Procedura otwartego konkursu na doktoranta

Wymagania:

 • Status uczestnika studiów doktoranckich,
 • tytuł magistra z zakresu filozofii, socjologii lub dyscyplin pokrewnych
 • zainteresowanie zagadnieniami z zakresu komunikacji naukowej, ewaluacji nauki i polityki naukowej,
 • znajomość zagadnień związanych z mierzeniem nauki,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych,
 • umiejętność pracy w MaxQDA,
 • umiejętność pracy w zespole, pracowitość, solidność i motywacja do pracy naukowej,
 • wysoki poziom samodzielności, motywacji i rzetelności,
 • silna motywacja do realizacji badań naukowych,
 • dyspozycyjność.

Dodatkowo przy rozpatrywaniu kandydatur brane pod uwagę będą:

 • doświadczenie w pracy naukowo-badawczej (udokumentowane np. publikacjami lub wyróżnioną pracą magisterską, udziałem w konferencjach, działalnością w studenckim kole naukowym, itp.),
 • znajomość innych języków obcych aniżeli wyżej wymienione.

Opis zadań:

Stypendyst(k)a będzie wykonawcą w projekcie naukowo-badawczym pt. „Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki” (Sonata BIS 7, UMO-2017/26/E/HS2/00019), kierowanym przez dra hab. Emanuela Kulczyckiego, prof. UAM.

W ramach projektu stypendyst(k)a będzie: analizować historię wyłaniania się miar w nauce oraz konstruować filozoficzną ramę do analizy miar w nauce, uczestniczyć w regularnych dyskusjach w obrębie zespołu badawczego, przygotowywać we współautorstwie publikacje oraz prezentacje na konferencje.

Typ konkursu NCN: Sonata BIS – HS
Termin składania ofert: 2020-01-17 23:59

Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny, Scholarly Communication Research Group
Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta

Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia: Stypendium w projekcie w wysokości 45 000 PLN – wypłacane przez 18 m-cy

Dodatkowe informacje:

Do wysłanego drogą mailową zgłoszenia dołączyć także należy następujące dokumenty w formacie pdf:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy: Kliknij i pobierz
 • dyplom ukończenia studiów II stopnia (skan),
 • kopię pracy magisterskiej i jej recenzji,
 • dokumenty potwierdzające (ewentualne) osiągnięcia naukowe (szczegóły w formularzu zgłoszeniowym).

Zainteresowanych kandydatów proszę o przesłanie dokumentów w formacie pdf na adres mailowy emek@amu.edu.pl do dnia 17 stycznia 2020, 23:59 (w temacie wiadomości proszę napisać: „Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w konkursie Sonata BIS 7”).

Po zebraniu ofert komisja konkursowa przeprowadzi kwalifikację kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Komisja może również wezwać wybranych kandydatów w celu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji i (ewentualnie) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 24 stycznia 2020 r.