Procedura otwartego konkursu na magistranta

Chcesz dołączyć do zespołu badawczego i zrobić badania z komunikacji naukowej? Zgłoś się i napisz pracę magisterską w Instytucie Filozofii UAM. Czeka na Ciebie stypendium naukowe w projekcie badawczym kierowanym przez Emanuela Kulczyckiego pt. “Punktoza w czasach ewaluacji nauki” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2017/26/E/HS2/00019). 

Kogo szukamy?

 • Osoby, która od października 2018 r. podejmie studia II stopnia w Instytucie Filozofii UAM (nie ma znaczenia kierunek studiów I stopnia, który ukończyłeś/ukończyłaś).
 • Szukamy osoby przede wszystkim zainteresowanej tematyką projektu, ale równocześnie pracowitej, obowiązkowej, rzetelnej, z ambicją naukową i entuzjazmem oraz niebojącej się nowych wyzwań i wiążącej swoją przyszłość z nauką. Innymi słowy: szukamy osoby, dla której nauka jest pasją.
 • Szukamy osoby, która zna angielski na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznych tekstów naukowych.
 • Mile widziane (ale nie obowiązkowe!) jest doświadczenie w pracy naukowej i wszelkiego rodzaju dorobek naukowy.

Dlaczego warto dołączyć do naszego zespołu:

 1. Napiszesz badawczą pracę magisterską z szansą na opublikowanie jej wyników w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie.
 2. Będziesz uczestniczyć w nowatorskim projekcie, który pozwoli odpowiedzieć na ciekawe pytania badawcze dotyczącej nauki i naukowców.
 3. Zdobędziesz doświadczenie w pracy naukowej i poznasz warsztat metod ilościowych i jakościowych.
 4. Otrzymasz stypendium za pracę w projekcie w wysokości 24.000 PLN (24 miesiące).
 5. Będziesz miał(a) możliwość rozwijania własnych pomysłów badawczych.
 6. Wesprzemy Cię w aplikowaniu o stypendia i granty dla młodych naukowców.
 7. W naszym zespole panuje przyjazna i partnerska atmosfera.

Terminarz rekrutacji

 • 12.05.2018 – Ogłoszenie rekrutacji.
 • 16 22.08.2018 – Termin przysyłania aplikacji przez studentów.
 • 17 23.08.2018 – Ogłoszenie wyników kwalifikacji do II etapu, tj. rozmów. Wszyscy aplikanci zostaną poinformowani o wynikach drogą emailową, finaliści dodatkowo drogą telefoniczną. Równocześnie finaliści otrzymają dodatkowe materiały do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • 24.08.2018 – Rozmowy kwalifikacyjne.
 • 25.08.2018 – Ogłoszenie wyników konkursu. Wszyscy finaliści zostaną poinformowani o wynikach drogą emailową, laureaci dodatkowo drogą telefoniczną.
 • 01.09.2018 – Rozpoczęcie pracy w projekcie – okres próbny.
 • 01.10.2018 – Angaż do projektu/podpisanie umowy stypendialnej.

Wymagane dokumenty (aplikacja)

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy: link.
 2. Wykaz odbytych kursów uniwersyteckich wraz z ocenami oraz całkowitą średnią, w formie oświadczenia (nie jest wymagane potwierdzenie z Dziekanatu, wystarczy np. wydruk PDF z USOS);
 3. Kopię pracy licencjackiej (jeżeli została złożona do recenzji);
 4. Recenzje pracy licencjackiej (jeżeli praca została zrecenzowana);
 5. Opinię promotora pracy licencjackiej lub innego pracownika naukowego, który pracował z kandydatem.

Wymienione powyżej dokumenty należy wysłać drogą emailową (pliki PDF):
do 16 22 sierpnia 2018 r.  (włącznie) na adres emek@amu.edu.pl.

Szczegóły procedury kwalifikacyjnej

 1. Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów: aplikacji oraz krótkich (20–25 minutowych) rozmów kwalifikacyjnych.
 2. Osoby do drugiego etapu konkursu zostaną wybrane na podstawie aplikacji (głównie osiągnięć i listu motywacyjnego).
 3. Rozmowy odbędą się w Instytucie Filozofii UAM, w piątek 24 sierpnia 2018 r. od godz.10:00.
 4. Informacje dotyczące dokładnej godziny rozmowy kwalifikacyjnej oraz materiały do rozmowy zostaną wysłane finalistom najpóźniej 17 23 sierpnia 2018 r.
 5. Na podstawie łącznej oceny z etapu pierwszego i drugiego wybrany zostanie laureat/laureatka z najwyższymi notami.
 6. Następnie laureat/laureatka przejdzie miesięczny okres próbny w siedzibie grupy badawczej (ul. Międzychodzka 5, Poznań). W tym czasie przejdzie instruktaż i zostanie oceniony(a) pod względem dokładności i wydajności pracy naukowej.
 7. Jeżeli laureat/laureatka spełni stawiane wymagania, zostanie zaangażowany(a) do pracy w projekcie (zostanie  podpisana umowa stypendialna od 1 października 2018 r.).

Zakres pracy w ramach projektu

Struktura projektu ma swoje odzwierciedlenie w zakresie wymaganych prac. Od laureata/laureatki będę wymagał pełnego zaangażowania w każdym z poniższych pięciu punktów:

 1. Praca w siedzibie grupy badawczej (co najmniej trzy dni w tygodniu), w skład której wchodzą m.in.: gromadzenie danych ilościowych ze stron internetowych, konstruowanie arkuszy ankietowych, prowadzenie korespondencji badawczej, analiza danych ilościowych w IBM SSPS (nauczymy Cię wszystkich potrzebnych umiejętności), lektura najnowszych publikacji z zakresu komunikacji naukowej. Zadania te wymagają wzorowego zorganizowania, systematyczności, sumienności i odpowiedzialności studenta.
 2. Uczestnictwo w regularnych dyskusjach w obrębie grupy badawczej (cotygodniowe spotkania, na których będą omawiane bieżące sprawy projektów jak i publikacje naukowe z nimi związane).
 3. Analiza danych (przy pomocy kierownika projektu i innych członków zespołu).
 4. Napisanie pracy magisterskiej i jej terminowa obrona.
 5. Upowszechnianie wyników (współudział w pisaniu publikacji, prezentacja wyników na konferencjach).

Wynagrodzenie (stypendium)

Laureat/Laureatka, który(a) pomyślnie przejdzie okres próbny i zostanie zaangażowany(a) do pracy w projekcie oraz uzyska status studenta filozofii I roku studiów II stopnia na UAM, otrzyma nieopodatkowane stypendium naukowe w wysokości 24.000 PLN wypłacane miesięcznie (1.000 PLN / miesiąc).

Co istotne, praca w projekcie stwarza możliwość publikacji prac naukowych w międzynarodowych czasopismach. Posiadanie tego typu publikacji w dorobku studenta znacząco zwiększa szanse na uzyskanie dodatkowych stypendiów oraz stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także stwarza możliwości ubiegania się o finansowanie własnych badań poprzez różne programy grantowe dla młodych naukowców.

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: Prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki
email: emek@amu.edu.pl
Adres: Scholarly Communication Research Group
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Międzychodzka 5
60-568 Poznań


Opis projektu, do którego rekrutujemy

Punktoza w czasach ewaluacji nauki

Nowe modele zarządzania nauką kładą nacisk na policzalność i rozliczalność efektów prac naukowców. Każdy naukowiec ma nie tylko badać i opisywać świat, ale również ma publikować swoje wyniki w najbardziej uznanych kanałach komunikacji naukowej. W ten sposób nauka w XXI wieku stoi pod znakiem „przyśpieszonej akademii” oraz reguły „Publish or Perish” (Publikuj albo Zgiń). Konieczność mierzenia produktywności naukowców pociągnęła za sobą wdrażanie systemów ewaluacji nauki również na poziomie całych krajów, tak jak ma to miejsce w Polsce, Wielkiej Brytanii, Norwegii czy Danii.

Photo by Glen Noble on Unsplash

Photo by Glen Noble on Unsplash

Celem proponowanego projektu jest sprawdzenie, w jaki sposób wykorzystywanie rozwiązań krajowego systemu ewaluacji nauki (w Polsce często mówi się o „parametryzacji”) oraz kopiowanie go na poziom poszczególnych uczelni czy wydziałów zmienia sposób pracy naukowców oraz to, jak publikują wyniki swoich badań. Hipoteza ta zakłada, że kopiowanie rozwiązań krajowych wytwarza tzw. punktozę (grę parametryczną), czyli takie prowadzenie badań i publikowanie ich wyników (np. wybieranie „publikowalnych” problemów badawczych), które pozwala wpisywać się w priorytety i reguły funkcjonującego w danej społeczności akademickiej systemu ewaluacji nauki, któremu podlega dana społeczność akademicka. Granie w grę oznacza zatem funkcjonowanie w społeczności akademickiej, awansowanie, zdobywanie stanowisk poprzez odpowiednie realizowanie celów systemu ewaluacji nauki.

Projekt pozwoli nam przebadać grę parametryczną, w którą grają naukowcy. Skupimy się w projekcie na przedstawicielach nauk humanistycznych i społecznych pracujących w polskich instytucjach naukowych. Odpowiedzi na pytania badawcze stawiane w projekcie pozwolą pokazać, jakie konsekwencje ma polityka naukowa dla praktyk naukowych, w tym praktyk publikacyjnych polskich badaczy.

Dodatkowo scharakteryzujemy wzory publikacyjne polskich badaczy, tzn. jakie i dlaczego typy publikacji wybierają, jak decydują o języku publikacji, co sprawia, że piszą współautorskie teksty. Co więcej, aby zrozumieć kontekst, w którym punktoza jest wytwarzana, zrekonstruujemy dyskursy, które toczą się nad ewaluacją nauki już od 1918 roku w Polsce. Pokażemy również, że reguła „Publish or Perish” sprawia, że naukowcy coraz częściej korzystają z kanałów publikacji tzw. Fałszywej Akademii, czyli drapieżnych czasopism i konferencji.

Podczas realizacji projektu przeprowadzimy 167 wywiadów z kadrą zarządzającą i naukowcami z polskich uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz przeprowadzimy rozległe analizy bibliometryczne i naukometryczne polskich jednostek naukowych. Równolegle będziemy budować korpus oficjalnych regulacji i publikacji z lat 1918–2017, poświęconych ewaluacji w nauce. Dodatkowo zbudujemy bazę bibliometryczną prezentującą udział polskich naukowców w Fałszywej Akademii.

Wyniki projektu będą szczególnie interesujące dla badaczy nauki i szkolnictwa wyższego oraz komunikacji naukowej, szczególnie naukometrystów, bibliometrystów, specjalistów z zakresu polityk publicznych. Co istotne, nasze badania przyczynią się do zrozumienia tego, jak naukowcy postrzegają i rozumieją wytyczne ewaluacyjne oraz pozwolą wskazać pożądany i niepożądany wpływ polityki naukowej na naukę.

Aktualizacja: Ogłoszenie zostało opublikowane 12 maja 2018 r. 15 sierpnia 2018 r. zostało zaktualizowane.