Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Pracownia Komunikacji Naukowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Scholarly Communication Research Group AMU.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

W nagraniach z seminariów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emanuel Kulczycki, emek@amu.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48618292720. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Dydaktyczny UAM Międzychodzka

Adres: ul. Międzychodzka 5, 60-371 Poznań

Kierownik obiektu: mgr Anna Ziembikiewicz (email: annaziem@amu.edu.pl, tel.509 803 533)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, wprawdzie znajdują się miejsca parkingowe (7 miejsc dla pracowników UAM oraz 4 dla mieszkańców, razem 11, odległość do schodów wejścia głównego 1,5 metra, do drzwi wejściowych około 4m), jednak teren parkingu de facto nie należy do UAM (teren UAM kończy się w połowie równoległej do obiektu linii parkingu).

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze,
 • posiada schody, przy których zainstalowany jest podnośnik pionowy dla osób poruszających się na wózkach,
 • brak drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz budynku:

znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
windy nie posiadają komunikatów głosowych i przycisków z alfabetem Braille’a,
znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełno sprawnościami (w piwnicy).
System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje tabliczki z numerem Sali zapisanym w alfabecie Braille’a i informacjami w kodzie QR zainstalowane na drzwiach do sal.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 27 55