Procedura otwartego konkursu na post-doca

Wymagania:

 1. Stopień doktora nauk humanistycznych lub społecznych (preferowana socjologia lub dyscypliny pokrewne) uzyskany nie wcześniej niż w 2013 (z uwzględnieniem okoliczności wymienionych w Załączniku do uchwały Rady NCN nr 76/2018 z dnia 6 września 2018 r.).
 2. Doświadczenie w stosowaniu metod jakościowych (preferowana analiza wywiadów) potwierdzone publikacjami lub badaniami z doktoratu.
 3. Bardzo dobra znajomość narzędzi do analizy danych jakościowych (znajomość warsztatu i narzędzi jest kluczowa).
 4. Zainteresowania ewaluacją nauki lub socjologią nauki / badaniami nad szkolnictwem wyższym / socjologią pracy akademickiej potwierdzone publikacjami w prestiżowych czasopismach lub wystąpieniami konferencyjnymi.
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego zarówno w mowie i piśmie.
 6. Zdolność do współpracy z innymi członkami zespołu (nasza grupa badawcza pracuje stacjonarnie w Poznaniu i codziennym językiem komunikacji jest język angielski). Więcej o grupie badawczej: http://sc.amu.edu.pl
 7. Kandydat(ka) w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie był(a) zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy (Uchwały Rady NCN nr 102/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.).

Opis zadań:

Udział w projekcie badawczym NCN SONATA BIS 7 zatytułowanym „Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki”, kierowanym przez dra hab. Emanuela Kulczyckiego, prof. UAM. W ramach projektu post-doc będzie odpowiedzialny(a) za analizę ok. 160 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z pracownikami naukowymi (wywiady są już zrealizowane) oraz przygotowanie dwóch współautorskich artykułów naukowych opartych o przeanalizowany materiał.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 7
Termin składania ofert: 30 października 2020 r., 23:59
Forma składania ofert: e-mail

 Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu na okres 16 miesięcy, planowane od 1 grudnia 2020 r. (dokładna data do ustalenia z wybranym kandydatem/kandydatką). Wynagrodzenie za okres 16 miesięcy: 99 880,90 PLN.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów na adres kierownika grantu, dra hab. Emanuel Kulczyckiego, prof. UAM (emek@amu.edu.pl), w terminie do 30 października 2020 r., 23:59.

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny.
 3. Skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Informacja o osiągnięciach naukowych: publikacjach, artykułach przyjętych do publikacji, stażach, wystąpieniach konferencyjnych, realizowanych projektach.
 5. Do trzech najważniejszych publikacji potwierdzających znajomość metod i analiz wskazanych w wymaganiach.
 6. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

W życiorysie proszę zamieścić klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zorganizowania rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami w terminie od 2.11.2020 do 3.11.2020 w siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lub w formie wideo konferencji – w zależności od sytuacji pandemicznej). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 6.11.2020 r. do godziny 16.00.

Konkurs na stanowisko post-doc będzie przeprowadzony w dwóch etapach. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski od osób, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż w 2013 r. (z uwzględnieniem okoliczności wymienionych w Załączniku do uchwały Rady NCN nr 76/2018 z dnia 6 września 2018 r.).

I ETAP

W ramach pierwszego etapu na podstawie dostarczonych dokumentów komisja oceni spełnienie przez kandydata następujących kryteriów:

 • Kryterium I: Stopień doktora nauk humanistycznych lub społecznych (preferowana socjologia lub dyscypliny pokrewne) (0, 10 pkt).
 • Kryterium II: Zainteresowania ewaluacją nauki / socjologią nauki potwierdzone publikacjami w prestiżowych czasopismach oraz wystąpieniami konferencyjnymi (0–10 pkt).
 • Kryterium III: Doświadczenie w stosowaniu metod jakościowych i w analizie danych (0–10 pkt).
 • Kryterium IV: Bardzo dobra znajomość narzędzi do analizy danych jakościowych (0–10 pkt).
 • Kryterium V: Znajomość kodowania materiału jakościowego potwierdzona publikacjami / doktoratem (0–5 pkt).
 • Kryterium VI: Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego (0–5 pkt).

Wynik pierwszego etapu będzie oparty na sumie punktów uzyskanych za spełnienie poszczególnych kryteriów.

II ETAP

 W ramach drugiego etapu zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z maksymalnie trzema kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę punktów w pierwszym etapie. Ocenione zostaną kompetencje niezbędne do realizacji zadań w projekcie na podstawie kryteriów:

 • Kryterium IV: Bardzo dobra znajomość narzędzi do analizy danych jakościowych (0–10 pkt).
 • Kryterium V: Znajomość kodowania materiału jakościowego potwierdzona publikacjami / doktoratem (0–5 pkt).
 • Kryterium VI: Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego (0–5 pkt).
 • Kryterium VII: Zdolność do współpracy z innymi członkami zespołu (0–10 pkt).

Dodatkowe informacje

Ewentualne pytania należy kierować do kierownika projektu – dra hab. Emanuela Kulczyckiego, prof. UAM (emek@amu.edu.pl).

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Opis projektu, do którego rekrutujemy

Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki

Nowe modele zarządzania nauką kładą nacisk na policzalność i rozliczalność efektów prac naukowców. Każdy naukowiec ma nie tylko badać i opisywać świat, ale również ma publikować swoje wyniki w najbardziej uznanych kanałach komunikacji naukowej. W ten sposób nauka w XXI wieku stoi pod znakiem „przyśpieszonej akademii” oraz reguły „Publish or Perish” (Publikuj albo Zgiń). Konieczność mierzenia produktywności naukowców pociągnęła za sobą wdrażanie systemów ewaluacji nauki również na poziomie całych krajów, tak jak ma to miejsce w Polsce, Wielkiej Brytanii, Norwegii czy Danii.

Photo by Glen Noble on Unsplash

Photo by Glen Noble on Unsplash

Celem proponowanego projektu jest sprawdzenie, w jaki sposób wykorzystywanie rozwiązań krajowego systemu ewaluacji nauki (w Polsce często mówi się o „parametryzacji”) oraz kopiowanie go na poziom poszczególnych uczelni czy wydziałów zmienia sposób pracy naukowców oraz to, jak publikują wyniki swoich badań. Hipoteza ta zakłada, że kopiowanie rozwiązań krajowych wytwarza tzw. punktozę (grę parametryczną), czyli takie prowadzenie badań i publikowanie ich wyników (np. wybieranie „publikowalnych” problemów badawczych), które pozwala wpisywać się w priorytety i reguły funkcjonującego w danej społeczności akademickiej systemu ewaluacji nauki, któremu podlega dana społeczność akademicka. Granie w grę oznacza zatem funkcjonowanie w społeczności akademickiej, awansowanie, zdobywanie stanowisk poprzez odpowiednie realizowanie celów systemu ewaluacji nauki.

Projekt pozwoli nam przebadać grę parametryczną, w którą grają naukowcy. Skupimy się w projekcie na przedstawicielach nauk humanistycznych i społecznych pracujących w polskich instytucjach naukowych. Odpowiedzi na pytania badawcze stawiane w projekcie pozwolą pokazać, jakie konsekwencje ma polityka naukowa dla praktyk naukowych, w tym praktyk publikacyjnych polskich badaczy.

Dodatkowo scharakteryzujemy wzory publikacyjne polskich badaczy, tzn. jakie i dlaczego typy publikacji wybierają, jak decydują o języku publikacji, co sprawia, że piszą współautorskie teksty. Co więcej, aby zrozumieć kontekst, w którym punktoza jest wytwarzana, zrekonstruujemy dyskursy, które toczą się nad ewaluacją nauki już od 1918 roku w Polsce. Pokażemy również, że reguła „Publish or Perish” sprawia, że naukowcy coraz częściej korzystają z kanałów publikacji tzw. Fałszywej Akademii, czyli drapieżnych czasopism i konferencji.

Podczas realizacji projektu przeprowadzimy 167 wywiadów z kadrą zarządzającą i naukowcami z polskich uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz przeprowadzimy rozległe analizy bibliometryczne i naukometryczne polskich jednostek naukowych. Równolegle będziemy budować korpus oficjalnych regulacji i publikacji z lat 1918–2017, poświęconych ewaluacji w nauce. Dodatkowo zbudujemy bazę bibliometryczną prezentującą udział polskich naukowców w Fałszywej Akademii.

Wyniki projektu będą szczególnie interesujące dla badaczy nauki i szkolnictwa wyższego oraz komunikacji naukowej, szczególnie naukometrystów, bibliometrystów, specjalistów z zakresu polityk publicznych. Co istotne, nasze badania przyczynią się do zrozumienia tego, jak naukowcy postrzegają i rozumieją wytyczne ewaluacyjne oraz pozwolą wskazać pożądany i niepożądany wpływ polityki naukowej na naukę.