Procedura otwartego konkursu na post-doca

Wymagania:

 1. Stopień doktora nauk humanistycznych w filozofii lub bibliologii i informatologii uzyskany nie wcześniej niż w 2012 r. (z uwzględnieniem okoliczności wymienionych w Załączniku do uchwały Rady NCN nr 76/2018 z dnia 6 września 2018 r.).
 2. Zainteresowania ewaluacją nauki potwierdzone publikacjami w prestiżowych czasopismach oraz wystąpieniami konferencyjnymi.
 3. Doświadczenie w stosowaniu metod mieszanych, tj. zarówno ilościowych jak i jakościowych, w analizie danych.
 4. Bardzo dobra znajomość narzędzi do analizy danych ilościowych oraz do analizy danych jakościowych.
 5. Znajomość języków R i Python.
 6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 7. Zdolność do współpracy z innymi członkami zespołu.

Opis zadań:

Udział w projekcie badawczym NCN SONATA BIS 7 zatytułowanym „Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki”, kierowanym przez dra hab. Emanuela Kulczyckiego, prof. UAM. W ramach projektu kandydat będzie odpowiedzialny za:

 1. Organizację, przeprowadzenie i analizę wywiadów.
 2. Wielowymiarową analizę danych bibliometrycznych.
 3. Współopiekę naukową nad doktorantem i studentami zatrudnionymi w projekcie.
 4. Przygotowanie tekstów naukowych.

Typ konkursu NCN:SONATA BIS 7
Termin składania ofert: 30 grudnia 2018 r., 23:59
Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu na okres 36 miesięcy, planowane od 1 lutego 2019 r. (dokładna data do ustalenia z wybranym kandydatem/kandydatką).

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów na adres kierownika grantu, dra hab. Emanuel Kulczyckiego, prof. UAM (emek@amu.edu.pl), w terminie do 30 grudnia 2018 r., 23:59.

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Informacja o osiągnięciach naukowych: publikacjach, artykułach przyjętych do publikacji, stażach, wystąpieniach konferencyjnych, realizowanych projektach.
 5. Trzy najważniejsze publikacje potwierdzające znajomość metod i analiz wskazanych w wymaganiach.
 6. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

W życiorysie proszę zamieścić klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zorganizowania rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami w terminie od 10.02.2019 do 11.02.2019 w siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 14.02.2019 r. do godziny 16.00.

Konkurs na stanowisko post-doc będzie przeprowadzony w dwóch etapach. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski od osób, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż w 2012 r. (z uwzględnieniem okoliczności wymienionych w Załączniku do uchwały Rady NCN nr 76/2018 z dnia 6 września 2018 r.).

I ETAP

W ramach pierwszego etapu na podstawie dostarczonych dokumentów komisja oceni spełnienie przez kandydata następujących kryteriów:

Kryterium I: Stopień doktora nauk humanistycznych w filozofii lub bibliologii i informatologii (0, 10 pkt).

Kryterium II: Zainteresowania ewaluacją nauki potwierdzone publikacjami w prestiżowych czasopismach oraz wystąpieniami konferencyjnymi (0–10 pkt).

Kryterium III: Doświadczenie w stosowaniu metod mieszanych, tj. zarówno ilościowych jak i jakościowych, w analizie danych (0–10 pkt).

Kryterium IV: Bardzo dobra znajomość narzędzi do analizy danych ilościowych oraz do analizy danych jakościowych (0–10 pkt).

Kryterium V: Znajomość języków R i Python (0–5 pkt).

Kryterium VI: Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (0–5 pkt).

Wynik pierwszego etapu będzie oparty na sumie punktów uzyskanych za spełnienie poszczególnych kryteriów.

II ETAP

W ramach drugiego etapu zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z maksymalnie trzema kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę punktów w pierwszym etapie. Ocenione zostaną kompetencje niezbędne do realizacji zadań w projekcie na podstawie kryteriów:

Kryterium IV: Bardzo dobra znajomość narzędzi do analizy danych ilościowych oraz do analizy danych jakościowych (0–10 pkt).

Kryterium V: Znajomość języków R i Python (0–5 pkt).

Kryterium VI: Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (0–5 pkt).

Kryterium VII: Zdolność do współpracy z innymi członkami zespołu (0–10 pkt).

Dodatkowe informacje:

Ewentualne pytania należy kierować do kierownika projektu – dra hab. Emanuela Kulczyckiego, prof. UAM (emek@amu.edu.pl).

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.