Procedura otwartego konkursu na doktoranta

Wymagania:

 • Tytuł magistra z zakresu filozofii, socjologii lub dyscyplin pokrewnych
 • Zainteresowanie zagadnieniami z zakresu komunikacji naukowej, ewaluacji nauki i polityki naukowej,
 • Znajomość zagadnień związanych z mierzeniem nauki,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego,
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych,
 • umiejętność pracy w MaxQDA,
 • Umiejętność pracy w zespole, pracowitość, solidność i motywacja do pracy naukowej,
 • Wysoki poziom samodzielności, motywacji i rzetelności,
 • Silna motywacja do realizacji badań naukowych,
 • Dyspozycyjność.
 • Warunkiem przyznania stypendium jest wpisanie na listę doktorantów w dyscyplinie filozofia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 października 2020 r.

Dodatkowo przy rozpatrywaniu kandydatur brane pod uwagę będą:

 • doświadczenie w pracy naukowo-badawczej (udokumentowane np. publikacjami lub wyróżnioną pracą magisterską, udziałem w konferencjach, działalnością w studenckim kole naukowym, itp.),
 • znajomość innych języków obcych aniżeli wyżej wymienione (w szczególności język rosyjski).

Opis zadań:

Stypendyst(k)a będzie wykonawcą w projekcie naukowo-badawczym pt. „Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki” (Sonata BIS 7, UMO-2017/26/E/HS2/00019), kierowanym przez dra hab. Emanuela Kulczyckiego, prof. UAM.

W ramach projektu stypendyst(k)a będzie: analizować historię ewaluacji nauki oraz dyskursy nad ewaluacją nauki w Polsce oraz krajach Bloku Wschodniego w oparciu o archiwalne materiały tekstowe. Głównym zadaniem stypendysty/ki będzie przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej pisanej w ramach realizacji projektu. Dodatkowo zadaniem stypendysty/ki będzie zdigitalizowanie materiałów tekstowych oraz zbudowanie bazy danych i korpusu materiałów do dalszej analizy.

Typ konkursu NCN: Sonata BIS – HS
Termin składania ofert: 2020-07-10 23:59

Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
Stypendium w projekcie, które będzie częściowo finansować stypendium w Szkole Doktorskiej UAM, w wysokości 120 000 PLN – wypłacane przez 48 m-cy

Dodatkowe informacje:

Do wysłanego drogą mailową zgłoszenia dołączyć także należy następujące dokumenty w formacie pdf:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy: link
 • dyplom/zaświadczenie ukończenia studiów II stopnia (skan),
 • kopię pracy magisterskiej i jej recenzji,
 • dokumenty potwierdzające (ewentualne) osiągnięcia naukowe (szczegóły w formularzu zgłoszeniowym).

Zainteresowanych kandydatów proszę o przesłanie dokumentów w formacie pdf na adres mailowy emek@amu.edu.pl do dnia 10 lipca 2020 r., 23:59 (w temacie wiadomości proszę napisać: „Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w konkursie Sonata BIS 7”).

Po zebraniu ofert komisja konkursowa przeprowadzi kwalifikację kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Komisja może również wezwać wybranych kandydatów w celu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w formie zdalnej. Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji i (ewentualnie) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 31 lipca 2020 r.