1 [18-38]
 • Boroch R.: Analiza bibliometryczna jako narzędzie planowania rozwoju badań naukowych na przykładzie czasopisma “Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” (2005-2008). Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny. 2018, nr 19, doi 10.31261/TzU.2018.19.07 [18-100]
 • Bukowska G., Łopaciuk-Gonczaryk B.: Publishing Patterns of Polish Authors in Domestic and Foreign Economic Journals. Ekonomista. 2018, nr 4, s. 442-466. [18-72]
 • Chutorański M., Szwabowski O.: Parametryzacja, hmanistyka i los mieszkańców Rapa Nui. Rocznik Lubuski. 2018, t. 44, cz. 2, s. 145-163. [18-69]
 • Cichowicz E., Rollnik-Sadowska E.: Inclusive growth in CEE countries as a determinant of sustainable development. Sustainability (Switzerland). 2018, 10 (11), art. no. 3973, s. 1-23, doi 10.3390/su10113973 [18-58]
 • Cisłak A., Formanowicz M., Saguy T.: Bias against research on gender bias. Scientometrics. 2018, vol. 115, iss. 1, s. 189-200, doi 10.1007/s11192-018-2667-0 [18-43]
 • Cruz C., Cisternas L.A., Krasławski A.: Scaling problems and control technologies in industrial operations: Technology assessment. Separation and Purification Technology. 2018, vol. 207, s. 20-27, doi 10.1016/j.seppur.2018.06.023 [18-53]
 • Czerniawska D., Fenrich W., Bojanowski M.: Actors, Relations, and Networks: Scholarly Collaboration Beyond Bibliometric Measures. Polish Sociological Review. 2018, z. 2, s. 167-185, doi 10.26412/psr202.02 [18-16]
 • Domański R., Adamczak M., Cyplik P.: Physical Internet (PI). A systematic literature overview. LogForum. 2018, vol. 14, iss. 1, s. 7-19, doi 10.17270/J.LOG.2018.269 [18-118]
 • Drabek A.: Międzynarodowa obecność polskich czasopism (na podstawie Emerging Sources Citation Index), [w:] Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia : wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych. Red. MW. Sidor. Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, s. 141-160. [18-107]
 • Dubrow J.K., Kolczyńska M.; Słomczyński K.M., Tomescu-Dubrow I.: Sociologists everywhere: Country representation in conferences hosted by the International Sociological Association, 1990-2012. Current Sociology. 2018, vol. 66, iss. 3, s. 466-489, doi 10.1177/0011392115590612 [18-120]

 • Dzikowski P.: A bibliometric analysis of born global firms. Journal of Business Research. 2018, iss 85, s. 281-294, doi 10.1016/j.jbusres.2017.12.054 [18-42]
 • Engels T.C.E., Starčič A.I., Kulczycki E., Pölönen J., Sivertsen G.: Are book publications disappearing from scholarly communication in the social sciences and humanities?, [w:] Science, Technology and Innovation Indicators in Transition: 23rd International Conference on Science and Technology Indicators, 12-24 Spetember 2018, Leiden: Leiden University, s. 774-780. [18-29]
 • Gągolewski M., James S.: Fitting symmetric fuzzy measures for discrete sugeno integration, [w:] dvances in Fuzzy Logic and Technology 2017. Proceedings of: EUSFLAT-2017 – The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, September 11-15, 2017, Warsaw, Poland IWIFSGN’2017 – The Sixteenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, September 13-15, 2017, Warsaw, Poland, Vol. 2. Ed. Janusz Kacprzyk, Eulalia Szmidt, Slawomir Zadrożny, K.T. Atanassov, Maciej Krawczak. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 104-116, doi 10.1007/978-3-319-66824-6_10 [18-46]
 • Glińska E., Siemieniako D.: Binge drinking in relation to services : bibliometric analyss of scientific research direction. Engineering Management in Production and Services. 2018, vol. 10, iss. 1, s. 45-54. [18-49]
 • Gołda A.: Style bibliograficzne polskich czasopism punktowanych z zakresu bibliologii i informatologii. Komunikat. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2018, nr 2, s. 7-27. [18-18]
 • Górniewicz J.: Ocena parametryczna jednostek naukowych w Polsce w roku 2017 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych prowadzących badania naukowe i kształcenie akademickie w zakresie pedagogiki. Nauki o Wychowaniu. Studia interdyscyplinarne. 2018, nr. 1,s. 25-43, doi 10.18778/2450-4491.06.04 [18-39]
 • Güven F., Demirkale B.: Determination of global research activities in mechanical engineering via bibliometric analysis. Archive of Mechanical Engineering. 2018, vol. 65, no. 1, s. 171-188, doi 10.24425/119414 [18-133]
 • Hetman E.: Rola biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Politechniki Lubelskiej. Studia o Książce i Informacji. 2018, t. 37, s. 81-91. [18-102]
 • Iefremova O., Wais K., Kozak M.: Biographical articles in scientific literature: analysis of articles indexed in Web of Science. Scientometrics. 2018, vol. 117, iss. 3, p. 1695-1719, doi 10.1007/s11192-018-2923-3[18-109]
 • Ilieva M.: Publication output of the Institute of Geography of Kazimierz Wielki University (1995-2017). Geography and Tourism. 2018, vol. 6, no. 2, p. 7-17, doi 10.5281/zenodo.2141123 [18-101]
 • Janik A., Ryszko A.: Mapping the field of Industry 4.0 based on bibliometric analysis, [w:] Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to Global Growth, Seville, Spain 15-16 November 2018. Ed. K.S. Soliman. Seville: IBIMA, 2018, s. 6316-6330. [18-127]
 • Janik A., Ryszko A.: Scientific landscape of smart city concept: A bibliometric analysis, [w:] Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to Global Growth, Seville, Spain 15-16 November 2018. Ed. K.S. Soliman. Seville: IBIMA, 2018, s. 6254-6266. [18-128]
 • Jasiewicz J.: Obszary, problemy i metody badawcze “library and information science”. Cz. 2. Przegląd Biblioteczny. 2018, z. 1, s. 16-32. [18-15]
 • Jończyk J.A., Olszewska A.M., Jończyk K.: Application of bibliometric analysis in the research of scientific publications on the quality management of medical services. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. 2018, vol. 56, iss. 1, s. 143-159, doi 10.2478/slgr-2018-0046 [18-126]
 • Kaczmarek L.D., Behnke M., Kashdan T.B., Kusiak A., Marzec K., Mistrzak M., Włodarczyk M.: Smile intensity in social networking profile photographs is related to greater scientific achievements. Journal of Positive Psychology. 2018, vol. 13, no. 5, s. 435-439, doi 10.1080/17439760.2017.1326519 [18-59]
 • Kamińska A.M.: The application of methods of social network analysis in bibliometrics and webometrics. Measures and tools. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2018, nr 2, s. 29-46. [18-19]
 • Kamińska A.M.: The opencitations corpus. An open citations database for scientific publications (as of 2018). Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy. 2018, nr 1, s. 127-137. [18-88]
 • Kamińska A.M.: PLOS ONE – a case study of quantitative and dynamic citation analysis of research papers based on the data in an open citation index (The OpenCitations Corpus). Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy. 2018, nr 1, s. 168-186. [18-89]
 • Kamińska A.M.: ScientoMiner ICR : moduł importu danych bibliograficznych z zasobów Crossref dla platformy Gephi. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2018, nr 1, s. 96-113. [18-51]
 • Kamińska A.M.: Visualizations of the GRUBA bibliographic database: From printed sources to the maps of science[w:] Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities. Red. V. Osińska, G. Osiński. Hershey: Information Science Reference, s. 151-174, doi 10.4018/978-1-5225-4990-1.ch009 [18-45]
 • Kamińska A.M.: Zastosowanie struktur grafowych do analiz bibliometrycznych i webometrycznych. Modele i metody. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2018, nr 2, s. 47-63. [18-20]
 • Kamińska A.M., Nazarovets S.: Crossref як джерело наукометричних даних для соціальних та гуманітарних наук. [Crossref ak dzerelo naukometricnyh danih dla social’nyh ta gumanitarnyh nauk = Crossref as a source of scientometric data for Social & Human Sciences]. Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. 2018. No. 3 (5), s. 26-34, doi 10.30837/2522-9818.2018.5.026 [18-26]
 • Kardas M.: The bibliometric analysis of the research potential of the Research Network Lukasiewicz. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2018, nr 1-4, s. 23-35. [18-83]
 • Kasprzak K.: Rola i znaczenie czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” w rozwoju teorii i praktyki turystyki kulturowej w latach 2008-2018. Turystyka Kulturowa. 2018, nr 5, s. 36-51. [18-41]
 • Kinal J.: Wizerunek on-line naukowca w kontekście dostępnych personalnych indeksów naukometrycznych. Analiza zasobów Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Młoda Humanistyka. 2018, nr 1, s. 1-13. [18-114]
 • Knapczyk A., Francik S., Pedryc N., Hebda T.: Bibliometric analysis of research trends in engineering for rural development. Engineering for Rural Development. 2018, vol. 17, pp. 700-707, doi 10.22616/ERDev2018.17.N389 [18-62]
 • Knapczyk A., Francik S., Wróbel M., Mudryk K.: Comparision of selected agriculture universities in Europe on basis of analysis of academic output. Engineering for Rural Development. 2018, vol. 17, s. 727-732, doi 10.22616/ERDev2018.17.N410 [18-63]
 • Knop L., Odlanicka-Poczobutt M.: The typology and components of ecosystems in business, [w:] Business and non-profit organizations facing increased competition and growing costumers’ demands. Vol. 17. Proceedings of the 17th Conference of Scientists and Business People Tomaszowice, Poland, 18-19 June 2018. Eds. A. Nalepka. A. Ujwary-Gil. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science „Cognitione”, 2018, s. 403-422. [18-129]
 • Kokowski M.: Podstawowe zastrzeżenia wobec projektu i uchwalonej Ustawy 2.0 vel Konstytucji dla nauki. Studia Historiae Scientiarum. 2018, t. 17, s. 453–476, doi 10.4467/2543702XSHS.18.016.9336 [18-103]
 • Kononiuk A.: Strategic foresight in logistics – possibilties of application. Research in Logistics & Research. 2018, vol. 8, no. 1, s. 77-89, doi 10.21008/j.2083-4950.2018.8.1.6 [18-134]

 • Konstantinis A., Rozakis S., Maria, E.-A., Shu K.: A definition of bioeconomy through the bibliometric networks of the scientific literature. AgBioForum. 2018, vol. 21, iss. 2, s. 64-85. [18-70]
 • Kosmulski M.: Are you in top 1% (1 parts per thousand)? Scientometrics. 2018, Vol. 114, Iss. 2, p. 557-565, Special Issue, doi 10.1007/s11192-017-2526-4 [18-106]
 • Kovic B., Jin X., Kennedy S.A., Hylands M., Pędziwiatr M., Kuriyama A., Gomaa H., Lee Y., Katsura M., Tada M., Hong B.Y., Cho S.M., Hong P.J., Yu A.M., Sivji Y., Toma A., Xie L., Tsoi L., Waligóra M., Prasad M., Bhatnagar N., Thabane L., Brundage M., Guyatt G., Xie F.: Evaluating Progression-Free Survival as a Surrogate Outcome for Health-Related Quality of Life in Oncology. A Systematic Review and Quantitative Analysis. JAMA Internal Medicine. 2018, Vol. 178, Iss. 12, p. 1586-1596, doi 10.1001/jamainternmed.2018.4710 [18-108]
 • Krotkiewski H., Górski A., Zimecki M.: Building the Prestige of Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis: From a Little Known to an Internationally Recognized Journal. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2018, vol. 66, p. 407-413, doi 10.1007/s00005-018-0529-3 [18-35]Korekta: Krotkiewski H., Górski A., Zimecki M.: Correction to: Building the Prestige of Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis: From a Little Known to an Internationally Recognized Journal. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 2019, vol. 67, doi 0.1007/s00005-018-0533-7 [19-35]

 • Kulczycki E.: The diversity of monographs: changing landscape of book evaluation in Poland. Aslib Journal of Information Management 2018, doi 10.1108/AJIM-03-2018-0062 [18-24]
 • Kulczycki E., Engels T.C.E, Pölönen J., Bruun K., Dušková M., Guns E., Nowotniak R., Petr M., Sivertsen G., Starčič A.I., Zuccala A.: Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries. Scientometrics. 2018, doi 10.1007/s11192-018-2711-0 [18-4]
 • Kulczycki E., Korytkowski P.: Redesigning the Model of Book Evaluation in the Polish Performance-based Research Funding System. Journal of Data and Information Science. 2018, vol. 3, nr 4, s. 60-72, doi 10.2478/jdis-2018-0021 [18-40]
 • Kwiek M.: High research productivity in vertically undifferentiated higher education systems: Who are the top performers? Scientometrics, 2018, 27 Jan, 48 p., doi 10.1007/s11192-018-2644-7 [18-2]
 • Lewandowska K., Stano P.M.: Evaluation of research in the arts: Evidence from Poland. Research Evaluation, 27(4), 2018, s. 323–334, doi: 10.1093/reseval/rvy021 [18-112]
 • Lis A., Komarnicka A.: Academic entrepreneurship research profiling: towards tematic boundaries of the field, [w:] Business and non-profit organizations facing increased competition and growing costumers’ demands. Vol. 17. Proceedings of the 17th Conference of Scientists and Business People Tomaszowice, Poland, 18-19 June 2018. Eds. A. Nalepka. A. Ujwary-Gil. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science „Cognitione”, 2018, s. 235-260. [18-130]
 • Marshakova-Shaikevich I.: Bibliometric maps of science: The visualization of scientific research, [w:] Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities. Red. V. Osińska, G. Osiński. Hershey: Information Science Reference, s. 121-150, doi 10.4018/978-1-5225-4990-1.ch008 [18-44]
 • Mazidi M., Banach M., Kengne A.P.: Prevalence of childhood and adolescent overweight and obesity in Asian countries: a systematic review and meta-analysis. Archives of Medical Science. 2018, vol. 14, iss. 6, p. 1185-1203, doi 10.5114/aoms.2018.79001 [18-111]
 • Matysek A.: Architektura informacji w piśmiennictwie zagranicznym 1982-2018. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2018, nr 2, s. 88-111. [18-98]
 • Matysek A.: Otwarte czasopisma w naukach humanistycznych. Analiza ilościowa na przykładzie bibliologii i informatologii. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2018, nr 2, s. 65-81. [18-21]
 • Meara P.: Laying the foundations: A bibliometric analysis of L2 vocabulary research in 1982-1986. Linguistics Beyond and Within (LingBaW). 2018, no 4, s. 108-128. [18-81]
 • Merigo J.M., Pedrycz W., Weber R., de la Sotta C.: Fifty years of Information Sciences: A bibliometric overview. Information Sciences. 2018, vol. 432, s. 245-268, doi: 10.1016/j.ins.2017.11.054 [18-9]
 • Mietchen D., Wodak S., Wasik S., Szostak N., Dessimoz C.: Submit a Topic Page to PLOS Computational Biology and Wikipedia. PLoS Computational Biology. 2018, 14 (5), art. no. e1006137, s. 1-4, doi 10.1371/journal.pcbi.1006137 [18-61]
 • Najda-Janoszka M., Sawczuk M.: Museums as a research object in the strategic management field, [w:] Business and non-profit organizations facing increased competition and growing costumers’ demands. Vol. 17. Proceedings of the 17th Conference of Scientists and Business People Tomaszowice, Poland, 18-19 June 2018. Eds. A. Nalepka. A. Ujwary-Gil. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science „Cognitione”, 2018, s. 51-67. [18-131]
 • Niklewicz-Pijaczyńska M.: Diffusion of knowledge in the biotechnology sector, [w:] E3S Web of Conferences. 2018, vol. 44, art. no. 00125, doi 10.1051/e3sconf/20184400125 [18-124]
 • Nowak J.K., Lubarski K., Kowalik Ł.M., Walkowiak J.: H-index in medicine is driven by original research. Croatian Medical Journal. 2018, vol. 59, iss. 1, s. 25-32, doi 10.3325/cmj.2018.59.25 [18-122]

 • Ochnser M., Kulczycki E., Gedutis A.: The Diversity of European Research Evaluation Systems, [w:] Science, Technology and Innovation Indicators in Transition: 23rd International Conference on Science and Technology Indicators, 12-24 Spetember 2018, Leiden: Leiden University, s. 1235-1241. [18-30]
 • Olechnicka A., Płoszaj A., Celińska-Janowicz D.: The Geography of Scientific Collaboration. London: Routledge. [18-27]
 • Pietrucha J.: Country-specific determinants of world University rankings. Scientometrics. 2018, vol. 114, s. 1129–1139, doi 10.1007/s11192-017-2634-1 [18-132]
 • Pluskiewicz W., Drozdzowska B., Adamczyk P., Kuźniewicz R.: Scientific output of professors and doctors habilitatus from Medical University of Silesia in Katowice – a comparison of two schools of medicine. Annales Academiae Medicae Silesiensis. 2018, nr 72, s. 236-239, doi 10.18794/aams/81291 [18-86]
 • Pluskiewicz W., Drozdzowska B., Adamczyk P., Noga K.: Scientific output quality of 40 globally top-ranked medical researchers in the field of osteoporosis. Archives of Osteoporosis. 2018, vol.13, No.1, 5, p.1-6, doi 10.1007/s11657-018-0446-4 [18-10]
 • Pölönen J., Auranen O., Engels T.C.E., Kulczycki E.: Taking national language publications into account: the case of the Finnish performance-based research funding system, [w:] Science, Technology and Innovation Indicators in Transition: 23rd International Conference on Science and Technology Indicators, 12-24 Spetember 2018, Leiden: Leiden University, s. 204-011. [18-28]
 • Popp J., Balogh P., Olah J., Kot S., Rakos M.H., Lengyel P.: Social Network Analysis of Scientific Articles Published by Food Policy. Sustainability. 2018, vol. 10, iss. 3, art. no. 577, doi 10.3390/su10030577 [18-121]
 • Rębisz S., Kapczyński M.: Aktywność publikacyjna pracowników sektora nauki i badań z Polski, Słowacji i Węgier w latach 2005-2009 i 2010-2014. Zarządzanie Publiczne. 2018, nr 4(44), s. 403-425, doi 10.4467/20843968ZP.18.032.9935 [18-92]
 • Sadowski I.: Porządek i entropia obiegów publikacyjnych. Kilka uwag o zaproponowanych regułach ewaluacji dorobku naukowego. Nauka. 2018, nr 4, s. 81-100.[18-37]
 • Seń A., Szlachta M.: Wojskowe jednostki naukowo-techniczne w kompleksowej ocenie jednostek naukowych 2013-2016. Problemy Techniki Uzbrojenia. 2018, t. 146, nr 2, s. 51-71, doi 10.5604/01.3001.0012.6808 [18-36]
 • Siemieniako D.: Bibliometric analysis of scientific research on customer loyalty in the business-to-business context. Handel Wewnętrzny : marketing, rynek, przedsiębiorstwo. 2018, nr 5, s. 257-267. [18-48]
 • Sienkiewicz J. Soja K., Hołyst J.A., Sloot P.M.A.: Categorical and Geographical Separation in Science. Scientific Reports. 2018, vol. 8, art. no. 8253, doi 10.1038/s41598-018-26511-4 [18-119]

 • Sile L., Pölönen J., Sivertsen G., Guns R., Engels T.C.E., Arefiev P., Duskova M., Faurbæk L., Holl A., Kulczycki E., Macan B., Nelhans G., Petr M., Pisk M., Soos S., Stojanovski J., Stone A., Susol J., Teitelbaum R.: Comprehensiveness of national bibliographic databases for social sciences and humanities: Findings from a European survey. Research Evaluation, 2018, Vol. 27, Iss. 4, p. 310-322, Special Issue, doi: 10.1093/reseval/rvy016 [18-11]
 • Skrzypecki J., Przybek J.: Physician Review Portals Do Not Favor Highly Cited US Ophthalmologists. Seminars in Ophthalmology. 2018, vol. 33, iss. 4, s. 547-551, doi 10.1080/08820538.2017.1332234 [18-125]
 • Smyrnova-Trybulska E., Kuz’mins’ka O.G., Morze N.V.: Mapping and visualization of a research network : case study. Edukacja, Technika, Informatyka : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej. 2018, nr 1, s. 327-332. [18-52]
 • Smyrnova-Trybulska E., Morze N., Kuz’mins’ka O.G., Kommers P.: Mapping and visualization: selected examples of international research networks. Journal of Information, Communication and Ethics in Society. 2018, vol. 16, no. 4, s. 381-400, doi 10.1108/JICES-03-2018-0028 [18-56]
 • Swoboda I.: Analiza bibliometryczna piśmiennictwa z zakresu komputeryzacji bibliotek na podstawie „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej”. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2018, nr 2, s. 83-108. [18-22]
 • Swoboda I.: Polskie bibliografie dziedzinowe jako źródło danych do badań biblio- i naukometrycznych. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy. 2018, nr 1, s. 138-167. [18-87]
 • Sworowska A.: Współpraca interdyscyplinarna polskich uczelni wyższych na przykładzie analizy sieci własnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Studia i Prace WNEiZ. 2018, nr 52/2, s. 495-505, doi 10.18276/SIP.2018.52/2-38 [18-115]
 • Sygocki W.: Przypisy bibliograficzne w Web of Science Core Collection, Scopus – w zastępstwie bibliografii…, [w:] Bibliografie specjalne: Rozwój i otwartość. Red. B. Włodarczyk, J. Woźniak-Kasperek. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018, s. 205-214. [18-71]
 • Sygocki W., Korzeniewska E.: Impact Factor (IF) true or false? Przegląd Elektrotechniczny. 2018, nr 1, s. 105-108, doi 10.15199/48.2018.01.27 [18-1]
 • Sygocki W., Korzeniewska E.: What kind of impact is more important? … role of altmetrics indicators, [w:] 2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE), 19-21 September 2018, Racławice. IEEE International LLC – Polish Section, doi 10.1109/PTZE.2018.8503248 [18-34]
 • Szewczykiewicz J., Rutkowski A., Zubert U.: Polskie czasopisma leśne – stan obecny i strategia rozwoju, [w:] Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie. Sękocin Stary, 2018, s. 345-360. [18-117]
 • Sznigir M.: Podejmowanie tematu naukometrii i bibliometrii w Polsce w latach 2015–2017. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne. 2018, nr 1, s. 114-128. [18-14]
 • Śliwka A., Furgał M., Maga P., Drelicharz Ł., Mika P., Włoch T., Nowobilski R.: The role of psychopathology in perceiving, reporting and treating intermittent claudication. A systematic review. International Angiology. 2018. Vol. 37, iss. 5, p. 335-345, doi 10.23736/S0392-9590.18.03948-2 [18-110]
 • Tomaszewska E.J., Florea A.: Urban smart mobility in the scientific literature : bibliometric analysis. Engineering Management in Production and Services. 2018, vol. 10, iss. 2, s. 41-56. [18-47]
 • Werner P.: Czy GIS podnosi rangę dyscyplin geograficznych? Znaczenie GIS i GIScience dla geografii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. 2018, t. 34, s. 5-23, doi 10.18778/1508-1117.34.01 [18-116]
 • Yeung A.W.K., Aggarwal B.B., Barreca D., Battino M., Belwal T., Horbańczuk O.K., Berindan-Neagoe I., Bishayee A., Daglia M., Devkota H.P., Echeverría J., El-Demerdash A., Orhan I.E., Godfrey K.M., Gupta V.K., Horbańczuk J.O., Modliński J.A., Huber L.A., Huminiecki L., Jóźwik A., Marchewka J., Miller M.J.S., Mocan A., Mozos I., Nabavi S.F., Nabavi S.M., Pieczynska M.D., Pittalà V., Rengasamy K.R.R., Silva A.S., Sheridan H., Stankiewicz A.M., Strzałkowska N., Sureda A., Tewari D., Weissig V., Zengin G., Atanasov A.G.: Dietary natural products and their potential to influence health and disease including animal model studies. Animal Science Papers and Reports. 2018, vol. 36, no. 4, s. 345-358. [18-123]
 • Yeung A.W.K., El-Demerdash A., Berindan-Neagoe I., Atanasov A.G., Ho Y.-S.: Molecular responses of cancers by natural products: Modifications of autophagy revealed by literature analysis. Critical Reviews in Oncogenesis. 2018, vol. 23, no. 5-6, s. 347-370, doi 10.1615/CritRevOncog.2018027566 [18-65]
 • Yeung A.W.K., Mocan A., Atanasov A.G.: Let food be thy medicine and medicine be thy food: A bibliometric analysis of the most cited papers focusing on nutraceuticals and functional foods. Food Chemistry. 2018, vol. 269, s. 455-465, s. 10.1016/j.foodchem.2018.06.13 [18-54]
 • Yeung A.W.K., Tzvetkov N.T., Atanasov A.G.: When neuroscience meets pharmacology: A neuropharmacology literature analysis. Frontiers in Neuroscience. 2018, 12, art. no. 852, s. 1-7, doi 10.3389/fnins.2018.00852 [18-55]
 • Zakrzewski J.: Bibliometria a kategoryzacja jednostek naukowych. PAUza. 2018, nr 413, s. 3 [18-5].
 • Ziemba A.: Analiza naukometryczna dorobku IMDiK PAN. Forum Akademickie. 2018, nr 4, s. 44-45. [18-17]
 • Zyznarska-Dworczak B.: The development perspectives of sustainable management accounting in central and Eastern European countries. Sustainability (Switzerland). 2018, 10 (5), art. no. 1445, s. 1-21, doi 10.3390/su10051445 [18-60]
 • Żemigała M.: Analiza bibliometryczna badań nad innowacjami w sektorach niskich technologii. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. 2018, z. 118, s. 703-711. [18-85]
 • Żemigała M.: Tendencje w badaniach nad normą ISO 14001 = Tendencies in research on ISO 14001 standard. Problemy Jakości. 2018, nr 4, s. 2-10. [18-50]
 • Żuk K.: Analiza bibliometryczna publikacji członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2007–2016). Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. 2018, nr 2, s. 109-121. [18-23]